Voorzitter College van Bestuur

U bent een natuurlijk bindende factor, toegankelijk en transparant in het handelen en geeft vanuit vertrouwen leiding aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Eerlijkheid, respect en integriteit zijn kernwaarden van uw leiderschap.

18 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Landelijk / geen vaste standplaats
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

College van Bestuur
Het College van Bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de strategie, de sturingsfilosofie, het beleid en de uitvoering daarvan voor de hele organisatie. De uitvoering vindt primair plaats op het niveau van de academies en de ondersteunende stafdiensten; het College van Bestuur schept de noodzakelijke voorwaarden en is bestuurlijk verantwoordelijk. Het College van Bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de strategie, de sturingsfilosofie, het beleid en de uitvoering daarvan voor de hele organisatie. De uitvoering vindt primair plaats op het niveau van de academies en de ondersteunende stafdiensten; het
College van Bestuur schept de noodzakelijke voorwaarden en is bestuurlijk verantwoordelijk. Het College van Bestuur werkt met een portefeuilleverdeling van aandachtsgebieden binnen Saxion. Ondersteunende diensten en academies zijn verdeeld over de twee bestuurders. Complementariteit van expertise, diversiteit, competenties en persoonlijkheid is essentieel. De leden van het CvB hebben naast hun verantwoordelijkheid voor de organisatie een sterke externe focus en uitstekend zicht op het beroepenveld, de belangrijkste spelers, de arbeidsmarkt en de aansluiting op de beroepspraktijk. Zij vertegenwoordigen Saxion en initiëren en onderhouden relevante externe contacten in de beroepspraktijk en het bedrijfsleven, bij ministeries en overheden, onderwijs(gerelateerde) instellingen en de media.

Profiel Voorzitter College van Bestuur
U bent een natuurlijk bindende factor, toegankelijk en transparant in het handelen en geeft vanuit vertrouwen leiding aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Eerlijkheid, respect en integriteit zijn kernwaarden van uw leiderschap. U bent cultuurdrager van de veranderingen waar Saxion voor staat. U zorgt voor samenwerking tussen de verschillende delen van Saxion en doet dat op basis van afgesproken, duidelijke kaders. Stimuleert onderlinge samenwerking en innovatie en geeft daar leiding aan. Lef tonen, optimisme uitstralen en afstand durven te nemenkarakteriseren uw persoonlijkheid. U stimuleert binnen Saxion zakelijkheid en ondernemerschap, bent koersvast en vasthoudend en werkt toe naar een nog verdere ontwikkeling van de organisatie met onderwijsteams die hun verantwoordelijkheid nemen voor de student.

U weet ontwikkelingen in de externe omgeving te verbinden met de strategie en geformuleerde ambities van Saxion, medewerkers en studenten. Uheeft een heldere visie op de huidige ontwikkelingen in het onderwijs en onderzoek, de aansluiting op de regionale arbeidsmarkten en positionering van Saxion. U borduurt voort op de strategische visie die is ingezet, slaat de brug van strategie naar het onderwijs, onderzoek, studenten en het werkveld, zet de lijnen uit, maakt heldere keuzes. U zorgt voor een onderscheidend karakter van Saxion zowel op regionaal als landelijk niveau. Vervult een belangrijke rol in de verdere internationalisering.

U bent het boegbeeld van de organisatie en onderhoudt in afstemming met de collega effectief contact met voor Saxion belangrijke strategische stakeholders U bent een netwerker op strategisch niveau, vervult met verve de ambassadeursrol en enthousiasmeert strategische stakeholders voor de visie en ambities die Saxion heeft. U weet de samenwerking met bedrijfsleven, overheidsorganisaties en andere onderwijs-en onderzoeksinstellingen verder vorm te geven. Zet Saxion en de regio’s in samenwerking met andere stakeholders landelijk op de kaart.

U hecht aan een open en constructieve relatie met de CMR. U toont oprechte interesse in wat er bij studenten en medewerkers speelt. Toont een grote nabijheid.

U legt samen met de collega verantwoording af aan de Raad van Toezicht en draagt zorg voor een transparante communicatie en wisselwerking met de Raad van Toezicht en ziet erop toe dat deze tijdig en volledig geïnformeerd wordt.

Functie-eisen

Kennis en ervaring
Voor de vacature in het College van Bestuur wordt een kandidaat gezocht met:

•Ervaring op bestuurlijk niveau in een grote complexe organisatie met professionals
• Relevante ervaring met de besturing van transitieprocessen
• Succesvolle ervaring in een extern complex bestuurlijk krachtenveld
• Sterke affiniteit met onderwijs en onderzoek
• Begrip voor de veelzijdige regio waar Saxion actief is
• Bij voorkeur een voor de Saxion relevant netwerk. In ieder geval aantoonbaar in staat
regionale, nationale en internationale netwerken te ontwikkelen op basis van persoonlijkheid en gezag
• Voldoende financieel inzicht
• Internationale oriëntatie, beschikt over professionele spreek-en schrijfvaardigheid. Een
goede beheersing van de Duitse taal is een pré
•Living Technology begrijpen/uitstralen

Competenties
Groepsgericht leiderschap
Richting en sturing geven aan Saxion en interne en externe samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven om een beoogd doel te bereiken. U bent een teamplayer en een verbindende leidinggevende, organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan/moet leveren en er een goed draagvlak ontstaat. U investeert in de ontwikkeling van uw team en weet mensen verder te brengen in hun professionele ontwikkeling. U bent in staat
om met uw team de gewenste cultuurverandering tot stand te brengen.

Visie
U kunt afstand nemen van de dagelijkse praktijk en kunt zich concentreren op de hoofdlijnen en het langetermijnbeleid. U ziet kansen en mogelijkheden en de weg die hiertoe kan leiden. U heeft een duidelijk lange termijndoel en een scenario om hiertoe te komen. U heeft het vermogen de visie uit te dragen op een aansprekende wijze, zowel extern als intern, naar alle lagen van de organisatie.

Omgevingsbewustzijn
U laat blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en kan deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. Treedt zodanig naar buiten dat hiermee het voor Saxion gewenste imago tot stand wordt gebracht. Ontwikkelt en onderhoudt samen het netwerk met de voor de organisatie belangrijke stakeholders.

Ondernemerschap
U signaleert en benut kansen die zich voordoen om maatschappelijke en bedrijfseconomische doelstellingen te bereiken. U onderneemt ongevraagd extra acties buiten hetgeen oorspronkelijk gevraagd was. U ontwikkelt een inspirerend en vernieuwend toekomstbeeld en kijkt op een echt nieuwe wijze naar zaken, bent baanbrekend.

Resultaatgerichtheid
Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om de bepaalde doelen te kunnen bereiken. U komt met een plan van aanpak om een gesteld doel te bereiken met duidelijke inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen en werkt gestructureerd naar het doel toe.

Ambitie
U legt de lat hoog voor u zelf en voor anderen. U toont gedrag dat erop gericht is om steeds beter te worden of hogerop te komen; investeert in de eigen ontwikkeling en die van anderen om dit te bereiken. Blijft kritisch ten aanzien van de kwaliteit van onderwijs, onderzoek, processen en systemen.

Arbeidsvoorwaarden
De nieuwe Voorzitter van het College van Bestuur zal worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid tot herbenoeming. De bezoldiging en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens voor de publieke sector en het daarop gebaseerde uitgangspunt van de Raad van Toezicht.

Procedure
Maes & Lunau Executive Search ondersteunt Saxion tijdens de selectieprocedure voor de nieuwe Voorzitter College van Bestuur.

o De voorselectie is in handen van Maes & Lunau, waar een eerste interview zal plaatsvinden
o CV -Presentatie
o Eerste gespreksronde met de selectiecommissie
vrijdagochtend 8 september en tweede gespreksronde vrijdagmiddag 15 september
o Voorlopige keuze kandidaat
o Nagaan referenties en antecentenonderzoek
o Kennismaking kandidaat Raad van Toezicht op 20 september
o Voorgenomen benoeming
o Advies CMR over voorgenomen benoeming op 27 september
o Arbeidsvoorwaardengesprek
o Benoeming door Raad van Toezicht uiterlijk 1 oktober


Contactgegevens
Voor eventuele vragen over de functie kunt u contact opnemen met Lineke Kutsch Lojenga 020-5356259 of lineke.kutschlojenga@maeslunau.com

Als u interesse hebt kunt u uw CV en motivatiebrief binnen twee weken naar haar toe sturen .

Bedrijfsomschrijving

Saxion
De wereld wordt steeds slimmer. Saxion gelooft dat de mens hierin een cruciale rol speelt.
Daarom bereidt Saxion studenten, samen met bedrijven en organisaties, voor op hun rol hierin. Bij Saxion leren studenten welke gevolgen innovaties hebben op hun vakgebied en hoe zij technologie kunnen gebruiken en toepassen om hun werk nog beter uit te voeren. Studenten en onderzoekers vinden slimme oplossingen voor vraagstukken van bedrijven en organisaties. Door valorisatie van kennis versterkt Saxion bestaande bedrijven en maatschappelijke instellingen. De impact hiervan op mensen en hun leefomgeving is groot; het leven wordt makkelijker, aangenamer, betaalbaarder, duurzamer.

In alle opleidingen stimuleert Saxion studenten open te staan voor innovaties en de impact er van. Maar ook om kritisch te zijn en tegengas te durven geven.

Studeren bij Saxion betekent ook groeien als persoon. Saxion stimuleert en creëert bewustzijn voor ondernemerschap onder studenten, als alternatief voor een loopbaan in dienstverband. De internationale oriëntatie trekt buitenlandse studenten, verruimt de blik van Nederlandse studenten en bereidt hen goed voor op een eventuele carrière op de internationale arbeidsmarkt.

Saxion is een internationaal georiënteerde University of Applied Sciences met locaties in Apeldoorn, Deventer en Enschede met ruim 26.000 studenten en bijna 2900 medewerkers. Saxion biedt zeer uiteenlopende opleidingen-Associate degree, bachelor, master, voltijd en deeltijd–en een groot aantal bijzondere afstudeerrichtingen of specialisaties, zowel nationaal als internationaal.

De Saxion Parttime School richt zich op de groeiende vraag van praktijkgerichte specialistische (bachelor) opleidingen. Hiermee levert Saxion een bijdrage aan het principe van Leven Lang Leren. Saxion onderscheidt zich door zich te profileren op het gebied van Living Technology. Met deze keuze sluit Saxion goed aan op de sterke maakindustrie, met nadruk op hightech die Oost-Nederland kenmerkt. In het strategisch plan 2016-2020 http://publish.folders.eu/nl/fixed/1035340?token=dbce2d5d101dbf4ebc33e92fd93ec132&pageMode=single worden deze en de vier andere strategische actielijnen (uitstekend onderwijs, inspirerende docenten, praktijkgericht onderzoek en valorisatie en vitale organisatie) verder uitgewerkt.

Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)
De CMR bestaat uit 24 leden: 12 medewerkers en 12 studenten. De leden worden gekozen tijdens de medezeggenschapsverkiezingen. De CMR mag over alle aangelegenheden die Saxion betreffen standpunten kenbaar maken en voorstellen doen aan het College van Bestuur. Naast het feit dat de CMR over alle besluitvorming wordt geïnformeerd heeft zij instemmings-of adviesrecht op veel voorgenomen beleidsmaatregelen.

De organisatie
Saxion heeft elf academies en de Saxion Parttime School. Elke academie heeft een eigen aanbod van bachelor-En master-opleidingen, studieroutes en cursussen. Het praktijkgericht onderzoek is dichtbij het onderwijs georganiseerd en vindt vanuit de Lectoraten bij de academies plaats.

Het College van Bestuur bestuurt en vertegenwoordigt Saxion. De taken en bevoegdheden van het College van Bestuur zijn vastgelegd in de wet, de statuten van de Stichting Saxion en het Bestuursreglement. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het bestuur en toezicht is volgens de uitgangspunten van de ‘Branchecode goed bestuur hogescholen’ ingericht. Het college bestaat op dit moment uit Wim Boomkamp (Voorzitter) en Ineke van Oldeniel. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het college en de algemene gang van zaken binnen de hogeschool.

Als gevolg van het aangekondigde vertrek van Wim Boomkamp per 1 januari 2018 gaat de vacature van Voorzitter van het College van Bestuur ontstaan.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature