1. Vacatures
 2. ERLY
 3. Voorzitter en lid Raad van Toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter en lid Raad van Toezicht

ERLY, the consulting company zoekt voor Thuisvester, en klantgedreven woningcorporatie met ruim 13.500 huurwoningen in de gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout, Rucphen en Zundert in Midden- en West-Brabant een voorzitter en een lid Raad van Toezicht.

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Mathildastraat, Oosterhout, Noord-Brabant
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Thuisvester oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De kerntaak van de RvT is om erop toe te zien dat Thuisvester zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvT beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de raad een klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur en geeft de RvT gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht is tevens werkgever van de Raad van Bestuur.

De RvT van Thuisvester bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. Binnen de raad functioneren twee vaste commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie. De leden van de RvT onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties 2015.


Profiel voorzitter RvT
Verbindende voorzitter met ruime bestuurlijke ervaring en kennis van volkshuisvesting en governance vraagstukken

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

 • Bewezen bestuurlijke ervaring heeft, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een bestuur dan wel Raad van Commissarissen van een maatschappelijke organisatie;
 • Zicht en kennis heeft op governance vraagstukken en de rol van de RvT;
 • Op de hoogte is van de recente ontwikkelingen in de sector en een duidelijke visie heeft op de volkshuisvesting;
 • Kennis en/of zicht heeft op bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • Kan optreden als sparringpartner van de Raad van Bestuur en overige leden RvT en daarbij in de geest van de RvT kan opereren;
 • Een brede maatschappelijke belangstelling heeft en bij voorkeur bekend is met de regionale politieke en maatschappelijke verhoudingen;
 • Kennis of affiniteit met juridische zaken en inzicht in relevante wet-en regelgeving;
 • Over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en een breed maatschappelijk netwerk beschikt;
 • Kennis en ervaring heeft met leiderschap, management en besluitvormingsprocessen in organisaties;
 • Als lid van de remuneratiecommissie visie heeft en uitvoering kan geven aan de rol van de RvT als werkgever van de Raad van Bestuur;
 • In staat is om als klankbord te dienen voor reflectie op toezicht en toetsing door de raad, reflectie op de thema’s in de volkshuisvesting en voor de ontwikkeling van de organisatie.

Profiel lid Raad van Toezicht

Betrokken toezichthouder met bestuurlijke ervaring en kennis van vastgoed

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

 • Bewezen bestuurlijke of toezichthoudende ervaring heeft en op de hoogte is van de recente ontwikkelingen in de sector en kennis heeft van vastgoedontwikkeling en vastgoedbeheer;
 • Bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en inzicht heeft in het algemene functioneren van de woning -en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen;
 • Kennis heeft op het gebied van strategisch portefeuillebeleid en asset- en propertymanagement;
 • Inzicht heeft in de werking van de regionale en lokale woningmarkt en de vertaling daarvan naar opgaven voor de corporatie;
 • Kennis heeft op het gebied van duurzaamheid en nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw;
 • Visie heeft op de volkshuisvesting en de toekomstige rol van de corporatie en in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroep ontwikkelingen;
 • Een brug kan slaan vanuit commerciële kennis en ervaring naar maatschappelijk vastgoedbeheer, projectontwikkeling en gebiedsontwikkeling;
 • Kennis heeft van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van volkshuisvesting en vastgoed, onder andere m.b.t. aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid, etc.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van het beschreven profielen een geschikte kandidaat te zijn als voorzitter of lid Raad van Toezicht bij Thuisvester? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 543 00 88, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr. 39202 (voorzitter RvT) of ref.nr. 39203 (lid RvT).

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. De benoeming van de nieuwe voorzitter Raad van Toezicht van Thuisvester zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek bij ERLY op kantoor plaatsvinden.

Tijdschema:
Voorselectie: week 9 & 10
Gesprekken met de selectiecommissie: woensdag 14 maart 2018

Bedrijfsomschrijving

Thuisvester is een klantgedreven woningcorporatie met ruim 13.500 huurwoningen in de gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout, Rucphen en Zundert in Midden- en West-Brabant. Zij biedt een betaalbaar huis aan mensen met lagere en midden inkomens. Als maatschappelijke onderneming wil Thuisvester in haar werkgebied vanuit wonen bijdragen aan een leefbare omgeving voor haar huurders, zodat zij actief deel kunnen nemen aan de samenleving. Met een vooruitstrevende aanpak werkt Thuisvester samen aan een fijne samenleving in de stad en op het platteland. Thuisvester kent gedreven medewerkers (met een totaal personeelsbestand van ca. 110 fte) en zet zich in voor tevreden klanten die kwalitatief goed wonen in een aangename woonomgeving tegen een betaalbare prijs.

Thuisvester wil herkend worden als een ondernemende, betrouwbare, betrokken, slagvaardige en transparante woningcorporatie. Een organisatie die tastbare resultaten boekt. Zij hecht aan een goede verbinding met haar belanghouders. De huurders staan voorop. In samenspraak met de gemeentebesturen draagt zij actief bij aan de realisering van het lokale woonbeleid.