1. Vacatures
 2. Algemeen Directeur

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Algemeen Directeur

3 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Zaandam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Algemeen Directeur

1 De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG)

Zeg Noordzeekanaalgebied en je zegt dynamiek. Dit is een omgeving waar niemand stil staat. Bedrijven niet. Burgers niet. En overheden ook niet. Iedereen wil verder. Groeien. Wonen. Spelen. Recreëren. Bouwen. Investeren. En de ruimte in dit drukbevolkte gebied is schaars. De milieu- en mobiliteitsdruk is hoog!

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) is een publieke toezichthouder en voert die taak uit voor acht gemeenten en drie provincies. De dienst verleent vergunningen en ziet er op toe dat alle partijen in het werkgebied hun wettelijke verplichtingen nakomen op het gebied van milieu, bodem en bouw. De ODNZKG zet haar kennis en expertise ook in voor ruimtelijke en planologische processen. De ODNZKG wordt gezien als een toonaangevende dienst.

400 vakmensen in de frontlinie van ontwikkelingen. Dat brengt grote uitdagingen met zich mee, maar ook spanningen. De ODNZKG opereert op het snijvlak van grote (soms tegengestelde) belangen. De toekomst wordt van alle kanten bekeken. Zo houden wij het gebied leefbaar, veilig en schoon. En om dit te kunnen doen wordt permanent gezocht naar nieuwe talenten. Experts op het gebied van bodem, bouw en milieu die zich maatschappelijk betrokken voelen. Die zich druk maken over de toekomst. En daar het beste van willen maken. Voor zichzelf, maar vooral ook voor de 1,3 miljoen mensen die in het Noordzeekanaalgebied wonen.

Het krachtenveld van een omgevingsdienst is boeiend. Wettelijke kaders en regelgeving vragen om een heldere en transparante uitvoering van toezichthoudende taken. Tegelijkertijd wordt binnen die rolopvatting samengewerkt met tal van organisaties en bedrijven om oplossingen te vinden voor vaak complexe problemen. Daarnaast spelen veel ontwikkelingen. Opvattingen over goed toezicht veranderen. De Omgevingswet heeft forse impact. Bewoners- en belangengroeperingen worden steeds mondiger. Bezorgde bewoners willen gehoord worden. Transparantie in afwegingen en besluiten en communicatie worden van steeds groter belang. Media volgen de dienst op de voet. De complexe context van de ODNZKG vraagt om leiderschap. In verband met pensionering van de huidige functionaris – in het eerste kwartaal van 2021 – wordt voor de ODNZKG een nieuwe directeur gezocht.

2 De organisatie

De ODNZKG heeft een directieraad, die wordt gevormd door de algemeen directeur (voorzitter) en drie adjunct-directeuren. De werkzaamheden van de adjunct-directeuren zijn onderverdeeld in de portefeuilles:

 • Regulering en Expertise (R&E)
 • Toezicht en Handhaving
 • Bedrijfsvoering (BV)

De adjunct-directeuren en 17 teammanagers worden aangestuurd vanuit de besturingsfilosofie van de ODNZKG, waarbij verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden neergelegd. Adjunct-directeuren, teammanagers en medewerkers worden in hun kracht gezet om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren.

In het werkveld spelen de komende jaren grote veranderingen. De komst van de Omgevingswet. Maar ook de Wet Kwaliteitsborging Bouwen. Uitvoering van nieuwe taken. Doelstellingen op het gebied van klimaat en energietransitie moeten waargemaakt worden. Dit vraagt om heldere visie op uitvoering van het takenpakket en duidelijke positionering van de ODNZKG. Externe profilering wordt steeds belangrijker, evenals het bouwen en onderhouden van relevante netwerken. Zowel binnen het werkgebied, als in landelijke en Europese verbanden.
De ODNZKG investeert hiervoor in samenwerkingsverbanden en programma’s en daaraan gerelateerde kennisnetwerken. Samen met partners in het werkveld. Hierdoor kan vroegtijdig worden aangehaakt bij en ingespeeld op ontwikkelingen die sterk de uitvoeringspraktijk raken.

Visie en koers worden vertaald naar heldere doelstellingen en resultaten van de organisatie. Samenwerking tussen de directies en de diverse vakgebieden is van groot belang. Leiderschap is gericht op een cultuur waarin blijvende ontwikkeling plaatsvindt. Binnen de vakgebieden, maar zeker ook van de professional persoonlijk. Continuïteit, kwaliteit en kwantiteit moeten worden gewaarborgd. De organisatie kan daarmee maximaal flexibel blijven en zo goed mogelijk anticiperen op de alle ontwikkelingen.

3 De functie

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is:

 • een gezaghebbende ‘toezichthouder’ namens het bevoegde gezag (het gemeente- of provinciebestuur)
 • voorzitter van de directieraad en (eind-)verantwoordelijk voor het functioneren van de dienst, het realiseren van de organisatiedoelstellingen en de optimalisering van bedrijfsprocessen
 • secretaris van het dagelijks en algemeen bestuur van de dienst en als zodanig eerste adviseur van beide besturen. Legt verantwoording af aan de besturen over de overeengekomen taak- en kwaliteitsafspraken, middelen en meerjarige ontwikkeling van de dienst
 • bestuurder als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden (WOR)
 • binnen de directie gericht op de portefeuilles bestuurszaken, werkgeverschap, externe relaties, regionale samenwerking, landelijke samenwerking in het verband van BRZO+ en het landelijk samenwerkingsverband van omgevingsdiensten en ketenpartners
 • verantwoordelijk voor de positionering van de dienst in het regionale en landelijk werkveld binnen een sterk veranderende omgeving en daar waar dat gewenst is ambitieus in het verkrijgen van een koploperspositie
 • herkenbaar als verbinder tussen de in- en externe organisatie.

4 Wat breng je mee?

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Visie op en ervaring met professioneel toezicht, bij voorkeur ook opgedaan in het bedrijfsleven
 • Meerjarige ervaring op een vergelijkbaar niveau in een grootschalige en politiek-bestuurlijke organisatie
 • Ruime managementbagage in een (eind-)verantwoordelijke functie met complexe veranderingsprocessen en op afstand georganiseerde opdracht-gestuurde organisaties
 • Een voor de ODNZKG relevant netwerk en de vaardigheid en het plezier om dit verder uit te bouwen en te onderhouden; landelijk, maar zo mogelijk ook binnen de regio en op Europees niveau.

5 Welke vaardigheden breng je mee?

 • Samenwerkingsgericht
 • Leidinggeven aan een uitvoeringsorganisatie in een complexe context met veel veranderingen
 • Koersvast
 • Begrip en kennis van de positie en processen van bedrijven waarop wordt toegezien
 • Impact in het positioneren van de dienst
 • Goede politieke antenne, omgevingsbewust en helder zicht op rollen

6 Typecast

De ideale directeur is een gezaghebbende en vertrouwenwekkende persoonlijkheid. Heeft visie en impact. Verleidt, prikkelt en haalt het beste in de professional en het management naar boven. Kan zich inleven in de positie van de bevoegde bestuurders en de bedrijven die onder toezicht staan maar is tegelijkertijd koersvast Toont ondernemerschap en initiatief. Treedt zo nodig buiten de gebaande paden om nieuwe doelen te bereiken. Coacht en laat ruimte voor het zelf oplossen van vraagstukken. Is zakelijk en resultaatgericht. Kritisch en constructief. Diplomatiek, maar ook krachtig en effectief in spannende situaties.

7 Kernopdracht

Kernopdracht voor de directeur is:

 • Behouden en verder verbeteren van de dienst als gezaghebbende en voor alle partijen betrouwbare toezichthouder.
 • Verbinden op de verschillende snijvlakken (binnen- en buitenwereld, bestuur en organisatie, wettelijke kaders en taak ODNZKG versus belangen van maatschappelijke organisaties en bedrijven, et cetera)
 • Coach binnen de directieraad
 • Leiderschap door voorbeeldgedrag en authenticiteit (diplomaat – weinig ego).

8 Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt gehonoreerd in salarisschaal 17. Het voornemen bestaat om een aanstelling voor bepaalde tijd overeen te komen (vier jaar met de mogelijkheid van verlenging).

De ODNZKG vindt het belangrijk een diverse en inclusieve organisatie te zijn en streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking binnen het Noordzeekanaalgebied, met alle verschillen. Voor de directeursfunctie bestaat een voorkeur om iemand te benoemen uit een traditioneel ondervertegenwoordigde groep, zoals vrouwen en kandidaten met een niet-westerse migratie-achtergrond.

9 De procedure

De ODNZKG laat zich in de procedure voor werving en selectie bijstaan door Ton Hardonk van de Galan Groep. De werving vindt plaats via het plaatsen van een teaser op de voorpagina van het NRC Handelsblad, alsmede via sociale media en search. Een eerste selectie zal worden uitgevoerd door Ton Hardonk. Hij adviseert vervolgens de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied over de uit te nodigen kandidaten. De ODNZKG besluit welke kandidaten in procedure worden genomen. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

10 Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000.