Lid Raad van Toezicht (profiel financiën)

ERLY, the consulting company zoekt voor de Raad van Toezicht van Woongoed Zeist een ervaren en deskundig toezichthouder met kennis van financiën

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Zeist, Utrecht
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht

De RvT van Woongoed Zeist oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De kerntaak van de RvT is om erop toe te zien dat Woongoed Zeist zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvT beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de raad een klankbordfunctie voor het bestuur en geeft de RvT gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De RvT is tevens werkgever van de bestuurder(s). Binnen de raad functioneren drie vaste commissies: een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een commissie projecten. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie. De leden van de RvT onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties. Om te borgen dat alle door de Autoriteit woningcorporaties beschreven expertises en deskundigheden binnen de RvT goed worden vervuld, wordt voor elk nieuw lid een aantal specifieke eisen gesteld die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteit en ervaringsgebieden. Daarnaast worden een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de raad. De algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties.

Profiel

Ter aanvulling van de deskundigheden van de huidige leden van de RvT van Woongoed Zeist zoeken wij naar een ervaren en deskundig toezichthouder met kennis van financiën. Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

  • Ruime ervaring heeft als financieel professional (CFO) op directie- en/of bestuursniveau;
  • Kennis en inzicht heeft in financieel-economische vraagstukken, financiering en de financiële continuïteit van een onderneming;
  • Kennis heeft van financiële sturingsmodellen en managementtechnieken,waaronder risicomanagement;
  • Kennis heeft van en inzicht in de financiële risico’s voor de corporatie en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van treasury, fiscaliteiten en beleggingen;
  • Ervaring heeft met strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen en scherp weet te kijken naar de (vastgoed) risico’s voor Woongoed Zeist en een goede beheersing daarvan;
  • Kennis heeft van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
  • Kennis en inzicht heeft in organisatiestructuren en informatie– en communicatietechnologie (ICT);
  • De auditcommissie kan voorzitten en vanuit de RvC een goed gesprekspartner kan zijn voor de accountant;
  • Beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling en weet vanuit een zakelijke context de publieke taak van de corporatie goed te duiden.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van de beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid Raad van Toezicht van Woongoed Zeist? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39191 (profiel financiën). Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. De benoeming van de twee nieuwe leden Raad van Toezicht van Woongoed Zeist zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.

Tijdschema:

Gesprekken met selectiecommissie: eind augustus

Bedrijfsomschrijving

Woongoed Zeist, voortgekomen uit de fusie tussen Seyster Veste en de Kombinatie, is met circa 8.000 woningen de sociale verhuurder van de gemeente Zeist. Bij Woongoed Zeist werken ongeveer 70 medewerkers, verdeeld over verschillende afdelingen. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid wil Woongoed Zeist een brede groep klanten goed en betaalbaar laten wonen. Woongoed Zeist zet zich in voor het verbeteren van de woon- en leefomgeving, met extra aandacht voor de kwetsbare doelgroepen in de samenleving. Dit doet Woongoed Zeist samen met partners en bewoners in de wijken.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature