Lid van de Raad van Toezicht

De Hartekamp Groep zoekt een nieuw Lid voor de Raad van Toezicht. Een inspirerende en verbindende denker, met expertise op HR-gebied, organisatieontwikkeling en cliëntparticipatie. Een kandidaat die oprecht benieuwd is naar wat er voor mensen toe doet.

7 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Delftlaan, Haarlem, Noord-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
> 15 jaar

Functieomschrijving

De Hartekamp Groep past de Governancecode Zorg toe. De vijfhoofdige Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene leiding van de organisatie: de tweehoofdige Raad van Bestuur. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur is beschreven in de statuten van de stichting. In het reglement Raad van Toezicht zijn de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht uitgewerkt.

De Raad van Toezicht vergadert ca. 6 keer per jaar en neemt deel aan de jaarlijkse strategiedag. Verder brengt elk Lid van de Raad van Toezicht twee werkbezoeken per jaar aan organisatie-onderdelen. Jaarlijks gaat een delegatie van de Raad van Toezicht ingesprek met de Ondernemingsraad, de Centrale Vertegenwoordigersraad, de Centrale Cliëntenraad en het Leidinggevend Team in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Met deze gremia wordt de algemene gang van zaken in de instelling besproken.

Van de vijf leden van de Raad van Toezicht is één Lid voorgedragen door de Centrale Vertegenwoordigersraad en Centrale Cliëntenraad gezamenlijk. Deze vacature betreft deze voordrachtszetel. Leden worden voor 4 jaar benoemd met de mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming.

Functie-eisen

Wij zoeken een toezichthouder die toezicht houdt vanuit de maatschappelijke doelstelling van de Hartekamp Groep en de waarden en normen hanteert die passen bij de maatschappelijke positie van onze organisatie.

Algemeen

  • U beschikt over een inspirerende en verbindende denk- en handelswijze en bent maatschappelijk betrokken;
  • U bent in staat om afstand en nabijheid op de juiste manier te combineren;
  • U heeft inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
  • U heeft aantoonbare betrokkenheid met de gezondheidszorg in het algemeen en de gehandicaptenzorg in het bijzonder;
  • U heeft goed inzicht in de belangen van cliënten -mensen met een (verstandelijke) beperking- en hun vertegenwoordigers;
  • U kunt zich vinden in de visie en missie van de Hartekamp Groep en ziet de meerwaarde van het organisatieontwerp gericht op de invoering van zelforganisatie;
  • Met uw expertise bent u -naast toezichthouder- een professionele en inspirerende gesprekspartner voor de Raad van Bestuur.

HRD - organisatieontwikkeling

Gezien de huidige portefeuilleverdeling zoeken wij een kandidaat die expertise heeft in de driehoek human resource development - organisatieontwikkeling - cliëntparticipatie. Het tegemoet komen aan de toenemende complexiteit van de zorgvraag, het boeien en binden van competente medewerkers in een krappe arbeidsmarkt, de (door)ontwikkeling van competenties van de huidige medewerkers zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een passend ondersteuningsaanbod de komende jaren.

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg - cliëntparticipatie

De invoering van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg per 1 januari 2018 (de huidige landelijke principes vormen nu al het uitgangspunt voor het beleid van de organisatie) alsmede de versterking van de positie van cliënten en hun vertegenwoordigers zal ook veel aandacht vragen en daarom is expertise c.q. affiniteit met actuele ontwikkelingen op het gebied van cliëntmedezeggenschap noodzakelijk.

Actuele thema's in de gehandicaptenzorg

Verder heeft u affiniteit met actuele thema's in de gehandicaptenzorg zoals participatie van cliënten en hun vertegenwoordigers, zeggenschap, zelfmanagement en zelforganisatie, methodisch werken en kennisontwikkeling.

Bedrijfsomschrijving

De Hartekamp Groep ondersteunt 1670 cliënten met een verstandelijke beperking bij het realiseren van hun wensen op het gebied van wonen, werk, dagbesteding, behandeling, netwerk, relaties en vrijetijdsbesteding. Ruim 1450 medewerkers en 780 vrijwilligers werken samen aan een goed leven.

Kijk op onze website voor meer informatie: www.hartekampgroep.nl

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature