1. Vacatures
 2. Lid Raad van Toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Toezicht

Voor DeBasisFluvius, een grote instelling in het primair onderwijs met 35 basisscholen in Arnhem en Renkum zoeken wij een Lid Raad van Toezicht

4 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Arnhem, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Profielschets Raad van Toezicht als geheel

Het algemeen profiel van de (volledige) Raad van Toezicht dient te waarborgen dat de samenstelling zodanig is dat:

 • er affiniteit is met de onderwijssector en bij voorkeur met primair onderwijs;
 • een brede maatschappelijke binding en relevante functionele netwerken worden bereikt;
 • een spreiding van maatschappelijke achtergronden en omstandig heden aanwezig is;
 • de leden van de RvT tezamen beschikken over een combinatie van specifieke kennis met betrekking tot de volgende relevante ervaringsgebieden: onderwijs, bedrijfsvoering (financiën en vastgoed) en human resources management;
 • er expertise aanwezig is om de werkgeversrol adequaat in te vullen;
 • er adequaat wordt voorzien in een advies-en klankbordfunctie ten behoeve van het College van Bestuur .

Bij de uitoefening van zijn taken geldt dat de Raad van Toezicht:

 1. Het doel van beide stichtingen zoals omschreven in eerste drie artikelen van de statuten en de missie, ambitie en strategie van beide stichtingen onderschrijft;
 2. loyaal meewerkt aan het bereiken van de doelstellingen uit het strategisch beleid van respectievelijk de stichtingen en de sc holen die door de stichtingen in stand worden gehouden;
 3. zich bij het vervullen van zijn taak richt naar het belang van de stichtingen, het belang van de scholen die door de stichtingen in stand worden gehouden en het belang van de samenleving;
 4. zich bij het vervullen van zijn taak houdt aan de geldende wet - en regelgeving, de statuten van de stichtingen en de voor de sector voortgezet onderwijs geldende gedragscodes;
 5. de RvT een open lerende en constructief kritische houding heeft;
 6. te allen tijde onafhankel ijk, professioneel, deskundig en volgens zorgvuldige procedures opereert;
 7. inspeelt op maatschappelijke veranderingen en wensen van interne en externe stakeholders;
 8. een bijsturende rol heeft in het realiseren van resultaten en de dialoog met bestuur voert over de effecten van de ingezette koers met bestuurders en stakeholders.

Van het allergrootste belang hierbij is dat de Raad van Toezicht als team functioneert. Daarbij gelden de volgende vereisten:

a. binnen de Raad van Toezicht is sprake van transparantie, vertrouwen en een eerlijke en open communicatie;
b. in de Raad van Toezicht is sprake van heterogeniteit wat betreft maatschappelijke positie, ervaring en geslacht.
c. de Raad van Toezicht als geheel beschermt zijn leden tegen individueel handelen van leden van de R aad van Toezicht .

Profielschets individuele leden Raad van Toezicht

Elk lid van de R aad van Toezicht dient een bijdrage te kunnen leveren aan het algemeen profiel van de R aad van Toezicht . In aanvulling op de eerder genoemde profielschets van de R aad van Toezicht als geheel, wordt van de individuele leden de volgende kwaliteiten en eigenschappen gevraagd:

 1. heeft een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne;
 2. kan snel overzicht en inzicht verwerven en hoofdlijnen van beleid beoordelen;
 3. heeft samenwerkingskwaliteiten en kan anderen motiveren en activeren;
 4. heeft oog voor de relatie tussen doelstellingen en resultaten;
 5. is rolbekwaam;
 6. kan beslissingen of meningen beargumenteren;
 7. is in staat tot kritische zelfreflectie en zelfcorrectie;
 8. is onafhankelijk en onbevangen;
 9. heeft voldoende tijd voor werkzaamheden die voortvloeien uit de verantwoordelijkheden en werkzaamheden van een Raad van Toezicht;
 10. voorkomt onverenigbare belangen in posities of relaties;
 11. beschikt over voldoende kennis en ervaring om de succes-en risicoparameters van de stichting goed te kunnen beoordelen;
 12. is integer en zorgvuldig.

Binnen de Raad van Toezicht is een evenwichtige portefeuilleverdeling wenselijk. Er wordt gestreefd naar een portefeuilleverdeling waarbij:

 • twee leden expertise bezitten op het gebied van financiën;
 • twee leden expertise bezitten op het gebied van onderwijs;
 • in ieder geval één expertise bezit op het gebied van HRM;
 • bij voorkeur minimaal één lid een brede juridische oriëntatie kent.

Daarnaast streeft de Raad van Toezicht na dat bij in ieder geval één van de leden kennis en ervaring op het gebied van huisvesting.

Profiel vacature lid Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht zoekt aanvulling met een lid met kennis van en ervaring met het aandachtsgebied financiën . Bij voorkeur een toezichthouder met kennis van en ervaring met bedrijfsvoeringsprocessen binnen financiën, HRM/HRD, ICT, facilitair en huisvesting op strategisch niveau. K ennis en ervaring op het gebied van huisvesting en duurzaamheid en de bekostiging daarvan is een pre.

Tijdsbesteding en honorering
De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld vijf keer per jaar samen met het College van Bestuur. Leden van de Raad van Toezicht maken deel uit van een commissie. De Raad van Toezicht kent een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Daarnaast vindt twee keer per jaar overleg plaats met de GMR. He t aantal vergaderingen bedraagt circa 10 per jaar.

Voor de vaststelling van de hoogte van de vergoeding zijn de richtingen van het VTOI en de WNT aangehouden.

Informatie over de procedure werving & selectie Begeleiding
De Raad van Toezicht van DeBasisFluvius heeft Erik Versteege Search B.V. gevraagd om de procedure werving & selectie lid Raad van Toezicht te begeleiden.

Informatie Belangstellenden kunnen op www.erikversteege.nl een digitaal informatiepakket downloaden. In dit pakket zijn relevante (beleids)documenten van DeBasisFluvius opgenomen. Voor meer informatie over de inhoud van de functie en de procedure kunt u contact opnemen met Erik Versteege.

Informatie over de BasisFluvius is te vinden op www.debasisfluvius.nl en op de websites van de Inspectie van het Onderwijs en Scholen op de Kaart.

Solliciteren
Hebt u belangstelling voor de vacature lid R aad van Toezicht DeBasisFluvius? Richt dan uw sollicitatiebrief aan de heer drs. P.C.A. van Dongen, voorzitter van de Raad van Toezicht, en stuur uw brief en CV per e-mail naar info@erikversteege.nl.

Tijdschema:
Sluitingsdatum 10 juni 2019
Preselectiegesprekken weken 24 en 25
Eerste ronde sollicitatiegesprekken week 27
Tweede ronde sollicitatiegesprekken week 27
Kennismakingsgesprek Raad van Toezicht n.o.t.k