1. Vacatures
  2. ERLY
  3. Lid Raad van Commissarissen

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Commissarissen

ERLY, the consulting company zoekt voor SallandWonen, een actieve plattelandscorporatie in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe, een ervaren toezichthouder met kennis en ervaring op het gebied van vastgoed en volkshuisvesting.

9 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Raalte, Overijssel
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

Het intern toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken wordt bij SallandWonen uitgeoefend door de Raad van Commissarissen, die uit vijf leden bestaat. Ook de dochterondernemingen van SallandWonen vallen onder haar toezicht.

Uitgangspunt is dat de raad vanuit een helikopterview in staat is de juiste vragen te stellen op alle relevante terreinen. De raad vindt het belangrijk dat binnen het team binding is met de lokale samenleving. Er wordt zes maal per jaar vergaderd en er zijn drie maal per jaar themabijeenkomsten. Daarnaast nemen de leden van de raad deel aan de commissievergaderingen.

Binnen de raad functioneren twee vaste commissies: een selectie- en remuneratiecommissie en een auditcommissie. Twee leden van de raad hebben zitting op voordracht van de huurdersorganisaties. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie. De leden van de RvC onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties.

Op het gebied van governance en intern toezicht stelt SallandWonen zich maximaal transparant op en wordt continue gezocht naar verbetermogelijkheden. De nieuwe rol van toezichthouder vraagt om een andere inzet, belangstelling en invulling. SallandWonen heeft dit vertaald in een “Toezichtsvisie van de RvC en het bestuur van SallandWonen 2016”.

De RvC functioneert als team, waarin een constructieve opstelling en eensgezindheid over een gedeelde koers gecombineerd wordt met een kritische individuele instelling. De raad onderkent daarin de specifieke rol die de corporatie als maatschappelijke onderneming inneemt. De leden van de RvC hebben een brede oriëntatie, met ieder een specialistisch aandachtsgebied om de collectieve verantwoordelijkheid goed in te kunnen vullen. De leden van de RvC zijn maatschappelijk betrokken. De RvC heeft als collectief een dusdanige diversiteit in samenstelling en competenties, dat recht wordt gedaan aan de maatschappelijke opgave van de corporatie.

Profiel

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

  • Bewezen kennis en ervaring op het gebied van vastgoed, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening;
  • Visie heeft op de volkshuisvesting en de toekomstige rol van de corporatie en in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroep ontwikkelingen in het werkgebied;
  • Bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en inzicht heeft in de werking van de regionale en lokale woningmarkt en de vertaling daarvan naar opgaven voor de corporatie;
  • Kennis heeft op het gebied van duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw en de te nemen energetische maatregelen;
  • Beschikt over kennis van strategisch portefeuillebeleid( transitie van de vastgoedportefeuille) en weet deze te vertalen naar strategische keuzes en opgaven voor de complexen van SallandWonen;
  • Kennis en het vermogen projecten te beoordelen op risico’s m.b.t. de woningmarkt in het werkgebied en de financiële haalbaarheid;
  • Kennis heeft van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van volkshuisvesting en vastgoed, onder andere m.b.t. aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid, etc.
  • Een brede maatschappelijke belangstelling heeft en bij voorkeur bekend is met de regio en/of het werkgebied van SallandWonen en daardoor in staat regionale ontwikkelingen vroegtijdig te signaleren.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van de profielschets een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC bij SallandWonen? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39201. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van het nieuwe lid RvC van SallandWonen zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.

Tijdschema:

Voorselectie: week 8 – 9

Gesprekken met selectiecommissie: week 10

Bedrijfsomschrijving

SallandWonen is een actieve plattelandscorporatie in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe met ongeveer 5500 verhuureenheden. Met circa 60 medewerkers werkt SallandWonen aan duurzaam en betaalbaar wonen en draagt zij bij aan plezierige woonmilieus in Salland. SallandWonen is er speciaal voor de huisvesting van mensen die daar zelf minder goed in kunnen voorzien. SallandWonen let daarbij op de kosten voor de huurder. Wonen moet betaalbaar zijn. SallandWonen verhuurt zoveel mogelijk betaalbare woningen door niet alleen te kijken naar de huurprijs, maar ook naar de energielasten en de servicekosten. Zij bouwt en onderhoudt de woningen zoveel mogelijk met duurzame materialen.