1. Vacatures
 2. Gemeentesecretaris Dronten

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Gemeentesecretaris Dronten

12 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Dronten, Flevoland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal

Functieomschrijving

Als gemeentesecretaris bent u de algemeen directeur van de organisatie. U leidt de gemeentelijke organisatie door richting te geven (why), ruimte te geven (how) en resultaten te boeken (what). U inspireert het management door voorbeeldgedrag. U bent werkgever en stelt het welzijn van uw medewerkers centraal, waardoor zij optimaal presteren.

U bent verantwoordelijk voor een optimale, gezonde bedrijfsvoering, financiële en maatschappelijke resultaten.

Bijzonder aandachtsgebied van de nieuwe gemeentesecretaris is SAMENWERKING. Het is de nadrukkelijke wens van het gemeentebestuur om nog meer aandacht te geven aan de samenwerking van de Drontense organisatie met de diverse partners en stakeholders. De samenwerking binnen het directieteam moet het mogelijk maken om de gemeentesecretaris actief te laten zijn in de samenwerking met partners en stakeholders van de gemeente Dronten. Om zich op deze wijze te kunnen positioneren, is het belangrijk dat de nieuwe gemeentesecretaris kennis heeft en zich bewust is van groepsdynamica Als boegbeeld: zichtbaar en herkenbaar. Als katalysator: soepel en vlot. Als inspirator: creatief en motiverend. Als directeur: ontwikkelingsgericht op ruimte voor professionals en heldere kaders, waarbij het vermogen tot (zelf)reflectie van belang is.

U bent strategisch adviseur van het college van burgemeester en wethouders. U vertaalt de ambities van de politiek en bestuur in hoogwaardige en uitvoerbare plannen. U bent de verbinder tussen de (politiek­ bestuurlijke) omgeving (samenleving, gemeenteraad, college en burgemeester) en (binnen) de gemeentelijke organisatie. U bent bestuurder in de zin van de WOR.

Ervaring

U functioneert op een goed academisch niveau. U hebt ervaring in een (eind)verantwoordelijke managementfunctie en in de rol van bestuursadviseur. U hebt kennis en/of ervaring van dienend leiderschap. Ervaring in de samenwerking met een Ondernemingsraad wordt op prijs gesteld.

Functie-eisen

U herkent zich in de (kern)competenties voor een gemeentesecretaris, zoals die in de bijlage bij deze profielschets zijn omschreven.

U bent authentiek en wordt geroemd als samenwerker en teambuilder. U wordt daarin erkend als boegbeeld, katalysator, inspirator en directeur.

Daarnaast voldoet u aan de volgende (persoons-)kenmerken:

Energiek, open minded, verbindend en empathisch, maar ook helder, stevig en koersvast, zowel intern als extern.


Arbeidsvoorwaarden

De gebruikelijke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing. Salariëring vindt plaats tot het maximumbedrag volgens schaal 15. Inschaling in 16 is bespreekbaar.

De procedure

De gemeente Dronten laat zich in de procedure voor werving en selectie bijstaan door Ton Hardonk van de Galan Groep. De werving vindt plaats door plaatsing van een teaser op zaterdag 25 november 2017 op de voorpagina van het NRC Handelsblad alsmede via sociale media en search. Een eerste selectie zal worden uitgevoerd door Ton Hardonk. Hij adviseert vervolgens de gemeente Dronten over de uit te nodigen kandidaten. De gemeente Dronten besluit welke kandidaten in procedure worden genomen. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

9 december 2017 – Sluiting reactietermijn

5 – 11 – 12 – 14 december – Voorselectiegesprekken

15 december – Eerste selectieronde

18 december – Assessment

21 december – Tweede selectieronde


Bij de totstandkoming van deze profielschets zijn ook een aantal stakeholders en samenwerkingspartners van de gemeente Dronten geconsulteerd. Deze stap in het selectieproces is bijzonder gewaardeerd. Naast tevredenheid over de huidige samenwerking wordt het in deze profielschets opgenomen accent herkend en toegejuicht. Een welkom ontwikkelperspectief!


Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep, telefoon 035-694 8000.


Competenties gemeentesecretaris
Kerncompetenties

 • Bestuurlijke & politieke sensitiviteit: eigen en organisatie activiteiten afstemmen op politieke en bestuurlijke ontwikkelingen, posities, belangen, beleid en gevoeligheden
 • Zelfreflectie: eigen aandeel in situaties, processen en omstandigheden kritisch onderzoeken en op basis daarvan bijsturen. Hierbij is het beschikken over een growth mindset van belang.
 • Luisteren: Al luisterend verbinden met de ander op een dieper niveau. Je ziet nieuwe mogelijkheden voor de toekomst, wordt enthousiast, stijgt boven jezelf uit en hebt oog voor de potentie van die ander.
 • Communicatieve vaardigheid: maakt boodschap in correcte en begrijpelijke taal voor anderen duidelijk. Haalt relevante informatie uit boodschappen van anderen
 • (Participatieve) besluitvaardigheid: beleidskeuzes of richtlijnen beïnvloeden of omzetten in (concrete handvatten) voor het handelen, zodanig dat hiermee belangrijke doelstellingen worden gehaald
 • Probleemoplossend vermogen: komen met oplossingen voor vraagstukken, situaties e.d.; deze ontrafelen en doordringen tot de kern
 • Persoonlijk optreden: zelfbewust eigen opvattingen uitdragen en verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag en resultaat
 • Aantoonbare ervaring met cultuurverandering op niveau van college en organisatie.

Overige competenties

 • Adviesvaardigheid: omgeving met raad en daad terzijde staan om hun vragen/problemen tot een oplossing te brengen
 • Plannen en organiseren: bepalen van doelen, prioriteiten, activiteiten; verwerven en inzetten van middelen; afstemmen van werkzaamheden
 • Resultaatgerichtheid: doelen stellen en behalen
 • Coaching/ontwikkelingsgerichtheid: ontwikkelbehoeften onderkennen en uitvoering van ontwikkelactiviteiten stimuleren
 • Samenwerken: gemeenschappelijke doelen kennen, herkennen en begrijpen en deze samen met anderen verwezenlijken
 • Visie: lange termijn beleid formuleren, uitzetten, uitdragen en uitvoeren.
 • Netwerkvaardigheid: ontwikkelen en onderhouden van relaties, allianties en coalities; deze benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking om doelen te realiseren
 • Complexe organisatie ontwikkelingsprocessen in dynamische omgeving: Overzicht houden in complexe en strategisch belangrijke processen waarbij veel actoren zijn betrokken en veelal tegenstrijdige belangen in het geding zijn.

Bedrijfsomschrijving

De gemeente Dronten is een jonge gemeente met lef. Dronten groeide in ruim in veertig jaar uit tot een gemeente met meer dan 40.000 inwoners. Het thema ‘Dronten geeft je de ruimte’ voert dan ook verder dan de fysieke ruimte in de gemeente. Ook talent krijgt ruimte!

Dronten werkt op tal van terreinen samen met diverse partners. Binnen de gemeente, de provincie Flevoland, maar bijvoorbeeld ook binnen de regio Zwolle.

Voor informatie over de gemeente Dronten verwijzen wij graag naar de website www.dronten.nl.


De organisatie

De organisatie werkt vanuit de visie ‘Dronten op koers’. De visie steunt op een viertal principes: Vertrouwen, Vakmanschap, Vernieuwingskracht en Verbinding. Professionals zetten zich met hart en ziel in voor Dronten. En dat gaat steeds beter! Excellente dienstverlening, integrale advisering, helder toezicht en handhaving, transparante bedrijfsvoering winnen iedere dag aan terrein. Samenwerking – zowel binnen de organisatie als met partners en stakeholders van buiten de organisatie – heeft de volle aandacht van bestuur, management en medewerkers.

De organisatie (circa 340 medewerkers) is opgebouwd uit 14 teams en kent een drietal vakgebieden: Ruimtelijk Domein & Dienstverlening, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering. Binnen de concerndirectie, die naast de gemeentesecretaris bestaat uit een drietal directeuren, zijn deze vakgebieden als aandachtsgebied toebedeeld. Binnen de directie bestaan nog twee vacatures. Door het afstemmen van processen voor werving en selectie van nieuwe directieleden zullen kansen worden benut om tot samenstelling van een goed team te komen. Een belangrijke kans in de doorontwikkeling van de organisatie, die zich onder andere richt op: taakvolwassenheid, eigenaarschap, interne en externe samenwerking, projectmatig werken, regie en (interne) dienstverlening.

Met de werving van een directeur met als aandachtsgebied ‘Sociaal Domein’ wordt gewacht op een nieuwe gemeentesecretaris. Voor de positie van Bedrijfsvoering is begin november 2017 een eerste (interne) werving in gang gezet.

Na het van vertrek van de vorige gemeentesecretaris en een interim-gemeentesecretaris heeft de gemeente Dronten de wens om thans een proces voor werving en selectie van een nieuwe gemeentesecretaris te starten. Gestreefd wordt naar een moment van indiensttreding dat samenvalt met de start van een nieuw college van burgemeester en wethouders na de verkiezingen van 21 maart 2018.