1. Vacatures
 2. Lid Raad van Toezicht voor portefeuille Kwaliteit en Veiligheid & portefeuille Financiën

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Toezicht voor portefeuille Kwaliteit en Veiligheid & portefeuille Financiën

11 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Rijswijk, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht telt vijf personen (van wie één op voordracht van de Centrale Cliëntenraad) en kent drie commissies: de Remuneratiecommissie, de Commissie Kwaliteit en Veiligheid, en de Financiële Commissie.

De Raad van Toezicht heeft tot algemene taak om toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de rechtspersonen die deel uitmaken van Stichting Zorggroep Florence. Daarnaast geeft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft ook een aantal bijzondere taken en/of bevoegdheden, waaronder:

 • Het goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag
 • Werkgever zijn van de Raad van Bestuur
 • Het benoemen en het vaststellen van de taakopdracht van de accountant en het overleg met de accountant
 • Sparringpartner zijn van de Raad van Bestuur
 • Contact houden met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad
 • Het bevorderen van het belang van de Stichting Zorggroep Florence door het leggen van verbindingen tussen de omgeving en de Stichting.

Uitgangspunt bij de taakvervulling door de Raad van Toezicht is de statutaire doelstelling van de Stichting. Continuïteit en kwaliteit bepalen het perspectief dat de Raad van Toezicht hanteert. Daarbij zijn kwaliteit van zorg, veiligheid en flexibiliteit van de bedrijfsvoering en beheersing van risico’s in brede zin, centrale aandachtspunten.

Lid Raad van Toezicht, portefeuille Kwaliteit en Veiligheid

Dit lid van de Raad van Toezicht heeft als aandachtsgebieden kwaliteit van zorg en (regionale) zorggerelateerde ontwikkelingen. Dit lid van de Raad is tevens lid van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid. Tevens zal dit lid van de Raad zorgdragen voor een eigentijdse, actieve relatie met de medezeggenschap, in het bijzonder met de CCR.

Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën

Dit lid van de Raad van Toezicht heeft als aandachtsgebieden financiën, risicomanagement, control en ziet mede toe op de financiële continuïteit van Florence. Dit lid van de Raad is tevens voorzitter van de Financiële Commissie en eerste aanspreekpunt voor de Raad van

Functie-eisen

Algemeen profiel van de leden Raad van Toezicht

Van elk lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij of zij o.a. beschikt over:

 • Affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling en maatschappelijke zorgfunctie van de Stichting
 • Inzicht in taken en rollen van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur en bekend zijn met onderwerpen van de Zorgbrede Governancecode
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen

Kijk voor een volledig overzicht op www.werkenbijflorence.nl

ERVARINGSPROFIEL PORTEFEUILLE KWALITEIT EN VEILIGHEID (voordrachtzetel CCR)
Gezocht wordt naar een kandidaat die de Raad van Toezicht kan versterken op de thema’s kwaliteit van zorg en veiligheid, en die vanuit relevante kennis en ervaring de strategie voor de komende jaren vanuit de toezichthoudende rol mee vorm kan geven. Kandidaten dienen o.a. specifiek te beschikken over:

 • Ruime kennis van kwaliteit en veiligheidsaspecten in de (langdurige) zorg en van de actuele wet- en regelgeving, convenanten en (veld)normen op dit gebied.
 • Kennis en ervaring op relevant niveau opgedaan in een aan de ouderenzorg-sector verbonden sector (bijv. eerstelijnszorg, dementiezorg of revalidatiezorg) of in de ouderenzorg zelf, of in een aan deze zorgpraktijk gerelateerde wetenschappelijke context.

Kijk voor een volledig overzicht op www.werkenbijflorence.nl

ERVARINGSPROFIEL PORTEFEUILLE FINANCIËN
Gezocht wordt naar een kandidaat die de Raad van Toezicht kan versterken op het thema financiën, en die vanuit relevante kennis en ervaring de strategie voor de komende jaren vanuit de toezichthoudende rol mee vorm kan geven en daarbij zeker kan stellen dat in financiële zin de stichting een verantwoorde koers vaart en voldoende weerstandsvermogen behoudt. Kandidaten dienen o.a. specifiek te beschikken over:

 • Deskundigheid op het gebied van financiën, risicomanagement, control, bij voorkeur opgedaan als eindverantwoordelijk financieel directeur (in het bedrijfsleven of in het publieke domein) of als accountant met ruime leidinggevende en/of bestuurlijke ervaring
 • Ervaring met veranderingsprocessen in een grotere organisatie en daaraan verbonden financiële en persoonlijke gevolgen, evenals de bestuurlijk organisatorische componenten

Kijk voor een volledig overzicht op www.werkenbijflorence.nl

Bedrijfsprofiel

Florence

Stichting Zorggroep Florence biedt een breed scala aan zorgdiensten in de regio Haaglanden. Dat doet Florence bij cliënten thuis en binnen de expertise- en woonzorglocaties, in de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Leiden, Wassenaar en Delft.

Bij Florence werken ca. 5.000 medewerkers (ca 2.800 fte). De totale omzet bedroeg in 2016 circa € 228 mln.

Stichting Zorggroep Florence wordt in deze procedure begeleid door Threes Klop, Holland Consulting Group. Voor nadere informatie kunt u haar telefonisch bereiken via kantoor: 020 – 5733410 of mobiel: 06 - 51986009.

Belangstelling voor deze vacature kunt u tot 17 december 2017 - door toezending van uw cv en motivatiebrief - kenbaar maken per email: werving.klop@hcg.net

SELECTIEPROCEDURE

 • Een eerste (voorselectie-)gesprek vindt plaats bij Holland Consulting Group
 • Schriftelijke (cv-)presentatie vindt plaats op woensdag 24 januari 2018
 • Interne gespreksronden bij Florence en de CCR met resp. enkele leden van de Raad van Toezicht (en de Raad van Bestuur als adviseur) en het dagelijks bestuur van de CCR vinden plaats op dinsdag 30 januari voor wat betreft het profiel Financiën en op woensdag 31 januari voor wat betreft het profiel Kwaliteit en Veiligheid
 • Een mogelijk nadere gespreksronde vindt plaats in de week van 5 februari 2018
 • Gesprek voordrachtskandidaat CCR met leden van de Raad van Toezicht (en de Raad van Bestuur als adviseur) vindt plaats in de week van 5 februari 2018
 • Gesprek beoogde eindkandidaat met portefeuille Financiën met een afvaardiging uit de commissie financiën van de CCR
 • Gesprek beoogde eindkandidaat met portefeuille Financiën met een afvaardiging uit de OR
 • Kennismaking met de overige leden van de Raad van Toezicht; afrondende gesprekken met de twee finale kandidaten en oriëntatie op de organisatie van Florence
 • Referentiecheck en eventueel integriteitsonderzoek
 • Voordracht tot benoeming
 • Benoeming in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 13 februari 2018