1. Vacatures
 2. Voorzitter College van Bestuur

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter College van Bestuur

meer dan 3 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Apeldoorn, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Aventus

De organisatie
Bij Aventus hebben jongeren en volwassenen volop keuze voor een passende opleiding of cursus. De onderwijsinstelling biedt middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en mavo/havo/vwo(vavo) aan ruim 11.000 studenten en deelnemers. Met ruim 1.000 medewerkers, 200 opleidingen en 12 (onderwijs)locaties is Aventus de grootste opleider in de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. De hoofdlocatie bevindt zich in Apeldoorn.

Samen met haar partners in de regio staat Aventus nadrukkelijk voor vernieuwing in het (beroeps)onderwijs: Expert zijn in een vakgebied is voor Aventus niet genoeg. Kennis verbinden met die van de ander, goed samenwerken, initiatief nemen en aanpassingsvermogen ziet Aventus als cruciale ingrediënten voor succes op de arbeidsmarkt of in het hbo. Actief participeren in onze samenleving vraagt daarnaast om zelfredzaamheid en regievoering over de leerloopbaan. Het onderwijs van Aventus richt zich juist daarom op kwalificerend vakmanschap, sociale ontwikkeling en persoonsvorming bij haar studenten. Het onderwijs van Aventus is betekenisvol en sluit aan bij de verwachtingen, kennis en ervaringen die studenten meebrengen. Door co-creatie met de beroepspraktijk is het onderwijs van Aventus in alle opzichten toekomstgericht. Het opleidingsaanbod is divers, doelmatig en optimaal afgestemd op wensen van de studenten, de beroepspraktijk en de regionale arbeidsmarkt.

Studenten kiezen bij Aventus een eigen route voor maximale groei; flexibele leerroutes maken versnellen, verbreden en verdiepen mogelijk. Daarbij wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de verschillende leerstijlen van de studenten. Daarbij is ook ruimte voor extra ondersteuning als leren lastiger gaat. De digitale leeromgeving en innovatieve technologie ondersteunen de flexibilisering van het onderwijs. Leren en werken gebeurt in een herkenbare, kleinschalige thuisbasis in de school, online in verbinding met elkaar. Aventus als veilige oefenplaats voor vakmanschap en ‘het leven’.

Aventus is een grote werkgever en het grootste centrum voor beroepsopleidingen in de Stedendriehoek, die bij uitstek als een mbo regio kan worden omschreven. Dat maakt dat organisaties en ook het bedrijfsleven een beroep doen op de maatschappelijke functie van Aventus om een (meer) leidende rol te nemen. Aventus voelt zich daarmee uitgedaagd om een motor te zijn voor innovaties en voor economische en technologische ontwikkelingen in de regio en investeert gericht op de actuele ontwikkelingen in het maatschappelijk middenveld. Aventus maakt zich sterk voor goede doorgaande leerlijnen en levert een actieve bijdrage aan innovatie in de regio, die ontstaat door samenwerking tussen verschillende bedrijven, sectoren en branches (Triple Helix, Economic Board etc.). In het opleidingsaanbod van Aventus neemt duurzame innovatie een belangrijke plaats in, net als creatief en leren ondernemend. Pionieren kan, mag en moet. In Cleantech Regio Stedendriehoek ontstaan tal van nieuwe beroepen, gericht op verduurzaming: van maakindustrie tot ICT en van zakelijke dienstverlening tot de zorg. Daar bereidt Aventus haar studenten op voor en levert zij een waardevolle bijdrage aan een vitale, regionale samenleving, die studenten volop kansen biedt.

Missie en Visie
Aventus stelt het succes van haar studenten centraal. De missie van Aventus is: ‘Aventus laat zien hoe mooi en uitdagend beroepsgericht onderwijs is en stimuleert daarmee elke dag de groei van het individu, het bedrijfsleven en de samenleving’. Aventus zoekt daarbij naar toekomstbestendige en vernieuwende manieren en oplossingen om het onderwijs en de dienstverlening (verder) te ontwikkelen. De visie op leren stelt de doorontwikkeling van persoonlijke, sociale en cognitieve vaardigheden van de studenten centraal. Daarbij is van belang dat studenten steeds meer zelf de regie krijgen over hun leerproces. Aventus ondersteunt hen daarbij door het aanreiken van perspectief op hun verdere (leer)loopbaan in een steeds dynamischere arbeidsmarkt en samenleving, waarbij ‘leren van en met elkaar’ en leerervaringen binnen én buiten school, in en van de beroepspraktijk als een krachtig instrument worden ingezet. Door co-creatie met de beroepspraktijk is het onderwijs van Aventus in alle opzichten toekomstgericht. Aventus houdt het onderwijs toekomstgericht door intensieve samenwerking met de ketenpartners en de beroepspraktijk. Het opleidingsaanbod is divers, doelmatig en optimaal afgestemd op wensen van studenten, de beroepspraktijk en de regionale arbeidsmarkt. Het belang van duurzame innovatieve technologie is terug te vinden in alle opleidingen van Aventus, net als creatief en ondernemend willen zijn.

Strategie en veranderagenda tot 2020
In de sprong naar beter en aantrekkelijk, toekomstgericht onderwijs heeft Aventus een veranderagenda tot 2020 opgesteld, die mede gebaseerd is op ervaringen in het recente verleden, waarbij de invoering van een nieuwe roosterarchitectuur in combinatie met veranderingen in de onderwijslogistiek en het kwalificatiestelsel niet goed is gegaan.
Eén en ander heeft geresulteerd in het inzicht majeure veranderingstrajecten anders aan te pakken. In dat kader is samen met het Aventus Managementteam (AMT) een veranderagenda opgesteld die ervoor moet zorgen dat verbeteringen binnen Aventus worden geïntegreerd in een overkoepelende aanpak. Veranderen met meer verbinding en in samenhang is de rode draad; rollen en verantwoordelijkheden strakker definiëren, versterking van de diensten, van de integrale besturing en van het verandervermogen en implementatievaardigheden om meetbare doelen te realiseren zijn belangrijke speerpunten om de kwaliteit van onderwijs en dienstverlening van Aventus de komende jaren te versterken. Alle sectoren en diensten werken aan de thema’s uit de veranderagenda. Ten aanzien van de verschillende thema’s zijn binnen sectoren en diensten diverse trajecten lopend, bij voorbeeld op het gebied van co-creatie van nieuw onderwijs, samenwerking met het werkveld, versterking van kwaliteitscultuur en verdere professionalisering van de onderwijsteams.

Nieuwe besturingsfilosofie
De veranderagenda sluit aan bij de recent ontwikkelde besturingsfilosofie waarin het AMT de leidende coalitie is binnen Aventus en nauw betrokken is bij alle projecten uit de veranderagenda. Het College van Bestuur stuurt op hoofdlijnen en schept kaders. Het laat zich hierin adviseren door het AMT; samenwerking vindt plaats op basis van wettelijke randvoorwaarden en wederzijds vertrouwen. Binnen de grenzen van de kaders wordt op tactisch niveau gestuurd door het AMT, dat verantwoordelijk is voor uitvoering en implementatie bij de MT’s van de teams. Periodiek worden momenten van reflectie op en monitoring van de besturingsfilosofie ingebouwd.

Ambitie
De ambitie van Aventus is om een toonaangevende mbo instelling te zijn; Aventus wil tot de meest gewaardeerde mbo-instellingen van Nederland horen. Dat vraagt de komende jaren om permanent verbeteren en een professionele kwaliteitscultuur, waarin persoonlijk meesterschap van iedere medewerker maximaal groeit en waarbij door middel van co-creatie met regionale ketenpartners en de beroepspraktijk toekomstgericht onderwijs wordt gerealiseerd.

Aventus heeft zich voor medio 2020 ten doel gesteld de volgende vier hoofddoelstellingen te realiseren:

 • een plaats in de top 15 in de Keuzegids MBO;
 • een waardering van minimaal 7 van bedrijven en partners;
 • 12.500 studenten in huis;
 • een MTO score van minimaal een 7 overall.
 • realisatie van deze hoofddoelstellingen is ingedeeld in zes stromen van projectmatig georganiseerde activiteiten die in de loop van 2017 krachtig ter hand zijn genomen:
 • onderwijskwaliteit (onderwijsvisie in het licht van flexibiliserende arbeidsmarkt, nieuwe onderwijsconcepten en nieuwe generaties studenten);
 • ontwikkeling (performance verbetering, veerkrachtige teams);
 • besturing (nieuwe besturingsfilosofie, heldere sturing en KPI’s: scherpere focus op resultaten en gewenste bijsturing);
 • organisatie (verbetering van kwaliteit en efficiency van de centrale diensten);
 • verandermanagement (corporate veranderaanpak, bewaken van samenhang);
 • Aventus cultuur (rolvastheid en –bewustheid, afspraak is afspraak).

Deze focustrajecten werpen inmiddels hun eerste vruchten af. In de onderwijsprocessen komt de basis steeds beter op orde; de herziening van de kwalificatiestructuur en passend onderwijs zijn verder geïmplementeerd. De planning en organisatie van het onderwijs zijn verbeterd; op het gebied van kwaliteitsafspraken is vooruitgang geboekt. Daarnaast zijn belangrijke stappen gezet in het versterken van het (midden)management binnen de werkorganisatie. Daarnaast zal de komende tijd aandacht moeten uitgaan naar verdere professionalisering en persoonlijke groei van de medewerkers van Aventus. Meer leren vertrouwen op elkaars expertise en verantwoordelijkheid nemen en het maken van resultaatafspraken zijn belangrijke ingrediënten bij de zoektocht naar vergroting van doelmatigheid, transparantie, innovatie en flexibiliteit van Aventus.

De structuur
Het besturingsmodel van Aventus wordt gevormd door een Raad van Toezicht/
Raad van Bestuur model met een tweehoofdig College van Bestuur. Er is sprake van collegiaal bestuur, waarbij de voorzitter als “primus inter pares” acteert. Het College van Bestuur opereert met een nog, in gezamenlijk overleg te bepalen, taakverdeling tussen beide bestuurders. De voorzitter en het lid van het College van Bestuur zijn ieder voor zich en tezamen verantwoordelijk voor het totaal te voeren en gevoerde beleid. Het College van Bestuur legt tijdig, volledig en betrouwbaar verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de strategische koers van de organisatie en de bedrijfsvoering. Het toezicht van de Raad sluit daaropaan. De Raad van Toezicht hanteert het principe van toezicht op afstand, met als uitgangspunt goed bestuur zoals gedefinieerd in de ‘branchecode goed bestuur in het mbo’ die per 1 augustus 2014 in werking is getreden. Zowel de Raad van Toezicht als het College van Bestuur werken vanuit deze code. Uitgangspunten van deze code zijn verwerkt in de statuten, het bestuursreglement en overige reglementen van Aventus. Medezeggenschap wordt vormgegeven via de Ondernemingsraad en de Studentenraad.

Aventus kent vijf onderwijssectoren: Creatieve Industrie, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, Techniek & Mobiel en Entree & Educatie, ondersteund door zes centrale diensten: Audit & Compliance, Bedrijfsvoering, Finance & Control, Human Resource Management, Strategie & Onderwijs en Studentenservices. De directeuren/managers van de sectoren en diensten vormen gezamenlijk AMT, onder voorzitterschap van de voorzitter College van Bestuur. Uitgangspunt is dat de sectoren verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en het monitoren ervan. Zij worden daarbij ondersteund door de centrale diensten. De diensten helpen de sectoren bij het vormgeven van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en monitoren of de kaders, die centraal door het College van Bestuur zijn vastgesteld, door de sectoren en hun onderwijsteams worden gerealiseerd.

Bestuurlijke opdracht
Het College van Bestuur wordt gezien als een belangrijke (uit)drager van de collectieve ambities van Aventus. De focus ligt daarbij op leiderschap en in verbinding sturen en implementeren van verandering, waardoor de organisatie effectiever wordt in het bereiken van haar strategische doelstellingen, processen, KPI’s etc. Het College van Bestuur geeft integraal sturing aan het AMT. De wens is dat het College met leiderschap en daadkracht stuurt op de collectieve (doel)ambitie en de inspiratie daarin op gang houdt. Daarbij legt het College de verbinding tussen de verschillende onderwerpen van de veranderagenda en schept zij de voorwaarden voor een vruchtbaar en stimulerend klimaat voor samenwerking en professionalisering. Daarnaast wordt verwacht dat zij de zakelijkheid in de organisatie versterken door de onderlinge aanspreekbaarheid op het afgesproken beleid en de uitvoering daarvan te stimuleren. Het College heeft de taak om strategische innovaties in de onderwijssectoren en de ondersteunende diensten blijvend te stimuleren en om deze op effectieve wijze te verbinden met de innovaties die in het werkveld spelen. Een belangrijke opdracht is om de ondersteunende processen (zoals ICT, financiën, risicomanagement e.d.) verder te professionaliseren en integraal af te stemmen op en ondersteunend te laten zijn aan de strategie van Aventus voor de komende jaren.

Onderdeel van de bestuurlijke opdracht is het adequaat inspelen op snelle veranderingen in de arbeidsmarkt en het verder uitbouwen van de samenwerking met bedrijfsleven, (onderwijs)instellingen en overheid in de regio (Triple Helix, Economic Board etc.). Het College heeft in dat kader de opdracht om de onderwijssectoren te stimuleren om via de eigen netwerkrelaties permanent voeling te houden met bedrijven en overige stakeholders in de regio en zelf op strategisch niveau verbinding te maken met belangrijke netwerken in de regio en daarmee verbindingen van de sectoren te ondersteunen en te versterken. Het College vervult binnen en buiten Aventus een belangrijke boegbeeldfunctie en heeft een taak in het genereren van de wisselwerking tussen onderwijs en beroepenveld door belangrijke bestuurlijke verbindingen binnen de regio en op landelijk niveau aan te gaan en te onderhouden.

Voorzitter College van Bestuur

In verband met terugtreden van de huidige voorzitter College van Bestuur is de Raad van Toezicht van Aventus op zoek naar een inspirerende en op verbinding sturende Voorzitter College van Bestuur.

De functie van voorzitter College van Bestuur
U geeft, samen met het lid College van Bestuur integraal leiding aan de werkorganisatie, waarbij de balans tussen enerzijds de inhoud (de onderwijskundige opdracht), innovatie en kwaliteit en anderzijds de bedrijfsvoering is gewaarborgd en de organisatieontwikkeling in balans is met de beschikbare middelen.

U laat zich leiden door de principes ‘student centraal’ en de maatschappelijke opdracht en werkt vanuit een heldere en aansprekende visie op het onderwijs en de onderwijsorganisatie van de toekomst. U heeft aantoonbare ervaring met het besturen van organisaties in verandering en met het effectiever en wendbaar maken van organisaties; een bekwame bruggenbouwer en onderhandelaar met bewezen stuur- en executiekracht, die de eenheid binnen de organisatie bevordert en bewaakt, zowel luisterend als handelend weet op te treden. U deelt de bevlogenheid ten opzichte van de inhoud met de professionals op het gebied van onderwijs en leren, begrijpt de onderwijskundige opdracht, kunt goed delegeren en anderen in hun kracht zetten en behoudt het evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand. U werkt vanuit een heldere en aansprekende visie op het onderwijs van de toekomst en bewaart daarbij het evenwicht tussen strategische ambities en de kwaliteitsborging. U verbindt zich duurzaam aan mensen, communiceert richtinggevend, grensverleggend en transparant.

Uw kennis van en bekendheid met de maatschappelijke functie van (beroeps)onderwijs maken dat u met moed en durf positie kiest als bestuurder. U bent visionair en richtinggevend en bent hierin inspirerend zowel in- als extern. U weet flexibel en evenwichtig om te gaan met verschillende belangen. Zakelijk waar nodig en empathisch waar het kan, maar altijd in verbinding. Vanuit strategische perspectieven geeft u invulling aan de opdracht om Aventus strategisch en innovatief in de regio krachtig te positioneren.

U bent een verbinder en bouwer, die het AMT in zijn kracht zet, investeert in onderwijs(vernieuwing) en kansen in ‘de markt’ op het gebied van innovatieve onderwijsprojecten voor Aventus weet te verzilveren. Naar binnen en naar buiten toe bent u zichtbaar, herkenbaar én aanspreekbaar. U beweegt zich soepel in het spel tussen verschillende interne en externe partners met soms tegengestelde belangen, heeft een goed gevoel voor politiek en weet succesvolle, toekomstbestendige samenwerking met partijen en ketenpartners. U vertegenwoordigt Aventus in contacten en overlegvormen met samenwerkingspartners en weet de winst hieruit naar het onderwijs toe te brengen in de vorm van nieuw en toekomstgericht onderwijs, vervult zowel intern als extern de gids- en boegbeeldfunctie en zorgt voor een duidelijke en herkenbare profilering en positionering van Aventus, zowel op regionaal als op landelijk niveau. U treedt op als bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden, CAO en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Functie-eisen en ervaring

 • academisch denk- en werkniveau, afgeronde academische opleiding;
 • strategisch denkvermogen en visie, gecombineerd met een zakelijke instelling;
 • ruime ervaring in een integrale, eindverantwoordelijke directie- of bestuurspositie in een, qua cultuur en structuur vergelijkbare, complexe (maatschappelijke) onderneming;
 • ervaring met organisaties in verandering; ‘trackrecord’ op gebied van procesmatige en resultaatgerichte implementatie van veranderingen in een complexe omgeving;
 • brede kennis van meerdere aspecten van bedrijfsvoering;
 • de diversiteit van het (beroeps-)onderwijs kennen of in staat zijn zich die op korte termijn eigen te maken;
 • ervaring met (het initiëren van) samenwerking op bestuurlijk niveau;
 • beschikt over een relevant netwerk binnen het onderwijs, het bedrijfsleven en/of de (lokale) overheid, bij voorkeur binnen het werkgebied van Aventus;
 • ervaring met bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen; beschikt over een goed ontwikkeld politiek-bestuurlijk gevoel;
 • vaardig in het realiseren van een constructieve (in)formele samenwerkingsrelatie met de Raad van Toezicht om deze staat te stellen de governance taken goed uit te voeren, onder andere door een adequate en tijdige informatievoorziening, open communicatie en dialoog met de Raad van Toezicht;
 • ervaring met het realiseren van een constructieve en volwassen overlegrelatie met de medezeggenschap, gericht op een hoge mate van tevredenheid van studenten, medewerkers en overige stakeholders;
 • regionale verankering in het werkgebied van Aventus c.q. Oost-Nederland geldt als een pre.

Persoonlijkheidsprofiel

 • daadkrachtig en allround bestuurder met passie voor het (beroeps) onderwijs;
 • een initiatiefrijk onderwijskundig leider met het vermogen strategisch beleid in gezamenlijkheid te entameren, te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren;
 • bevordert samenwerkingszin en kwaliteitsbewustzijn in een open en lerende organisatiecultuur;
 • heldere en eigentijdste visie op organisatievraagstukken, openstaand voor de inbreng van student, directie en medewerkers van Aventus;
 • in staat sturing te geven aan de onderwijsprocessen op een wijze dat op alle niveaus de beschikbare middelen optimaal ingezet worden ten behoeve van de onderwijsontwikkeling en kwaliteitsbewaking;
 • bestuurder met onmiskenbare voorzitterskwaliteiten en statuur die in staat is zowel luisterend als handelend op te treden;
 • bruggenbouwer en onderhandelaar met bewezen stuurkracht, die de eenheid binnen de organisatie bevordert en bewaakt en gericht is op samenwerking;
 • houdt rekening met de maatschappelijke functie van Aventus; weet financieel en maatschappelijk rendement met elkaar te verbinden;
 • groot gevoel voor de relatie tussen Aventus en haar omgeving en een brede belangstelling voor vraagstukken op het vlak van onderwijs en maatschappij;
 • integere, authentieke en transparante leider met passie en natuurlijk gezag, die borg staat voor ‘good governance’ in het onderwijs.

Kerncompetenties

Hart voor onderwijs
U stuurt vanuit een onderwijskundige visie en persoonlijke bezieling. Er wordt niet gezocht naar een behendige beroepsbestuurder, maar naar een authentieke verbinder. Met feeling en drive voor de doelgroepen van het mbo en gevoel voor de menselijke maat, met hart voor studenten en liefst ook wortels in het onderwijs.

Strategische visie
Een heldere visie op de toekomst van Aventus. Vanuit uw totaalbeeld van de organisatie en de regio’s waarin zij optreedt, richt u zich, zonder afstand te nemen van de korte-termijn-problemen, op lange-termijn-issues en de continuïteit van de organisatie. U kijkt naar maatschappelijke ontwikkelingen en houdt uiteenlopende mogelijkheden in gedachten bij het uitzetten van de koers voor de organisatie.

Persoonlijk leiderschap
U zal als persoon geloofwaardig en echt moeten zijn. Als authentiek leider moet u beschikken over veranderkracht, empathisch vermogen en gevoel voor de menselijke maat. Aventus zoekt een evenwichtige en toegankelijke persoonlijkheid, waar de organisatie respect voor heeft en ook trots op is. U kijkt op een frisse manier naar de organisatie, bevordert met elan de dialoog, de verbinding en het wij-gevoel in de organisatie. U handelt daarbij niet vanuit macht, maar vanuit persoonlijk gezag en met open vizier. Het is wezenlijk van belang dat u de deskundigheid in de organisatie mobiliseert en de betrokkenheid maximaal benut om de verschillende geledingen de nodigde ruimte te geven. De bereidheid om zich dienstbaar op te stellen opdat de strategische doelstellingen worden behaald is hierbij van eminent belang evenals de wens dat de u zich voor langere tijd committeert aan de organisatie.

Executieve kracht
U kunt sparringpartner zijn voor de directeuren/managers, iemand die het instellingsmanagement op een inspirerende wijze met kennis van zaken en met gezag op gezamenlijke ambities verbindt, richting geeft en stuurt. Iemand die in staat is om ‘een verhaal te vertellen’ dat inspireert en prikkelt. Een stevige persoonlijkheid, die helder duidelijk kan maken wat er geleverd moet worden en daarbij innovatie en duurzame verandering in de organisatie krachtig stimuleert. Een besluitvaardige bestuurder met lef en zakelijke inslag, die transparant sturing geeft aan het realiseren van de strategische koers.

Boegbeeld voor de regio
U moet een boegbeeldfunctie kunnen vervullen, zowel intern als extern, en als ambassadeur van Aventus de nodige statuur en authenticiteit hebben en gezag uitstralen. De bestuurder zal het vermogen moeten hebben om deel uit te maken van belangrijke netwerken en daar het maximale uit halen voor de ontwikkeling van de eigen organisatie. Het is daarbij belangrijk dat u ondernemend gedrag toont en weet aan te sluiten bij de cultuur en (het verschil in) dynamiek binnen het werkgebied.

Netwerkcapaciteiten
U bent in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, bevordert de samenwerking en consensus door diplomatiek optreden bij uiteenlopende belangen. U onderhoudt doelbewust en doelgericht een netwerk van formele en informele contacten, zowel binnen als buiten Aventus.

Overtuigings- en onderhandelingskracht
U bent in staat de mening en houding van anderen te beïnvloeden en verkrijgt instemming voor voorstellen, plannen en ideeën; u bent zowel intern als extern vaardig in onderhandelen, heeft diverse strategieën om een optimaal resultaat te behalen. U straalt zelf commitment uit met de doelen van de organisatie en zorgt er tevens voor dat deze breed gedragen worden.

Bindend vermogen en sociale kracht
Vanuit samenbindend vermogen draagt u bij aan de realisatie van de gemeenschappelijke doelen. Vanuit een grote mate van organisatiesensitiviteit brengt u de nodige synergie aan. Als voorzitter bouwt u continu aan een gezamenlijke cultuur en identiteit van Aventus en vervult u als zodanig een voorbeeldfunctie; u hebt inlevingsvermogen en een goed ontwikkelde sociale antennes.

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl.