1. Vacatures
 2. BESTUURDER

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

BESTUURDER

2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Profiel inzake de positie bestuurder bij Stichting Expertisecentrum Euthanasie

Organisatie
Expertisecentrum Euthanasie is een medische instelling die niet meer weg te denken is uit de euthanasiezorg in Nederland. Zij begeleidt (huis)artsen die euthanasie verlenen en neemt euthanasietrajecten over. Expertisecentrum Euthanasie is er vooral voor comple­xere hulpvragen: euthanasie bij dementie, psychiatrie en stapeling van ouderdoms­klachten. Sinds de oprichting in 2012 ontving de organisatie in totaal 14.000 hulpvragen waarvan ongeveer een vierde kon worden ingewilligd. Het expertisecentrum beschikt over een netwerk van artsen en verpleegkundigen verdeeld over het land. Samen vormen zij een vangnet voor mensen met een actueel euthanasieverzoek dat voldoet aan de

wette­lijke eisen, waarbij de eigen arts niet in staat is om aan dit verzoek te voldoen. Teams, bestaande uit een arts en een verpleeg­kundige, onderzoeken euthanasie­verzoeken en voeren deze uit als aan alle zorgvuldig­heids­eisen is voldaan, op een zorgzame wijze. De organisatie hanteert het principe dat het euthanasieverzoek eigenlijk thuishoort in de relatie tussen patiënt en zijn/haar behandelend arts. Als zij een hulpvraag in behandeling neemt, zoekt zij daarom zoveel als mogelijk de samenwerking met de behandelaar.

Als landelijk opererend expertisecentrum biedt zij professionals ook scholing en ondersteuning aan bij (complexe) euthanasievraagstukken. Artsen, verpleegkundigen, patiënten en familieleden kunnen bij het Expertisecentrum terecht voor uitgebreide achtergrond­informatie en vragen die hen bezighouden. Expertisecentrum Euthanasie draagt in belangrijke mate bij aan het maatschappelijke en politieke debat en beleids­vorming op haar werkgebied. In het bewogen maatschappelijk speelveld waarin zij zich begeeft kunnen de emoties sterk oplopen. Het debat over de (on)mogelijkheden van de Euthanasiewet wordt regelmatig gevoed door complexe casuïstiek met eventuele bijbehorende juridische procedures. Haar streven is om vanuit expertise en onderzoek op een feitelijke, genuanceerde wijze een bijdrage te leveren aan dit debat.

Credo van de organisatie is en blijft 'zorgvuldig en zorgzaam'. Dit wordt gestaafd door het feit dat in 2018 en 2019 (voor zover in 2019 beoordeeld) al haar euthanasieverleningen door de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) als zorgvuldig zijn beoordeeld.

Financiering
De stichting is dankzij de steun van 'Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie' financieel onafhankelijk en heeft zich als gevolg hiervan de afgelopen jaren sterk kunnen ontwikkelen. De stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie bestaat uit 15.000 particulieren, die het werk van de organisatie - al dan niet financieel - steunen. Binnen het Expertisecentrum Euthanasie vertegenwoordigen zij ook het patiëntenbelang.

De huidige overeengekomen tarieven (voor de zorgverlening) zijn bij alle zorgverzeke­raars kostendekkend zodat op dit moment de bijdrage van Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie besteed kan worden aan verdere professionalisering en innovatie van de zorgverlening van de organisatie. Daarnaast kan deze ingezet worden voor een nadere ontwikkeling van de deskundigheid van haar beroepsgroep en verder wetenschappelijk onderzoek.

Expertisecentrum Euthanasie heeft geen winstoogmerk en is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Ontwikkelingen
Als gevolg van de vergrijzing, de behoefte aan 'eigen regie' over de laatste levensfase en de toenemende complexiteit rondom euthanasie is het aantal euthanasie­verzoeken bij Expertisecentrum Euthanasie de afgelopen jaren explosief gegroeid, van circa 600 naar 3.100 aan­vragen per jaar. Hoewel de organisatie doelbewust geen activiteiten ontplooit om patiënten te werven, weten zowel hulpvragers als artsen het expertisecentrum, door haar zorgvuldig­heid en kennis op het gebied van complexe euthanasie, steeds beter te vinden. Haar deskundigheid rondom euthanasiezorg maakt Expertisecentrum Euthanasie voor veel instellingen/organisaties en de overheid een interessante en relevante samenwerkings­partner. De snel toenemende hoeveelheid data waarover Expertisecentrum Euthanasie beschikt, leent zich ook bij uitstek voor verder wetenschappelijk onderzoek.

Het aantal medewerkers van de organisatie is de afgelopen jaren in lijn met de stijgende hoeveelheid hulpvragen toegenomen, maar is (nog) niet overal op het gewenste niveau. Ook dienen, met de groei van de organisatie, de organisatieprocessen verder geprofes­sio­nali­seerd en gestroomlijnd te worden. Als gevolg van de toenemende arbeidsmarktkrapte zijn goed opgeleide psychiaters steeds moeilijker te vinden. Dit heeft (te) lange wachttijden als gevolg.

Er is hard gewerkt aan de verdere professionalisering van de ICT-structuur. Zo is het systeem AFAS in gebruik genomen en wordt in het eerste kwartaal van 2020 het elektronisch patiëntendossiersysteem vervangen.

Het blijven anticiperen op de toenemende vraag en het nader optimaliseren van de kwaliteit van dienstverlening vormen belangrijke onderdelen van de huidige bestuurs­agenda.

Organisatie- en governancestructuur
Het Expertisecentrum beschikt over een netwerk van 140 artsen en verpleegkundigen verspreid over het hele land. Op het kantoor in Den Haag bevinden zich de ondersteu­nende diensten bestaande uit 25 medewerkers die ervoor zorgen dat de zorgprofessionals hun werk goed kunnen doen. De medisch managers en casemanagers die op kantoor werken maken ook deel uit van de ambulante teams. Vakmanschap, vertrouwen, verbinding, samenwerking en inspiratie staan centraal in de bedrijfsvoering.

De ondernemingsraad (opgericht in 2018) behartigt de belangen van de medewerkers. Sinds haar oprichting heeft Expertisecentrum Euthanasie een adviesraad die multi­disciplinair samengesteld is en de raad van bestuur en raad van toezicht gevraagd en ongevraagd advies geeft. Tenslotte is Expertisecentrum Euthanasie bezig met het oprichten van een verwantenraad (in de zin van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen), bestaande uit familieleden van patiënten, die de organisatie adviseert.

Na een wijziging in het bestuursmodel met een raad van bestuur en raad van toezicht is in het afgelopen jaar gewerkt aan de verdere inrichting van de governancestructuur. Hierbij wordt zoveel als mogelijk de Governancecode Zorg gevolgd. De stichting functioneert als zorginstelling en zet de lijn door om aan de voorwaarden van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) te voldoen.

Organisatiestructuur
De dagelijkse leiding van Expertisecentrum Euthanasie is in handen van een eenhoofdig bestuur: de heer S. Pleiter.

De raad van toezicht staat het bestuur terzijde om de ambities en de doelstellingen van de organisatie te realiseren, houdt toezicht op het strategische beleid, de besluitvorming en de algemene gang van zaken, inclusief de specifieke, wettelijke bevoegdheden die daarbij horen. Zij treedt op als diens werkgever, sparringpartner en klankbord en bestaat uit vijf leden:

 • dr. J.N. Schreuder, voorzitter
 • drs. P.E. Sutorius, lid
 • mw. M.S.C. Mous, lid
 • mr. dr. E. Pans, lid
 • drs. J. Schermerhorn RA, lid.

In verband met het aanstaande vertrek van de huidige bestuurder als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wenst de raad van toezicht te voorzien in zijn opvolging.

Voor meer informatie: www.expertisecentrumeuthanasie.nl.

Profiel bestuurder Expertisecentrum Euthanasie
De bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie en rapporteert daarbij aan de raad van toezicht. Een goede vertrouwensbasis tussen het bestuur en de raad van toezicht geldt als vertrekpunt om het besturingsmodel (met de juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie) adequaat te kunnen realiseren.

De bestuurder draagt zorg voor het realiseren van de doelstellingen, het ontwikkelen van de strategie, het beleidsplan en de jaarplannen van de organisatie. Hij of zij weet de kwaliteit en veiligheid van zorg, alsmede mogelijke risico's en naleving van wet- en regelgeving zorgvuldig te beheersen.

Aansluitend op de groei van de organisatie zal de bestuurder primair vorm weten te geven aan duurzame organisatieontwikkeling met bijbehorende professionalisering van dienst­verlening en onderliggende processen en zorgdragen voor draagvlak bij de professionals alsmede een gezonde financiële bedrijfsvoering.

Hij of zij is het morele kompas van de stichting, een charismatisch en verbindend leider met natuurlijk gezag en een inspirerende visie op belangenbehartiging met een scherp oog voor verdere professionalisering van de organisatie. De bestuurder houdt regie, weet wenselijke organisatieveranderingen op positieve wijze te stimuleren, bevordert eigenaarschap, efficiency, verzakelijking, integrale samenwerking en stelt met name

'de eigenlijke doelstelling' centraal. Ook communiceert de bestuurder duidelijk en eenduidig, weet vrijblijvendheid te doorbreken en gaat (noodzakelijke) interventies niet uit de weg. In lijn met haar eigen organisatiedoelstellingen is hij of zij authentiek, transparant, onafhankelijk in denken en handelen en voorbeeldstellend. De bestuurder bewaakt rust, houdt het hoofd koel (ook onder hoge druk), handelt trefzeker en is waar nodig standvastig en doortastend en hecht af.

De bestuurder beschikt over sterke managementkwaliteiten, is toegankelijk, weet mede­werkers te enthousiasmeren en scherp te houden, hanteert een coachende stijl, zet mensen in hun kracht en toont zich betrokken. Hij of zij is (bewezen) effectief in het werken met en aansturen van hoogopgeleide professionals en bewaakt professionele autonomie en onderlinge verbondenheid. De bestuurder omarmt modern leiderschap en een open aanspreekcultuur, belegt verantwoordelijkheid laag in de organisatie, organiseert zijn of haar eigen tegen­spraak en waardeert de professionele mening van medewerkers, geeft vertrouwen, speelruimte en waar nodig rugdekking.

De bestuurder is een stevige gesprekspartner die op constructieve wijze overtuigt. Hij of zij bezit het vermogen op verschillende niveaus te communiceren en te schakelen en is hiermee gesprekspartner voor de patiënt, zorgverlener, zorgverzekeraar en het verdere stakeholderveld. De bestuurder bezit een hoge mate van politiek bestuurlijke sensitiviteit, overziet het grotere geheel (grijpt er overheen), herkent belangen en historie van de verschillende stakeholders en draagt zorg voor verdere positionering van de organisatie.

De bestuurder wordt geacht de maatschappelijke ontwikkelingen en het politieke debat en wetgeving rondom euthanasie nauwgezet te volgen en hierop tijdig te anticiperen en te acteren. Hij of zij beschikt over een actueel en relevant netwerk en weet zich door karakter en ervaring te bewegen in een complexe politiek-bestuurlijke en maatschappelijke context.

De bestuurder is als leidinggevende van de organisatie de inspirator en de drager van het gedachtengoed van Expertisecentrum Euthanasie. De bestuurder is bovenal de overtuiging toegedaan dat voor mensen die ondraaglijk of uitzichtloos lijden euthanasie mogelijk moet zijn als aan alle wettelijke verplichtingen is voldaan.

Hij of zij is authentiek, vertrouwd met ideeënstrijd en standvastig zonder daarbij mensen van zich te vervreemden of te polariseren en heeft daarbij voldoende aandacht voor verbinding. De bestuurder weet daarbij complexe, inhoudelijke materie adequaat te vereenvoudigen en gevoeligheden treffend te nuanceren in de publieke arena. De bestuurder is charismatisch, inhoudelijk en inspirerend voor stakeholders, toont evenwichtig en vertrouwenwekkend en is hiermee voortreffelijk representant en extern boegbeeld van Expertisecentrum Euthanasie.

Expertisecentrum Euthanasie heeft een kantoor in Utrecht en in Den Haag. De bestuurder zal primair aanwezig zijn op het kantoor Utrecht en daarnaast kantoor Den Haag met enige regelmaat bezoeken.

De bestuurder

 • beschikt over een passende afgeronde academische opleiding aangevuld met ruime bestuurlijke ervaring in het zorgdomein (of beschikt over het vermogen zich de (zorg)inhoudelijke) materie verder eigen te maken;
 • is gezaghebbend en heeft een omvangrijk en relevant (bestuurlijk) netwerk;
 • bezit bewezen leiderschapskwaliteiten, is strategisch en analytisch sterk onderlegd, weet inzichtelijkheid en efficiency te vergroten, bewaakt een gezonde bedrijfsvoering en voortgang en kan delegeren;
 • bezit een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, is besluitvaardig, crisisbestendig en heeft lef;
 • is nieuwsgierig, heeft een brede maatschappelijke kennis en interesse, overziet korte- en langetermijnontwikkelingen in de markt en anticipeert hierop en benut kansen;
 • is integer en transparant, authentiek, empathisch en benaderbaar;
 • hanteert een moderne en inspirerende leiderschapsstijl, signaleert verbeterpotentieel, is bovengemiddeld organisatiesensitief en een ervaren veranderkundige, kan luisteren;
 • stimuleert organisatie-eenheid en bewaakt de delicate balans van inhoud en efficiency;
 • beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • onderschrijft het belang van medezeggenschap - neemt inspraak serieus;
 • is vertrouwd met complexe politiek-bestuurlijke context en Europese wetgeving;
 • heeft een visie op en affiniteit met zelfbeschikking en het gedachtengoed van Expertisecentrum Euthanasie in het bijzonder.

Selectieprocedure
Expertisecentrum Euthanasie laat zich in deze procedure bijstaan door Edith Zeevalk Holtrop Ravesloot - 020 - 6470201. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen naar reacties@holtropravesloot.nl