1. Vacatures
 2. Afdelingsmanager Innovatie Projecten & Advies

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Afdelingsmanager Innovatie Projecten & Advies

Gemeente Amsterdam is op zoek naar een Afdelingsmanager Innovatie Projecten & Advies. Bekijk de vacature voor meer informatie!

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
32 - 36 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar

Functieomschrijving

Afdelingsmanager Innovatie Projecten & Advies
32-36 uur | Amsterdam

Ben jij een coachende leider die graag samenwerkingsgericht aan de slag gaat? Die beleid met uitvoering kan verbinden? Die bestuurlijk kan denken en die graag organisaties een stap verder brengt? Dan ben jij een geschikte kandidaat voor de functie van Afdelingsmanager IPA bij THOR.

De functie
Als afdelingsmanager geef je leiding aan de medewerkers van de teams Bestuurs- en Directieadvies (BDA) en Projecten, Innovatie en Advies (PIA) en de teamleider van het team Informatiemanagement (IM). Ongeveer 30 professionele adviseurs en projectleiders houden zich bezig met directie- en bestuursadvisering, projectmanagement, inhoudelijke advisering, relatiebeheer en informatievoorziening. Als manager van IPA ben je lid van het MT en leg je verantwoording af aan de adjunct-directeur OIO.

Kerntaken
Voor je team
Als manager bent je in staat om richting te geven aan je afdeling en weet daarbij de kennis van je medewerkers optimaal te benutten. Je kunt prestatie-indicatoren formuleren voor je afdeling en je maakt resultaatgerichte afspraken met je medewerkers. Je weet hoe je de voortgang moet monitoren, je beschikt over (zelf)reflecterend vermogen en schroomt niet om bij te sturen als het noodzakelijk is. Daarbij draag je ook zorg voor een passende ontwikkeling van je medewerkers, in lijn met de opgave van de afdeling en de stad. In spannende situaties toon je daadkracht, creëer je rust en zorg je voor duidelijkheid voor je medewerkers.

Voor je directie
Je bent een betrouwbare adviseur. Met een positief-kritische houding richting je collega-managers draag je bij aan degelijke ambtelijke besluitvorming op strategische en tactische onderwerpen.

Voor je organisatie
Je hebt de missie van de organisatie geïnternaliseerd en je weet je eigen afdeling goed te positioneren. Met de politiek-bestuurlijke realiteit van vandaag in het achterhoofd ben je in staat om een concrete strategie te ontwikkelen om aan de realisatie van die visie bij te dragen. Je stoomt je afdeling klaar voor de toekomst en slaat in dat ontwikkelproces bruggen naar andere afdelingen en ketenpartners. Hierin vind je het vooral van belang om van buiten naar binnen te kijken: waarde voor bewoners, ondernemers en bezoekers staat centraal. Je bent goed in staat om vanuit dat vertrekpunt beleid te formuleren. In concrete zin welke middelen, processen daarvoor nodig zijn. Waar het kan benut je de laatste innovaties.

Functie-eisen

Wij vragen

 • WO werk- en denk­ni­veau.
 • Mi­ni­maal 10 jaar werk­er­va­ring in een po­li­tiek-be­stuur­lij­ke om­ge­ving, waar­van 5 als lei­ding­ge­ven­de. Er­va­ring op het ter­rein van hand­ha­ving/​vei­lig­heid is een pre.
 • Er­va­ring met or­ga­ni­sa­tie­ont­wik­ke­ling.
 • Af­fi­ni­teit met ge­meen­te­lij­ke plan­ning & con­trol cy­cli.
 • Zelf­kri­tisch en in staat om me­de­wer­kers op een coa­chen­de ma­nier mee te ne­men in ver­an­de­ring
 • Net­wer­ker met ver­bin­dend ver­mo­gen om par­tij­en bij el­kaar te bren­gen

Competenties

 • Vi­sie – (ge­vor­derd);
 • Om­ge­vings­be­wust­zijn – (ex­pert);
 • Sa­men­wer­ken – (ex­pert);
 • Coa­chen – (ex­pert);
 • Re­sul­taat­ge­richt­heid – (ex­pert);
 • Ver­ant­woor­de­lijk­heid – (ge­vor­derd).

Wij bieden

 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract;
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 4.777,- en maxi­maal € 6.365, - bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 13) op ba­sis van 36 uren per week;
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len;
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.

De organisatie
Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) bestaat organisatorisch uit 2 onderdelen. De afdeling Operatie met Gebiedsteams, Team Snelle Interventies, Specialismen Binnen (Meldkamer, Cameratoezicht en Boa-binnen) en Specialismen Buiten (VOV, Nautisch, Wegsleep en Fietsparkeren) en de afdeling Ontwikkeling, Innovatie en Ondersteuning (OIO).

De afdeling OIO creëert de condities voor succesvolle toezicht en handhaving. Waar de afdeling Operatie met haar afdelingen vooral met de voeten in de klei staat, staat Innovatie, Projecten en Advies (IPA) binnen OIO aan de lat voor nieuw (uitvoerings)beleid, vernieuwing en (sociale) innovatie. Alle taken die een bijdrage leveren aan de beleidscyclus zijn bij IPA belegd. Ook speelt IPA een belangrijke rol in de organisatieontwikkeling.

Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 29 oktober 2021 via de sollicitatiebutton.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Vragen over deze vacature
Vragen over de vacature kun je stellen aan Cor van 't Hoff, adjunct-directeur OIO bereikbaar via 06-51895736.

Trefwoorden: Afdelingsmanager, Innovatie, projecten, advies, fulltime, handhaving, veiligheid, toezicht, Amsterdam, WO, leidinggeven, gemeente, ervaren