1. Vacatures
 2. Voorzitter Raad van Commissarissen

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter Raad van Commissarissen

Aardoom & De Jong zoekt voor Havensteder naar een gezaghebbende en inspirerende Voorzitter Raad van Commissarissen. Interesse? Lees dan snel verder!

4 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Scheepmakerspassage, Rotterdam, Zuid-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 5-10 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Voorzitter Raad van Commissarissen

Voor Havensteder is Aardoom & de Jong op zoek naar een gezaghebbende en inspirerende Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Heb jij een eigentijdse visie op toezichthouden en een hart voor Rotterdam en de volkshuisvesting? Dan gaan we graag met je in gesprek!

Functieomschrijving
Als voorzitter zit je de vergaderingen van de raad van commissarissen voor en zorg je voor collegiale besluitvorming. Je geeft in de vergaderingen ruimte aan de overige leden en let erop dat hun inbreng optimaal aan bod komt. Daarbij verlies je de effectiviteit en efficiency niet uit het oog. Je zorgt ervoor dat de raad van commissarissen als team functioneert. Als voorzitter zorg je voor transparantie en verantwoording over het functioneren van de raad van commissarissen.
Je bent namens de raad aanspreekpunt voor de bestuurder(s) en stelt samen met de bestuurder(s) de agenda op voor de raad van commissarissen.
Je voert evaluatiegesprekken met de leden van de raad van commissarissen en samen met één of meer leden van de raad, met de bestuurder(s).
In voorkomende gevallen vertegenwoordig je de stichting extern.

Functie-eisen

Persoonsprofiel
Je bent een stevig en gezaghebbend, samenbindend leider, met een onafhankelijke en kritische houding. Je bent maatschappelijk actief, energiek, straalt senioriteit uit en bent crisisbestendig. Je bent inhoudsgedreven en nieuwsgierig. Je hebt een uitstekend empatisch en reflectief vermogen en beschikt over zeer goede sociale en communicatieve eigenschappen. In je optreden laat je souplesse en flexibiliteit zien. Je hebt inzicht in en gevoel voor de inclusieve samenleving en maatschappelijke opgave in de stadsregio Rotterdam en hart voor de volkshuisvesting.

Specifieke eisen voor de voorzitter
Naast de algemene eisen die voor alle leden van de Raad van Commissarissen gelden, heb je als voorzitter:
 • Statuur en gezag, verkregen door je maatschappelijke positie en loopbaan.
 • Ervaring als voorzitter van een raad van toezicht/raad van commissarissen van een organisatie met een vergelijkbare complexiteit.
 • Een eigentijdse visie op toezichthouden.
 • Een breed en actueel netwerk dat je ten dienste kan stellen van de stichting.
 • Levenservaring en wijsheid.

Havensteder
Havensteder is een woningcorporatie in de kern van stadsregio Rotterdam. Er werken zo’n 500 mensen aan het verhuren, beheren, bouwen, verbeteren en onderhouden van ruim 45.000 woningen. Havensteder staat midden in de samenleving en biedt bewoners een betaalbaar thuis. Havensteder streeft naar een inclusieve stad. Daarin is voor iedereen plek en is iedereen van toegevoegde waarde.
Bewoners uit verschillende groepen ontmoeten elkaar en helpen elkaar verder: iedereen doet mee. Goed, betaalbaar wonen is een randvoorwaarde voor ‘meedoen’. Havensteder voelt zich verantwoordelijk voor de samenstelling van de woningvoorraad, het stimuleren van interactie en ontmoetingsmogelijkheden. En waar nodig geven zij een steuntje in de rug. Zelf of via de partners: Samen geven wij thuis!

Missie
Havensteder is sterk in huisvesting voor mensen met een beperkt inkomen of een kwetsbare positie in de stadsregio Rotterdam. Dat betekent onder meer dat ze:
 • Betaalbare woningen bieden, die goed en duurzaam worden onderhouden en waar mensen prettig wonen.
 • Waar mogelijk, samenwerken met anderen. Met bewoners, maar ook met bijvoorbeeld organisaties in de wijk en de gemeente.
 • Efficiënt en zakelijk werken, met hart voor de klanten.
 • Open zijn over hun besluiten en het waarom daarvan. En dat er integer wordt gewerkt.
 • De financiële huishouding op orde houden: rekenen met structurele inkomsten en stevig risicomanagement.

Havensteder heeft als ambitie voor de mensen die het nodig hebben een betaalbaar thuis te realiseren. De komende jaren staan stevige investeringsprogramma’s op het programma. Ook de verduurzaming van het vastgoed is een belangrijk thema.

Havensteder beweegt zich naar een flexibele netwerkorganisatie, sterk in wonen. De organisatie heeft haar bedrijfsvoering goed voor elkaar en staat gesteld voor de volgende fase, waarbij de verdere digitale transformatie een centrale plek inneemt. Kwaliteit van dienstverlening is een belangrijk thema binnen Havensteder.
In het Havenstederplan staat de koers voor de komende vier jaar: www.havensteder.nl/havenstederplan.

Raad van commissarissen
De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden ondernemingen. De raad van commissarissen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Daarnaast fungeert de raad van commissarissen als werkgever van de bestuurder(s). De raad van commissarissen bestaat conform de statuten uit vijf tot zeven personen. De raad van commissarissen heeft commissies ingesteld ter ondersteuning van het toezicht: een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een commissie wonen.
De commissies worden door de raad van commissarissen uit zijn midden in- en samengesteld. De raad van commissarissen blijft integraal verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door één van de commissies. Iedere commissie heeft een reglement waarin rol en verantwoordelijkheden zijn omschreven, evenals de samenstelling en werkwijze van de commissies.
Zie Governance Handboek Havensteder: www.havensteder.nl/governance.

Samenstelling van de raad van commissarissen
Om de taken goed te kunnen uitvoeren worden algemene en specifieke eisen gesteld aan de raad van commissarissen als collectief, aan individuele leden en aan de voorzitter. In de raad zullen diverse deskundigheden aanwezig moeten zijn om het brede spectrum van de stichting te kunnen overzien. Het functioneren van de raad is gediend bij een goede teamsamenstelling; de individuele leden dienen elkaar aan te vullen en in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken. Bij de samenstelling wordt in eerste instantie gekeken naar de benodigde kwaliteitseisen en daarnaast naar de diversiteit in de samenstelling van de raad van commissarissen. Onder diversiteit wordt verstaan de verscheidenheid in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken.
Bij de samenstelling van de raad van commissarissen worden de volgende uitgangspunten in acht te genomen:
 1. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat een constructieve besluitvorming mogelijk is.
 2. De leden van de raad van commissarissen dienen zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van (de leden van) het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch te kunnen opereren.
 3. Er dient in de raad van commissarissen voldoende deskundigheid aanwezig te zijn op bestuurlijk en maatschappelijk terrein.
 4. De raad dient pluriform te zijn samengesteld en de leden van de raad van commissarissen dienen deskundig te zijn.
 5. De leden van de raad van commissarissen hebben geen persoonlijk belang in de stichting of de door haar in standgehouden onderneming.

Algemene eisen en deskundigheid
De commissarissen:
 • Zijn geschikt voor hun taak volgens de vigerende geschiktheidsnorm en betrouwbaar.
 • Onderschrijven de maatschappelijke onderneming als relevante organisatiefilosofie en bewaken - binnen de visie en missie van de stichting - de invulling daarvan.
 • Beschikken over beleidsmatig denkvermogen en zijn in staat zicht te krijgen en te houden op alle voor de organisatie van belang zijnde beleidsvelden.
 • Hebben het vermogen strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien.
 • Kunnen maatschappelijke trends signaleren en de vertaling naar de volkshuisvesting in het bijzonder beoordelen.
 • Beschikken over basale financieel-economische kennis en basale juridische kennis.
 • Zijn integer en beseffen daarmee een voorbeeldfunctie te vervullen.
 • Hebben voldoende tijd beschikbaar om invulling te kunnen geven aan de functie (circa 180 uur per jaar).
 • Zijn bereid deel te nemen aan een commissie en daarvoor de rol van voorzitter te vervullen.

Ervaring
De commissarissen:
 • Hebben voldoende statuur om met gezag volwaardig tegenspel te kunnen bieden aan de bestuurder.
 • Hebben zicht op en respect voor de onderscheiden rollen van de toezichthouders en de bestuurder.
 • Beschikken en onderhouden een breed netwerk dat zij ten dienste kunnen stellen van de stichting.
 • Voelen zich betrokken bij de maatschappelijke vraagstukken in de regio. Tenminste twee commissarissen hebben een herkenbare binding met de regio.

Houding
De commissarissen:
 • Hebben een onafhankelijk positief kritische grondhouding ten opzichte van de bestuurder.
 • Zijn bereid zich na benoeming snel in te werken in de complexe wereld van de volkshuisvesting en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.
 • Gedragen zich als lid van een team, zijn bereid zich in dat team kwetsbaar op te stellen.
 • Durven binnen de raad een afwijkende mening te ventileren en zaken ter discussie te stellen.
 • Zijn kritisch met betrekking tot hun eigen functioneren en zullen dit jaarlijks evalueren.
 • Zijn aanspreekbaar voor belanghouders als het gaat om het afleggen van verantwoording over het gehouden toezicht en het functioneren van de raad.

Deskundigheid
De raad van commissarissen beschikt als collectief over deskundigheid op de volgende gebieden:
 • Bedrijfseconomie en financiën.
 • Volkshuisvesting, wonen en wijken, stedelijke vernieuwing.
 • Vastgoedontwikkeling en beheer.
 • Marketing en communicatie.
 • Arbeidsverhoudingen en organisatie-ontwikkeling.
 • Huurdersvraagstukken en samenlevingsontwikkeling.
 • Wet- en regelgeving.

Het is mogelijk dat bepaalde deskundigheden gecombineerd voorkomen in één persoon.

Competenties
Alle leden van de raad van commissarissen beschikken over de volgende competenties: authenticiteit, bestuurlijk inzicht, helikopterview, integriteit en moreel besef, maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid, onafhankelijke oordeelsvorming, teamspeler, vakinhoudelijke kennis en visie, zelfreflectie, voorzittersvaardigheid.

Functie-eisen
Voor alle commissarissen gelden de volgende functie-eisen:
 • Wo-werk- en -denkniveau.
 • Ervaring in een organisatie op het snijvlak van politiek en bedrijfsleven.
 • Ervaring met het leiden van complexe organisaties in een eindverantwoordelijke bestuurlijke positie.

Arbeidsvoorwaarden
De functie wordt beloond passend binnen de beroepsregel bezoldiging Commissarissen van de VTW.

Procedure
De benoeming van de nieuwe Voorzitter van de raad van commissarissen van Havensteder zal plaatsvinden conform de richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Een lid van de Raad van Commissarissen wordt benoemd voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot herbenoeming van nog éénmaal vier jaar.

Bij de werving en selectie laat Havensteder zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met mevrouw mr. drs. Ans Cuijpers, partner bij Aardoom & de Jong, telefoonnummer 06-13738525 of via mail: cuijpers@aardoomendejong.nl.
Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met Anouk Meijer, projectmedewerker, telefoonnummer 06-54226853 of via mail: anouk@aardoomendejong.nl.

Sluiting reactietermijn – 25 februari 2022
Voorselectiegesprekken door Aardoom & de Jong – week 9
Eerste ronde gesprekken bij Havensteder – vrijdag 11 maart 2022 van 09:00 tot 14:00 uur
Tweede ronde gesprekken bij Havensteder – dinsdag 15 maart 2022 vanaf 12:30 uur
Gesprekken met OR en De Brug – 17 maart 2022 van 16:30 tot 18:30 uur
Voorgenomen benoeming – 22 maart 2022
Start procedure Aw – 23 maart 2022

Havensteder streeft naar diversiteit in de organisatie en nodigt nadrukkelijk kandidaten die hieraan een bijdrage kunnen leveren uit om te solliciteren.

Je reactie, voorzien van motivatiebrief en cv (beide in Word-formaat) zien wij graag z.s.m. maar uiterlijk vóór 25 februari 2022 tegemoet.
Alle sollicitaties gaan via Aardoom & de Jong. Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op de website van Aardoom & de Jong.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.