1. Vacatures
 2. Algemeen directeur

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Algemeen directeur

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Utrecht, Utrecht
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Profiel met betrekking tot de positie 'algemeen directeur' bij Fonds 21 te Utrecht

De organisatie
Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van projecten gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van de 21e eeuw. De naam Fonds 21 is een verwijzing naar dit doel. Het fonds ondersteunt professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken.

Het bevorderen van een kwalitatief goed aanbod van kunst en cultuur, beschikbaar voor een (liefst) breed, nieuw en passend publiek in de Nederlandse samenleving van nu, is de kern voor de ondersteuning van projecten in de pijler Kunst & Cultuur. Binnen Jongeren & Maatschappij ligt de focus op de thema's Ondernemen, Taalvaardigheid, Mediawijsheid en Omgaan met Geld vanuit de gedachte dat de hiervoor benodigde vaardigheden de zelfredzaamheid van jongeren versterken. Het empoweren van jongeren tussen 12 en 30 jaar staat centraal. Kunst en educatie, leren over en met kunst, is een belangrijk onderdeel van het beleid.

Met de ervaring die het fonds sinds de oprichting in 1998 heeft opgedaan, is Fonds 21 in staat naast financier een betrokken partner en adviseur te zijn. Met scherp zicht op kansen en uitdagingen van nu springt het fonds met wisselende programmaregelingen in op actuele thema's.

Fonds 21 heeft een (jaarlijks) donatiebudget van ongeveer € 10 miljoen. 75% van de donaties worden besteed aan Kunst & Cultuur, 25% gaat naar Jongeren & Maatschappij.

Bij beoordeling van aanvragen worden deze altijd getoetst aan de hoofdlijnen artistieke/

inhoudelijke kwaliteit, publiek, actualiteit. Daarnaast zijn er talrijke (specifieke) criteria per discipline of thema.

De verhouding in het te besteden budget blijft in principe hetzelfde, afhankelijk van de resultaten van de stichting die de donatiegelden verschaft. Het fonds ontvangt jaarlijks rond de 700 aanvragen.

Om het aantal niet-passende aanvragen terug te dringen wil het fonds blijven inzetten op het uitdragen van de beleidsdoelstellingen en criteria. Communicatie via de website, maandelijkse nieuwsbrieven en overige social media spelen daarin een belangrijke rol.

Geschiedenis
In 1998 richtte bank-verzekeraar SNS REAAL het SNS REAAL Fonds op. Na de nationalisatie van de bank-verzekeraar in 2013 veranderde de naam naar Fonds 21. Door de naamsverandering in 2014 wordt de onafhankelijkheid van het fonds benadrukt. Daarnaast verhuisde het fonds naar een nieuwe, eigentijdse locatie en introduceerde zij een nieuw beleid.

De invoering van het nieuwe beleid hing samen met de verlaging van het donatiebudget van € 16 miljoen naar € 10 miljoen. Fonds 21 heeft daarmee een nieuwe focus aangebracht in de doelbesteding en een ondergrens voor projectaanvraag van € 10.000,--.

Financiering
Stichting Beheer SNS REAAL stelt jaarlijks circa € 10 miljoen donatiebudget beschikbaar. Voor 2020 bedraagt het bedrag € 10,4 miljoen. Stichting Beheer SNS REAAL heeft 'het doen van uitkeringen met een sociale of ideële strekking' als enige statutaire doelstelling. Daarbij is vastgelegd dat Stichting Beheer deze uitkeringen doet via de Stichting Fonds 21. Beide stichtingen zijn onafhankelijk. Fonds 21 is voor budgettoekenningen afhankelijk van de financiële ruimte die Stichting Beheer SNS REAAL biedt. Dit budget wordt telkens voor één jaar toegezegd.

Stichtingsstructuur
Fonds 21 heeft een vierhoofdig bestuur, bestaande uit: mw. Els Swaab (voorzitter), mw. Nebahat Albayrak (vicevoorzitter), dhr. Jan Overmeer en dhr. Nol Hoevenaars. De algemeen directeur heeft de dagelijkse leiding van het fonds. Fonds 21 heeft op dit moment naast de directeur negen medewerkers in dienst (verdeeld over de doelthema's en verantwoordelijk voor financiën, communicatie en het secretariaat).

Daarnaast heeft het fonds twee commissies van toewijzing. De commissie toewijzing Kunst & Cultuur en de commissie toewijzing Jongeren & Maatschappij. De commissies hebben de taak de aanvragen te behandelen en beoordelen om te komen tot het besluit wel of geen donatie toe te kennen. In de commissies worden projectaanvragen behandeld met een aangevraagd bedrag boven € 50.000,--. Het bestuur beslist over aanvragen vanaf € 250.000,--. De algemeen directeur is voorzitter van beide commissies. De commissies geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur omtrent het te voeren inhoudelijk beleid.

Voor meer informatie: www.fonds21.nl.

Functieprofiel algemeen directeur Fonds 21

Plaats in de organisatie
De algemeen directeur opereert onder toezicht van het bestuur. De algemeen directeur voert zijn/haar taken uit, samen met en ondersteund door een secretaris, projectadviseurs en stafmede­werkers.

Taken en verantwoordelijkheden
De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor het voortzetten en realiseren van de strategische richting en doelen van Fonds 21. Hij/zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse besturing van het fonds alsmede de externe representatie (samen met de projectadviseurs). De algemeen directeur is inhoudelijk betrokken bij de werkzaamheden (het beoordelen van aanvragen) van het fonds.

De algemeen directeur is integraal verantwoordelijk voor de strategische, inhoudelijke, financiële en personele ontwikkeling van het fonds. Vanwege de omvang van de organisatie wordt van de bestuurder verwacht naast de overstijgende strategische taken op inhoudelijk (project) niveau mee te denken. Hij/zij is inhoudelijk op de hoogte van de verschillende projecten en is daarbij in staat om deze ook op de inhoud (kunst, cultuur, jongeren en maatschappij) te beoordelen. Dit houdt in dat de algemeen directeur ook op projectniveau opereert en een belangrijk onderdeel is van het team. De algemeen directeur werkt nauw samen met de medewerkers van het fonds, het bestuur en de externe partners.

De algemeen directeur is ook inhoudelijk beleidsadviseur voor het bestuur. Zo is de directeur verantwoordelijk voor de voorbereiding van het beleid van de stichting en na vaststelling van het beleid door het bestuur ook verantwoordelijk voor de uitvoering.

Als boegbeeld van de organisatie vertegenwoordigt de algemeen directeur Fonds 21 bij externe aangelegenheden. Dit houdt vaak in dat buiten reguliere kantoortijden een beroep zal worden gedaan op de directeur bij de uitoefening van zijn/haar rol. De rol van algemeen directeur is het, op gepaste wijze, uitdragen van het verhaal achter Fonds 21 en zien van kansen en mogelijkheden binnen de thema's waar het fonds actief is. Daarbij hoort ook het onderhouden en initiëren van samenwerkingsrelaties en contact onderhouden met de verschillende betrokken partijen (onder andere overheden, instellingen en andere fondsen) binnen alle lagen van de samenleving.

Profiel 'ideale kandidaat'

Opleiding en ervaring
De kandidaat functioneert op academisch werk- en denkniveau en heeft stevig ontwikkelde bestuurlijke ervaring en affiniteit met en ervaring in het werkgebied van Fonds 21 in de meest brede zin van het woord. Kennis van meerdere velden binnen kunst en cultuur is een vereiste, bijvoorbeeld door het afgerond hebben van een relevante studie, zoals kunstgeschiedenis, cultuurwetenschappen, media en cultuur, etc. Kandidaten hebben aangetoond te acteren op eindverantwoordelijk niveau en in omgevingen waar het behouden van integriteit van groot belang is voor het slagen. Daarnaast hebben kandidaten gedegen inzicht inzake het inschatten van (haalbaarheid) projecten en projectvoorstellen voor het toekennen van bijdragen met oog voor risicomanagement.

Eigenschappen

 • stevige, authentieke en bovenal integere persoonlijkheid; vanuit natuurlijk gezag in staat op te treden als vaandeldrager van het fonds, zonder zichzelf voor te staan op deze positie;
 • strategisch goed onderlegd;
 • maatschappelijk geëngageerd: sterke en aantoonbare affiniteit met cultureel en sociaalmaatschap­pelijke kwesties;
 • doorzetter met tact, die goed in een klein en hecht team kan werken;
 • is ondernemend en nieuwsgierig, ziet kansen en weet risico's te duiden; is in staat hierbij te schakelen op diverse niveaus met oog voor de lange termijn en het verbinden van belangen;
 • is toegankelijk, benaderbaar en communicatief zeer sterk (zowel intern in een klein team als extern naar stakeholders), een netwerker pur sang;
 • goed ontwikkelde sensitiviteit op mensen en processen;
 • financieel voldoende onderlegd, in staat projectbegrotingen en een jaarrekening te lezen en te begrijpen en weet ook op financieel gebied van gedachten te wisselen met het bestuur;
 • onafhankelijk en van onbesproken gedrag; intrinsieke integriteit, lef;
 • heldere, analytische geest; vermogen om complexe/bedreigende situaties in te schatten en op te lossen; is creatief en beschikt over realisatiekracht;
 • toekomstgericht denker met gevoel voor innovatie en digitalisering van dienstverlening.

Contact
Fonds 21 laat zich in deze procedure bijstaan door Holtrop Ravesloot. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerald Knol (telefoon 020 - 6470201). Belangstellenden (m/v) wordt verzocht hun CV en motivatie, bij voorkeur per e-mail, te richten aan Gerald Knol, via reacties@holtropravesloot.nl (uiterlijk 16 februari). Een strikt vertrouwelijke behandeling van reacties wordt gegarandeerd.