1. Vacatures
 2. Lid Raad van Toezicht/toekomstig Voorzitter van de Auditcommissie

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Toezicht/toekomstig Voorzitter van de Auditcommissie

2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Warnsveld, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Over GGNet
GGNet is dé toonaangevende ggz-dienstverlener in Noord- en Oost-Gelderland. GGNet is ontstaan uit een fusie van verschillende geestelijke gezondheidsinstellingen. Dankzij deze versmelting biedt GGNet een breed palet aan diensten binnen een groot verzorgingsgebied, dat zich uitstrekt van Oost Veluwe tot het uiterste puntje van de Achterhoek. Van de basis generalistische GGZ tot het volledige aanbod van een geïntegreerde specialistische GGZ-instelling, GGNet biedt het allemaal.

Met 2.100 collega’s en 200 vrijwilligers ondersteunt, begeleidt en behandelt GGNet 23.000 mensen met psychiatrische aandoeningen, soms in combinatie met verslavingsproblematiek of een verstandelijke beperking. Dit doet de organisatie vanuit de standplaatsen Apeldoorn, Doetinchem, Zutphen, Zevenaar en Winterswijk.

Ambitie: juiste zorg, juiste plek, juiste moment

In het nieuwe meerjarenbeleidsplan Een wereld te winnen heeft GGNet haar ambities voor de komende drie jaar op een rij gezet. De komende drie jaar wil GGNet zich transformeren tot een netwerkzorgverlener die de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment levert.

De ambities van GGNet:

 • We helpen patiënten beter aansluiten bij zichzelf, bij anderen en de maatschappij;
 • We willen voor onze patiënten meer herstel en minder afhankelijkheid van zorg;
 • We gaan voor betaalbare, toegankelijke zorg in een maatschappij waar iedereen zijn eigen leven kan leiden en delen;
 • Wij bieden met de beschikbare middelen de best mogelijke zorg;
 • We zoeken nieuwe wegen om onze zorg nog beter te maken;
 • We delen onze visie actief binnen en buiten de GGZ.

Deze ambities zijn vertaald naar vijf strategische pijlers:
1. Netwerkzorg: zorg dicht bij de patiënt;
2. Vitale collega’s: de basis van onze zorg;
3. Technologie: slimmere zorg en toch menselijk;
4. Financieel gezond: om onze ambities waar te maken;
5. Wet en regelgeving: bescherming van onze patiënten.

Positiebeschrijving
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de wijze waarop de Raad van Bestuur GGNet bestuurt. Zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht hanteren de hoofddoelstelling van GGNet als maatschappelijke onderneming: verantwoorde en doelmatige zorg bieden. Beide organen baseren zich op de Governance code 2017, de statuten van GGNet, de toezichtvisie van de Raad van Toezicht en de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Deze documenten zijn te vinden op de website van GGNet.

Doordat een van de leden de maximale zittingsduur heeft bereikt, zoekt GGNet met ingang van 1 januari 2021 een Lid Raad van Toezicht. Dit lid is tevens toekomstig voorzitter van de Auditcommissie. De verwachting is dat het lid binnen een jaar het voorzitterschap van de Auditcommissie op zich kan nemen.

Over de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit voorzitter Leo Schoots en vier leden. Drie commissies adviseren de Raad van Toezicht: de Auditcommissie, de Kwaliteitscommissie en de Remuneratiecommissie.
Iedereen in de Raad van Toezicht heeft zitting in één of twee commissies. De zittingsduur is maximaal twee keer vier jaar.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op:
● De realisatie van de doelstellingen van de organisatie en de verbonden rechtspersonen;
● De wijze waarop de organisatie omgaat met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid;
● De strategie en de risico’s van de activiteiten van de organisatie en verbonden rechtspersonen;
● Het met de statuten keuren van belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur;
● Het beleid om adequate invloed van belanghebbenden te waarborgen;
● De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
● Het kwaliteits- en veiligheidsbeleid;
● De financiële verslaglegging;
● De naleving van wet- en regelgeving;
● Het functioneren van de Raad van Bestuur.

In de Raad van Toezicht moet verschillende deskundigheid vertegenwoordigd zijn:
● Minimaal één lid moet deskundig zijn op het gebied van Bedrijfsvoering en Financieel/Economisch beleid. Dit lid heeft de rol van voorzitter van de Auditcommissie;
● Minimaal één lid moet deskundig zijn op het gebied van Zorginhoud;
● Minimaal één lid moet deskundig zijn op het gebied van Organisatiekunde en HRM;
● Minimaal één lid moet beschikken over algemeen Bestuurlijke kennis;
● Minimaal één lid moet deskundig zijn op het gebied van Vastgoed.

Over de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur formuleert, realiseert en is eindverantwoordelijk voor het beleid, de strategische en financiële doelstellingen en de behaalde resultaten en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Rob Jaspers is voorzitter en Jochanan Huijser is zorginhoudelijk bestuurder van de Raad van Bestuur. De Raad leidt het directieteam van drie zorgdirecteuren (Ambulant, Behandeling & Verblijf en BAS (bggz), Ouderen en Jeugd) en drie clusterdirecteuren (Mens & Organisatie, Markt en Bedrijfsvoering). Elke directeur is volledig verantwoordelijk voor het behalen van de (zorg)inhoudelijke, financiële en beleidsmatige doelen van zijn organisatieonderdeel. Om de doelen te behalen, baseert de directeur zich op het jaarplan en de begroting.

Algemene profielschets (leden) Raad van Toezicht
Elk lid van de Raad van Toezicht moet in beginsel een generalist zijn die afwegingen kan maken in het belang van de organisatie. De leden hebben een interne taak en vertegenwoordigen de organisatie dus niet naar buiten. Onder normale omstandigheden beslaan de werkzaamheden twaalf dagen per jaar, maar in bijzondere omstandigheden maakt het lid meer tijd vrij. Het nieuwe lid volgt in overleg een introductieprogramma. Gezien de plek die vrijkomt, wordt van het nieuwe lid verwacht dat hij deskundig is op het gebied van Bedrijfsvoering en Financieel/Economisch beleid. Ook verwachten ze dat hij na een jaar de rol van voorzitter van de Auditcommissie op zich zal nemen.

Voor een goede samenstelling van de Raad van Toezicht voldoet een lid aan de algemene voorwaarden en de criteria voor specifieke deskundigheid, persoonlijke eigenschappen en kennis en ervaring. Daarnaast onderschrijft het lid ook de toezichtvisie van de Raad van Toezicht.

Deskundigheid
Om succesvol te functioneren als toezichthouder en team hanteert GGNet de onderstaande criteria.

Het lid van de Raad van Toezicht:

 • Is oprecht betrokken bij en heeft affiniteit met de aard, activiteiten en cultuur van GGNet;
 • Is in staat de hoofdlijnen van het totale beleid van de afzonderlijke organisaties en haar belangen te beoordelen;
 • Heeft een scherp oog voor de risico’s en kansen die de markt biedt;
 • Heeft oog voor de verschillende belangen binnen en buiten de organisatie;
 • Heeft begrip van en gevoel voor de omgevingsfactoren die het succes van GGNet bepalen;
 • Kan besluiten nemen op basis van rationele overwegingen met gevoel voor verhoudingen;
 • Wordt ook door de buitenwereld gezien als iemand die een onafhankelijke positie ten opzichte van de Raad van Bestuur inneemt;
 • Heeft minimaal kennis van de Nederlandse Corporate Governance Code;
 • Is in het verleden niet werkzaam bij of verbonden geweest aan GGNet;
 • Maakt geen deel uit van een bestuurs- of toezichthoudend college van een organisatie waarmee GGNet zakelijke belangen heeft.

Persoonlijke eigenschappen
Gezocht wordt iemand:

 • Die zijn of haar sporen heeft verdiend;
 • Die maatschappelijk en bestuurlijk breed geïnformeerd is en dus een eigen relevant netwerk heeft;
 • Die past in het team en bijdraagt aan een goed samenspel en tegenspel met de overige leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
 • Die handelt vanuit integriteit, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid;
 • Met strategisch denkvermogen, inlevingsvermogen en leiderschapskwaliteiten;
 • Die energie en daadkracht uitstraalt en ook ongevraagd initiatieven naar (mede-) toezichthouders en de Raad van Bestuur ontplooit;
 • Die kan omgaan met conflicten door de balans te vinden tussen afstand houden, onafhankelijkheid en actief laten informeren;
 • Met zelfreflectie en het vermogen om op constructieve wijze feedback te kunnen geven;
 • Met een gezond kritische houding;
 • Die zich vragend en luisterend opstelt, onbevangen is en actief signalen en informatie verzamelt om de kwaliteit van het functioneren van de Raad te verhogen


Toezichtvisie
Leden moeten de toezichtvisie van de Raad van Toezicht onderschrijven en zich gedragen naar de waarden van de visie. Die waarden staan hieronder beschreven.

De leden van de Raad van Toezicht:
1. Hanteren een goede balans tussen de verschillende belangen voor hun handelen:
a. Goede zorg aan patiënten;
b. Aandacht voor het belang van familie en naasten;
c. Een goede werkomgeving voor de medewerkers in een gezonde organisatie;
d. Een organisatie die verbonden is met de omgeving en constructief samenwerkt met belanghebbenden;
2. Hebben bij voorkeur de open dialoog centraal staan. In eerste instantie met de Raad van Bestuur, maar zeker ook met belanghebbenden. In de dialoog bevraagt en zoekt het lid naar het verschil in inzicht in plaats van te streven naar consensus;
3. Spreken bij voorkeur niet óver de Raad van Bestuur maar mét de Raad van Bestuur. Concreet betekent dit voor de Raad van Toezicht dat ze dat wat ze over de Raad van Bestuur bespreekt vervolgens ook altijd met de Raad van Bestuur bespreekt;
4. Zijn onbevangen, onpartijdig en handelen niet vanuit vooroordelen maar durven vrijmoedig de dialoog aan te gaan met elkaar, met de Raad van Bestuur en met belanghebbenden waar dat aan de orde is;
5. Zijn onafhankelijk, dat wil zeggen dat ze geen ander belang vertegenwoordigen dan het maatschappelijke belang van GGNet zoals statutair is vastgelegd;
6. Zijn aan te spreken op hoe ze invulling geven aan hun functie en hun rollen. Daarnaast leggen zij hierover actief verantwoording af aan belanghebbenden;
7. Grijpen alle kansen aan om zich als Raad van Toezicht verder te ontwikkelen en te bekwamen en dagen daartoe ook de Raad van Bestuur vanuit hun werkgeversrol uit;
8. Zijn beschikbaar en hebben voldoende tijd om hun werkzaamheden naar behoren te kunnen voldoen. Als zij hieraan niet meer kunnen voldoen, treden ze af.

Samengevat verlangt GGNet van een lid Raad van Toezicht:

 • Affiniteit met de aard, doelstelling en functie van de organisatie;
 • Algemene bestuurlijke of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
 • Juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Vermogen om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord bij te staan vanuit een open dialoog en onbevangen houding;
 • Vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • Vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een stichting stellen als GGNet;
 • Vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • Voldoende beschikbaarheid;
 • Bezonnenheid in oordeel, zakelijke nuchterheid en besluitvaardigheid;
 • Onafhankelijkheid van de ondernemingsactiviteiten van de organisaties en de aan haar gelieerde activiteiten;
 • Een goed ontwikkeld gevoel voor samenwerking en communicatie;
 • Gericht op samenwerking en professionalisering van het toezicht (lerende houding);
 • (Zelf)kritisch vermogen;
 • Persoonlijk gezag en autoriteit (charisma);
 • Adviesvaardigheden.

Aanvullende wensen voor het nieuwe lid

Naast de criteria voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht, wordt gezocht naar iemand die de samenstelling van de zittende leden versterkt met:

 • Een gedegen financiële achtergrond en expertise en bedrijfskundige ervaring. Sterke voorkeur voor een Register Accountant;
 • Brede deskundigheid en ervaring op het gebied van vastgoed. Het gaat om strategische en tactische deskundigheid zoals financieringen en financieringsconstructies, herontwikkeling en herbestemming van zorggebouwen en -grond;
 • Ruime bestuurlijke of toezichthoudende ervaring;
 • Juridische kennis en ervaring (optioneel);
 • Vertrouwdheid met lokaal en regionaal bestuur en begrip van de dynamiek tussen GGNet en het regionaal bestuur;
 • Betrokkenheid bij de regio (optioneel);
 • Een netwerk in de regio (optioneel).

Locatie
Warnsveld.

Bezoldiging
Het honorarium valt binnen de wettelijke kaders van de WNT en is afhankelijk van de klassenindeling van GGNet. Het honorarium van het lid van de Raad van Toezicht is voor het jaar 2020 vastgesteld op € 20.100,= per jaar exclusief BTW.


Procedure
• GGNet laat zich in deze ondersteunen door Bert Pilon, partner Boyden Global Executive Search. U kunt uw sollicitatie, plus actueel CV tot maandag 14 september mailen naar infonetherlands@boyden.com.
• In de week van 14 september hoort u of u wordt uitgenodigd voor een eerste interview bij Boyden;
• Interview met Boyden;
• Na wederzijdse overeenstemming presentatie aan opdrachtgever;
• De gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op dinsdag 6 oktober en maandag 12 oktober 2020;
• Volledige discretie.


www.ggnet.nl
www.boyden.nl


Boyden Global Executive Search ondersteunt GGNet in deze procedure. Bekijk de vacature op werkenbijggnet.nl/raadvantoezicht. Als u geïnteresseerd bent,
stuurt u voor 14 september uw CV en een begeleidende brief naar infonetherlands@boyden.com. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Bert Pilon, partner Boyden op telefoonnummer 020-6611799.