Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Manager P&O

MBO Amersfoort is op zoek naar een manager P&O.

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amersfoort, Utrecht
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
32 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Download het volledige profiel op onze website:

https://beteor.nl/onderwijs/vacature/manager-po-mbo-amersfoort-amersfoort/

Context

De werkzaamheden van de manager P&O vinden plaats binnen het management van MBO Amersfoort. De betreffende ondersteunende staf/dienst (O&O, P&O, BMC, Financiën, Facilitair, Huisvesting, Inkoop & Facilitair, SvI) ressorteert rechtstreeks onder het College van Bestuur.

De manager P&O kan conceptueel denken, beschikt over abstractievermogen en is businesspartner voor CvB-leden en directeuren. De werkzaamheden worden gekenmerkt door een overwegend complexe of multidisciplinaire inhoud, door sterke wisselwerkingen met andersoortige belangen en uitgangspunten. Vanwege sterk integrerende elementen uit andere beleidsterreinen en de innovatieve ontwikkeling binnen het eigen beleidsterrein, hebben de werkzaamheden een veranderlijk, dynamisch karakter. De manager werkt resultaatgericht vanuit de drie merkwaarden die MBO Amersfoort heeft benoemd: toegankelijk, ondernemend en vakkundig.

De organisatie staat aan de vooravond van een vernieuwing van de strategische koers van de organisatie. Ook breekt een volgende fase aan in de doorontwikkeling van de organisatie op het gebied van verhoudingen tussen CvB, directeuren van de scholen en managers van staf/diensten.

De functie

 • Geboden: schaal 13 conform cao-MBO
 • Betrekkingsomvang: 0,8-1,0 fte
 • Aanstelling: z.s.m.

Doel van de functie

De manager P&O:

 • Geeft leiding aan de ondersteunende staf/dienst, doorgaans met meerdere organisatieonderdelen, en stuurt de uitvoering van het beleid en grote projecten op het eigen managementterrein aan.
 • Ontwikkelt en monitort het overkoepelende meerjarenbeleid voor de ondersteunende staf/dienst, adviseert CvB, directeuren en collega-managers daarover en biedt het onderwijs de nodige ondersteuning op dat terrein.
 • Draagt zorg voor de eigen professionele ontwikkeling.

Resultaatgebieden

Leiding aan de betreffende ondersteunende staf/dienst

 • De staf/dienst ontwikkelen en regie voeren op de afstemming, uitvoering en borging van de verschillende beleidsplannen en disciplines.
 • In de nodige netwerken en overleggen de staf/dienst en MBO Amersfoort vertegenwoordigen en samenwerkingsactiviteiten met andere organisaties initiëren.
 • Systematisch bevorderen van de performance en de professionele ontwikkeling van de staf/dienst en haar individuele medewerkers.
 • Leiding geven aan de medewerkers van de ondersteunde staf/dienst, uitvoeren van het personeelsbeleid, inclusief het werven en selecteren van personeel.

Ontwikkeling en monitoring meerjarenbeleid en advisering CvB en directeuren

 • Relevante maatschappelijke ontwikkelingen, strategische doelstellingen, behoeften van de opdrachtgevende organisatieonderdelen en beleid vertalen in overkoepelend meerjarenbeleid voor de staf/dienst (met eventueel meerdere organisatieonderdelen), dit monitoren en zo nodig bijstellen.
 • CvB-leden en directeuren ondersteunen bij de (corporate) strategie- en beleidsontwikkeling.
 • Leveren van een bijdrage aan de meerjarenbegroting van MBO Amersfoort.
 • Zorgdragen voor de jaarlijkse en de meerjarenbegroting voor de betreffende ondersteunende staf/dienst en relevante projectbegrotingen.
 • Ontwikkelen en aangeven van centrale kaders, standaarden.
 • Leveren van een bijdrage aan in- en externe rapportages.

Aansturing en uitvoering van beleid en processen

 • Regie voeren op de afstemming tussen de beleidsplannen van de verschillende organisatieonderdelen.
 • Het beleid op het eigen managementterrein uitwerken in meerjaren-activiteitenplannen.
 • Resultaten van de jaarplannen van de organisatieonderdelen toetsen.
 • CvB-leden en directeuren adviseren op basis van uitgevoerde audits, resultaten en evaluaties.
 • (laten) Ontwikkelen van relevante procedures, richtlijnen en standaarden.
 • Voorbereiden van dienstverleningscontracten met bedrijven en leveranciers; 2 van 2.
 • Aansturen en uitvoeren van projecten op het eigen managementterrein en bewaken van de hierbij geldende centrale standaarden.

Professionele ontwikkeling

 • Systematisch werken aan de eigen professionele ontwikkeling.
 • Deelnemen aan scholings- en professionaliseringsactiviteiten.
 • Bestuderen van vakliteratuur en bijhouden van voor de functie relevante ontwikkelingen.

Speelruimte

 • Beslist over/bij: het vertalen van de strategische doelstellingen en -beleid naar overkoepelend meerjarenbeleid voor meerdere organisatieonderdelen en het voeren van de regie op de afstemming tussen de beleidsplannen van de verschillende organisatieonderdelen.
 • Kader: algemeen geformuleerde strategische beleidslijnen van de organisatie, het managementcontract, relevante wet- en regelgeving.
 • Verantwoording: aan het College van Bestuur over de bruikbaarheid van de (corporate) adviezen, het ontwikkelde en aangestuurde meerjarenbeleid, de leiding aan de ondersteunende staf/dienst en de professionele ontwikkeling.

Contacten

 • Met CvB-leden, directeuren en andere managers om te adviseren (sparringpartner) over (corporate) beleidsontwikkeling en – uitvoering.
 • Met de verschillende organisatieonderdelen over het overkoepelend meerjarenbeleid om beleidsafspraken te maken.
 • Met organisaties over samenwerkingsactiviteiten om draagvlak te verwerven.
 • Met externe partijen en (potentiële) opdrachtgevers over de ontwikkeling van (innovatieve) diensten en producten en over de uitvoering daarvan om te onderhandelen over de contracten.
 • Met externe partijen als het ministerie en DUO om af te stemmen over regelgeving en nieuwe ontwikkelingen.

Persoonlijk profiel

 • zelfstandig;
 • verantwoordelijk;
 • proactief;
 • verbindend;
 • inspirerend;
 • politiek sensitief;
 • gericht op samenwerking;
 • communiceert zeer goed;
 • schakelt gemakkelijk met de verschillende gremia in en buiten de organisatie;
 • heeft humor en kan relativeren.

Functie-eisen

Selectie-eisen

 • WO werk- en denkniveau;
 • brede kennis van en inzicht in de problematiek van het eigen en aangrenzende beleidsterreinen, ook van de juridische, financiële en organisatorische aspecten;
 • kennis van het afsluiten van contracten;
 • kennis van en inzicht in kwaliteitsborging;
 • kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • inzicht in de relatie van het beroepsonderwijs en (volwassen)educatie tot de markt;
 • vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van het overkoepelende meerjarenbeleid;
 • vaardig, actief en creatief in het inspelen op problematiek van aanpalende werkterreinen en disciplines; vaardig in het ontwikkelen van en adviseren op meerjarenbeleid op basis van het analyseren van gegevens, audits, onderzoeksresultaten en evaluaties;
 • vaardig in het leidinggeven, stimuleren, motiveren en coachen van professionals in een veranderende omgeving;
 • vaardig in (project)management;
 • vaardig in het beoordelen van bedrijfseconomische consequenties in de verschillende projectfasen en het bewaken van (project)budgetten;
 • vaardig in het onderhandelen bij aanbesteding en inkoop;
 • communicatieve vaardigheden.

Solliciteren?

We roepen u op om uw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig mogelijk doch uiterlijk donderdag 26 april a.s. te uploaden via onze website. De deadline voor de searchperiode is 16 mei 2018.

Contactpersoon

BeteoR-adviseur Lydia van Deelen begeleidt de sollicitatieprocedure. Lydia van Deelen is bereikbaar op lydia.van.deelen@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 40 24 64 900.

Bedrijfsomschrijving

MBO Amersfoort is in de huidige vorm een nog jonge organisatie. Onder het College van Bestuur worden de scholen zelfstandig geprofileerd, vanuit de visie dat het onderwijs zo dicht mogelijk bij de praktijk moet aansluiten. Dit gebeurt vanuit een groeiend aantal onderwijsbedrijven.