1. Vacatures
 2. ERLY
 3. Twee leden Raad van Commissarissen: met kennis volkshuisvesting en van financiën

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Twee leden Raad van Commissarissen: met kennis volkshuisvesting en van financiën

Voor ZOwonen, een betrokken woningcorporatie met een gevarieerd woningbestand van ruim 14.000 verhuureenheden in de regionale woningmarkt van de Westelijke Mijnstreek, zoekt ERLY een betrokken toezichthouder op voordracht van de huurders met visie op volkshuisvesting en kennis van HRM en een ervaren en deskundig toezichthouder met kennis van financiën.

12 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Sittard, Limburg
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Advies Raad Huurders

Er zijn zes huurdersverenigingen die opkomen voor de belangen van de huurders van ZOwonen. Afvaardigingen vanuit de huurdersverenigingen vormen samen de Advies Raad Huurders (ARH), die ZOwonen adviseert over het algemene beleid. De ARH brengt advies uit namens alle huurders van ZOwonen. De verschillende huurdersverenigingen behartigen de belangen van de klanten/huurders van ZOwonen in een bepaald gebied en elke organisatie werkt zelfstandig en heeft een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. De huurdersorganisaties zijn lokaal verankerd en organiseren plaatselijke activiteiten voor de achterban. De ARH is momenteel bezig met een vernieuwingsslag om haar organisatie en de participatie verder te professionaliseren.

Raad van Commissarissen

De RvC van ZOwonen bestaat momenteel uit zeven leden, waarbij het aantal leden met de nieuwe RvC zal worden afgebouwd naar vijf leden. In het nieuwe team van de RvC zullen twee van de vijf leden benoemd worden op een voordracht zetel van de huurders. De RvC van ZOwonen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid, het bestuur en op de algemene gang van zaken in de corporatie. De raad staat het bestuur daarbij met raad en daad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de corporatie.

Binnen de RvC van ZOwonen worden de volgende aspecten van professioneel toezicht benadrukt:

 • Beoordeling: de RvC dient een beoordeling te geven van de kwaliteit van de organisatie op basis van een beoordeling van het beleid en de daarop gebaseerde besluiten van het Bestuur;
 • Kritische distantie: toezicht houden is wezenlijk iets anders dan besturen. Toezicht impliceert beperking;
 • Actief toezicht: voor een adequaat toezicht is het noodzakelijk dat een RvC naast de informatie van een bestuurder openstaat voor signalen van diverse stakeholders (OR, huurdersorganisaties, gemeenten en andere externe partijen);
 • Onafhankelijkheid: een functioneel kritische houding moet altijd mogelijk zijn. De onafhankelijkheid van deelgebieden is evident;
 • Advies: binnen het kader van anticiperend toezicht geeft een RvC voortdurend zowel gevraagd als ongevraagd advies.

De RvC van ZOwonen oefent haar taken uit als collegiaal team. Het functioneren van de RvC is gediend bij een goede teamsamenstelling; de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken. Er worden derhalve een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de raad. Deze algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties en de bepalingen uit de Woningwet. Aanvullend worden per lid specifieke eisen gesteld, die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteit en ervaringsgebieden.

Functie-eisen

Ter aanvulling van de deskundigheden van de drie nieuwe leden van de RvC en ter vorming van het nieuwe team van de RvC, zoeken wij naar twee toezichthouders:

 • Een ervaren en deskundig toezichthouder op het gebied van financiën (bij voorkeur RA), die tevens lid is van de auditcommissie.
 • Een betrokken toezichthouder op voordracht van de huurders met visie op volkshuisvesting en kennis van HRM, die tevens lid is van de remuneratiecommissie

De RvC van ZOwonen onderschrijft het belang van diversiteit en vindt het belangrijk dat het nieuwe team een gezonde afspiegeling is van de samenleving. Eén van de twee leden is bij voorkeur een vrouw.

Lid RvC profiel financiën

Ervaren en deskundig toezichthouder met kennis van financiën

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

 • Ruime ervaring heeft als professional (bij voorkeur RA) op directie- en/of bestuursniveau;
 • Kennis en inzicht heeft in vraagstukken rond financiering en de financiële continuïteit van een onderneming;
 • Kennis heeft van en inzicht in de financiële risico’s voor de corporatie en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van treasury, fiscaliteiten en beleggingen;
 • Ervaring heeft met strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen, financiële sturingsmodellen en financieringsvraagstukken;
 • Kennis heeft van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken, zoals outputbudgettering en managerial control (risicomanagement);
 • Kennis heeft van vastgoedfinanciering en scherp weet te kijken naar de (vastgoed) risico’s voor ZOwonen en een goede beheersing daarvan;
 • Als lid auditcommissie een goed gesprekspartner kan zijn voor de accountant en over de cijfers heen weet te kijken;
 • Kennis heeft van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
 • Kennis en inzicht heeft in informatie-en communicatietechnologie(ICT) met oog voor de ontwikkelingen daarbinnen en de implicaties daarvoor voor de organisatie en de maatschappij.

Lid RvC profiel volkshuisvesting

Betrokken toezichthouder op voordracht van de huurders met visie op volkshuisvesting en kennis van HRM

Voor de zetel op voordracht van de ARH zijn wij op zoek naar een kandidaat die vanuit het vertrouwen van de ARH de huurdersinvalshoek binnen de RvC goed kan verwoorden. Hij/zij heeft affiniteit met de huurders en weet wat er onder de huurders leeft. Hij/zij vindt het leuk om met huurders informele contacten te onderhouden en kan als goed klankbord voor de ARH optreden. Ter aanvulling van de deskundigheden van de leden van de RvC wordt aansluitend gezocht naar een kandidaat met het kwaliteitsprofiel HRM, die tevens lid zal zijn van de remuneratiecommissie.

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

 • Kennis en/of ervaring heeft met de volkshuisvesting en op de hoogte is van de recente ontwikkelingen in de sector;
 • Betrokken is bij ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en de complexiteit van het maatschappelijk veld goed weet te duiden;
 • Een duidelijke visie op huurders (participatie) nu en in de toekomst heeft;
 • Visie heeft op thema’s als betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid;
 • Kennis heeft van governance vraagstukken en de rol van de RvC;
 • Vanuit kennis en ervaring met arbeidsvraagstukken en werkgeverschap zitting kan nemen in de remuneratiecommissie van de RvC;
 • Kennis heeft van relevante wet -en regelgeving en affiniteit met juridische (arbeidsrecht) vraagstukken;
 • Als lid remuneratiecommissie een voortrekkende rol heeft op het gebied van de invulling van de werkgeversrol van de RvC, waaronder de beoordeling van de bestuurder en het functioneren van de RvC;
 • Een visie heeft op de toekomstige ontwikkeling van de organisatie en inzicht heeft in de strategische implicaties hiervan voor de organisatie op langere termijn;
 • Een brede maatschappelijke belangstelling heeft en bij voorkeur bekend is met de regio en/of het werkgebied van ZOwonen.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van de beschreven profielen een geschikte kandidaat te zijn als lid Raad van Commissarissen bij ZOwonen? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV voor 20 december 2017 te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39198 (profiel financiën) of ref.nr. 39199 (profiel volkshuisvesting). Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van de nieuwe leden RvC van ZOwonen zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.

Bedrijfsomschrijving

ZOwonen is een betrokken woningcorporatie met een gevarieerd woningbestand van ruim 14.000 verhuureenheden in de regionale woningmarkt van de Westelijke Mijnstreek. Zij is een vastgoedbedrijf met een maatschappelijke doelstelling, dat mensen met lage inkomens en kwetsbare personen passende woonruimte biedt gelegen in een leefbare woonomgeving. Sinds 2012 is ZOwonen gevestigd in haar hoofdkantoor in Sittard en verhuurt en verkoopt zij betaalbare woningen in de gemeenten Beek, Brunssum, Echt-Susteren, Onderbanken, Schinnen en Sittard-Geleen. ZOwonen streeft op een transparante manier haar sociale en volkshuisvestelijke doelen bedrijfsmatig na. Zij heeft als doel om voor klanten een zo goed mogelijke woon- en leefsituatie te creëren, passend bij de persoonlijke woonwensen. Dagelijks zetten de 130 medewerkers van ZOwonen zich hiervoor in. Zichtbaar, aanspreekbaar, mensgericht en resultaatgericht zijn de sleutelwoorden voor ZOwonen.