Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Bestuur

6 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Rotterdam, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
2-5 jaar, 5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

1. FRANCISCUS GASTHUIS & VLIETLAND

Franciscus Gasthuis & Vlietland (Franciscus) is een regionaal topklinisch ziekenhuis dat zich richt op de inwoners van de regio Rotterdam en Nieuwe Waterweg Noord. Deze regio omvat onder andere de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland, Hoogvliet, Nissewaard en Lansingerland.

Ontstaan uit de fusie van het Sint Franciscus Gasthuis en Vlietland Ziekenhuis, is Franciscus één mooi ziekenhuis met twee ziekenhuislocaties en vijf poliklinieklocaties (Hoogvliet, Maassluis, Oogziekenhuis Rotterdam, Havenpolikliniek Rotterdam en Berkel & Rodenrijs). De ziekenhuisorganisatie positioneert zich als het ziekenhuis waar al generaties lang wordt gezorgd voor de belangen van patiënten en hun dierbaren. Ruim 4.600 medewerkers en ruim 300 artsen zijn zich bewust van het vertrouwen dat hen iedere dag weer gegeven wordt door patiënten in vaak de meeste kwetsbare en onzekere tijden. Vertrouwen dat nimmer mag worden beschaamd; dat vormt de dagelijkse drijfveer.

Franciscus staat voor top zorg, dicht bij huis.
De kernwaarden zijn:

 • Bekwaam;
 • Betrouwbaar;
 • Verbinding;
 • Inspirerend.

De missie van Franciscus luidt als volgt:

 • Het bieden van zorg voor en door mensen. De patiënt neemt de centrale plaats in. Met als doel dat verwachtingen, in kwaliteit en service, worden overtroffen;
 • Franciscus luistert naar patiënten, leeft mee en begrijpt hun emoties. Al decennia lang wordt zorg verleend vol passie en dat wil Franciscus doorgeven aan de volgende generaties;
 • Franciscus Gasthuis & Vlietland: Zorg voor Generaties’.

Om de ambities en missie waar te kunnen maken, staat het volgende centraal bij alles wat Franciscus doet (visie):

 • Franciscus levert voor de patiënt waardevolle zorg, waarbij door opleiding, innovatie en wetenschappelijk onderzoek een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan deze zorg;
 • Franciscus is als ziekenhuis groot genoeg om hoogwaardige zorg te kunnen leveren en persoonlijk genoeg om aandacht te geven aan de patiënten;
 • Franciscus werkt graag samen met netwerkpartners zoals o.a. huisartsen, verloskundigen en zorginstellingen om doelmatige zorg te leveren aan de patiënten in haar regio’s;
 • Franciscus investeert graag in haar medewerkers, zodat (toekomstige) collega’s graag bij het ziekenhuis willen werken om zorg voor de patiënten iedere dag beter te maken; medewerkers zijn het grootste kapitaal van Franciscus en daarom zorgt de organisatie dat iedereen zich thuis voelt en volop ontwikkelmogelijkheden heeft.

Kwaliteit, service en patiëntveiligheid zijn zaken waaraan constant gewerkt wordt. In het denken en doen neemt de patiënt dé centrale plaats in. Daarbij is ‘samen’ het kernwoord. Samen denken, samenwerken en samen doen om doelen te bereiken en een duurzame toekomst te realiseren. Samenwerking met de eerstelijn, het verpleeghuis, de wijkverpleging, verloskundigen, tandartsen, mantelzorgers en vele anderen.

Hét ziekenhuis waar stakeholders, ketenpartners en zorgverzekeraars graag mee samenwerken. Mede door de topklinische status van het ziekenhuis is er daarnaast veel aandacht voor opleiding, bijscholing, (wetenschappelijk) onderzoek en innovatie. Voor patiënten betekent dit dat zij bij Franciscus terecht kunnen voor zowel goede basiszorg en dienstverlening als voor hooggespecialiseerde en hoogwaardige acute en complexe zorg.

Franciscus kent een Raad van Bestuur (RvB), bestaande uit drie leden waaronder de voorzitter.
De RvB is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie van Franciscus, zowel voor de bedrijfsvoering als de kwaliteit van zorg. De RvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).
De RvT van Franciscus houdt toezicht op het algemene beleid van de RvB en de algemene gang van zaken in Franciscus.
De medisch specialisten zijn georganiseerd en vertegenwoordigd in de Specialisten Coöperatie Franciscus. Het Coöperatie Bestuur treedt op als gesprekspartner van de RvB. De RvB en het Coöperatie Bestuur geven gezamenlijk vorm aan de strategische/tactische invulling van het Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf.

De organisatie beschikt conform de eisen van de Wet op Ondernemingsraden en de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen over een Ondernemingsraad, een Verpleegkundige Adviesraad en een Cliëntenraad. Tevens kent Franciscus een Kinderraad en een Ouderenpanel.

2. ONTWIKKELINGEN IN DE ZORG; INNOVATIE & DIGITALISERING

Externe ontwikkelingen
Tal van externe ontwikkelingen die relevant zijn voor het ziekenhuis en de toekomst stellen in het huidige tijdsgewricht bijzondere eisen aan de strategie van ziekenhuizen. Hoewel zorgverzekeraars en overheid streven naar beperking van de groei van de productieafspraken en ziekenhuisbudgetten, stijgt de vraag van patiënten naar zorg juist. Vergrijzing is hiervan een belangrijke oorzaak. Daarnaast is sprake van een toenemende selectieve inkoop op grond van concentratie-overwegingen voor laag volume-zorg. Ook Franciscus ziet zich derhalve voor grote uitdagingen gesteld om te anticiperen op al deze ontwikkelingen. Samen met diverse netwerkpartners staat Franciscus voor top zorg in de regio, waarbij patiëntveiligheid en patiëntgerichte zorg in een gastvrije omgeving centraal staan.

Organisatorische en technologische ontwikkelingen en verdergaande flexibilisering en digitalisering spelen in de borging van continuïteit van het zorgaanbod daarnaast een steeds prominentere rol. Een rol die in de gezondheidszorg zal leiden tot innovaties die elkaar snel opvolgen. Een aantal innovaties dat nu wordt ontwikkeld en waar de komende jaren veel van wordt verwacht, zijn: meten van voor de patiënt relevante kwaliteit en kwaliteitstransparantie, e-health, medisch specialistische zorg thuis, home-monitoring, personalized medicine en big data.

Inspelen op deze innovaties vereist een grote mate van expertise op bijvoorbeeld veranderkundig en ICT-gebied en de integratie daarvan in het zorgproces. Tegelijkertijd zal van medewerkers nieuwe vaardigheden worden verwacht. Binnen Franciscus zullen processen moeten worden aangepast. Al met al zullen deze veranderingen impact hebben op de manier waarop Franciscus is georganiseerd en functioneert.

Samenstelling RvB
Wegens het vertrek van een van de leden van de RvB is de positie lid RvB thans vacant gesteld. Het lid RvB is samen met de voorzitter en het andere lid van de RvB verantwoordelijk voor de aansturing van Franciscus.

Om de vereiste strategische en medische innovaties (zie hiervoor) verder vorm te geven, heeft de RvT in overleg met de RvB besloten om de twee zittende bestuurders daar deels voor ‘vrij te spelen’ en derhalve een herverdeling van portefeuilles binnen de RvB te maken.

De verdeling van de portefeuille binnen de RvB zal in overleg met de voorzitter en het andere lid RvB worden bepaald. Uitgangspunt is dat iedere bestuurder verantwoordelijk is voor zowel zorgeenheden, algemene ondersteuningsafdelingen als voor thema’s. De portefeuilles zullen jaarlijks worden geëvalueerd en zo nodig worden herzien.

3. NIEUW LID RAAD VAN BESTUUR

Voor de vacante positie is Franciscus op zoek naar een ervaren zorgbestuurder.

Het is van belang dat het nieuw aan te trekken lid RvB zich aangesproken voelt door de missie, visie en ambities van Franciscus. Van deze bestuurder wordt verwacht dat hij/zij denkt vanuit de vraag, verwachtingen van de patiënt en de kwaliteit van het zorgproces.

De nieuw aan te trekken bestuurder inspireert de organisatie, beschikt over een uitstekend gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen, is analytisch, verbindend, heeft een goed ontwikkeld empathisch vermogen en is onder alle omstandigheden integer en standvastig.

De nieuw aan te trekken bestuurder heeft een visie op de (toekomstige) rol en positie van Franciscus binnen een complex en veranderd speelveld. Hij/zij grijpt alle mogelijkheden aan die bijdragen aan de kwaliteit van de zorg én excellente klant- en medewerker ervaringen. Door kennis, het nemen van initiatief, netwerkvaardigheden en een prettige omgang is de nieuwe bestuurder een geaccepteerd gesprekspartner op ieder niveau, beweegt zich adequaat binnen alle geledingen, zowel qua afdelingen als functies. Hij/zij is proactief, overtuigend, kan zich goed aanpassen en heeft een vooruitziende blik.

Daarnaast is hij/zij stevig in processturing en procesbewaking en in staat om strategie te doen vertalen naar concrete acties; hij/zij is hierbij richtinggevend. De nieuw aan te trekken bestuurder is in staat veranderingen te implementeren en weet bij medewerkers en professionals daarvoor het benodigde draagvlak te creëren. Hij/zij zal hierbij aandacht moeten hebben voor bijbehorend risicomanagement en kennis moeten hebben van de operationele activiteiten aan de basis van de organisatie.

Hij/zij onderschrijft de visie en strategie van Franciscus, maar denkt daarnaast ook zelf actief na over de toekomst van de zorg en ziet en begrijpt ook de dilemma’s in de dagelijkse uitvoering en de praktische aspecten van uitgezet beleid.

Voorts is de nieuwe bestuurder zich terdege bewust van de maatschappelijke opdracht van de organisatie en is intrinsiek gemotiveerd om zich ten volle in te zetten voor de best mogelijke zorg voor patiënten van Franciscus. Van deze bestuurder wordt verwacht dat hij/zij denkt vanuit de vraag, verwachtingen van de patiënt en de kwaliteit van het zorgproces.

Daarbij heeft hij/zij het vermogen tot delegeren; hij of zij durft los te laten en te vertrouwen op de kwaliteiten van anderen. Hij of zij stimuleert leiderschap in een organisatie van professionals, waarbij verantwoordelijkheden en mandaat zo laag mogelijk in de organisatie (moeten kunnen) worden belegd.

Functie-eisen

Wij vragen:

De nieuw aan te trekken bestuurder is resultaatgericht, of beter: op excelleren gericht, met aantoonbare bestuurlijke en/of management vaardigheden/ervaring. Resumerend en (waar nodig) aanvullend beschikt de nieuw aan te trekken bestuurder derhalve over de volgende competenties/kwaliteiten:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ruime ervaring als bestuurder van een ziekenhuis, maar kan bijvoorbeeld ook in de VVT, een ZBC of SAZ-ziekenhuis zijn opgedaan;
 • Ervaring met verandermanagement in professionele organisaties waarbij de business impact leidend is;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met het toepassen van projectmanagement en verandermanagement methodieken en theorieën;
 • Goed gevoel voor ‘governance’ en kennis van en ervaring met het op constructieve wijze omgaan met zowel interne als externe toezichthouders, evenals met interne medezeggenschap;
 • Beschikt over ondernemerschap en zakelijkheid en weet dat doeltreffend in te zetten voor Franciscus;
 • Werkt vanuit een visie en is in staat beleid op basis van deze visie te ontwikkelen en uit te voeren en is in staat de visie te vertalen naar eenvoudige uitgangspunten voor de medewerkers;
 • Sterke cliënt/patiëntfocus;
 • Gezaghebbend (natuurlijk gezag), inspirerend, energiek en gedreven;
 • Heeft gevoel voor (politieke en organisatorische) verhoudingen en is in staat een stevige, gepaste positionering richting diverse stakeholders in te nemen;
 • Overtuigingskracht; uitstekende communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen; draagt bij aan een ondernemende en op innovatie gerichte cultuur;
 • Combineert inhoudelijke kennis met goede verbale vaardigheden en is communicatief sterk;
 • Besluitvaardig, zelfverzekerd, integer en toegankelijk;
 • Affiniteit met de (medisch specialistische) zorg en gevoel voor de complexiteit van de ziekenhuiswereld is een pre;
 • Sterk verbindend (teamplayer) op basis van een duidelijk intrinsieke motivatie.

4. REMUNERATIE

De bezoldiging is conform WNT2.

5. REACTIES

Het wervings- en selectieproces wordt begeleid door The Executive Network.
Indien u geïnteresseerd bent en voldoet aan het bovenstaande profiel, kunt u uw CV en motivatie per email sturen naar:

The Executive Network
Marlies Junte
Research Consultant
marliesjunte@executivenetwork.nl

De uiterste reactiedatum is zaterdag 21 september 2019.