Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Bestuurder

Crown Gillmore zoekt namens Libra Revalidatie & Audiologie een voorzitter die vanuit visie, aantoonbare veranderervaring, zichtbaarheid en natuurlijk gezag in staat is management, professionals en medewerkers mee te nemen in de realisatievan een omvangrijke veranderagenda. Aanleiding voor de vacature is het geplande pensioenvertrek van de huidige bestuurder per maart 2020.

De organisatie Libra R&A is een in 2006 opgerichte stichting als gevolg van een fusie tussen de Stichting Revalidatie en Voorzieningen voor mensen met een Lichamelijke beperking; de RVL-groep en de Stichting Revalidatie Zuidoost Brabant.
Naast de medisch specialistische revalidatie en audiologische zorg vervult Libra Arbeidsexpertise een expertfunctie voor arbeidsintegratie van volwassenen op de locaties in Tilburg, Eindhoven, Breda en Den Bosch. Heel specifiek voor innovatie op het gebied van aangepast sporten en bewegen heeft Libra een eigen innovatie-en onderzoekplatform: het Ir. Otten Fieldlab. Een recent resultaat is de ontwikkeling van de Fitbox2Go, een compact trainingsmeubel waarvoor inmiddels externe interesse is ontstaan.
Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek werkt Libra samen met meerdere universiteiten waaronder de TU Eindhoven, Erasmus MC en het MUMC

11 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Eindhoven, Noord-Brabant
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

Opdracht
Van de nieuwe bestuurder wordt verwacht dat deze zichtbaar leiding gaat geven aan de doorontwikkeling van de organisatie op basis van de reeds ingezette koers, besturingsfilosofie en bijbehorende cultuurverandering vanuit het principe van zelfsturing.
Om de gewenste veranderingen, resultaten, ook in gedrag te kunnen bereiken, werken lijn-en stafmanagement vanuit heldere en gemeenschappelijke kadersmet elkaar samen. Zij stimuleren, ondersteunen en versterken elkaar en spreken elkaar daar ook op aan. Gezamenlijk met medewerkers nemen zij verantwoordelijkheid voor de zorg voor de patiënt, een gezonde bedrijfsvoering en ontwikkeling van de organisatie, ook op sector overstijgende en organisatie brede verander–en cultuur projecten.
Coachend leiderschap, waar nodig sturing, is de juiste wijze om medewerkers te stimuleren, motiveren én faciliteren en hen daarmee ruimte gevendom ideeën te genereren, initiatieven te nemen, eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Daarin geven bestuur en management het passende, goede voorbeeld. Relevant aandachtspunt is dat de organisatie lange tijd ‘gewend’ is aan de leiderschapsstijl van de huidige bestuurder.

Doorontwikkeling richt zich ook op:

 • de ingezette ontwikkeling van versterking van de medische inbreng in het MT;
 • borgen van de medische kennis op RvB niveau, vanuit de adviesrol van het Bestuur Medische Staf (BMS);
 • verbetering en efficiency van interne bedrijfsvoering processen. Inmiddels zijn er initiatieven genomen voor de ontwikkeling en inrichting van een managementdashboard; een strategisch performance management instrument om tijdig en adequaat te kunnen (bij)sturen ook vanuit social compliance;
 • de implementatie van het nieuwe EPD, die staat gepland voor 2020;een project met een organisatie brede implicatie;
 • samenwerking in de keten;
 • verbreden en spreiden van contacten met externe stakeholders;
 • last but not least; het “trots” positioneren van Libra als aantrekkelijke werkgever en het positioneren van de expertrol van Libra met ruimte en aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie om te kunnen excelleren en zich te kunnen profileren als medische specialistisch expertisecentrum voor revalidatie geneeskunde en audiologie: BE GOOD AND TELL IT.

De functie
De functie van bestuurder van Libra kent met inachtneming van boven geformuleerde opdracht, de komende jaren een gevarieerde portefeuille:

 • expertisecentrum met meerdere locaties, verspreid over Noord-Brabant en Noord-Limburg;
 • een ambitieus transitieproces in een dynamische omgeving;
 • strategische profilering en onderhouden en spreidenvan extern netwerk;
 • verbindend leiderschap in relatie tot de medische staf, managementteam, Ondernemingsraad, Cliëntenraad, Raad van Toezicht, medewerkers, locaties en het externe netwerk;
 • organisatieontwikkeling, mede vanuit de besturingsfilosofie;
 • gezonde bedrijfsvoering;
 • focus op verbinding, gelijk gerichtheid, excellentie, ambitie, inspiratie en resultaten;
 • laagdrempelig;
 • investeren in extern partnership en netwerk;
 • groei en ontwikkeling.

Competenties

Voor de leesbaarheid is gekozen voor ‘hij’ echter moet ook worden gelezen als ‘zij’.

De bestuurder van Libra heeft (ruime) kennis en ervaring op het gebied van bij voorkeur bestuur en management in de gezondheidszorg. Noodzakelijk is een academisch opleidingsniveau en de kandidaat is gewend om samen te werken met hoogopgeleide professionals, waaronder medisch specialisten.
Hij is in staat om zich zowel in strategisch, tactisch als operationeel niveau te verplaatsen, hierin effectief te communiceren en te schakelen.
Hij weet de noodzakelijke verbetering, vernieuwing en samenwerking door middel van verbindend leiderschap, dialoog en gedragen, concrete doelstellingen in gang te zetten. Hij weet de zorgprofessionals, managers en overige medewerkers te inspireren en uit te dagen en staat open voor innovaties.
Hij heeft ervaring in het behalen van succesvolle resultaten bij sturing geven aan en implementeren van complexe verandertrajecten. Door zijn kennis, ervaring en visie weet hij het samenspel tussen zorg en ondersteuning optimaal in te richten, waarbij steeds voorop staat dat Libra dit voor en met de patiënt doet.
Hij vertaalt een strategisch beleidsproces met draagvlak naar concrete jaarplannen met bijbehorende begrotingen vanuit een meerjarig perspectief. Daarnaast beweegt hij zich gemakkelijk en verbindend in het externe netwerk en weet door open, transparant en constructief te communiceren de samenwerking met de externe partners adequaat te onderhouden en te verbeteren en met ondernemerszin nieuwe samenwerkingen in het belang van Librate entameren.

De persoon
Hij beschikt over een uitstekend moreel kompas, organisatie-en omgevingssensitiviteit, een luisterend oor en oprechte interesse in mensen. Hij begeeft zich soepel en respectvol door alle lagen van de organisatie, is zichtbaar en toegankelijk zonder overdreven dominantie of hang naar populariteit. Hij is zich bewust van het belang van de externe omgeving, zowel wat partners, concurrenten als overige belangenhouders, zoals zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, koepelorganisaties etc. betreft. Hij kan goed inspelen op zijn gesprekspartners, is zeer communicatief, is oprecht nieuwsgierig, stelt adequate vragen en kan tot de kern van de zaak doordringen. Hij beschikt over flexibiliteit, relativeringsvermogen en humor. De bestuurder kan uitstekend prioriteiten stellen, de samenhang doorzien en de juiste competenties en talenten bij elkaar brengen om deze prioriteiten succesvol te realiseren. De bestuurder is zich er terdege van bewust dat hij zich voortdurend verder ontwikkeld. Daarom organiseert hij ambassadeurs voor zijn beleid, ‘tegenmacht’ voor reflectie en investeert hij in zijn eigen ontwikkeling.

De leiderschapsstijl
In zijn leiderschapsstijl is de bestuurder respectvol, verbindend, empathisch, transparant, inspirerend en resultaatgericht. Hij weet een organisatie in beweging te brengen, medewerkers uit te dagen en een appèl te doen op medewerkers om gemotiveerd aan de realisatie van de organisatiedoelen bij te dragen en succesvol af te ronden. Hij beschikt over de moed om de waarheid te spreken, schuwt een noodzakelijke confrontatie niet en spreekt derhalve medewerkers aan, maar is zelf ook aanspreekbaar. Hij beschikt over een gezond zelfvertrouwen en zelfkritiek en durft vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven aan zijn team. Naast het belang van een goede beheersorganisatie weet hij Libra verder te professionaliseren in een continue verbeterings-en vernieuwingscyclus.

______________

Arbeidsvoorwaarden en procedure
Het salaris is conform de normering van de WNT, inschaling WNT klasse 4, max. € 179.000,--. Het betreft een fulltime dienstverband, vooralsnog voor een periode van vijf jaar. Na vier jaar vindt een evaluatie plaats in het kader van een mogelijke verlenging.Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Voor het tijdpad wordt ervan uitgegaan de bestuurder te benoemen per 1 januari 2020.

Voor informatie en solliciteren
Libra wordt in de zoektocht naar de juiste kandidaat bijgestaan door Crown Gillmore Interim Management en Executive Search. Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven. Voor procedurele vragen kunt u terecht bij Björn Baarveld of Marlous van den Hoven, telefoonnummer 033 –28 58 700.
Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatie sturen naar Crown Gillmore BV t.a.v. Bjorn.Baarveld@crowngillmore.nl.
Uw reactie ontvangen wij graag vóór 25.08.2019.

Bedrijfsomschrijving

Libra Revalidatie & Audiologie biedt specialistische diagnostiek, behandeling en begeleiding voor mensen met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve beperking. Zowel volwassenen als kinderen en jongeren kunnen bij ons terecht. Voor specialistische revalidatie kunt u terecht in Weert, Eindhoven en Tilburg. Voor problemen op het gebied van gehoor, spraak en taal kunt u zich wenden tot onze audiologische centra in Eindhoven, Tilburg, Breda en Uden.

Libra Revalidatie & Audiologie wil de expert zijn op het gebied van medisch specialistische revalidatie en audiologische zorg voor mensen met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve beperking. Het belangrijkste doel van Libra is om een naadloos aaneengesloten zorgcircuit te bieden aan mensen met een lichamelijke beperking én om die zorg vervolgens ook te kunnen garanderen.

Ook wil Libra organisaties verbinden die zich gezamenlijk richten op mensen die leven met een beperking en die op zoek zijn naar een nieuwe balans in hun leven. Als groep samenwerken waarborgt de continuïteit in de zorg op langere termijn wat in het belang is van onze cliënt.

Bezoek voor meer informatie over Libra de website https://www.libranet.nl