1. Vacatures
  2. Voorzitter Raad van Bestuur

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter Raad van Bestuur

Daadkrachtig, integer bestuurder met hart voor cliënten en medewerkers.
Strategisch, verbindend en innovatief en met een scherp oog voor kansen in
strategische samenwerking.

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Maastricht, Limburg
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

ALGEMEEN
Envida is een van de grotere zorgaanbieders in Zuid-Limburg. Envida biedt diensten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan ouderen en chronisch zieken in Maastricht en Heuvelland. Ruim 3100 medewerkers (1913FTE) verlenen met ondersteuning van ongeveer 1.000 vrijwilligers zorg aan in totaal 1220 intramurale, en 3881 extramurale cliënten, samen met de mantelzorgers.

Envida werkt met kleinschalige, wijkgerichte teams. Samen met huisartsen en andere zorgpartners wordt de zorg dicht bij cliënten georganiseerd.

De organisatie is zo ingericht dat de relatie tussen de cliënt en zijn/haar omgeving en de medewerker optimaal versterkt kan worden. De wijk is de kleinste organisatorische resultaatverantwoordelijke eenheid. De wijkmanager is verantwoordelijk voor de intra- en extramurale zorg in het cluster. De centrale afdeling Behandeling en Begeleiding wordt aangestuurd door de manager Specialistische Verpleegzorg, Behandeling en Begeleiding.

De programmadirecteur Verpleeghuiszorg, de programmadirecteur Wijkzorg en de directeur Bedrijfsondersteuning vormen samen met de bestuurssecretaris en de bestuurder het directieteam.

Envida hanteert het Raad van Toezichtmodel als bestuursmodel. De eenhoofdige Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstelling. De Raad van Toezicht, bestaande uit zeven leden, houdt toezicht op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken in de Stichting.

De medezeggenschap is geregeld in de Cliëntenraden per locatie, de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Envida heeft een omzet van ca. 140 miljoen euro op jaarbasis.

DE ORGANISATIE
Envida is een toekomstbestendig, gezond bedrijf, met een herkenbaar eigen gezicht en herkenbare, eigen, innovatieve vormen van hoogwaardige zorg- en dienstverlening aan haar huidige en toekomstige cliënten en bewoners.

Begin 2016 is “Envida Stroomopwaarts” vastgesteld, de strategische koers van Envida voor de komende periode (2016-2018) die gericht is op de volgende vier uitgangspunten:

  • Het versterken van de relatie tussen de cliënt en zijn omgeving en de medewerker van Envida.
  • Het organiseren met zelforganisatie, op basis van vertrouwen, handelen naar eer en geweten, met een gezonde (financiële) duurzame bedrijfsvoering.
  • Envida wordt door haar stakeholders gezien als wegbereider/systeemaanbieder in Maastricht en Heuvelland. Dit ondersteunt de ambitie van Envida om een constructieve en substantiële bijdrage te leveren, samen met partners, aan het versterken en ontwikkelen van de voorzieningen in de wijken.
  • Het bijdragen aan een realistisch beeld van de ouderenzorg binnen de politiek, bij financiers en burgers en het lobbyen voor regelruimte om de noodzakelijke veranderingen te kunnen organiseren.

Daarbij gelden als uitgangspunten dat medewerkers maximale regelruimte hebben om de zorg en dienstverlening zo flexibel mogelijk aan cliënten te kunnen leveren, en dat van elke euro die Envida investeert, het grootste deel naar de ondersteuning van cliënten, en dus naar de wijken, gaat.

Inmiddels is hier een “Speerpunten agenda 2018” uit voortgekomen waarin de beleidsvoornemens voor de Raad van Bestuur (RvB) en het directieteam zijn opgenomen.

Met behoud van zelfstandigheid kent Envida diverse vormen van samenwerking en verstevigt het de bestaande samenwerking met de ketenpartners, collega-instellingen, welzijnsorganisaties, corporaties, eerstelijnszorg, MUMC en UM o.a. in de academische werkplaats.

De omgeving van een zorginstelling als Envida is en blijft sterk in beweging met voortdurende veranderingen in de zorgmarkt. De steeds verdergaande en noodzakelijke samenwerking, de steeds wijzigende financieringsvormen en de vaker voorkomende schaarste aan personeel, doen een groot beroep op de kwaliteiten van iedereen in de organisatie maar zeker ook van de bestuurder.

Deze bestuurder zal bovenstaande ontwikkelingen en strategie als uitgangspunt nemen.

Voor meer informatie over de organisatie: www.envida.nl

CONTEXT
Door het vertrek van de bestuurder per oktober 2017 is er bij Envida een vacature ontstaan voor een nieuwe bestuurder. Ter overbrugging is een interim bestuurder aangesteld. Deze heeft de opdracht om samen met het directieteam met voorstellen te komen om de organisatie verder te versterken en te ontwikkelen in de lijn van “Envida Stroomopwaarts”.

DE FUNCTIE
Envida zoekt een daadkrachtige, integere nieuwe bestuurder met hart voor cliënt en medewerkers. Naast bedrijfseconomisch besef, ook vooral een strategisch, verbindend en communicatief leider en ondernemer. Een proactief en toegankelijk in- en extern boegbeeld van de organisatie die zich thuis voelt in zowel de stedelijke-, als ook de plattelandsomgeving van Limburg.

De nieuwe bestuurder moet in staat zijn maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar vernieuwende strategieën voor de organisatie, cliënten en de medewerkers en vanuit een dienende en ontwikkelingsgerichte stijl van leidinggeven deze samen met het directieteam verder te implementeren. Een veranderaar en vernieuwer die luistert, vertelt, verklaart en aanspreekt. Iemand die gemakkelijk benaderbaar is en zichtbaar, in de organisatie maar ook extern. Met gevoel voor tempo in relatie tot draagvlak en inspraak. Die de interne stakeholders serieus betrekt bij deze ontwikkelingen. Die gericht is op, en oog heeft voor, kansen in strategische samenwerking met externe relaties en partners.

RELEVANTE COMPETENTIES
1. Visie en innovatiekracht: is in staat medewerkers te inspireren en zich te concentreren op hoofdlijnen en lange termijnbeleid, zonder de details uit het oog te verliezen. Durft gangbare praktijken ter discussie te stellen en stelt alternatieven voor, slaat nieuwe wegen in en weet mensen hierin mee te nemen.

2. Leidinggeven: Iemand die de regie pakt en de randvoorwaarden creëert om veranderingen tot een succes te maken. Weet medewerkers trots te laten zijn op Envida en hen te stimuleren om medeverantwoordelijkheid te nemen in het creëren van veranderingen. Durft ruimte te geven en energie en perspectief aan medewerkers te bieden, maar bewaakt daarbij wel de uitgezette koers.

3. Binden en samenwerken: Draagt actief bij aan samenwerking door te verbinden op gemeenschappelijke doelen. Zoekt regelmatig de nabijheid van cliënten en medewerkers.

4. Impact: Schept vertrouwen, heeft natuurlijk overwicht, durf en lef en is overtuigend in manier van optreden.

5. Omgevingsbewustzijn: Is gericht op in-en externe samenwerking en nodigt anderen uit om mee te doen. Bouwt bruggen en zoekt daarbij de communicatie op en treedt anderen open tegemoet.

FUNCTIE-EISEN
Academisch werk- en denkniveau, ruime bestuurlijke ervaring bij voorkeur in het maatschappelijk veld. Ervaring op het gebied van (verander) management, kennis en affiniteit met bedrijfseconomische processen. Analytisch en conceptueel vermogen. Stevige, motiverende, authentieke en open persoonlijkheid met een gezond relativeringsvermogen.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Er wordt uitgegaan van een marktconforme beloning en de daarbij passende arbeidsvoorwaarden conform de adviesregeling van de NVZD en binnen de kaders van de WNT.

PROCEDURE
De werving en selectie wordt verricht door Rieken & Oomen, in de persoon mevrouw Tiny Rieken en mevrouw Karin Straus, beiden senior adviseur. Zij voeren gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen de gespreksronden plaatsvinden met selectie- en adviescommissies.

SOLLICITATIE EN INLICHTINGEN
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tiny Rieken en Karin Straus, telefonisch te bereiken via nummer 043-321 96 07.

Uw sollicitatie ontvangen wij graag voor 6 februari via www.riekenoomen.nl/vacatures

Klikt u op deze vacature dan kunt u reageren via uw persoonlijk dossier.