1. Vacatures
 2. Arq Psychotrauma Expert Groep
 3. Lid raad van bestuur bedrijfsvoering

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid raad van bestuur bedrijfsvoering

Wij zoeken een Lid raad van bestuur bedrijfsvoering

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Diemen, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Algemene informatie

Missie
Arq Psychotrauma Expert Groep is de internationaal toonaangevende groep van experts op het gebied van schokkende gebeurtenissen en psychotraumatologie voor individu, organisatie en samenleving.

Visie
In het zoveel mogelijk herstellen van de medische, psychologische en maatschappelijke zelfredzaamheid van getroffen personen, ligt voor de professionals van Arq de grootste uitdaging en voldoening.

Nederland heeft een goede reputatie opgebouwd op het gebied van de opvang van en het omgaan met schokkende gebeurtenissen en psychotrauma. In de afgelopen veertig jaar is door een keur aan organisaties veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van kennis en in een breed palet aan voorzieningen binnen het psychotraumaveld, zowel nationaal als internationaal. Deze organisaties bestrijken het brede palet vanaf het bieden van primaire steun door middel van informatievoorziening tot en met gespecialiseerde psychotraumabehandeling. Daarnaast wordt er met veel kennis en ervaring bijgedragen aan maatschappelijke vraagstukken die niet direct zorg gerelateerd zijn, maar wel samenhangen met schokkende gebeurtenissen in de samenleving en met psychotrauma.

Veel kennis en ervaring is verder opgebouwd en verbreed door inzet tijdens en na rampen en in conflictgebieden in binnen- en buitenland. Met betrekking tot schokkende gebeurtenissen en psychotrauma was er sprake van versnippering en bestond het speelveld uit vele, vaak solitair opererende organisaties, vakgroepen en individuen. Tegelijkertijd was het nodig de kennis en ervaring, opgedaan bij doelgroepen uit WOII, te borgen en mee te nemen naar een nieuw tijdperk.

Dit alles was in 2007 aanleiding voor de oprichting van Arq Psychotrauma Expert Groep, waarbij deze speelvelden gebundeld werden en sindsdien inspelen op alle vragen naar zorg en diensten op het gebied van psychotrauma.

Arq is een missie gedreven organisatie en de bundeling van deze kennis en ervaring wordt door de professionals van Arq dan ook meteen omgezet in een advies, richtlijn of beter aanbod op het gebied van preventie en zorgverlening.

Organisatiestructuur

Arq Psychotrauma Expert Groep bestaat uit 8 instellingen en organisaties, te weten Stichting Centrum ’45, PDC, Equator Foundation, IVP, Stichting Impact, WarTrauma Foundation, Stichting 1940-1945 en Stichting Pelita. Stichting Arq is een ondersteunende holding voor de partners in Arq. Er zijn circa 370 medewerkers in dienst.

Alle partners en Stichting Arq hebben dezelfde leden als raad van bestuur en als raad van toezicht. Elke partner in Arq wordt geleid door een integraal verantwoordelijke directeur.

De raad van bestuur wordt in verband met vertrek en uitbreiding veranderd van een tweehoofdige raad van bestuur naar een driehoofdige raad van bestuur en zal bestaan uit:

 • voorzitter raad van bestuur
 • lid raad van bestuur bedrijfsvoering
 • lid raad van bestuur financiën

Toekomstige ontwikkelingen

Dit jaar vieren we dat Arq 10 jaar bestaat. Arq heeft zijn bestaansrecht de afgelopen jaren weten te bewijzen; heeft inhoudelijk een sterke ontwikkeling laten zien en is financieel bestendig gebleken. Begonnen als ondersteunende holding voor de partners, is Arq in de loop der jaren steeds meer gevormd tot hèt landelijke expertisecentrum voor (psycho)trauma. Arq heeft laten zien als concept succesvol te zijn. In de volgende fase van Arq streven wij ernaar de boodschap en expertise van Arq meer zichtbaar en herkenbaar te maken. Arq zet de komende jaren in op:

 • Innovatie (o.a. e-health) en verdere optimalisatie van de behandeling van mensen die getroffen zijn door geweld, vervolging en oorlog en andere schokkende gebeurtenissen
 • Oprichting en inrichting Arq kenniscentra op thema’s binnen het psychotraumaveld
 • Faciliteren van maximale interne en externe samenwerking onder andere door de realisatie van nieuwbouw over 2 a 3 jaar
 • Vereenvoudiging van de juridische structuur
 • Versterking compliance
 • Actualisatie merkenbeleid
 • Optimalisatie processen middels Lean als besturingsfilosofie

De uitbreiding naar een driehoofdige raad van bestuur sluit aan bij deze nieuwe weg.

Informatie : Meer informatie is te vinden op www.arq.org

Profiel lid raad van bestuur bedrijfsvoering

De raad van toezicht van Arq Psychotrauma Expert Groep komt graag in contact met een kandidaat voor de functie van lid raad van bestuur bedrijfsvoering.

U vormt samen met de voorzitter en het andere lid raad van bestuur een samenwerkingsgericht en complementair team. Op strategisch en inhoudelijk vlak is er sprake van een match, waarbij u elkaar kunt aanvullen en versterken. Samen met de voorzitter en het andere lid raad van bestuur vervult u een voorbeeld- en voortrekkersfunctie en fungeert u als aanjager van excellente zorg- en dienstverlening, onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling.

De raad van bestuur streeft een evenwichtige taakverdeling na tussen primair proces, bedrijfsvoering en strategische vraagstukken. Binnen de raad van bestuur is sprake van een functionele scheiding, hoewel deze niet absoluut is. Op hoofdlijnen is er sprake van de volgende verdeling

 • voorzitter raad van bestuur - eindverantwoordelijk voor het bestuur en de strategie van de organisatie
 • lid raad van bestuur bedrijfsvoering – verantwoordelijk voor het operationeel management, dagelijkse bedrijfsvoering
 • lid raad van bestuur financiën – verantwoordelijk voor het financieel management en de risicobeheersing

Iedere bestuurder is verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het totaal. Als lid raad van bestuur bedrijfsvoering bent u een gedreven academicus met een bedrijfskundige achtergrond. U heeft ruime ervaring en een sterk innovatief profiel en gaat in interactie met de directies en professionals enerzijds op zoek naar vernieuwing van zorg- en dienstverlening en anderzijds brengt u de kwaliteit, veiligheid, effectiviteit en efficiency van het primaire proces op een hoger niveau. U bent daarnaast verantwoordelijk voor facilitaire diensten, ICT, huisvesting/nieuwbouw, kwaliteitsbeleid, kennisdisseminatiebeleid, informatieveiligheid en innovatie.

Samen met de voorzitter en het andere lid raad van bestuur gaat u de volgende opdracht aan:

 • Bevorderen van de continuïteit van de organisatie – ook op lange termijn- door het ontwikkelen en realiseren van het strategische beleid.
 • Versterken van de onderscheidende positionering en externe profilering van de Arq Psychotrauma Expert Groep.
 • Sturing geven aan de verdere doorontwikkeling van de interne organisatie.
 • Initiëren, faciliteren en vaststellen van beleid in het zorgaanbod en overige primaire dienstverlening.
 • Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en innovatie

Functie-eisen

 • Sterk bedrijfseconomisch / bedrijfskundig en innovatief profiel.
 • Ruime leidinggevende ervaring met bewezen inhoudelijk leiderschap over de verschillende domeinen van een middelgrote complexe zorgorganisatie. Is daadkrachtig, vertaalt woorden in daden, is consistent en toont voorbeeldgedrag.
 • Sterk samenwerkings- en coachend vermogen om gezamenlijk met anderen doelen te realiseren. Is laagdrempelig, een verbinder en een teamplayer, gaat de dialoog aan met betrokkenen, is in staat om mensen te mobiliseren en te committeren.
 • Affiniteit met het (psycho)traumaveld en bekend met de diverse processen van een zorgorganisatie. Heeft een heldere visie op de nieuwste ontwikkelingen binnen de zorg en is in staat deze visie met de voorzitter en ander lid raad van bestuur en directies vorm te geven.
 • Bij voorkeur ervaring met organisaties in verandering en op het gebied van huisvesting en specifiek nieuwbouw.
 • Uitstekende strategische kwaliteiten, sterk in conceptueel denken, in staat om visie en strategie te ontwikkelen en te vertalen naar alle niveaus van de organisatie.
 • Beschikt over een breed scala van sociale vaardigheden in complexe in- en externe onderhandeling- of afstemmingssituaties: creëren van draagvlak, beïnvloedingsstrategieën en adviesvaardigheden, coachende en stimulerende vaardigheden, leidinggevende en aansturende vaardigheden.
 • Sterke communicatieve vaardigheden, in staat om duurzame en effectieve relaties op te bouwen en te onderhouden in een dynamische omgeving. Heeft een scherpe politieke antenne, kan goed omgaan met tegengestelde belangen.
 • Uitstekend innovatief en ondernemend vermogen voor het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte ontwikkelingen en het vertalen hiervan in beleid, innovatie, dienstverlening e.d.
 • Erkent de kracht en waarde van medezeggenschap en cliëntenparticipatie.
 • Netwerker en ambassadeur van de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT-2), klasse IV.

Procedure

De werving en selectieprocedure zal bestaan uit 5 gespreksrondes met de selectie- en adviescommissies, de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Benoeming geschiedt door de raad van toezicht.

Inhoudelijke informatie over de functie en de procedure kan worden verkregen bij Petra Ruijter-Roos, hoofd P&O, e-mail p.ruijterroos@arq.org. Voor algemene informatie kun u terecht op onze website www.arq.org.

Uw reactie met motivatie en CV kunt u mailen naar: vacature@arq.org t.a.v. Petra Ruijter-Roos, Hoofd P&O, onder vermelding van vacaturenummer 17 10 01 lid raad van bestuur bedrijfsvoering. De sluitingsdatum is 19 november 2017.

De eerste selectiegesprekken vinden plaats in de eerste helft van december 2017.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.