Promovendus (1.0 fte)

Het vierjarige promotietraject “Samenwerking en concurrentie in de gezondheidszorg” is een onderzoek van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG). De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zal betrokken zijn bij de begeleiding van dit onderzoek ...

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Landelijk / geen vaste standplaats
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
40 uur
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Het vierjarige promotietraject “Samenwerking en concurrentie in de gezondheidszorg” is een onderzoek van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG). De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zal betrokken zijn bij de begeleiding van dit onderzoek.

In de gezondheidszorg wordt steeds vaker gebruik gemaakt van marktprikkels. Als gevolg hiervan is een belangrijke rol weggelegd voor het mededingingstoezicht. De zorg is echter geen gewone markt. Er zijn veel specifieke kenmerken die maken dat “de onzichtbare hand van de markt” in deze bijzondere sector niet tot optimale uitkomsten leidt. Marktordening in de gezondheidszorg is dan ook verre van eenvoudig. Zeker niet omdat de zorg in toenemende mate wordt gekenmerkt door allerlei vormen van horizontale en verticale samenwerking. Deze samenwerking moet zorgaanbieders in staat stellen om betere zorg te verlenen – bijvoorbeeld omdat kan worden geprofiteerd van schaal- en leereffecten – maar kan tevens de onderlinge concurrentie doen afnemen.

De centrale onderzoeksvraag van het promotietraject luidt hoe vanuit patiënt- en verzekerdenperspectief de beoogde voordelen van samenwerking zich verhouden tot de mogelijke nadelen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een combinatie voorzien van literatuuronderzoek en het uitdiepen van een aantal nader te bepalen Nederlandse praktijkvoorbeelden. Door middel van state-of-the-art onderzoekstechnieken analyseer je per praktijkvoorbeeld hoe vanuit patiëntperspectief de beoogde voordelen van de samenwerking zich verhouden tot de mogelijke nadelen. De samenwerking met ACM maakt het mogelijk om hierbij gebruik te maken van databestanden die anders niet zonder meer beschikbaar zijn voor wetenschappelijk onderzoek, zoals het landelijke DBC-Informatiesysteem.

Door samenwerking van het iBMG en ACM ontstaat een unieke mogelijkheid om zowel nationaal als internationaal een belangrijke bijdrage te leveren aan verdere kennisontwikkeling op het gebied van samenwerking en concurrentie in de zorg. Om daarbij ook gebruik te kunnen maken van medische en mededingingsrechtelijke kennis wordt bij dit promotietraject een multidisciplinaire klankbordgroep ingesteld. In aanvulling op de expertise die bij andere faculteiten van de EUR aanwezig is (Erasmus MC, Erasmus School of Law), worden hiervoor ook vertegenwoordigers van medische beroepsorganisaties van artsen en wetenschappelijke verenigingen uitgenodigd.

In aanvulling op het bovenstaande geldt dat je een beperkt deel van je tijd besteedt aan het verzorgen van onderwijs in de verschillende onderwijsprogramma’s van het iBMG.

Functie-eisen

Je beschikt over een masterdiploma in de (gezondheids)economie of gezondheidswetenschappen en hebt een duidelijke affiniteit met marktordeningsvraagstukken in de zorg. Bij voorkeur heb je al enige ervaring met kwantitatief onderzoek, waaronder het uitvoeren van statistische analyses met bijvoorbeeld Stata. Jouw mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zijn uitstekend, zowel in het Nederlands als het Engels. Je bent flexibel, resultaatgericht, stressbestendig en gestructureerd.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden een fulltime aanstelling voor een promovendus voor een periode van 1,5 jaar met de intentie om deze – bij gebleken geschiktheid – te verlengen met 2,5 jaar. Het salaris wordt vastgesteld op basis van de promovendusschaal van de CAO voor Nederlandse Universiteiten en zal op voltijd basis variëren van € 2.220 in het eerste jaar tot € 2.840 in het vierde jaar. Daarnaast omvat het aantrekkelijke arbeidsvoorwaardenpakket onder meer een structurele eindejaarsuitkering van 8,3% en ruime verlof- en opleidingsfaciliteiten.

Additionele informatie

Het promotietraject wordt begeleid door prof. dr. Erik Schut (iBMG), dr. Marco Varkevisser (iBMG) en dr. Ron Kemp (ACM).

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Marco Varkevisser (varkevisser@bmg.eur.nl) of Erik Schut (schut@bmg.eur.nl).

Kandidaten dienen uiterlijk maandag 28 augustus 2017 een sollicitatiebrief met curriculum vitae, o.v.v. “Promovendus HS&I” per email te sturen naar sollicitatie@bmg.eur.nl.

De sollicitatiegesprekken staan gepland voor de week van 4 t/m 8 september.

Bedrijfsomschrijving

Een smeltkroes van talent, internationaal georiënteerd en sterk maatschappelijk betrokken. Dat is de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Een universiteit die met 25.000 studenten en circa 2.700 medewerkers wetenschappelijke kennis in Rotterdam ontwikkelt, die grenzeloos toepasbaar is. Werken bij de Erasmus Universiteit Rotterdam betekent werken bij een ambitieuze universiteit met volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief. In de periode 2011-2013 heeft de EUR ambitieus geïnvesteerd in de bedrijfsvoering. De komende strategische planperiode van vier jaar zullen niet alleen de vruchten van deze investering worden geplukt, maar zal de bedrijfsvoering verdergaand worden ontwikkeld teneinde er mede zorg voor te dragen dat de positie van de EUR in Nederland en daar buiten verder zal worden versterkt.

Het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) is een toonaangevend instituut voor onderwijs en onderzoek op het terrein van beleid en management in de gezondheidszorg.

Het iBMG verzorgt een bacheloropleiding, een pre-masteropleiding, twee masteropleidingen en post-academisch onderwijs. Daarnaast participeert iBMG in een research master en een internationale joint degree. De onderzoeksthema’s van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg zijn ‘marktordening en stelselinrichting’, ‘kwaliteit en doelmatigheid van zorg’ en ‘bedrijfsvoering van zorgorganisaties’.

De multidisciplinariteit van het onderzoek is kenmerkend voor het iBMG. Wetenschappers uit verschillende vakgebieden (zoals gezondheidseconomie, gezondheidsrecht, organisatiewetenschappen, bestuurskunde en medische sociologie) werken nauw samen binnen het domein van de gezondheidszorg. Onze onderzoekers werken gezamenlijk aan belangrijke onderzoeksthema’s, maar zoeken ook nadrukkelijk de samenwerking met maatschappelijke partners op. Zo wordt de relevantie en de toepasbaarheid van het onderzoek continu gewaarborgd.

Het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg is gehuisvest in het Bayle Building (J) op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft een sterke verbondenheid met Erasmus MC. Bij het iBMG studeren 950 studenten en werken 150 medewerkers. Internationalisering wordt hoog gewaardeerd bij het iBMG. Het aantal studenten, docenten en onderzoekers vanuit het buitenland is aanzienlijk toegenomen over de afgelopen jaren en hebben ons programma verrijkt.

Afdeling

De vacature betreft een functie binnen de sectie Health Systems & Insurance van het iBMG. Deze sectie buigt zich in brede zin over vraagstukken die de structuur en de financiering van de gezondheidszorg betreffen. De sectie heeft van oudsher veel aandacht voor de belangrijke vraag hoe de zorgsector zodanig geordend kan worden dat zorg kwalitatief goed, betaalbaar, doelmatig en toegankelijk is. Centraal hierbij staat de rol en het functioneren van verzekeraars als intermediair tussen vragers en aanbieders van zorg. De sectie heeft een internationaal vooraanstaande positie als het gaat om onderzoek naar een adequaat systeem van risicoverevening. Andere prominente aandachtsgebieden zijn het keuzegedrag van zorggebruikers en verzekerden, de vormgeving en invloed van bekostigings- en honoreringssystemen, de zorginkoop door verzekeraars, het functioneren van markten in de gezondheidszorg en de rol van mededingingsbeleid in de zorg.

Bij dit promotietraject wordt intensief samengewerkt met ACM. De Autoriteit Consument & Markt is een zelfstandig bestuursorgaan en houdt onafhankelijk toezicht op (i) de mededinging, (ii) een aantal specifieke sectoren en (iii) de rechten van consumenten. ACM streeft naar een gelijk speelveld met bedrijven die zich aan de regels houden en goedgeïnformeerde consumenten die voor hun recht opkomen. ACM bewaakt ook in de zorgsector de ruimte voor mededinging. ACM heeft bijzondere aandacht voor samenwerking tussen zorgaanbieders. Indien samenwerking de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg verbetert, dan hoeft dit de mededinging niet in de weg te staan. Mededinging helpt zo om de publieke belangen van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid in de gezondheidszorg te beschermen.

Je bent in dienst bij het iBMG. De mogelijkheid bestaat dat je met vertrouwelijke gegevens gaat werken. In dat geval zal een deel van de (empirische) werkzaamheden uitgevoerd worden bij ACM in Den Haag.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature