1. Vacatures
 2. Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar

Functieomschrijving

De opdracht van de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur

Voor de komende periode zijn de volgende kernopdrachten geformuleerd:

 • Het verder versterken van de samenwerking en samenhang tussen alle onderdelen van de gemeentelijke organisatie in de stad en stadsdelen: Eén Amsterdam;
 • Het ondersteunen en begeleiden van een nieuw college van wethouders, een nieuwe gemeenteraad en burgemeester;
 • Het doorvoeren van de aanbevelingen van het NSOB rapport;
 • Het creëren van ambtelijk draagvlak voor centrale concernsturing op belangrijke overstijgende thema’s (mede in het licht van een nieuw college);
 • Het versterken van gebiedsgericht werken en daar goede keuzes in maken over eigenaarschap en aansturing;
 • Het verbeteren van het ‘esprit de corps’ van de topfunctionarissen, teneinde samenwerking te versterken en het goede voorbeeld te geven aan alle medewerkers in de organisatie;
 • Meer verbinding brengen na een periode van reorganisatie en vervreemding van een (deel van) de medewerkers met specifieke aandacht voor organisatieontwikkeling, veiligheid en stabiliteit;
 • Het verder verstevigen, professionaliseren en borgen in de lijn van de financiële functie;
 • Het sturen op duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van de gemeente mede om de positie van aantrekkelijke werkgever te behouden. Het gaat hierbij om het benutten en ontwikkelen van het talent met een scherp oog voor diversiteit en het stimuleren van flexibiliteit en mobiliteit zodat de medewerkers ook in de toekomst toegevoegde waarde kunnen blijven leveren;
 • Het actief verder ontwikkelen van, voor de gemeente, relevante (boven)regionale samenwerkingsverbanden.

Functie-eisen

Profiel:

 • Een sterke en op samenwerking gerichte empathische persoonlijkheid. Natuurlijke autoriteit in de functie, charismatisch. Boegbeeld van de gemeente zowel in- als extern;
 • Toekomstgericht, energiek, gedreven, onafhankelijk, inspirerend. Verbindend en transparant;
 • Een scherpe geest met uitstekende analytische en verbale vaardigheden. Strateeg met een heldere visie voor de stad. Weet deze te formuleren en met verve over te brengen aan de medewerkers van de gemeente;
 • Een sterke affiniteit met het openbaar bestuur en een goed gevoel voor de politieke processen. Is brug en buffer tussen bestuur en ambtelijke top. In staat om in complexe bestuurlijke verhoudingen effectief te functioneren. Kennis van de publieke sector;
 • Een ervaren leider die het initiatief neemt in de aansturing van een complexe en omvangrijke organisatie in verandering. In staat de in de organisatie aanwezige talent, kennis en ervaring goed in te zetten. Bewezen ervaring in het beter laten samenwerken van mensen door het hanteren van een gedifferentieerde stijl van leidinggeven;
 • Doel- en resultaatgericht met doorzettingskracht, durft knopen door te hakken maar let ook op het verkrijgen van draagvlak;
 • Bevlogenheid en passie voor de stad Amsterdam en bereidheid zich in de stad te vestigen;
 • Een open vizier. Zichtbaar geïnteresseerd in en toegankelijk voor alle geledingen en medewerkers van de gemeente;
 • Bewezen affiniteit en ervaring met modern medezeggenschap;
 • Met het oog op deze eigenschappen en de samenstelling van het college en het ambtelijke top- team, nodigen wij diversiteitskandidaten nadrukkelijk uit te reageren op dit profiel.

Concerncompetenties

De gemeentesecretaris/algemeen directeur moet beschikken over de leiderschapscompetenties die zijn opgesteld voor de topfunctionarissen. De meest belangrijke zijn: politiek-bestuurlijke sensitiviteit, brede oriëntatie, verbinden, publiek ondernemerschap, leidinggeven aan mensen en dienstbaarheid.

Aanstelling en salaris

Aanstelling vindt plaats bij de gemeente Amsterdam. Benoeming in de functie is voor de duur van 5 jaar. De functie van algemeen directeur is ingeschaald in salarisgroep 19 (NRGA).

Procedure

De gemeente Amsterdam laat zich in deze procedure ondersteunen door de heer drs. Eric Keet, partner bij de Galan Groep. Voorselectiegesprekken zullen plaatsvinden op 22, 23 en 26 maart 2018.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kunt u contact met hem opnemen via telefoonnummer 035 – 694 8000.

Sluiting reactietermijn: 20 maart 2018.

Bedrijfsomschrijving

Organisatie

Werken in de mooiste stad van Nederland, wie wil dat nou niet? Het kan bij de Gemeente Amsterdam. Amsterdam is volop in beweging en heeft een bijzondere aantrekkingskracht. Die aantrekkingskracht heeft de hoofdstad de afgelopen jaren vele nieuwe Amsterdammers, een ongekende dynamiek en economische en culturele voorspoed gebracht. Het succes mag er zijn: elk jaar weer komen er steeds meer mensen in Amsterdam wonen, werken en op bezoek. De komende jaren maakt de stad Amsterdam een ongekende groei door. Tot 2025 worden 50.000 woningen binnen de stadsgrenzen gebouwd. Tegelijkertijd moet de stad leefbaar en duurzaam blijven voor alle Amsterdammers. De Gemeente Amsterdam maakt ook een ontwikkelslag door naar een organisatie die toekomstbestendig, efficiënt en modern is met een optimale dienstverlening aan de burgers van de stad. De organisatie van de Gemeente Amsterdam bestaat uit Bestuur en Organisatie, de clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Bedrijfsvoering en zeven stadsdelen en heeft 14.000 medewerkers.

De gemeentesecretaris/algemeen directeur

De gemeentesecretaris/algemeen directeur draagt als hoogste ambtenaar zorg voor de verbinding tussen de bestuurlijke en maatschappelijke opgaven en de ambtelijke organisatie. Zij/hij werkt samen met de bestuurders op het stadhuis en de stadsdelen, de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad. De gemeentesecretaris/algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de diensten op het Stadhuis. Daarnaast zijn er relaties met uiteenlopende samenwerkingspartners in en buiten de stad.

De gemeentesecretaris/algemeen directeur combineert op dit moment in haar/zijn functie de volgende rollen:

 • Eerste adviseur van het college van B&W;
 • Voorzitter van het Gemeentelijk Management Team (GMT);
 • Algemeen directeur van de gemeente;
 • Voorzitter van het overleg van Stadsdeelsecretarissen;
 • Directeur van de directie Bestuur en Organisatie;
 • Bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden;
 • Representant en ambassadeur van de gemeente;
 • Lid crisis beleidsteam.

Het is de combinatie van de bovenstaande rollen die de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur uniek, interessant en uitdagend maakt en die ervoor zorgt dat zij/hij in staat is dingen voor elkaar te krijgen.

Eerste adviseur van het college van B&W

De gemeentesecretaris/algemeen directeur is eerste adviseur en ambtelijk lid van het college van B&W. Vanuit een brede inhoudelijke kennis en intrinsieke belangstelling in de dossiers adviseert en ondersteunt zij/hij het college bij het uitvoeren van het beleid. De gemeentesecretaris/algemeen directeur ondersteunt de portefeuillehouders en de burgemeester bij complexe en politiek gevoelige dossiers. Tijdens en na afloop van crisissituaties komt de speciale advies- en vertrouwensrelatie tussen het college van B&W en de gemeentesecretaris/algemeen directeur in het bijzonder tot uiting. Dan komt het erop aan elkaar blindelings te kunnen vinden.

Voorzitter van het Gemeentelijk Management team

De gemeentesecretaris/algemeen directeur is de voorzitter van het Gemeentelijk Management Team (GMT). Het GMT bestaat verder uit de vier stedelijk directeuren van de clusters (ieder verantwoordelijk voor de eigen discipline). Daarnaast zijn de directeur Bestuursadvisering en Strategie en de concerncontroller in het GMT vertegenwoordigd.

Het GMT heeft als taak een integrale aanpak te ontwikkelen voor de belangrijkste overkoepelende, stedelijke en regionale thema’s, zoals onder meer duurzame stedelijke ontwikkeling, de drukte in de stad, sociale integratie en de positie van Amsterdam als internationale vestigingsplaats. Het GMT richt zich daarbij op lange termijn strategie, maar ziet ook toe op een ordelijke uitvoering binnen de verschillende stadsonderdelen; altijd met een goed oog voor de politieke werkelijkheid en een optimale dienstverlening aan de burger. Als voorzitter van het GMT komt het voor de algemeen directeur aan op veel en snel schakelen, soms escaleren, in veelal complexe dossiers. Alle disciplines, alle beleidsterreinen en bestuurlijke thema’s komen hier aan de orde.

Algemeen directeur van de gemeente

De algemeen directeur is hoofdverantwoordelijke voor de inrichting en ontwikkeling van de organisatie.

In de afgelopen periode is een omvangrijke reorganisatie doorgevoerd binnen de Gemeente Amsterdam, zijn er bestuurlijke vernieuwingen tot stand gebracht, terwijl er tegelijkertijd in drie grote decentralisaties omvangrijke taken van het Rijk binnen de Gemeente zijn belegd. In een rapport van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) van januari 2017 zijn aanbevelingen gedaan die de negatieve effecten van de reorganisatie moeten wegnemen en de positieve uitkomsten verder kunnen versterken. De algemeen directeur geeft leiding aan deze doorontwikkeling van de Amsterdamse organisatie, in nauwe samenwerking met het politieke bestuur.

Voorzitter van het overleg van stadsdeelsecretarissen

In dit overleg vindt een belangrijke vertaalslag plaats van het centrale beleid van de Gemeente naar de stadsdelen, waaronder gebiedsgericht werken, verbeterde samenwerking tussen de verschillende diensten in de wijk en optimale dienstverlening aan de burger via de stadsdeelloketten. Doel van dit overleg is tevens het maken van onderlinge afspraken en het uitwisselen van informatie en kennis. Uiteraard staat hier de beoogde hervorming van het bestuurlijk (stadsdeel)stelsel hoog op de agenda.

Directeur van de directie Bestuur en Organisatie

Thuisbasis van de gemeentesecretaris/algemeen directeur is de directie Bestuur en Organisatie. Kernfunctie van Bestuur en Organisatie is het geven van advies en ondersteuning aan het gemeentebestuur. Bestuur en Organisatie is als stafafdeling van de hele gemeente de schakel tussen het politieke bestuur en de ambtelijke organisatie. Op alle beleidsterreinen, van onderwijs en stedenbouw tot bedrijfsvoering, planning en control, wordt advies en ondersteuning gegeven. Daarnaast heeft Bestuur en Organisatie een belangrijke taak in het bij elkaar brengen en laten samenwerken van stadsdelen, diensten en bedrijven binnen de gemeente en bij de afstemming van het beleid met de andere grote steden, zoals Rotterdam, Den Haag en Utrecht, maar ook regionaal, landelijk en Europees. Bestuur en Organisatie bestaat uit de volgende directies: Middelen en Control, Personeel en Organisatie, Communicatie, Bestuursadvisering en Strategie, Juridische Zaken en Openbare Orde en Veiligheid en een stafafdeling.

Bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden

De gemeentesecretaris/algemeen directeur is in het kader van de WOR de bestuurder van het concern Amsterdam. Hier is zij/hij de werkgever van circa 14.000 medewerkers in een tijd van de doorontwikkeling van de reorganisatie en bezuinigingen. Daarbij is de Ondernemingsraad een belangrijke gesprekspartner.

Representant en ambassadeur van de gemeente

In deze niet te onderschatten rol kan de gemeentesecretaris/algemeen directeur veel voor de gemeente betekenen. Door het onderhouden van contacten met het bedrijfsleven, de rijksoverheid, andere gemeenten en partijen wordt het venster van de gemeente opengezet. Hier kan zij/hij meerwaarde voor de gemeente creëren door in moeilijke dossiers met relevante externe partijen te schakelen waardoor zaken voor elkaar kunnen komen. Het uitwisselen van kennis (best practices) is belangrijk voor de toekomstige besturing van de stad.

Leider in crisissituaties

Op het Amsterdamse grondgebied en in de regio doen zich regelmatig grotere incidenten en crises of crisisachtige situaties voor. Bij dit soort crises is de gemeentesecretaris lid van het (Regionaal) Beleidsteam en is hij als leider nazorg eerstverantwoordelijke voor de nazorg na crises of grote incidenten. De gemeentesecretaris moet dan in staat zijn om grote operaties zeer besluitvaardig te leiden.