1. Vacatures
 2. ERLY
 3. Voorzitter Raad van Commissarissen

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter Raad van Commissarissen

Voor de Raad van Commissarissen van Wonen Limburg zoekt ERLY, the consulting company naar een stevige en verbindende voorzitter met ruime bestuurlijke ervaring en kennis van het sociaal domein en governance vraagstukken.

6 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Roermond, Limburg
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

Op basis van de Governancecode Woningcorporaties heeft de RvC tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming en staat het bestuur met raad ter zijde. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningcorporatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de woningcorporatie betrokkenen af. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van bestuurders.

Het toezicht van de RvC op het bestuur omvat in ieder geval:

  • De ontwikkeling en realisatie van het beleid van de corporatie en de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie;
  • De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie;
  • De opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
  • Het kwaliteitsbeleid;
  • De kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
  • Het financiële verslaggevingsproces;
  • De naleving van toepasselijke wet- en regelgeving;
  • Het risicomanagement en de interne beheersing van verbindingen.

Van alle leden van de RvC wordt verwacht dat zij beschikken over een kritische houding en over het vermogen grote verbanden te zien. Van belang daarbij is dat de leden afstand kunnen nemen van details, dat wil zeggen om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en het gehele veld kunnen overzien. Op afstand functioneren betekent dat het bestuur wordt overgelaten aan het management van Wonen Limburg.

Als lid van de RvC volgt men na benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële zaken en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de woningcorporatie, de specifieke aspecten die eigen zijn aan Wonen Limburg en haar activiteiten en de verantwoordelijkheden van een commissaris. Vervolgens beoordeelt de RvC jaarlijks op welke onderdelen leden van de RvC gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere introductie of opleiding.

Voorzitter RvC

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

 • Bewezen bestuurlijke ervaring heeft, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een bestuur dan wel Raad van Commissarissen van een qua grootte vergelijkbare maatschappelijke organisatie;
 • Beschikt over deskundigheid en voldoende gezag en uitstraling om de leidende rol te vervullen in de RvC;
 • Zorgt voor een goede voorbereiding en effectief verloop van vergaderingen en bewaakt de voortgang van gemaakte afspraken;
 • Schept als regisseur van het toezichtproces een veilige omgeving en draagt zorg voor een goed functioneren van de RvC en zijn commissies:
 • Vormt de spil in het samenspel tussen bestuur en toezicht en geeft door voorbeeldgedrag aan wat rolbewustzijn inhoudt;
 • Is bewaker van het belang van good governance, compliance en (externe) verantwoording van de RvC;
 • Is op de hoogte van de ontwikkelingen in het sociaal domein en heeft een vernieuwende visie op sociale innovatie en op de rol van een corporatie;
 • Heeft een brede maatschappelijke belangstelling en is bij voorkeur bekend met de regionale politieke en maatschappelijke verhoudingen;
 • Beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en een breed maatschappelijk netwerk;
 • Vervult zo nodig bij crisissituaties en bij ontstentenis van het bestuur het woordvoerderschap intern en extern;
 • In staat is om als klankbord te dienen voor reflectie op toezicht en toetsing door de raad, reflectie op de thema’s in de volkshuisvesting en voor de ontwikkeling van de organisatie;
 • De nieuwe voorzitter RvC beschikt over voldoende tijd en energie.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als voorzitter Raad van Commissarissen bij Wonen Limburg? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Frédérique Bijl, telefoon (035) 543 00 88, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr. 39223. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van de nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen van Wonen Limburg zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek bij ERLY op kantoor plaatsvinden.

Bedrijfsomschrijving

Wonen Limburg is met 250 medewerkers, 26.000 woningen en 3.000 eenheden overig maatschappelijk vastgoed, de grootste woningcorporatie van Limburg. Het hoofdkantoor van Wonen Limburg staat in Roermond: het Wonen Limburg Huis. Daarnaast zijn er door heel Limburg buurtwinkels waar Wonen Limburg voor haar bewoners klaar staat. De mens staat bij Wonen Limburg centraal; zij ziet haar vastgoed als een middel. Wonen Limburg zet zich in om wijken en buurten leefbaar te houden. Om mensen een fijne woonplek te bieden. In de eerste plaats zijn ze er vooral voor mensen met een laag inkomen. Maar ook bewoners met een middeninkomen kunnen bij Wonen Limburg terecht voor een betaalbare woning. Wonen Limburg beweegt zich in een richting waarin ze meer en meer de regie aan de bewoners teruggeven. Zodat ze zelf, waar nodig met hulp van Wonen Limburg, een fijne woonplek creëren. Welkom thuis!


Wonen Limburg wordt bestuurd door twee bestuurders. Onder deze twee bestuurders vallen drie directeuren die de organisatie aansturen in de volgende domeinen: Mens & Maatschappij, Wonen & Vastgoed en Bedrijfsvoering. Hiernaast wordt de organisatie ondersteund door een aantal stafdiensten zijnde het Bestuursbureau, P&O, Strategie, Communicatie & Kwaliteit en Compliance & Risk.