1. Vacatures
 2. Financieel Directeur MVGM

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Financieel Directeur MVGM

De financieel directeur heeft als kerndoel een financieel gezonde bedrijfsvoering te voeren. U bent eindverantwoordelijk voor het beheer van de financiële risico’s, het opstellen van het financiële beleid en het (laten) uitvoeren van het financiële beleid. U begeleidt (innovatieve) processen die bijdragen aan het voortdurende toekomstbestendigheid van de financiële afdeling. Tenslotte bent u zowel intern als extern het financieel geweten van de organisatie.

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Landelijk / geen vaste standplaats
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Plaats in de organisatie

De financieel directeur rapporteert hiërarchisch aan de Directie van MVGM. U geeft functioneel en hiërarchisch leiding aan de afdeling FEZ. U heeft daarnaast zeer nauwe betrokkenheid bij de afdelingen AO/IC, BV Administratie, en de productgroepadministraties.

Kerntaken

1. Het verhogen en borgen van de kwaliteit van de financiële dienstverlening;

2. Leidinggeven;

3. Relatiebeheer;

4. Rapporteren;

5. Begeleiden van / adviseren bij overnames;

6. Coördineren diverse administraties;

7. Marktontwikkeling;

Uitwerking kerntaken

1. Het verhogen en borgen van de kwaliteit van de financiële dienstverlening

De directeur heeft een actieve rol in het optimaliseren van het verhogen en borgen van de te leveren kwaliteit van de financieel dienstverlening. Hij/zij onderneemt actie naar interne klanten wanneer dat nodig is. De directeur stelt zeker dat de ontwikkeling binnen het vakgebied wordt door vertaalt in de organisatie.

2. Leidinggeven

Onder uw verantwoording valt de afdeling financiële administratie en interne controle en u stuurt functioneel het team aan. U bent hiërarchisch verantwoordelijk voor het sturen, coachen, beoordelen en begeleiden van de afdelingen FEZ, AO/IC en… In uw team waarborgt u de kwaliteit en de verdere ontwikkeling van de teamleden en stuurt bij waar nodig. U informeert uw team over actuele informatie en ontwikkelingen. De financieel directeur geeft op zodanige wijze vorm aan het contact met de medewerkers van de afdeling dat deze intern gezien wordt als toegankelijk en benaderbaar.

3. Relatiebeheer

U bent een stevige gesprekspartner en treedt op als adviseur, vraagbaak en strateeg voor de interne organisatie en voor banken, aandeelhouders en stakeholders. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het contact met onze buitenlandse (Duitsland/ Engeland) partners.

4. Rapporteren

Is eindverantwoordelijk voor de periodieke rapportages. Beoordeelt, analyseert en/of benchmarkt deze. Draagt zorg voor de vertaling van deze data naar toekomstige en concrete acties.

5. Begeleiden van / adviseren aan overnames;

U bewaakt de groeipotentie van MVGM en heeft een actieve rol bij overnames. U bent gesprekspartner en het financiële geweten tijdens gesprekken met potentieel over te nemen organisaties.

6. Coördineren van diverse administraties

Uitvoeren en coördineren van het financieel administratie beleid en het vormgeven daar aan.

7. Marktontwikkelingen

Volgt ontwikkelingen in uw vakgebied op de voet. Brengt nieuwe inzichten en draagt zorg voor de vertaling van deze inzichten naar concrete acties op objectniveau en organisatieniveau.

Functie-eisen

Competenties Financieel Directeur

1. Initiatief

Uit eigen beweging mogelijkheden onderzoeken of uitproberen. Liever uit zichzelf beginnen dan afwachten tot anderen het initiatief nemen.

Gedragsindicatoren:

 • Zelfstartend: neemt het initiatief. Begint uit zichzelf. Zet de eerste stap. Onderzoekt of probeert mogelijkheden uit eigen beweging.
 • Vasthoudend: gaat bij tegenslag of tegenwerking door met het begonnen initiatief. Is vasthoudend. Zet door, zonder dat het contraproductief wordt en mét rekenschap van de wensen van de klant.
 • Kansen grijpen: signaleert kansen en handelt hiernaar. Blijft niet theoretiseren maar zet ideeën om in concrete acties.
 • Tijdig handelen: smeedt het ijzer als het heet is. Gaat op het goede moment over tot actie.

2. Analytisch denken

Effectiviteit in het onderkennen en oplossen van problemen. Een vraagstelling ontleden, verbanden leggen en logische conclusies trekken.

Gedragsindicatoren:

 • Vergaart relevante informatie en is in staat deze te analyseren.
 • Is in staat door logisch te redeneren conclusies te trekken
 • Verbanden leggen: probleem relativeren aan soortgelijke problemen. Verbanden zien of leggen tussen problemen of gegevens.

3. Visie

Vraagstukken en oplossingen in een langer tijdsperspectief kunnen plaatsen. Ontwikkelen van een toekomstgerichte visie op basis van scenario’s die 2-5 jaar omspannen.

Gedragsindicatoren:

 • Tijdsperspectief: In staat en geneigd zijn tot een langer tijdsperspectief. Verder kijken dan hier-en-nu. Bereidheid zich los te maken van het doen en denken van alledag.
 • Trends: Onderkennen van trends die van belang zijn of kunnen zijn voor de eigen functie, afdeling of organisatie.
 • Denken in scenario’s. Meerdere mogelijkheden bedenken voor het aanpakken en oplossen van problemen.
 • Onafhankelijkheid: Onafhankelijke visie aan de dag leggen; niet laten leiden door de mening van anderen.
 • Beleidsdenken: Beleidsmatig denken. Kunnen concipiëren van beleidslijnen. Strategieën kunnen formuleren.

4. Opstellen van beleid

Het opstellen van beleid door middel van het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang.

Gedragsindicatoren:

 • Schriftelijke communicatie: kort en bondig formuleren van beleid
 • Is in staat hoofd- bijzaken van elkaar te scheiden
 • Weet de visie van de organisatie te vertalen naar beleid

5. Aansturen team

Op een duidelijke manier richting geven aan een team. De leiding op zich nemen.

Gedragsindicatoren:

 • Leiderschap: profileert zich als een leider van het team. Is het coördinatiepunt van het team. Is het spin in ’t web.
 • Teamgeest: bevordert de teamgeest, creëert een wij-gevoel, collegialiteit en onderlinge solidariteit en probeert dit te behouden.
 • Richting geven: geeft richting aan de activiteiten van de afzonderlijke teamleden en van het team in zijn geheel.
 • Teameffectiviteit: zet mensen en middelen zo in dat de teamdoelstellingen worden bereikt.

6. Cijfermatig denken

Cijfermatige vraagstukken kunnen oplossen door analyseren, combineren en deduceren. Een vraagstuk langs rekenkundige weg benaderen.

Gedragsindicatoren:

 • Rekenformules: De juiste rekenkundige berekeningen toepassen om een cijfermatig gesteld probleem op te lossen.
 • Kwantificeren: Een vraagstelling in kwantitatieve termen formuleren.
 • Ordenen: Een veelheid aan cijfermatige informatie overzichtelijk ordenen, systematiseren, structureren.
 • Concluderen: Relevante conclusies uit een veelheid van cijfermatige informatie trekken. Oog hebben voor cijfermatige trends.
 • Verbanden zien of leggen tussen cijfermatige gegevens.

7. Communicatie met stakeholders

Meningen van, ideeën en gecompliceerde zaken in begrijpelijke taal kunnen duidelijk maken.

Gedragsindicatoren:

 • Vlotte prater: zich vlot uitdrukken. Gemakkelijk een conversatie gaande houden. Onderhoudend. Levendige en boeiende verteltrant.
 • Debater: ook in heftige discussies zijn woordje kunnen doen. Door goed te formuleren de overhand krijgen of overeind blijven in een heftig debat.
 • Slagvaardig: Niet om een antwoord verlegen zijn. Slagvaardig reageren. Zich verbaal niet laten afbluffen. Ad-rem.
 • Tot he point: Meningen, ideeën en gecompliceerder zaken in begrijpelijke taal onder woorden kunnen brengen. Ter zake. Niet wijdlopig.

8. Integriteit

Rechtschapen, eerlijk en onkreukbaar gedragen, overeenkomstig met de algemeen geldende sociale en professionele waarden en normen.

Gedragsindicatoren:

 • Gaat betrouwbaar om met persoonlijke informatie.
 • Is correct en objectief m.b.t. resultaten en beoordelingen.
 • Werkt volgens de regels.
 • Respecteert mening en normen en waarden van anderen.
 • Neemt verantwoordelijkheid voor eigen woorden en daden.

9. Resultaatgerichtheid

Acties en beslissingen richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten.

Gedragsindicatoren:

 • Doelgericht: richt acties en beslissingen op het realiseren van het beste rendement voor zowel de klant als voor MVGM. Streeft toetsbare resultaten na, zoals bijvoorbeeld klantgerichtheid. Is energiek en gedreven om binnen overzienbare termijn resultaten te boeken.
 • Hoge eisen: stelt hoge eisen aan het eigen werk.
 • Focus: houdt gestelde doelen scherp en helder voor ogen. Houdt vast aan de afspraken die vallen binnen de beheerovereenkomst en de geldende richtlijnen. Bewaakt dat er resultaten worden geboekt.
 • Pragmatisch: bewaakt de balans tussen inspanning en resultaat.
 • Vindingrijkheid: is creatief in het inzetten van beschikbare middelen om binnen de beschikbare tijd een bepaald resultaat te behalen.

10. Kengetallen opstellen per bedrijfsonderdeel en overall

 • Kengetallen per maand, kwartaal en jaar kunnen aanleveren per bedrijfsonderdeel en voor de gehele business. Verbanden leggen en logische conclusies trekken
 • Gedragsindicatoren:
 • Ordenen: een veelvoud aan cijfermatige informatie overzichtelijk ordenen, structuren en kunnen overdragen
 • Verbanden zien of leggen tussen de kengetallen

11. Besluitvaardigheid

Naargelang de vereisten zowel vlot als weloverwogen beslissingen kunnen nemen, ook wanneer belangrijke informatie ontbreekt of onvolledig is.

Gedragsindicatoren:

 • Tempo: minder lastige beslissingen in vlot tempo nemen. Niet onnodig treuzelen.
 • Zelfstandigheid: Beslissingen die men zelf moet nemen niet aan een ander overlaten of afschuiven.
 • Tijdigheid: moeilijke, belangrijke beslissingen tijdig nemen. Niet wachten totdat alle informatie beschikbaar is. Onzekerheden kunnen accepteren.

12. Omgevingsbewustzijn

Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.

Gedragsindicatoren:

 • Economische focus: Op de hoogte zijn van economische ontwikkelingen. Deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. Gevoel voor economische trends.
 • Directe omgeving: Op de hoogte zijn van wat speelt in de directe omgeving. Deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.
 • Maatschappelijke focus: Op de hoogte zijn van maatschappelijke ontwikkelingen. Deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. Gevoel voor maatschappelijke trends
 • Informele kanalen: Een netwerk hebben en in stand houden van uiteenlopende informele kanalen en daardoor toegang tot allerhande informatie die nuttig is of kan zijn voor de eigen functie of organisatie.
 • Politieke focus: Op de hoogte zijn van politieke ontwikkelingen. Deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. Gevoel voor politieke trends.

Vakbekwaamheid

Algemene kennis en vaardigheden:

 • HBO / WO werk- en denkniveau
 • Minimaal 10 jaar ervaring binnen de financiële of zakelijke dienstverlening.
 • Minimaal 7 jaar leidinggevende ervaring

Functionele kennis:

Vereist:

 • Beheersing MS Office

Vakbekwaam blijven:

De Financieel directeur blijft vanuit zijn reguliere functie, door middel van bijhouden van actuele ontwikkelingen in het vakgebied en op basis van bijscholing, training en oefening bovenstaande kennis en vaardigheden en de in dit profiel aangegeven competenties bezitten.

Vakbekwaam blijven is zowel een werknemers- als werkgeversverantwoordelijkheid.