1. Vacatures
 2. Lid Raad van Toezicht Christelijke Hogeschool Ede

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Toezicht Christelijke Hogeschool Ede

De Christelijke Hogeschool Ede zoekt, via ScoliX, een gedreven Lid Raad van Toezicht met onderwijskundige kennis van en ervaring in het hoger beroepsonderwijs.

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Oude Kerkweg, Ede, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
6 - 6 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
2-5 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

Lid Raad van Toezicht Christelijke Hogeschool Ede
christelijke identiteit | onderwijskundige expertise hbo | diversiteit

Taak
De Raad van Toezicht van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) ziet toe op de ontwikkeling en uitvoering van strategie en beleid door het College van Bestuur van de hogeschool en bewaakt de ontwikkeling en uitvoering van de governance binnen de instelling. De Raad vervult ten opzichte van het College de rollen van werkgever, adviseur en toezichthouder, bij zowel de ontwikkeling als bij de uitvoering van strategie en beleid. De Raad vertegenwoordigt verschillende perspectieven: identiteit, onderwijsinhoudelijk, juridisch, financieel en politiek.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een lid is maximaal eenmaal herbenoembaar. De Raad houdt toezicht met het oog op de behartiging van de belangen van de stakeholders van de CHE: studenten, docenten, onderzoekers, ondersteunend personeel, kerken, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven en de overheid, waaronder met name het ministerie van OCW en bijbehorende toezichthoudende organen, zoals de NVAO en de Onderwijsinspectie. De Raad geeft zo concreet invulling aan de maatschappelijke opdracht van de CHE. De Raad van Toezicht heeft als bijzondere taak toe te zien op de doorwerking van de christelijke identiteit van de hogeschool.

Vergaderingen en commissies
De vergaderingen vinden plaats volgens een vergaderschema. Gemiddeld vergadert de Raad van Toezicht zes keer per jaar. De voorzitter bereidt samen met de voorzitter van het College van Bestuur de agenda voor de vergadering voor, daartoe ondersteund door een secretaris.

In verband met de vergaderingen, commissiewerk en werkbezoeken is voldoende agenda-technische beschikbaarheid van belang. De vergaderingen zijn meestal op woensdag of op vrijdag, gewoonlijk overdag en incidenteel ’s avonds. De Raad van Toezicht heeft uit zijn midden een auditcommissie en een remuneratiecommissie ingesteld. Deze bereiden de besluitvorming van de Raad voor, lichten deze toe, adviseren de Raad over te nemen besluiten of in te nemen standpunten. Beide commissies vergaderen ca. vier maal per jaar.

Ingangsdatum: 01-01-2021

Informatie over de organisatie
De CHE verzorgt hoger beroepsonderwijs voor studenten en voor professionals. De hogeschool heeft bachelor- en masteropleidingen en associate degrees voor beroepen in het primair en voortgezet onderwijs, in de theologie, welzijn en zorg, op het terrein van ICT, media en organisatie. Ook zijn er zes lectoraten die de onderwijs- en beroepspraktijk met praktijkgericht onderzoek ondersteunen. Naast het verzorgen van onderwijs en onderzoek voor de opleidingen, biedt de CHE onder de naam ‘CHE voor Professionals’ niet-bekostigde opleidingen, trainingen en advies aan.

De opleidingsdomeinen worden geadviseerd en ondersteund door de dienst Service en Expertise. Het Jan Luyken Instituut houdt zich bezig met onderzoek naar de bezieling van professionals vanuit de christelijke Bron. De CHE-Academy ondersteunt de ontwikkeling van medewerkers.

De CHE staat voor een duidelijke christelijke identiteit én kwaliteit, zowel in vorm en inhoud van het onderwijs als de sfeer van de school. Meer dan vijfhonderd medewerkers verzorgen hbo-opleidingen aan zo’n 4700 studenten. De CHE eindigt al meer dan elf jaar in de top van hbo-hogescholen volgens de Keuzegids Hoger Onderwijs.

Voor meer informatie zie: www.che.nl

Functie-eisen

Wat vragen wij
De leden van de Raad van Toezicht dienen in te stemmen met de grondslag, missie, kernwaarden en visie van de CHE. Elk lid is verantwoordelijk voor het geheel en is in staat collegiaal in de Raad als team te werken waarbij ieder zich ook verdiept in vraagstukken buiten de eigen deskundigheid.
Elk lid beschikt over een specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor het vervullen van zijn of haar taak, binnen zijn of haar rol in de Raad. Deskundigheidsvereisten zijn:
 • Affiniteit met het specifieke karakter van een hogeschool.
 • Expertise op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie.
 • Affiniteit met doelen van beleid en strategie van de hogeschool.
 • Onderschrijven van de identiteit van de hogeschool.
 • Ervaring dan wel kennis van het besturen van professionele organisaties en van financiële bedrijfsvoering.
 • Beschikken over een breed netwerk, relevant voor het functioneren van de raad.
 • Inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, zowel nationaal en internationaal.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht, waarbij advies wordt gevraagd aan het College van Bestuur. Het nieuwe lid van de RvT wordt voorgedragen door de Hogeschoolraad.
Een lid voert zijn/ haar taak uit, zonder last of ruggespraak, met een onafhankelijke en onpartijdige instelling ten opzichte van alle belangengroepen. Het nieuwe lid is onafhankelijk en kritisch ten opzichte van de andere leden, het bestuur en welk deelbelang dan ook. Gestreefd wordt naar een evenwichtige spreiding naar regio, een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen en een evenwichtige spreiding naar leeftijd en achtergrond in lijn met de grondslag van de CHE.

Gezochte kwaliteiten en kenmerken
De RvT zoekt een toezichthouder die:
 • een christelijke identiteit heeft en kerkelijk meelevend is;
 • onderwijskundige kennis van en ervaring in het hoger beroepsonderwijs heeft;
 • een multiculturele achtergrond heeft; bij gelijke geschiktheid gaat- gezien de samenstelling van de raad- de voorkeur uit naar een vrouw.

Affiniteit met medezeggenschap is een pre, omdat dit een voordrachtszetel van de Hogeschoolraad betreft.

Wat bieden wij?
De CHE biedt een betrokken, collegiaal en rolvast team van intern toezichthouders dat zich ondersteund weet door een deskundige bestuurssecretaris en toezicht houdt op ‘de beste middelgrote hogeschool van Nederland’.

De honorering voor een lid van de Raad van Toezicht bedraagt € 8.900 p/j. Verder is er een onkostenvergoeding op declaratiebasis.

Schaal: € 8.900 per jaar

Selectieprocedure
ScoliX begeleidt deze werving & selectieprocedure voor de Christelijke Hogeschool Ede. Graag ontvangen wij uw cv en motivatiebrief uiterlijk 28 september voor 9.00 uur via de sollicitatiebutton.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de selectiecommissie (SC) en de Raad van Toezicht vinden plaats in Ede.

Belangrijke data
Sluitingsdatum: 28 september 2020
Voorgesprekken ScoliX: 26 en 28 oktober 2020
Gesprek SC: 17 november 2020
Gesprek (vertegenwoordiging van) Raad van Toezicht: 23 november 2020

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Marcel L. Bos via marcelbos@scolix.nl of 020 - 737 00 61.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.