Business Controllers

Ben je een ervaren adviseur van het management inzake brede control én spreekt het werken voor Amsterdam je aan? Dan zijn wij op zoek naar jou!

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amstel, Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Salarisindicatie:
€ 5837 per maand
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 5-10 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Business Controller

Ben je een ervaren adviseur van het management inzake brede control én spreekt het werken voor Amsterdam je aan? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Werkzaamheden
In de functie van business controller ben je verantwoordelijk voor de brede control binnen een resultaatverantwoordelijke eenheid (rve). Je adviseert het management over de belangrijke ontwikkelingen en kijkt daarbij nadrukkelijk verder dan de financiële aspecten en overweegt het hele spectrum van bedrijfsvoering en beleid. Risicomanagement vormt daarbij een wezenlijk onderdeel.

Business controllers worden vanuit een afdeling Business Control bij de Directie Middelen en Control decentraal ingezet. Momenteel is er een vacature bij de rve Sport en Bos en een vacature bij de rve Inkomen van het cluster Sociaal.

De business controller:
 • adviseert de rve-manager op basis van de verkregen inzichten uit de financiën, risicobeheersing, de stand van zaken in het bereiken van de afgesproken resultaten en kennis van de primaire processen van de rve;
 • ondersteunt de rve manager bij het uitzetten van de strategie;
 • is betrokken bij definiëring van de doelstellingen en bijbehorende prestatie-indicatoren om tot goede resultaatsturing in de rve te komen;
 • signaleert en adviseert over mogelijkheden tot verbetering van doelmatigheid en doeltreffendheid in de processen;
 • adviseert de rve-manager over afwijkingen ten opzichte van staand beleid en afgesproken resultaten;
 • heeft zitting in het management team van de rve en adviseert bij het besluitvormingsproces op de actuele dossiers;
 • adviseert de clustercontroller over opgedane inzichten en afwijkingen en doet voorstellen voor maatregelen, bijsturing en verbetering op clusterniveau;
 • ziet er op toe dat de gemeentebrede, cluster en rve-richtlijnen en kaders binnen de rve worden geïmplementeerd en bewaakt dat deze (correct) worden toegepast;
 • geeft uitvoering aan brede control binnen de rve en zoekt verbinding met de collega’s van de andere bedrijfsvoeringsfuncties en beleidsdirecties om brede control vorm te geven;
 • adviseert over de implementatie in de rve van de aanbevelingen van de accountant en de rekeningencommissie van de raad;
 • voert regie en voert control uit op de P&C-producten van de rve;
 • voert regie op risicomanagement binnen de rve;
 • ziet toe op een adequaat financieel beheer in de rve en geeft de kaders waarbinnen de financieel adviseur in de rve het werk dient uit te voeren.

Functie-eisen

Wij vragen
 • Afgeronde wo-opleiding: Bedrijfskunde, (Openbare) Financiën, Economie of vergelijkbaar.
 • Ruime ervaring met bedrijfsmatige exploitatie en bedrijfsvoering.
 • Ruime kennis en ervaring als adviseur van een directeur / managementteam.
 • Aantoonbare bijgehouden expertise op het vakgebied van finance & control.
 • Affiniteit met het sociaal domein is een pre.
 • Gemeentelijke ervaring is een pre.
 • Spreek- en schrijfvaardig.

Van alle medewerkers van de Gemeente Amsterdam wordt verwacht dat zij open, actief en integer zijn. Verder gelden voor deze functie de volgende competenties:
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Relatiebeheer
 • Initiatief
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht

Specifieke competenties:
 • Analytisch vermogen
 • Veranderkracht

Wij bieden
Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris maximaal € 5.837 bruto per maand (salarisschaal 13) op basis van 36 uren per week. De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een vakantietoeslag, opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering, een levensloopbijdrage, een eindejaarsuitkering en de mogelijkheid arbeidsvoorwaarden uit te wisselen via het cafetariamodel.

De organisatie
Bestuur en Organisatie
Bestuur en Organisatie is een strategische, hoogwaardige, flexibele, professionele en resultaatgerichte organisatie, die zich in de advisering en ondersteuning primair richt op het college, de burgemeester, de raad, de gemeentesecretaris en het gemeentelijk management team. Bestuur en Organisatie heeft als belangrijke taak de verbinding tussen bestuur, de stad en de gemeentelijke organisatie te ondersteunen en waar mogelijk te verbeteren. Dit vraagt om tweerichtingsverkeer, waarbij de korte afstand naar het bestuur en andere partners binnen de gemeente essentieel is. Bestuur en Organisatie heeft zes directies en afdelingen.

Directie Middelen en Control
De Directie Middelen en Control (DMC) is verantwoordelijk voor de integrale vakinhoudelijke sturing op het gebied van financiën en control, deelnemingen en inkoop. De directie voert de regie over gemeente brede vraagstukken op deze terreinen en is primair verantwoordelijk voor kaderstelling en control én de eerste advisering aan bestuur en ambtelijke top.

Onderdeel van de Directie Middelen en Control is de Control organisatie, welke bestaat uit cluster-, stadsdeel- en business controllers. Zij zijn de directe adviseur van de stedelijk directeur, rve-directeur of stadsdeelsecretaris.

Cluster Sociaal
Het cluster Sociaal is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. Het cluster bestaat uit zeven resultaat verantwoordelijke eenheden (de rve’s: Werk, Participatie, Inkomen, Onderwijs, jeugd, zorg, GGD, Sport en Bos, Subisidies en inkoop Sociaal) en een clusterstaf. Het takenpakket van het cluster is met ingang van 2015 ingrijpend uitgebreid door de overdracht van taken van het Rijk aan de gemeente op het gebied van Jeugdzorg, de AWBZ en vanuit de Participatiewet. De dienstverlening in het sociaal domein heeft afgelopen jaren een ingrijpende transitie doorgemaakt, die de komende jaren verder zal worden doorontwikkeld.

Sport en Bos
De rve Sport en Bos is onderdeel van het cluster sociaal. Deze rve bestaat uit 6 onderdelen, te weten het Amsterdamse Bos, Sportpunt, Sporthallen- en parken, Zwembaden, Sportstimulering en Sportbeleid- en ontwikkeling:
 • Het Amsterdamse Bos zorgt voor het dagelijkse beheer en onderhoud van het Amsterdamse Bos. Daarnaast houdt deze afdeling zich bezig met taken als toezicht, handhaving, informatievoorziening, voorlichting, excursies, workshops, coördinatie en begeleiding van evenementen. Het onderdeel Boswerk is verantwoordelijk voor de leer- en werkplekken in het Bos.
 • Het sportpunt is hét gemeentelijk sportloket voor klanten, partners en stakeholders. Deze afdeling werkt als spil en vliegwiel van de sportorganisatie. Bij het Sportpunt is o.a. de informatievoorziening over alle sportactiviteiten in Amsterdam ondergebracht en de verhuur van de sportvelden en sportaccommodaties.
 • De afdeling Sportbeleid en –ontwikkeling is verantwoordelijk voor de uitwerking van de Sportvisie 2025. Een ambitieuze visie waarin het aantrekkelijk en bereikbaar maken van een gezonde levensstijl voor alle Amsterdammers centraal staat. Amsterdam is een snel groeiende stad. Een stad waar in de komende jaren 50.000 woningen bij zullen komen. Sport en Bos ziet hierin een kans om sport en bewegen direct mee te nemen in de ontwikkeling van deze nieuwe wijken en bij aanpassingen in al bestaande wijken. Verder onderhoudt deze afdeling goede contacten met alle stakeholders om sport op alle niveaus te laten floreren. Met aandacht voor: ruimte voor sport, breedte sport en topsport.
 • De afdeling Sportstimulering zorgt voor het opzetten van stadsbrede sportinitiatieven en -activiteiten om alle Amsterdammers in beweging te brengen. Bekende sportstimuleringsprogramma’s zoals Jump-in en Topscore hebben een plek in deze afdeling.
 • De rve exploiteert en onderhoud zelf de meeste Amsterdamse sporthallen en –parken.. Een belangrijk speerpunt voor de afdeling sporthallen- en parken is om de dienstverlening in de komende jaren naar een hoger plan te tillen en nog meer tegemoet te komen aan de wensen van de sportende Amsterdammer. Ook een groot aantal zwembaden wordt door de rve sport en bos zelf geëxploiteerd. Uitgangspunt bij de exploitatie is een hoogstaande kwaliteit, met accent op duurzaamheid en gastheerschap. Speerpunt in de komende periode is de ontwikkeling van een visie op zwembadbeheer en exploitatie.

De rve Sport en Bos kan dit uiteraard niet alleen en werkt daarom veel samen met de andere rve’s binnen als buiten het sociale domein en de bestuurscommissies. Het Amsterdamse Bos ligt grotendeels in Amstelveen en Haarlemmermeer dus deze samenwerking is vanzelfsprekend. Andere externe partners voor de rve zijn onder meer de sportbonden, evenementenbureau ’s, externe exploitanten van sportaccommodaties zoals het Olympisch Stadion en de Jaap Edenbaan, maar ook stichtingen zoals Topsport en Sportservice Amsterdam.

Inkomen
De rve Inkomen bestaat uit de afdelingen Armoedebestrijding, Inkomensvoorziening, Budget- en inkomensbeheer bijzondere doelgroepen, Handhaving Werk en Inkomen en Ondersteuning ondernemers. Binnen het Inkomensdeel vallen de bijstandsuitkeringen die de rve verstrekt aan ruim 42.000 Amsterdammers. In deze functie werk je nauw samen met collega’s uit de andere drie grote steden, de Vereniging Nederlandse Gemeentes (VNG), de Vereniging Divosa en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Digitalisering en automatisering van het inkomensproces maakt het mogelijk dat de klant in de nabije toekomst veel meer zelf thuis achter de computer kan doen. Door een geautomatiseerd proces kunnen dergelijke aanvragen ook veel sneller worden verwerkt door de werkpleinen. Indien klanten bij dit digitale proces hulp nodig hebben, kunnen zij worden geholpen door de frontoffice die hierop is ingericht.

Met grote kracht zal de komende jaren moeten worden gestuurd op de verfijning van de beoordeling van digitale aanvragen. Hierbij ben je busines scontroller van het Innovatieprogramma Digitale Dienstverlening. De vier grote steden bouwen aan een nieuw klantportaal. Dit is een meerjarig programma dat binnen Amsterdam valt.

Daarnaast ben je business controller van Wigo4it, vertegenwoordig je namens de stad in diverse financiële overleggen bij Wigo4it. Wigo4it is de coöperatie van de grote vier Nederlandse steden die de uitvoering ondersteund (ICT). Hierbij werk je veelvuldig samen met collega’s uit Den Haag, Utrecht, Rotterdam en de collega’s bij Wigo4it. Je adviseert zowel aan je eigen rve directeur als aan Wigo4it, het bestuur van Wigo4it en de wethouder. De rve Inkomen is verantwoordelijkheid voor:
 • Een efficiënt, klantvriendelijk en rechtmatig inkomensproces binnen het kader van de WWB. Verdere digitalisering en automatisering vormt een speerpunt van de rve.
 • Agendasetting en bouwen van maatschappelijke coalities op gebied van armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Dit naast het verstrekken van inkomensondersteunende armoedevoorzieningen aan minima en het regisseren van het proces schuldhulpverlening.
 • Op innovatieve wijze ondersteunen van zelfstandigen om de weg uit inkomensondersteuning te realiseren.
 • Goede integrale aanpak van bijzondere doelgroepen.
 • Excellente, efficiënte en vernieuwende handhaving.

Informatie
Inlichtingen over de functie kunt u inwinnen bij Quirine van Heek (clustercontroller), telefoonnummer 06-5371 2881. Kijk op www.amsterdam.nl voor meer informatie over de gemeente.

Sollicitaties
Heb je belangstelling voor de functie bij de rve Sport en Bos?
Reageer dan uiterlijk 17 september 2017 onder vermelding van Business Controller afdeling Sport en Bos – 17080099 via deze link: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/vacatures/externe/@1054926/17080099/

Heb je belangstelling voor de functie bij de rve Inkomen?
Reageer dan uiterlijk 17 september 2017 onder vermelding van Business Controller afdeling Inkomen – 17080143 via deze link: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/vacatures/externe/@1055046/17080143/

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature