1. Vacatures
 2. Algemeen Directeur

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Algemeen Directeur

De functie Algemeen directeur bij het CBR is een boeiende en complexe functie in een tijd waarin de organisatie zich op veel terreinen als het ware opnieuw moet uitvinden. Wij zoeken naar een kandidaat die samen met de mededirecteur en de andere leden van het MT als hecht team en met veel positieve energie deze uitdaging wil aangaan.

5 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Rijswijk, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
HBO, WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
> 15 jaar

Functieomschrijving

1. O r g a n i s a t i e
Het CBR is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat door de minister van Infrastructuur en Waterstaat belast is met een verkeersveiligheidstaak: het beoordelen van de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek. Ten aanzien van de medische geschiktheid staat het CBR op dit moment voor een grote opgave. Burgers ondervinden veel hinder van de lange doorlooptijden medische beoordelingen. Hier is veel aandacht voor vanuit de media en politiek.
Het beleid van de organisatie staat in het teken van goede dienstverlening, betaalbaarheid, transparantie en vernieuwing. Het CBR vernieuwt en verbetert haar processen en producten om de samenleving het best mogelijke product te bieden tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs en door middel van een vlotte, klantvriendelijke en professionele dienstverlening. Daarnaast worden nieuwe specialismen aan het pakket toegevoegd om van het CBR hét exameninstituut op mobiliteitsgebied te maken. In 2018 werden ruim 677.000 theorie-examens afgenomen, terwijl ruim 543.000 personen praktijkexamen deden. In 2018 is ook gewerkt aan de verdere modernisering van de dienstverlening. Er zijn flinke stappen gezet met innovatieve initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de in 2017 geformuleerde missie van het CBR: Veilig thuiskomen, door informeren, toetsen en monitoren. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft in november 2018 haar beleidsplannen op gebied van verkeersveiligheid aan de Kamer gestuurd in de vorm van haar Strategische Verkeersveiligheidsplan en bijbehorend Landelijk Actie Plan. Daarin staan (ook) belangwekkende opdrachten voor het CBR.

De activiteiten van het CBR zijn:

 • Theorie- en praktijkexamens afnemen van motorrijders, automobilisten en bromfietsers.
 • Beroepsexamens afnemen van aanstaande en ervaren professionals in wegvervoer, binnenvaart en logistiek, evenals de theorie-examens van beroeps- en privévliegers. Verplichte nascholingscursussen certificeren voor goederen- en personenvervoer-chauffeurs en toezicht houden op de uitvoering van deze cursussen.
 • De lichamelijke en geestelijke geschiktheid van bestuurders beoordelen en de eventueel voor hen benodigde aanpassingen aan het voertuig.
 • De rijgeschiktheid of rijvaardigheid van bestuurders onderzoeken bij een vermoeden van ongeschiktheid, bijvoorbeeld na een verkeersovertreding.
 • Opleggen van cursussen en onderzoeken, onder andere op het gebied van alcohol en verkeer.

De belangrijkste opgaven voor het CBR de komende jaren zijn het optimaliseren van de bedrijfsprocessen zodanig dat de productiedoelstellingen structureel gehaald worden, het doorontwikkelen van de ICT als enabler van de business en het blijven investeren in een cultuur waarbij alle collega’s samen verantwoordelijkheid nemen voor een prettige werkomgeving en voor het optimaal bedienen van de klant. Daarnaast is het uiteraard van belang om te investeren in innovatie, in de kwaliteit van de producten en klantprocessen, en in het optimaal faciliteren van het vakmanschap van de medewerkers.


Bij het CBR zijn circa 1200 medewerkers werkzaam. Het CBR is opgedeeld in vier divisies: Theorie, Rijvaardigheid, Rijgeschiktheid en CCV. Op het hoofdkantoor in Rijswijk zijn de directie en de centrale, ondersteunende stafafdelingen gehuisvest. Er zijn 54 examenlocaties in het land.

Het CBR is sinds 2013 een tarief-gefinancierd, publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met unieke wettelijke taken, vallend onder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het governancemodel is verder voorzien in een Raad van Toezicht. De tweehoofdige collegiale directie wordt benoemd door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, op voordracht van de Raad van Toezicht.

2. O n t w i k k e l i n g e n e n o p g a v e
In 2017 heeft het CBR een nieuwe strategische koers voor de jaren 2018-2022 ontwikkeld. Deze is geschreven vanuit een nieuwe missie die beter aansluit op de maatschappelijke ontwikkelingen en de krachtige rol die het CBR wil spelen in de verkeersveiligheid. Op de volgende gebieden heeft het CBR verhoogde aandacht nodig:

 • Bedrijfsvoering: optimalisering bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering, zodanig dat het behalen van de KPI’s structureel geborgd is.
 • ICT: doorontwikkelen tot enabler van de business.
 • Cultuur: managers en werknemers nemen samen verantwoordelijkheid voor een prettige werkomgeving en voor het optimaal bedienen van de klant.
 • Innovatietaakstelling: het investeren in innovatie en verdergaande kwaliteit van onze producten en het optimaal faciliteren van het vakmanschap van onze mensen.
 • Financiën: het versterken van de financiële positie van het CBR.

De uitdaging is om de herijkte strategie samen met het Ministerie, medewerkers en ketenpartners te implementeren. Centraal staat daarbij de doorontwikkeling van het CBR naar een (nog) klantgerichtere en meer wendbare organisatie van professionals, waar het goed werken is, de productiedoelstellingen worden gehaald, de ICT de enabler van de organisatie is, de relevantie en kwaliteit van de producten en dienstverlening van een hoog niveau is en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag in de organisatie zijn belegd. Nadrukkelijke opdracht is om de divisie Rijgeschiktheid verder op orde te brengen. Tevens dient de financiële positie van het CBR verder te worden versterkt en zal het CBR op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid haar regierol verder moeten invullen.

Vanuit het model van collegiaal bestuur is de directie gezamenlijk verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de strategie van het CBR. Beiden sturen vanuit deze gezamenlijke verantwoordelijkheid de vier operationele divisies aan. De staven rapporteren rechtstreeks aan een van beiden. Binnen dit model heeft de Algemeen directeur een focus op strategische ontwikkeling, innovatie, externe positionering en stakeholders management en het tweede directielid op operational excellence en de bedrijfsvoering. Samen met de vier divisiemanagers en de stafhoofden sturen zij de organisatie.

De huidige Algemeen directeur zal haar termijn niet verlengen en zal de organisatie verlaten. Hierdoor ontstaat een vacature voor een Algemeen directeur die eind 2019 zal aantreden.

3. D e t a k e n
De functie laat zich op hoofdlijnen als volgt omschrijven:

 • Maakt deel uit van de tweehoofdige Directie van het CBR, en is als eerst verantwoordelijke aanspreekbaar voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en onderhoudt goede contacten met de vertegenwoordigers van het Ministerie.
 • Rapporteert aan de Raad van Toezicht.
 • Is boegbeeld van de organisatie en onderhoudt het externe politieke en bestuurlijke netwerk,
 • Geeft samen met de mededirecteur vorm aan een cultuur en organisatiestructuur waarin men de ruimte krijgt om vanuit vakmanschap te werken aan een optimale klantbediening. Beseft dat dit tijd en energie kost.
 • Is verantwoordelijk voor een goed functionerend Directie- en Managementteam dat klaar is voor de toekomst en tevens de kwaliteiten en het vertrouwen heeft om vanuit het heden de toekomst in te gaan.
 • Is een persoonlijkheid die na een periode van crisis en onrust de organisatie verder gereed maakt voor de toekomst en beseft dat hier geen sprake van een ‘quick win’ zal zijn.
 • Bestuurder in de zin van de WOR.
 • Brengt rust in de organisatie en enthousiasmeert vanuit zijn/haar visie en aanpak de medewerkers om ‘mee te doen’.
 • Is verantwoordelijk voor de positionering van het CBR in de keten als exameninstituut op het gebied van mobiliteit en als speler op het gebied van verkeersveiligheid.
 • Maakt het CBR weer op positieve wijze zichtbaar en werkt actief en zichtbaar aan het omgevings- en reputatiemanagement van de organisatie.
 • Jaagt de discussie aan over de positionering van het CBR als autoriteit op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid.

4. D e k a n d i d a a t
In de rijksbrede Visie op publiek leiderschap zijn er kernkwaliteiten waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het ‘eigen’ domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

De kandidaat heeft voorts:

 • Zware bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving met veel stakeholders.
 • Een groot relevant netwerk en ervaring in het publieke domein.
 • Kent de ‘Haagse’ context en kan omgaan met de situatie ‘onder een vergrootglas’ te liggen.
 • Heeft een heldere visie en weet deze op een goede en inspirerende wijze over te brengen naar interne en externe stakeholders.
 • Aanvullende ervaring in de private sector strekt tot aanbeveling.
 • Ervaring met het (door)ontwikkelen van een organisatie met betrekking tot productie- en procesdoelstellingen, efficiency en kosten efficiëntie.
 • Ervaring en affiniteit met publieke dienstverlening in een context die hoge eisen stelt aan prestaties, kwaliteit, vertrouwelijkheid, toegankelijkheid en veranderbaarheid.
 • Aantoonbare affiniteit met de ‘core activiteiten’ van het CBR, verkeersveiligheid en mobiliteit, is een pre.
 • Ervaring in het indirect aansturen van een organisatie en met de dynamiek van grote teams.
 • Aantoonbare ervaring in het leiden van een cultuurverandering en in het omgaan met eventuele weerstanden.
 • Brengt rust en vertrouwen in de toekomst.
 • Ervaring met het rapporteren aan een Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen.
 • Ervaring met medezeggenschap.
 • Maatschappelijk betrokken.

De kandidaat herkent zich in de volgende persoonlijkheidskenmerken:

 • Verbindend vermogen.
 • Doorzettings- en incasseringsvermogen, weerbaarheid.
 • Veranderkracht.
 • Analytisch vermogen en conceptuele flexibiliteit.
 • Gedeeld collegiaal leiderschap.
 • Zeer stressbestendig.
 • Omgevingsbewust.
 • Zelfbewust, maar niet arrogant.
 • Reflecterend vermogen.
 • Bestuurlijk sensitief.

5. B i j z o n d e r h e d e n
De positie Algemeen directeur wordt beloond conform WNT 2019. De Algemeen directeur wordt benoemd voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot eenmalige verlenging met weer vier jaar.

De functie Algemeen directeur bij het CBR is een boeiende en complexe functie in een tijd waarin de organisatie zich op veel terreinen als het ware opnieuw moet uitvinden. Wij zoeken naar een kandidaat die samen met de mededirecteur en de andere leden van het MT als hecht team en met veel positieve energie deze uitdaging wil aangaan.

6. D e p r o c e d u r e
U kunt t/m zondag 11 augustus 2019 uw kandidatuur kenbaar maken. Medio augustus 2019 wordt een eerste ‘longlist’ van kandidaten besproken met de Raad van Toezicht. Vervolgens vinden eerste gesprekken plaats bij Chasse Executive Search, waarbij een aantal kandidaten een eerste gesprek heeft met Monique de Vos van Chasse en Aarnt Lantinga van de Algemene Bestuursdienst . In de maand september vindt een aantal gesprekken plaats met leden van de Raad van Toezicht, de zittende directie, het MT en een vertegenwoordiging van de Ondernemingsraad. In september vindt tevens de voordracht plaats aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Cora van Nieuwenhuizen. De kandidaat Algemeen directeur start bij voorkeur op 1 januari 2020 of indien mogelijk op 1 december 2019 in deze positie.


Contactgegevens

Wil je reageren op deze vacature? Neem dan contact op met:

Monique de Vos

Telefoon: 0623737381
E-mail: moniquedevos@chassesearch.nl