1. Vacatures
 2. Voorzitter en Lid Raad van Commissarissen

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter en Lid Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

11 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Ede, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

De Raad van Commissarissen is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het toezicht op de directie. De RvC heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van de directie; toezicht en controle op de directie; toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie. Het aantal plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans zeven per jaar. Periodieke reflectie op en evaluatie van het eigen functioneren van de RvC maken deel uit van de governance.


De RvC opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een collectieve bijdrage te leveren. Bij vervulling van vacatures streeft de RvC er naar dat de leden gezamenlijk de verschillende aandachtsgebieden voldoende bestrijken, te weten:

 • Relevante kennis van en actuele ervaring met bestuurlijke/politieke aspecten op gemeentelijk niveau
 • Visie op, kennis van en ervaring met de aard van dienstverlening van ACV (inzameling van grond- en reststoffen, afvalverwerking, recycling milieu, beheer openbare ruimte)
 • Kennis van financiën en bedrijfsvoering, risicomanagement, planning en control en wet- en regelgeving
 • Kennis van HRM, medezeggenschap, juridische aspecten, communicatie en PR
 • Kennis van het publiek-privaat ondernemen en daar een gewaardeerde balans in weten te bewaren.

Functie-eisen

Algemene profieleisen die gelden voor elke toezichthouder zijn:

 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acterendoor zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de directie voorgelegde aangelegenheden en zo ook het functioneren van de directie te kunnen toetsen
 • Wijs en constructief in de verhouding directie – toezichthouder – aandeelhouder, zowel individueel als in de RvC, met een afgewogen balans tussen distantie en betrokkenheid
 • Onderschrijft expliciet de governance-code; sterk reflectief op eigen rol, invloed en gedrag
 • Vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen
 • Zorg voor continuïteit: voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie
 • Heeft inzicht en overzicht ten aanzien van het geheel van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, taken en functie van de RvC en de directie
 • Affiniteit met de doelstelling en de visie van ACV
 • Onafhankelijk zodat zonder bijzonder belang of ruggenspraak kan worden opgetreden
 • Academisch werk- en denkniveau met algemeen bestuurlijke kwaliteiten.

Bij het samenstellen van de RvC wordt gestreefd naar een team dat qua geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, toezichthoudende ervaring, leeftijd en regionale binding voldoende diversiteit kent.

In verband met het aanvaarden van de functie van lid van het college van gedeputeerde staten van Gelderland door de voorzitter van de RvC van ACV is per gelijke datum en met onmiddellijke ingang de vacature van voorzitter ontstaan. De functie wordt thans waargenomen door de vice-voorzitter van de RvC van ACV. Gekozen is om een voorzitter van buiten aan te trekken. Overigens zou volgens het rooster van aftreden de vacature van voorzitter per 1 januari 2020 zijn ontstaan.

Per 1 januari 2020 ontstaat daarnaast de vacature van lid van de RvC van ACV. In 2018 is een drietal nieuwe commissarissen toegetreden tot de RvC.

Gelet op de samenstelling van de RvC wordt in aanvulling op de algemene profieleisen gezocht naar:

 • Een ervaren voorzitter/toezichthouder die leiding geeft aan de vergaderingen met een scherpe focus op processen en oog voor de relaties. Daarmee wordt de ontwikkeling van de RvC geconditioneerd en kunnen de verzamelde kwaliteiten ten volle worden benut
 • Samenwerkingsgerichte verbinder en generalist
 • Heeft kennis van de branche
 • Ervaren in een politiek-bestuurlijke setting
 • Ervaren in toezichthoudende functie(s)
 • Onderhoudt contact met de Ondernemingsraad.

Met de werving en selectie van een nieuwe voorzitter wordt tegelijkertijd gestart met de werving van een nieuw lid, waarvan de vacature overigens pas per 1 januari 2020 ontstaat.

Voor het nieuwe lid geldt gelet op de samenstelling van de RvC en in aanvulling op de algemene profieleisen de navolgende aanscherping:

 • Heeft binnen de RvC als aandachtsgebied/expertise branchekennis van afval, recycling en beheer openbare ruimte, alsmede kennis van ICT en automatisering
 • Ervaring in een toezichthoudende rol biedt meerwaarde, maar is niet vereist
 • Teamplayer.


Honorering en aanstelling

De aanstelling van leden van de Raad van Commissarissen geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. Het honorarium voor alle leden bedraagt € 10.750,-- bruto per jaar, exclusief BTW en reiskosten. De bezoldiging van de RvC wordt de komende tijd opnieuw beoordeeld en vergeleken met de benchmark.

Procedure

De procedure voor werving en selectie wordt begeleid door Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep. De procedure is gericht op benoeming van de nieuwe voorzitter in oktober 2019. Het nieuwe lid zal per 1 januari 2020 benoemd worden.

Werving vindt plaats door middel van plaatsing van een advertentie in De Gelderlander, online vermelding op Intermediair.nl en Nrccarriere.nl, alsmede executive search. Passende kandidaten worden door Ton Hardonk uitgenodigd voor een preselectiegesprek op het kantoor van de Galan Groep te Baarn. Hij adviseert de selectiecommissie over de uit te nodigen kandidaten. De selectiecommissie besluit welke kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.

Procedureplanning

23 augustus 2019 – Start mediawerving
7 september 2019 – Sluiting reactietermijn
Week 37 – Voorselectiegesprekken
20 september 2019 – Eerste ronde selectiegesprekken
25 september 2019 – Tweede ronde selectiegesprekken
26 september 2019 – Vervolgronde selectiegesprekken met de Ondernemingsraad

Informatie

Voor nadere informatie over de procedure en de inhoud van de profielen kan contact worden opgenomen met Ton Hardonk via telefoonnummer 035 – 694 8000.

Bedrijfsomschrijving

ACV is een naamloze vennootschap met verschillende dochterondernemingen en is ontstaan

in 1999. De aandelen zijn in het bezit van de gemeenten Ede, Veenendaal, Wageningen en Renkum. Naar verwachting treedt gemeente Renswoude per 1 januari 2020 toe als nieuwe aandeelhouder. ACV gemeenten voert opdrachten van de deelnemende gemeenten uit. ACV bedrijven verzorgt de commerciële activiteiten van de groep. Restore Kringloop, met winkels in Ede en Veenendaal, maakt onderdeel uit van ACV en richt zich op hergebruik en sociale werkgelegenheid. ACV neemt deel in verschillende vennootschappen: Road2Work (25% deelneming, ontmanteling electronica) en Overslaghal voor Afval en Grondstoffen (50% deelneming overslag en transport). In totaal biedt ACV werk aan ruim 200 werknemers en vrijwilligers. Voor meer informatie zie www.acv-groep.nl

ACV: vanzelfsprekend in de buurt! ACV maakt werk van afvalinzameling, straat- en rioolreiniging, gladheidsbestrijding, plaagdierbeheersing en containerverhuur. Binnen de gemeenten Ede, Veenendaal, Wageningen, Renkum en Renswoude werkt ACV aan schone en gezonde dienstverlening waarbij duurzame relaties, klantgericht werken en verantwoordelijkheidsbesef centraal staan.

In 2017 is de Strategische Agenda 2018 – 2022 door de aandeelhouders bekrachtigd. Het toekomstperspectief wordt gedeeld door Aandeelhouders, Raad van Commissarissen (RvC) management en ondernemingsraad: ACV is een klantgerichte innovatieve advies- en uitvoeringspartner voor primair de gemeenten in de regio. Inzameling van grondstoffen en reststromen, hoogwaardig hergebruik en (integraal) beheer van de openbare ruimte zijn daarbij de belangrijkste aandachtsgebieden. ACV is daarbij een wendbare organisatie die kosten-efficiënt en transparant werkt en op efficiënte en effectieve wijze wordt aangestuurd. ACV is een goede werkgever en biedt kansen aan starters en herintreders.

In de strategische agenda 2018 – 2022 is ook een actualisering van de governance opgenomen. Statuten zijn aangepast.