Voorzitter Bestuur

20 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Rotterdam, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

De voorzitter is het boegbeeld van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds. Hij vertegenwoordigt de fondsen naar buiten toe en waar nodig in bestuurlijke overlegsituaties.

De voorzitter geeft leiding aan de vergaderingen van het Algemeen Bestuur, van het Dagelijks Bestuur, van de Bezwaarschriftencommissie, personeelscommissie en van de Auditcommissie van beide stichtingen. Hij heeft daarin geen stemrecht.

Van de voorzitter wordt verwacht dat hij in het natuurlijke spanningsveld tussen werkgevers en werknemers fungeert als bruggenbouwer die, zonder al te nadrukkelijk aanwezig te zijn, het bestuur besluiten laat nemen, bij voorkeur op basis van consensus. Bij die besluitvorming dienen de belangen van de sector, schoolbesturen en medewerkers voortdurend op de voorgrond te staan en te worden bewaakt, ook, en wellicht met name, door de voorzitter.

Tussen de (bestuurs-)vergaderingen door fungeert de voorzitter als klankbord voor de directie in die dagelijkse aangelegenheden waar een bestuurlijk aspect aan kleeft en bij de voorbereiding van de (bestuurs-) vergaderingen.

Functie-eisen

- Academisch werk- en denkniveau

- Relevante bestuurlijke ervaring

- Ruime ervaring met technisch/procesmatig voorzitterschap

- Kennis van hoofdlijnen van onderwijsbeleid

- Kennis van relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen

- Relevant netwerk

Persoonsprofiel
U bent een begaafd voorzitter, terughoudend waar mogelijk en besluitvaardig waar nodig. U weet op persoonlijk gezag partijen en belangen tot elkaar te brengen. U bent creatief in het vinden van oplossingen en het doorbreken van impasses. Respect, diplomatie en humor kenmerken uw houding.

Competenties
De volgende competenties zullen tijdens het selectieproces in het bijzonder worden getoetst:

- Impact: Maakt een positieve eerste indruk op anderen; heeft uitstraling en komt krachtig en geloofwaardig over

- Interpersoonlijke sensitiviteit: Heeft oog, zorg en respect voor de gevoelens van anderen, toont belangstelling voor de mening van anderen, stelt zich positief en tolerant op ten opzichte van verschillen in behoeften en zienswijzen

- Opbouwen en onderhouden van relaties: Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, stelt anderen op hun gemak, bevordert harmonie en consensus door diplomatiek optreden bij onenigheid en potentiële conflicten

- Overtuigingskracht: Is in staat de mening en houding van anderen te beïnvloeden en verkrijgt instemming voor voorstellen, plannen en ideeën, is vaardig in onderhandelen

- Vasthoudendheid: Is veerkrachtig en volhoudend, blijft ook bij tegenslag naar het doel streven (zolang dat realistisch gezien haalbaar is), kan goed omgaan met teleurstelling en tegenvallers.

Arbeidsvoorwaarden
Uitgangspunt is een aanstelling voor 0,4 fte. Beloning wordt gebaseerd op schaal 18 van de BBRA (Rijk). De voorzitter wordt in functie benoemd door het Algemeen Bestuur voor een periode van vier jaar en is éénmalig voor nogmaals 4 jaar herbenoembaar.

Bedrijfsomschrijving

Inleiding
Het Vervangingsfonds en het Participatiefonds zijn ZBO’s met een wettelijke taak en bestaan inmiddels al zo’n 25 jaar. Beide fondsen zijn opgericht met het doel schoolbesturen in het primair onderwijs financiële waarborgen te bieden. Het Vervangingsfonds doet dat sinds 1992 voor de kosten van vervanging en het Participatiefonds doet dat sinds 1995 voor de kosten die gepaard gaan met werkloosheid.

Beide fondsen hebben tevens een flankerende taak, die tot doel heeft de zogenaamde schadelast voor de fondsen te beperken en de premie betaalbaar te houden. Het Participatiefonds doet dit sinds jaar en dag langs een tweesporenbeleid dat is gebaseerd op de bedoeling van de wetgever bij de oprichting van het fonds, namelijk het beperken van nieuwe aanspraken door het toetsen van het voorgenomen ontslag op onvermijdbaarheid (instroomtoets) en het bevorderen van de uitstroom uit het wachtgeld van mensen die een uitkering ontvangen (re-integratie van werkloos geworden personeel).

Het Vervangingsfonds heeft de flankerende taak de bedrijfsgezondheidszorg in het primair onderwijs in te voeren en in stand te houden en de taak de kwaliteit van de bedrijfsgezondheid van de sector te bevorderen en te bewaken. Het Vervangingsfonds doet dat door schoolbesturen gebruik te laten maken van de faciliteiten die het Vervangingsfonds voor scholen beschikbaar stelt op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim- en personeelsbeleid.
Het Vervangingsfonds ondersteunt werkgever en werknemer via onafhankelijk en kosteloos advies, met adviseurs die beschikken over veel kennis en ervaring. Het Vervangingsfonds ontwikkelt producten die ondersteuning bieden op het gebied van verzuim & re-integratie. Verder zijn er adviseurs die ondersteuning bieden bij het verbeteren van het verzuimbeleid.

Het Bestuur
Het Bestuur van beide stichtingen is paritair samengesteld en bestaat uit bestuursleden die zijn benoemd door het bestuur op voordracht van de vereniging PO-Raad (4 leden) en de vier Centrales van Overheids- en Onderwijspersoneel (4 leden). Het Bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter en is statutair belast met het besturen van de stichting en het bepalen van het beleid van de stichting. De onafhankelijke voorzitter wordt benoemd door het bestuur en mag niet verbonden zijn aan ofwel de PO-Raad ofwel één van de vier centrales van overheids- en onderwijspersoneel.

Alhoewel Vervangingsfonds en Participatiefonds formeel-juridisch en financieel volstrekt gescheiden rechtspersonen zijn, schrijven de statuten van beide organisaties een personele unie tussen de besturen voor, dat wil zeggen dezelfde personen hebben zitting in beide besturen. Beide stichtingen kennen ook een Bestuur, een (interne) bezwaarschriftencommissie die namens het Bestuur de binnengekomen bezwaarschriften behandelt, een personeelscommissie en een Auditcommissie die het bestuur adviseert in financiële aangelegenheden.

De organisatie
De ondersteuning van het bestuur en de (regie van de) uitvoering van de werkzaamheden is in handen van het bestuursbureau te Rotterdam. De taken van het bestuursbureau zijn onder andere de beleidsvoorbereiding voor het bestuur en het coördineren en uitvoeren van het beleid dat het bestuur heeft vastgesteld. Daarnaast verzorgt het bestuursbureau de aansturing van de uitvoeringsorganisatie.

Het bestuursbureau kent 4 afdelingen en een directie. In de afdelingen Strategie & Innovatie, Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Control werken circa 40 fte’s. Een belangrijk deel van de uitvoering is uitbesteed aan twee grote uitvoeringsorganisaties in Zoetermeer (DUO) en Heerlen (APG). Regievoering/opdrachtgeverschap is daarmee een belangrijke taak van het bestuursbureau.

Actuele context

Het Vervangingsfonds
De modernisering van zowel het Vervangingsfonds als het Participatiefonds is begonnen met de in het regeerakkoord opgenomen opdracht aan het kabinet Rutte II, het Vervangings- en Participatiefonds te moderniseren zodat ‘goed werkgeverschap’ beter kan worden beloond. Ten aanzien van het Vervangingsfonds zijn inmiddels diverse verbeteringen gerealiseerd of in gang gezet. Het gaat daarbij onder andere om de invoering van de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de kosten van vervanging, het vereenvoudigen van het reglement, het verbeteren en differentiëren van de dienstverlening, het terugdringen van de onrechtmatigheid en het versterken van de prikkelwerking om schoolbesturen een grotere incentive te geven hun verzuimbeleid te verbeteren.

De huidige staatssecretaris van OCW heeft het standpunt ingenomen dat de verplichte aansluiting van schoolbesturen in zijn geheel kan komen te vervallen. Na invoering van de lumpsumbekostiging en decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden is er naar de mening van de huidige staatssecretaris niet langer sprake van een stelseltaak voor de overheid. De staatssecretaris heeft aangegeven met een hiertoe strekkend wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te willen sturen dat door sociale partners in het primair onderwijs gedragen werd. Het streven van de Staatssecretaris was de verplichte aansluiting per 1 januari 2018 te laten vervallen. Dit streven is gedurende de huidige kabinetsperiode niet gerealiseerd.

De sociale partners onderling hebben geen overeenstemming kunnen vinden over enerzijds het vervallen van de verplichte aansluiting en anderzijds de condities waaronder dit zou moeten plaatsvinden. Wel zijn de sociale partners het inmiddels eens over het gewenste eindplaatje waarin schoolbesturen zelf verantwoordelijk dienen te worden voor hun verzuim- en vervangingsbeleid. Hoe en in welk tempo het gewenst eindplaatje bereikt zal worden is momenteel nog onderwerp van gesprek. Parallel aan dit proces zijn de sociale partners recentelijk door het ministerie verzocht ook een visie voor te bereiden over de BGZ-taken ná het vervallen van de verplichte aansluiting.

Het Participatiefonds
Uitgangspunt bij de modernisering van het Participatiefonds van het kabinet Rutte II was: ‘te komen tot een vereenvoudigd en administratief minder belastend systeem voor de verevening van risico’s van werkloosheidsuitgaven’. ‘In dit systeem moet sprake zijn van voldoende prikkelwerking om werkloosheid te voorkomen c.q. te bekorten’. ‘Verder worden in het systeem de risico’s evenwichtig verdeeld tussen het collectief van schoolbesturen en de individuele besturen waar de uitkeringen zich voordoen’.

Nadat er in juli 2016 een nieuwe cao tot stand is gekomen is er zowel bij de bonden als bij de PO-Raad bereidheid getoond om, in navolging van het Vervangingsfonds, met elkaar in gesprek te gaan over de modernisering van het Participatiefonds. Om de modernisering verder vorm te geven is begin 2017 een informele voorbereidingsgroep ingesteld. Deze voorbereidingsgroep is inmiddels meerdere malen bijeengeweest. Naar verwachting zal een gezamenlijke visie eind 2017 geformuleerd kunnen worden.

De procedure

2 september 2017 – Mediawerving

Week 39 – Voorselectie

9 oktober – Eerste gespreksronde

26 oktober – Tweede gespreksronde

Week 43 – Arbeidsvoorwaardengesprek

Week 44 – Voordracht aan bestuur

Week 45 – Officiële benoeming bestuur

22 november – Presentatie nieuwe voorzitter (congres)

1 januari 2018 – Start nieuwe voorzitter

Informatie
Voor informatie over de inhoud van de functie en de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw mr. drs. Ans Cuijpers, partner de Galan Groep, telefoonnummer 035 – 694 8000.

Uitgebreide algemene informatie kunt u vinden op de websites: www.vervangingsfonds.nl en www.participatiefonds.nl

De vacature staat open voor iedereen die past binnen deze profielschets en die aan alle eisen voldoet. De voorzitter mag niet verbonden zijn met een in het Bestuur van de fondsen participerende organisatie.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature