1. Vacatures
 2. ERLY
 3. Twee leden Raad van Commissarissen

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Twee leden Raad van Commissarissen

Voor de Raad van Commissarissen van Wonen Limburg is ERLY, the consulting company op zoek een betrokken toezichthouder op voordracht van huurders met visie op sociale innovatie en duurzaamheid en naar een ervaren en deskundig toezichthouder met kennis van financiën en tevens beoogd voorzitter auditcommissie.

6 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Roermond, Limburg
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

Op basis van de Governancecode Woningcorporaties heeft de RvC tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming en staat het bestuur met raad ter zijde. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningcorporatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de woningcorporatie betrokkenen af. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van bestuurders.

Het toezicht van de RvC op het bestuur omvat in ieder geval:

  • De ontwikkeling en realisatie van het beleid van de corporatie en de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie;
  • De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie;
  • De opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
  • Het kwaliteitsbeleid;
  • De kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
  • Het financiële verslaggevingsproces;
  • De naleving van toepasselijke wet- en regelgeving;
  • Het risicomanagement en de interne beheersing van verbindingen.

Van alle leden van de RvC wordt verwacht dat zij beschikken over een kritische houding en over het vermogen grote verbanden te zien. Van belang daarbij is dat de leden afstand kunnen nemen van details, dat wil zeggen om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en het gehele veld kunnen overzien. Op afstand functioneren betekent dat het bestuur wordt overgelaten aan het management van Wonen Limburg.

Als lid van de RvC volgt men na benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële zaken en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de woningcorporatie, de specifieke aspecten die eigen zijn aan Wonen Limburg en haar activiteiten en de verantwoordelijkheden van een commissaris. Vervolgens beoordeelt de RvC jaarlijks op welke onderdelen leden van de RvC gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere introductie of opleiding.

Huurdersorganisaties

In het werkgebied van Wonen Limburg zijn 4 huurdersorganisaties actief. Te weten: Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg, Stichting Huurdersbelangen Maas en Roer, Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg en Huurdersvereniging Noord-Limburg.

In de Huurdersraad behartigen de huurdersorganisaties samen de belangen van de huurders van Wonen Limburg. De Huurdersraad bestaat uit een vertegenwoordiging van alle huurdersorganisaties van Wonen Limburg. Zij komen onder meer op voor goede betaalbare woningen, het bevorderen van de leefbaarheid, welzijn en een veilige en aantrekkelijke woonomgeving. De huurdersorganisaties kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan Wonen Limburg. Met regelmaat wordt er vergaderd samen met het Bestuur van Wonen Limburg en de Huurderscommissarissen.

Per 1 juli 2019 zullen, op basis van het rooster van aftreden, binnen de Raad van Commissarissen (RvC) van Wonen Limburg twee vacatures ontstaan. In deze profielschets treft u nadere informatie aan over Wonen Limburg, de Raad van Commissarissen en de gewenste profielen van de twee nieuwe leden Raad van Commissarissen.

Lid RvC profiel sociale innovatie en duurzaamheid / op voordracht van de huurders

Voor de zetel op voordracht van de huurders zijn wij op zoek naar een betrokken lid RvC dat vanuit het vertrouwen van de huurders de huurdersinvalshoek binnen de RvC goed en tijdig kan inbrengen. Hij/zij heeft affiniteit met de huurders en weet wat er onder de huurders leeft. Hij/zij vindt het daarnaast belangrijk om met de huurders informele contacten te onderhouden en zorgt ervoor benaderbaar te zijn om te horen wat er speelt en wat aandachtspunten en vraagstukken zijn. Tevens heeft hij/zij een visie op het versterken van huurdersparticipatie en vindt het inspirerend om hierbij als klankbord te fungeren.

Voor dit profiel zoeken wij een lid RvC dat:

   • Op de hoogte is van ontwikkelingen in het sociaal domein en een duidelijke visie heeft op volkshuisvesting en sociale innovatie;
   • Bekend met de ontwikkelingen in het werkgebied van Wonen Limburg en beschikt over een vernieuwende visie over de sociale verhuurmarkt en de maatschappelijke opgaven in dit werkgebied;
   • Oprecht betrokken en geïnteresseerd is in wat bij bewoners en woningzoekenden speelt en begrip heeft voor de verwachtingen die zij hebben;
   • Op basis van de duurzaamheidsvisie van Wonen Limburg het mede richting geven aan de duurzame doelen van Wonen Limburg op het gebied van Samen Leven, Materialen, Groen, Energie en Mobiliteit;
   • Betrokken is bij de ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en de complexiteit van het maatschappelijke en politieke speelveld goed weet te duiden;
   • Een relevant regionaal netwerk heeft op sociaal-maatschappelijk terrein en binding heeft met het werkgebied van Wonen Limburg.

Voor de zetel op voordracht van de huurders zal de selectiecommissie bestaan uit een delegatie van de Huurdersraad en een delegatie van de RvC.

Lid RvC profiel financiën

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

 • Aantoonbare brede ervaring met bedrijfsvoering, met name op het gebied van financiën en risicomanagement op directie- en/of bestuursniveau (CFO/ RA);
 • Kennis en inzicht heeft in financiële vraagstukken en de financiële continuïteit van een organisatie;
 • Kennis heeft van en inzicht in de financiële risico’s voor de corporatie en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van treasury en fiscaliteiten.
 • Ervaring heeft met strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen, financiële sturingsmodellen en financieringsvraagstukken;
 • Kennis heeft van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken, zoals outputbudgettering en managerial control (risicomanagement);
 • Als voorzitter auditcommissie een goede gesprekspartner kan zijn voor de accountant en achter de cijfers weet te kijken;
 • Beschikte over een brede maatschappelijke belangstelling en weet vanuit een zakelijke context de publieke taak van de corporatie goed te duiden.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van de beschreven profielen een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC van Wonen Limburg? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Frédérique Bijl, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39221 (profiel volkshuisvesting/op voordracht huurders) en ref. nr. 39222 (profiel financiën). Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van de twee nieuwe leden Raad van Commissarissen van Wonen Limburg zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.

Bedrijfsomschrijving

Wonen Limburg is met 250 medewerkers, 26.000 woningen en 3.000 eenheden overig maatschappelijk vastgoed, de grootste woningcorporatie van Limburg. Het hoofdkantoor van Wonen Limburg staat in Roermond: het Wonen Limburg Huis. Daarnaast zijn er door heel Limburg buurtwinkels waar Wonen Limburg voor haar bewoners klaar staat. De mens staat bij Wonen Limburg centraal; zij ziet haar vastgoed als een middel. Wonen Limburg zet zich in om wijken en buurten leefbaar te houden. Om mensen een fijne woonplek te bieden. In de eerste plaats zijn ze er vooral voor mensen met een laag inkomen. Maar ook bewoners met een middeninkomen kunnen bij Wonen Limburg terecht voor een betaalbare woning. Wonen Limburg beweegt zich in een richting waarin ze meer en meer de regie aan de bewoners teruggeven. Zodat ze zelf, waar nodig met hulp van Wonen Limburg, een fijne woonplek creëren. Welkom thuis!

Wonen Limburg wordt bestuurd door twee bestuurders. Onder deze twee bestuurders vallen drie directeuren die de organisatie aansturen in de volgende domeinen: Mens & Maatschappij, Wonen & Vastgoed en Bedrijfsvoering. Hiernaast wordt de organisatie ondersteund door een aantal stafdiensten zijnde het Bestuursbureau, P&O, Strategie, Communicatie & Kwaliteit en Compliance & Risk.