1. Vacatures
 2. Programmamanager Stedelijke Programmering

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Programmamanager Stedelijke Programmering

Als programmamanager geef je vorm en inhoud aan werkzaamheden op de midden- en lange termijn en zorg je voor de totstandkoming van het meerjaren investeringsprogramma en het strategisch meerjarenprogramma. Wat voor jou? Solliciteer!

4 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amstel, Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 36 uur
Salarisindicatie:
€ 4022 - € 5520 per maand
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 2-5 jaar, 5-10 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Programmamanager Stedelijke Programmering
36 uur per week
Vacaturenummer: 19030405


De functie
De groei van de stad, de toegenomen drukte in de openbare ruimte en de toename van het aantal reizigers maakt de impact van werkzaamheden in Amsterdam groter dan enkele jaren geleden. Deze toenemende druk op de stad vergt een intensivering van de aanpak voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de stad. De complexiteit van deze aanpak vraagt om regie en programmering op verschillende niveaus.

De afdeling Stedelijke Programmering zorgt voor de afstemming van werkzaamheden, zodat een straat maar één keer open hoeft en de stad bereikbaar blijft. Dit samen en namens het een samenwerkingsverband van publieke en private kabel en leidingen eigenaren. De afdeling beheert de gegevens van werkzaamheden, heeft kennis van de boven- en ondergrond en informeert de Amsterdammers over de bereikbaarheid van hun stad.

Dit ga je doen
 • Als programmamanager geef je vorm en inhoud aan werkzaamheden op de midden- en lange termijn en zorg je voor de totstandkoming van het meerjaren investeringsprogramma en het strategisch meerjarenprogramma.
 • Je ontwikkelt werkwijzen en afspraken over de budgettering die volgt uit de stedelijke programmering.
 • Je coördineert (deel)projecten binnen de taakvelden en brengt de nodige capaciteit hiervoor in beeld.
 • Je doorgrondt en modelleert (werk)processen.
 • Je onderhandelt over overeenkomsten met partners en leveranciers.
 • Je adviseert & bent een goede sparringpartner voor de teamleider Stedelijke Programmering en het afdelingshoofd Stadsregie (de stadsregisseur).
 • Je bouwt en onderhoudt een voor de functie relevant netwerk op middenkaderniveau.
 • Je voert zelfstandig opdrachten uit en verwerkt dossiers met een gemiddeld tot hoog afbreukrisico.
 • Je bewaakt en rapporteert over voortgang, uitputting van opdrachten en middelen.

Functie-eisen

Wij vragen
 • Wo-denk- en -werk­ni­veau en re­le­van­te werk­er­va­ring.
 • Er­va­ring op het ge­bied van fi­nan­ciën en fi­nan­ci­eel in­zicht met be­trek­king tot P&C-cy­clus en be­gro­ting.
 • Er­va­ring met ad­vi­se­ring aan open­baar be­stuur (pre).
 • Be­kend met het fy­sie­ke do­mein en de open­ba­re ruim­te.
 • Ef­fec­tief om kun­nen gaan met te­gen­ge­stel­de be­lan­gen in een com­plex speel­veld.
 • Sa­men­wer­king tus­sen di­ver­se par­tij­en in dit speel­veld naar een ho­ger ni­veau kun­nen bren­gen.
 • Zelf­stan­dig af­we­gin­gen kun­nen ma­ken en de im­pact in­schat­ten.

Wij bieden
 • Een pret­ti­ge, co­ö­pe­ra­tie­ve sfeer in een ge­mengd team.
 • Af­han­ke­lijk van je op­lei­ding en werk­er­va­ring be­draagt het sa­la­ris mi­ni­maal € 4.022,- en maxi­maal € 5.520,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 12) op ba­sis van 36 uren per week.
 • De ge­meen­te Am­ster­dam kent pri­ma op­lei­dings- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den plus een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Deze se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den be­staan o.a. uit op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en per het In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get (17,05% van het sa­la­ris). Dit is een vrij be­steed­baar bud­get. Je kunt bij­voor­beeld zelf be­slis­sen wan­neer je het bud­get wil la­ten uit­be­ta­len en hoe­veel ex­tra ver­lof je no­dig hebt.

De organisatie
Organisatieonderdeel Verkeer & Openbare Ruimte draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Amsterdam. Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico’s. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren van stedelijke assets, het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en opdrachtgeverschap van projecten.

De afdeling Stadsregie is een bijzondere en dynamische afdeling met grote ambitie op het gebied van bereikbaarheid. Eigen en gezamenlijke processen en producten die daaraan bijdragen, worden continu ontwikkeld en fijngeslepen, waarbij oog is voor de gehele scope van het krachtenveld: publiek, privaat, ambtelijk en bestuurlijk.

Stadsregie stimuleert de samenwerking tussen de betrokken partijen en ondersteunt het publiek-private Coördinatiestelsel en de gemeentelijke Eigenarentafel (asseteigenaren). De afdeling stelt stedelijke programma’s op strategisch, tactisch en operationeel vlak op, die alle programmeerbare fysieke activiteiten omvatten voor assets in de openbare ruimte. Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/werkenbij.

Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 26 mei 2019 via het online sollicitatieformulier. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Vragen over deze vacature?
Neem voor vragen over de functie of procedure contact op met Béatrice Ettien, teamleider Stedelijke Programmering, bereikbaar op 06-22089456 of b.ettien@amsterdam.nl. Of kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/werkenbij.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.