1. Vacatures
 2. Mediant
 3. Geneesheer-directeur / Psychiater

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Geneesheer-directeur / Psychiater

Mediant is op zoek naar een geneesheer-directeur / psychiater, die de komende jaren vanuit een eigenstandige verantwoordelijkheid en bevoegdheid een belangrijke bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van ‘Gewoon Goede Zorg’. We willen hiermee voorsorteren op de nieuwe Wet Verplichte GGZ in 2020.

De geneesheer-directeur wordt benoemd door de Raad van Toezicht. Hij/zij voert nauw overleg met de Raad van Bestuur, de Managers Behandelzaken, de collega geneesheer-directeur en adviseert hen gevraagd en ongevraagd. De geneesheer-directeur is daarbij verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van gedwongen/verplichte zorg vanuit de Wet BOPZ.
Zo draagt de geneesheer-directeur samen met de Raad van Bestuur mede verantwoordelijkheid voor de algemene kwaliteit van zorg binnen de organisatie.

6 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Enschede, Overijssel
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

Profiel Geneesheer-directeur / Psychiater

Samen met uw collega geneesheer-directeur en de Raad van Bestuur geeft u invulling aan de strategie van Mediant ‘Gewoon Goede Zorg’ met de volgende verantwoordelijkheidsgebieden:

 • Verantwoordelijk dat op correcte wijze uitvoering wordt gegeven aan de Wet BOPZ
 • Samen met de Raad van Bestuur de komende jaren verantwoordelijk voor de implementatie van de Wet Verplichte GGZ
 • Functioneert zelfstandig maar in goede samenhang en afstemming met collega geneesheer-directeur, Raad van Bestuur en Managers Behandelzaken. Daarbij ondersteund door bureau geneesheer-directeur en de Zorgadministratie
 • Voor de helft van het dienstverband behandelend psychiater voor cliënten die niet onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen als geneesheerdirecteur.

Functie-eisen

Functie-eisen

 • Een brede oriëntatie, visie op en ervaring met de vele facetten van de psychiatrie
 • In staat om collegiaal samen te werken
 • In staat om meerzijdig partijdig te zijn en oog te hebben voor de belangen van de diverse actoren (onder andere behandelaren, cliënten, familie en instelling) ook als die belangen conflicteren
 • Voldoende kennis van de betreffende wetgeving of de bereidheid zich deze kennis eigen te maken
 • In staat om op strategisch niveau mee te denken over het instellingsbeleid en hierop vanuit de kwaliteit van zorg kritisch te reflecteren
 • Kan snel anticiperen op vraagstukken en neemt hierin kordaat besluiten waarin een goede afweging gemaakt wordt vanuit de geest van de wetgeving
 • In staat in allerlei situaties en omgevingen mee te kunnen bewegen en passend te reageren
 • Geregistreerd als psychiater in het BIG-register en lid van de Nederlandse vereniging voor Psychiatrie
 • Minimaal vijf jaar ervaring als behandelend psychiater.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Op de hoogte van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends en zet deze kennis in ten behoeve van de eigen organisatie
 • Ziet samenwerken als voorwaarde om prestaties te vergroten en synergie tot stand te brengen zowel intern als extern
 • Toont hoogstaand persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag
 • Durft besluiten te nemen die een positief resultaat beogen ook wanneer dit gecalculeerde risico’s met zich meebrengt
 • Betrokken, verbindend, tactisch en besluitvaardig
 • Kan goed omgaan met tegengestelde belangen
 • Toont zich een goed bestuursorgaan en is zich bewust van zijn bijzondere positie.

Het betreft een combifunctie: geneesheer-directeur / psychiater die naast zijn/haar functie als psychiater in deeltijd de functie van geneesheer-directeur vervult. Uitgegaan wordt van een dienstverband voor onbepaalde tijd. De omvang van het dienstverband is in overleg (parttime is bespreekbaar).

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

Informatie vacature

Voor meer informatie over de vacature kunt u tot 14 april 2019 contact opnemen met Peter Turpijn of Geert Uijterwaal – op ‘t Roodt via mail secretariaatrvb@mediant.nl of telefonisch 053-475 55 01.

Sollicitatie

Uw sollicitatie kunt u uiterlijk 14 april 2019 mailen naar secretariaatrvb@mediant.nl.

Bedrijfsomschrijving

Mediant is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Twente. We bieden een totaalpakket aan mensen met psychiatrische stoornissen en/of psychosociale problemen, variërend van milde en kortdurende klachten tot ernstige psychiatrische problematiek. De zorg kan gericht zijn op het genezen van klachten, het terugdringen van de symptomen die gepaard gaan met de klachten of het leren omgaan met de klachten. Zorg vanuit de herstelgerichte visie.

We beschikken over afdelingen voor kinderen en jongeren, volwassenen, ouderen, specialistische centra en Acute Psychiatrie. Daarnaast wordt via stichting POH-GGZ Twente en het Mobiel Consultatie en Behandel Team ondersteuning geboden in de huisartsenpraktijken. Wij delen onze kennis en expertise met ketenorganisaties en gemeenten. Dit doen wij in de vorm van consultatie, behandeling, advies, cursussen en trainingen.

Mediant is de GGZ partner in de regio Twente. We staan continu in verbinding met onze partners en burgers in de regio. We oriënteren ons op de ideeën in de regio en in de samenleving en bewegen daarin mee vanuit onze visie ‘Gewoon Goede Zorg’.

Beleid Mediant en Resultaten

Mediant heeft veel aandacht voor haar omgeving om zo nog klantgerichter te worden. Aandacht voor de cliënt, de verwijzer, de ketenpartners, gemeenten en zorgverzekeraars staat al jaren centraal. We hebben samenwerkingsovereenkomsten gesloten met onder andere Liberein en de Van der Hoeven Kliniek. Andere samenwerkingsverbanden zijn voortgezet zoals de succesvolle samenwerking met Jarabee, Ambiq en Dimence waaruit FACT Jeugd Twente is voortgekomen.

Om ‘goede zorg’ te kunnen bieden, investeert Mediant in haar medewerkers. Medewerkers zijn trots op Mediant, daar investeren we in en blijven we in investeren. We bieden onze medewerkers de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen tot verpleegkundig specialist, ervaringsdeskundige/ervaringswerkers, psycholoog (klinisch, GZ, psychotherapeut) en psychiater. Voor onze opleiding tot psychiater zijn we aangesloten bij en werken we samen met het consortium Noord Oost Nederland. In 2017 heeft de eerste psychiater deze opleiding succesvol afgerond. Daarnaast hebben we enkele belangrijke onderzoeken gepubliceerd (o.a. dwang en drang Psychiatrie, vroeg signalering GGZ wetenschappelijk). Zijn we aangesloten bij het Rob Giel Onderzoekscentrum (RGOC) bij de onderzoekslijn ouderen en psychoses. Werken we nauw samen met de UT in verband met een onderzoek. Daarnaast zijn we in 2018 gestart met een opleiding familie-ervaringsdeskundigheid, samen met Saxion, Tactus en Stichting Informele Zorg Twente.

Mediant zet in op het versterken van het triadisch werken en vindt het belangrijk om actief te blijven investeren in de relatie tussen cliënt, professional en betrokken familieleden.

Mediant is een financieel gezonde organisatie. Door te blijven investeren op de ingezette koers hebben we alle vertrouwen in de toekomst. Zowel met betrekking tot de kwaliteit van zorg als op financieel gebied.

Organisatiestructuur en cultuur

Mediant kent een centraal besturingsmodel/lijnstructuur waarbij de circuits geleid worden door de Voorzitter Raad van Bestuur en het lid Raad van Bestuur/Psychiater. Binnen de zeven circuits, waar de zorg verder wordt vormgegeven, is sprake van duaal leiderschap. Dit wordt per circuit vormgegeven door een manager bedrijfsvoering en een manager behandelzaken. De geneesheer-directeur werkt nauw samen met de twee bestuurders, de collega geneesheer-directeur en de Managers Behandelzaken.
Mediant is en blijft een nuchtere Twentse instelling waar we gewoon bij elkaar kunnen binnenlopen om zaken te bespreken. In onze lijnstructuur zijn de lijnen kort en komen we snel tot een besluit, dat maakt Mediant zo sterk. We zijn slagvaardig, flexibel en besluitvaardig. Ook voor de toekomst kiezen we voor dit besturingsmodel. Onze organisatiestructuur geeft houvast en richting en biedt daarnaast ruimte voor de ontwikkeling van haar professionals. Professionals die direct invloed hebben op het beleid, die betrokken zijn en streven naar de best passende zorg voor onze cliënten, ‘Gewoon Goede Zorg’.

Informatie

Meer informatie is te vinden op de website: www.mediant.nl. Het jaarverslag over 2017 is te vinden op de website mediant.nl/ jaardocumenten.