1. Vacatures
 2. Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

De Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur is het boegbeeld van de organisatie, zij/hij geeft leiding aan het Gemeentelijk Management Team (GMT)

5 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Delft, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
> 15 jaar

Functieomschrijving

1. O r g a n i s a t i e
Delft, stad met een rijke historie; sterk door kennis, innovatie en initiatief

Delft is een stad van contrasten. Een stad van geschiedenis én van innovatie: tot ver in het buitenland beroemd om de prachtige, historische binnenstad en om het Delfts Blauw. Maar ook om innovatieve kenniscentra als de TU, TNO en Deltares. Een stad van monumenten en startups. Delft heeft een rijke historie en is, mede door tienduizenden studenten, jong en dynamisch. Delft kent groepen (jonge) mensen voor wie geen zee te hoog is en voor wie elke nieuwe ontwikkeling een prachtige kans vormt. Delft kent echter ook wijken en buurten waar mensen de vele veranderingen in de samenleving nauwelijks bij kunnen benen. Vernieuwing is al eeuwenlang onderdeel van het DNA van Delft. De organisatie omarmt nieuwe inzichten en creatieve oplossingen.

Delft, gelegen in het hart van Zuid-Holland, is met haar 105.000 inwoners, de prachtige historische binnenstad, de levendige campus, de bedrijvigheid, de mooie groene omgeving, sterke gemeenschapszin en welhaast dorpse karakter een geweldige plek om te wonen, te werken, te studeren, te ondernemen en te verblijven.

Bestuur en organisatie
De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het gemeentebestuur. De Delftse gemeenteraad kent 39 zetels, verdeeld over 10 partijen. Het college bestaat uit GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA. De samenwerking tussen Raad en College en binnen deze gremia verloopt goed. Sinds 2016 is mevrouw Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart Burgemeester van Delft.

De gemeente werkt vanuit het nieuwe stadskantoor, pal boven het station. Een herkenbaar gebouw aan de centrale toegangspoort van Delft. Daar wordt gewerkt midden in de stad, voor de stad. De medewerkers bij de gemeente Delft (zo’n 900 medewerkers) werken met passie voor de stad. Delft zoekt actief samenwerking met haar inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en in de regio, om samen sterker te staan voor de uitdagingen waar de stad voor staat.
Om de opgaven voor de stad te kunnen realiseren heeft Delft gekozen voor een platte organisatiestructuur. Met als ruggengraat voor de sturing het samenspel tussen strategische beleidsvorming (waarom), programmering (wat) en uitvoering (hoe). Deze inrichting beoogt een helder onderscheid in rollen en een goede (proces)sturing mogelijk te maken. De gemeente Delft zet in op een ontwikkeling naar een slanke en efficiënte netwerkorganisatie, waar wendbaar en flexibel ingespeeld kan worden op de actualiteit. De lijnen zijn kort en de mensen werken graag voor de stad en met de stad. De bescheiden omvang van de organisatie vraagt om een organisatie waar de basis goed op orde is en waar sprake is van een optimale inzet van de aanwezige capaciteit.

2. A a n l e i d i n g v a n d e v a c a t u r e
De huidige Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur, de heer Hans Krul, zal in de loop van 2020 de organisatie verlaten vanwege de pensioengerechtigde leeftijd. Hij zal tot die tijd een aantal voor de stad belangrijke (bestuurlijke) projecten trekken en zal om die reden zijn huidige positie dit najaar afronden.

3. D e f u n c t i e e n d e d i r e c t e o m g e v i n g
De Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur is het boegbeeld van de organisatie, zij/hij geeft leiding aan het Gemeentelijk Management Team (GMT), bestaande uit drie directeuren en de algemeen directeur zelf. In het GMT zijn de volgende zeven portefeuilles verdeeld: Samenleving, Veiligheid, Ruimte en Economie, Programma’s en Projecten, Klant Contact Centrum, Interne Dienstverlening en Bestuur. Verder zijn er de organisatieonderdelen Erfgoed en Museum het Prinsenhof. De gemeente is tevens eigenaar van Werkse!, ParkerenDelft en Delft Support. Daarnaast kent de gemeente een aantal verbonden partijen waarin Delft actief participeert, zoals Avalex, MRDH,

De directe omgeving / de opgaven
Met de Agenda Delft 2040 richt Delft zich op de grote (investerings-) opgaven van de stad, samen met anderen.

Daarnaast werkt Delft aan de transformatie van het Sociaal Domein, gericht op goede ondersteuning voor inwoners die dit nodig hebben.

Voor de komende drie jaar staan voor dit college vijf noodzakelijke opgaven centraal: een stevige basis, sterke wijken, de (innovatieve) maakindustrie, de energietransitie en de mobiliteitstransitie. De gemeente richt zich op beheerste groei en zet in op het behoud van de noodzakelijke kwaliteit.

Delft kent een aantal grootstedelijke opgaven die vragen om investeringen, daarvoor is samenwerking met anderen nodig. Om deze reden is belangrijk dat de gemeentesecretaris/algemeen directeur een kordaat en bindend manager en een strategisch netwerker is. In 2015 heeft de gemeente de weg ingezet naar financieel herstel. De stad is inmiddels meer in balans, maar de komende jaren blijven relevant voor het opbouwen van een duurzaam financieel gezonde situatie. Het beter richten van het sociaal domein is daarin een belangrijke opgave even als het verder vormgeven van een stevige basis (financiën, processen, cultuur).

De Gemeentesecretaris /Algemeen Directeur

De Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur heeft zowel vanuit zijn rol als adviseur van het College alsmede vanuit het algemeen-directeurschap direct te maken met de uitdagingen waar Delft voor staat.

Delft zoekt een energieke, resultaatgerichte gemeentesecretaris. Een gemeentesecretaris die naast het zijn van adviseur van het College tevens een stevige manager is, die samen met de organisatie van droom naar daad komt. Delft is een stad van innovatie en ideeën, dat tekent ook de cultuur van de gemeentelijke organisatie, de gemeentesecretaris is binnen de organisatie eerstverantwoordelijk voor (een organisatie die staat voor) operationalisering en implementatie van het vastgestelde beleid.

4. T a k e n
Samengevat laat de positie van de gemeentesecretaris zich als volgt omschrijven:

 • Is het boegbeeld van de organisatie en weet binnen en buiten de organisatie te verbinden.
 • Geeft integraal leiding aan de organisatie en is eindverantwoordelijk voor de lange termijn visieontwikkeling en strategische integrale bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie van Delft.
 • Vertaalt strategische doelen in implementatie-plannen en draagt zorgt voor de realisatie ervan.
 • Levert als eerste adviseur, vanuit een strategisch kader en wettelijke context, advies en bijstand aan het College van B&W.
 • Is aanspreekpunt voor de Ondernemingsraad.
 • Is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de gestelde doelen voor de organisatie.
 • Is eindverantwoordelijk voor de continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie.
 • Signaleert en verbindt vanuit lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen.

De positie kent daarmee de volgende resultaatgebieden: Advisering Dagelijks Bestuur, Concernsturing, Bedrijfsvoering inclusief financiële besturing, Integraal management en Netwerken.

5. D e k a n d i d a a t
De kandidaat herkent zich in de volgende ervarings- en persoonlijkheidskenmerken:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ruime ervaring met leidinggeven in een eindverantwoordelijke rol, bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke context binnen de (lokale) overheid.
 • Aantoonbaar succesvol in eerdere functies.
 • Affiniteit met medezeggenschap.
 • Een verbindende en charismatische persoonlijkheid. Zoekt én houdt verbinding met mens, organisatie en stad.
 • Duidelijk en resultaatgericht: vertalen van besluiten en vastgesteld beleid naar concrete resultaten. Besluitvaardig, daadkrachtig en neemt weloverwogen besluiten.
 • Creëert draagvlak voor besluiten, neemt persoonlijk verantwoordelijkheid voor besluiten. Houdt de vinger aan de pols en stuurt tijdig bij.
 • Helder in de communicatie. Inspirerend, laagdrempelig.
 • Sensitief: gevoel voor het politiek-bestuurlijke discours waarbinnen de functie opereert.
 • Anticiperend: volgt maatschappelijke ontwikkelingen en anticipeert waar nodig effectief op wensen vanuit de omgeving en politiek bestuur die van invloed kunnen zijn op de organisatie.
 • Initiatiefrijk en actief in het voeren van gesprekken met – potentiële –
  samenwerkingspartners.
 • Outside-the-box denkend.
 • Strategisch sterk, vertaalt de visie op de gemeentelijke organisatie en de stad in adviezen aan het college en heeft natuurlijk gezag om medewerkers daarin mee te nemen.
 • Een authentiek leider, die medewerkers op een goede wijze begeleidt en waar nodig aanspreekt op de eigen verantwoordelijkheid.
 • Ruime ervaring op de verschillende beleidsterreinen van het gemeentelijke takenpakket, zonder noodzakelijkerwijs specialist te hoeven zijn. Financieel inzicht.
 • Schakelt makkelijk van visie tot en met operatie en weer terug.
 • Beschikt over een breed en relevant netwerk.

Tot slot is de wens dat de kandidaat (in de nabijheid van) Delft woont of gaat wonen om zodoende onderdeel uit te kunnen maken van c.q. betrokken te kunnen zijn bij de Delftse samenleving.

6. A r b e i d s v o o r w a a r d e n
De bezoldiging bedraagt minimaal € 6.078,- en maximaal € 8.697,- bruto per maand en is ingedeeld in schaal 17 op basis van 36 uur per week. Inclusief het Individueel Keuzebudget (IKB) van 17.05% dat maandelijks wordt opgebouwd, is de bezoldiging op jaarbasis maximaal circa € 122.000,-. Het betreft een aanstelling van een jaar. Bij goed functioneren volgt een vaste aanstelling. De arbeidsvoorwaardenregeling van de Gemeente Delft is gebaseerd op de CAR/UWO.

7. D e p r o c e d u r e
Gemeente Delft heeft Chasse Executive Search verzocht te ondersteunen bij de executive search naar een nieuwe Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur. Voor deze procedure heeft Gemeente Delft een Selectiecommissie en een Adviescommissie ingesteld.

Tijdens de zomerperiode (13 juli t/m 23 augustus) worden potentieel geschikte kandidaten benaderd door Chasse Executive Search. Tevens vindt de externe openstelling van de vacature plaats (deadline: vrijdag 23 augustus 2019). In week 36 (2 of 3 september 2019) wordt de longlist van geïnteresseerde kandidaten besproken door de Selectiecommissie van Gemeente Delft.

Op grond hiervan worden geselecteerde kandidaten allereerst uitgenodigd voor een gesprek met Chasse Executive Search. Deze gesprekken worden gevoerd door Monique de Vos en Ferdi de Lange en vinden plaats ten kantore van Chasse te Den Haag. De gesprekken vinden plaats in week 36 en 37 tussen 4 en 11 september 2019).

De uitkomsten van deze gesprekken worden met de Selectiecommissie besproken. Op grond hiervan worden circa vier kandidaten uitgenodigd voor de gespreksrondes met Gemeente Delft. Deze gesprekken vinden plaats ten kantore van Chasse Executive Search te Den Haag. Op grond van de uitkomsten van deze gespreksronde worden circa twee kandidaten uitgenodigd voor de gespreksronde met de Adviescommissie en de 2e (en laatste) gespreksronde met de Selectiecommissie. Deze gesprekken vinden plaats in de vorm van een ‘carrousel’ ten kantore van Chasse. De gesprekken met de Selectie- en Adviescommissie zijn voorzien voor week 38 en 39 (16 t/m 26 september 2019). Een nadere invulling van de planning volgt op een later moment.

Een (selectie- en ontwikkel-)assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure. Chasse Executive Search voert een referentieonderzoek uit naar de te benoemen kandidaat. Het voornemen is om voor de procedure voor 1 oktober 2019 af te ronden en een nieuwe Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur te benoemen. Feitelijk indiensttreding is voorzien voor 1 november of december 2019 (afhankelijk van een eventuele opzegtermijn).

De planning van de gehele procedure is daarmee als volgt:
13 juli t/m 23 augustus - Inventarisatie kandidaten en externe openstelling.
3 september - ‘Toetsing’ longlist door de Selectiecommissie
4 t/m 11 september - Gespreksronde kandidaten met Chasse Executive Search.
16 september – 26 september

 • Besluit over shortlist (maximaal 4 kandidaten) door de Selectiecommissie.
 • Gespreksrondes kandidaten met Selectie- en Adviescommissie
 • Voordracht voorkeurskandidaat.

30 september

 • (Eventueel) assessment en uitvoeren referentie-onderzoek.
 • Arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Definitieve benoeming kandidaat.

1 november of 1 december 2019 - Indiensttreding nieuwe Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur, datum afhankelijk van eventuele opzegtermijn.

De samenstelling van de Selectie- en Adviescommissie is als volgt:
Selectiecommissie

 • Mevrouw Marja van Bijsterveldt, Burgemeester.
 • De heer Stephan Brandligt, Wethouder van o.a. Duurzaamheid, Werk & Inkomen en Financiën.
 • Mevrouw Karin Schrederhof, Wethouder van o.a. Wonen, Wmo, Sport en Personeel & Organisatie.


Adviescommissie
De Adviescommissie wordt samengesteld, maar zal in beginsel bestaan uit een vertegenwoordiger van het GMT, de adjunct-gemeentesecretaris/afdelingshoofd Bestuursondersteuning en een medewerker.

Vanzelfsprekend is ook de Ondernemingsraad direct betrokken en heeft de raad adviesrecht bij de aanstelling van de nieuwe gemeentesecretaris.

Contactgegevens

Wil je reageren op deze vacature? Neem dan contact op met:

Monique de Vos

Telefoon: 0623737381
E-mail: moniquedevos@chassesearch.nl