1. Vacatures
 2. Voorzitter raad van Commissarissen

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter raad van Commissarissen

Beschikt u over bestuurlijke kwaliteiten met ervaring in een complexe omgeving waar ruim strategisch inzicht nodig was? Dan zijn wij opzoek naar u!

29 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Pascalstraat, Ede, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 5-10 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Voorzitter raad van Commissarissen

Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV) is de overkoepelende organisatie voor huisartsenzorg in de Gelderse Vallei. HAGV biedt ondersteuning aan huisartsen en organiseert de huisartsenzorg buiten kantooruren en ketenzorg en zorgvernieuwing in de dagpraktijken. Daarnaast zorgt HAGV voor kwalitatief goede nascholing voor huisartsen en medewerkers. De organisatie is in 2013 ontstaan uit een fusie tussen de Coöperatieve
Vereniging Huisartsenpost ‘de Gelderse Vallei’ en de Regionale Organisatie Huisartsen Gelderse Vallei.

HAGV behoort tot de beste huisartsenposten in Nederland en heeft de ambitie zich verder te ontwikkelen tot hét expertisecentrum rondom huisartsengeneeskunde. Dit alles in nauwe aansluiting op de ontwikkelingen binnen de regio.

HAGV bestaat uit een vereniging en een werkmaatschappij. Bij de Coöperatieve Vereniging Huisartsen Gelderse Vallei zijn alle praktijkhoudende huisartsen uit de regio aangesloten. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van vier huisartsen en is enig aandeelhouder in de werkmaatschappij Holding Huisartsen Gelderse Vallei B.V. Holding Huisartsen Gelderse Vallei B.V.

De holding heeft vier dochterondernemingen:
 • Huisartsenpost Gelderse Vallei levert de spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren.
 • Ketenzorg Gelderse Vallei organiseert en faciliteert bepaalde vormen van chronische zorg in de dagpraktijk.
 • POH GGZ Gelderse Vallei ondersteunt huisartsen bij het leveren van geestelijke gezondheidszorg in de dagpraktijk.
 • Gelderse Vallei Academie biedt goede en toegankelijke nascholing voor huisartsen, praktijkmedewerkers en triagisten aan.

De holding en haar dochterondernemingen worden bestuurd door een Raad van Bestuur (RvB) die bestaat uit een algemeen directeur en een medisch directeur. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt onafhankelijk toezicht op de organisatie.

Raad van Commissarissen
Sinds 2013 heeft HAGV een onafhankelijke RvC. Conform de landelijke Governancecode voor zorgorganisaties, heeft de RvC vijf taken:
 1. De RvC is betrokken bij het opstellen van de reglementen die de werkwijze van de RvB vormgeven.
 2. Het goedkeuren van het jaarlijkse werkplan en de begroting.
 3. Het toezichthouden op de instelling in algemene zin.
 4. Gevraagd en ongevraagd advies geven en sparren met de RvB over beleid, uitgangspunten en vormgeving van de organisatie.
 5. Het werkgeverschap van de RvB.

Het toezicht van de RvC strekt zich uit tot:
 • De realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de onderneming.
 • De strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de onderneming.
 • De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.
 • De financiële verslaglegging.
 • De kwaliteit en veiligheid van zorg.
 • De naleving van wet- en regelgeving.
 • De verhouding met belanghebbenden/ patiënten.
 • Het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de onderneming.

De samenstelling van de RvC dient afgestemd te zijn op haar taken en de doelstelling van de organisatie. De volgende deskundigheden worden dan ook in de RvC opgenomen:
 • Huisartsgeneeskundige deskundigheid.
 • Financieel/ economische deskundigheid.
 • Bestuurlijke/ organisatorische deskundigheid.
 • HRM-juridische deskundigheid.
 • Bekendheid met belangen van cliënten/ maatschappelijke functie.

Gezien de diversiteit en de zwaarte van de portefeuilles is gekozen om de RvC te laten bestaan uit maximaal vijf leden.

Functie-eisen

Het algemene profiel geldend voor de voltallige RvC is als volgt:
 • Affiniteit met eerstelijnszorg in het algemeen en in het bijzonder de huisartsenzorg.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in een complexe omgeving.
 • Ruim strategisch inzicht en visievorming.
 • Onafhankelijke oordeelsvorming, integriteit en ondernemerschap.
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Inzicht in het krachtenveld waarin de huisartsenzorg zich bevindt en inzicht in de (politieke) besluitvormingsprocessen bij overheden c.q. de gezondheidszorg.
 • Vermogen om een juist evenwicht te hanteren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Inzicht in een of meer van de inhoudelijke portefeuilles.
 • Het vermogen en de attitude om de directie een klankbord te bieden, zonder in bestuurlijke verantwoording te treden.
 • het vermogen om het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de organisatie te toetsen.
 • Het vermogen om toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen.

Zij beschikken over algemene bestuurlijke ervaring en kwaliteiten, zijn maatschappelijk actief en beschikken over relevante netwerken. Hebben inzicht in de ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied en blijven zich verdiepen in de maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en die in de zorg in het bijzonder.

Specifieke competenties voor de voorzitter RvC:
 • Als verbindende voorzitter kennis en oog hebben voor bestuurlijke verhoudingen en daar goed richting en sturing aan kunnen geven.
 • Aantoonbare bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een bestuur dan wel Raad van Commissarissen.
 • Kennis en/of zicht hebben op bestuurlijke besluitvormingsprocessen en in staat zijn als voorzitter vergaderingen snel en efficiënt te laten verlopen.
 • In staat zijn om als klankbord te dienen voor reflectie op toezicht en toetsing door de RvC, reflectie op strategische thema’s en thema’s voor de ontwikkeling van de organisatie.
 • De nieuwe voorzitter RvC is flexibel en beschikt over voldoende tijd.

Profiel
De juiste kandidaat is een natuurlijk verbinder met een goed ontwikkeld perspectief op strategie. Hij/zij helpt de organisatie vooruit te kijken en is in staat om binnen het complexe krachtenveld zowel intern als extern verbinding te behouden. Duidelijk, adequaat en benaderbaar. De kandidaat beweegt zich eenvoudig binnen een bestuurlijke omgeving en bekleedt een (eind) verantwoordelijke functie binnen de zorg of een aanpalende sector. De nieuw te werven voorzitter vormt samen met een van de andere leden de auditcommissie Financiën en de remuneratiecommissie.

Honorering
Honorering is conform de WNT en de Regeling Zorg. De leden van de RvC worden benoemd door de algemene vergadering (AVA) na bindende voordracht door de RvC. De zittingstermijn van een commissaris is vier jaar. Een commissaris is eenmaal herbenoembaar. De RvC vergadert vier keer per jaar.

Procedure
Kwaliteit is voor alle leden van de RvC het leidende principe. Bij de selectie en benoeming wordt de bepaling uit de Wet Bestuur en Toezicht ten aanzien van de limitering van het aantal toezichthoudende functies in acht genomen.

De begeleiding van deze procedure is in handen van bureau Rieken & Oomen in de persoon van mevrouw Maura Spalink. Zij zal gesprekken voeren met, in potentie, voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cv’s van de geschikte kandidaten worden gepresenteerd aan de selectiecommissie van HAGV. Op basis hiervan worden de kandidaten geselecteerd die worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Het nieuwe lid RvC wordt vervolgens benoemd door de algemene vergadering na bindende voordracht door de RvC.

Solliciteren en inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Maura Spalink, bereikbaar via tel.nr. 06-30986856 of via kantoor tel. nr. 030-2930144.

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 18 februari via het online sollicitatieformulier op de website van Rieken & Oomen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.