1. Vacatures
  2. Lid Raad van Toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht, profiel juridisch – Delft

9 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Delft, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Introductie
Voor onze opdrachtgever Midwaste zoeken wij een Lid Raad van Toezicht. Een betrokken en deskundige jurist met specifieke kennis en ervaring op het gebied van contractenrecht.

U kunt reageren tot en met zondag 19 januari 2020 (ref.nr. 7016).

Organisatie
Midwaste is een coöperatieve vereniging van dertien regionale afval- en reinigingsbedrijven. Het doel van Midwaste is om bij te dragen aan de circulaire economie: afval omzetten naar grondstof en terugbrengen in de keten; dat is de kerntaak. Samen met de leden brengt Midwaste de circulaire economie tot stand. De strategie van Midwaste rust op vier pijlers en dit zijn de uitgangspunten bij het bepalen van de koers en het opstellen en uitvoeren van plannen:
• Circulaire economie
In een circulaire economie bestaat geen afval. PMD, papier/karton, metalen, hout en glas zamelt Midwaste gescheiden in en deze worden na bewerking als nieuwe grondstoffen gebruikt. Midwaste stimuleert de toepassing van deze grondstoffen in nieuwe producten en draagt zo bij aan het sluiten van de keten.
• Social return
Het doel van social return is mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in een beschermde omgeving aan het arbeidsproces te laten deelnemen. De afval- en reinigingsbranche biedt hiervoor veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld bij textielsortering of demontage en sortering van afgedankte elektronische apparatuur.
• Kennis delen
Het delen en bundelen van kennis is de grote kracht. Midwaste ondersteunt haar leden op het gebied van inkoop, logistiek en organisatievraagstukken. Daarnaast worden de ontwikkelingen bij de leden en kennisinstituten en in de markt goed gevolgd. De kennis die dit oplevert, maakt Midwaste toegankelijk en toepasbaar.
• Efficiency door samenwerking
Het bestaansrecht van Midwaste is het realiseren van efficiency voor de leden door schaalgrootte en krachtenbundeling: grondstoffen optimaal verwerken en vermarkten, samenwerking bij inkoop voor een efficiëntere bedrijfsvoering en samenwerking met externe publieke en private partijen.

Midwaste is in 2001 ontstaan uit een initiatief van een aantal regionale afval- en reinigingsbedrijven en sindsdien uitgegroeid tot een kenniscentrum op de afvalmarkt. Voor het vermarkten van grondstoffen is de NV in 2009 omgevormd naar een Coöperatieve Vereniging. Op dit moment kent de coöperatie 13 leden: ACV, Avalex, Afvalservice gemeente Breda, Afvalstoffendienst ‘s-Hertogenbosch, Bat, Buha, Cure Afvalbeheer, Dar, Irado, Meerlanden, Omrin, gemeente Oss en Saver. Deze leden zorgen gebundeld voor een kleinschalige, maar ook krachtige dienstverlening met de inzameling van circa 2 miljoen ton afval voor 2,8 miljoen inwoners.
Sinds de oprichting geeft Midwaste haar leden gezamenlijke slagkracht om in de markt te opereren. Samen met haar leden bepaalt Midwaste de strategie, maakt plannen en voert deze uit. Zo staat iedereen sterker, worden risico’s geminimaliseerd en wordt kennis gedeeld. Zonder winstoogmerk, met maximaal resultaat voor de leden. Tevens streeft Midwaste naar de meest duurzame bewerking en verwerking van de grondstoffen. Hierbij wordt optimaal gebruikgemaakt van de slagkracht dankzij gezamenlijke volumes. Niet alleen leden werken onderling samen, maar er zijn daarnaast ook samenwerkingen met niet-leden.
Recent heeft Midwaste bijvoorbeeld een joint venture met HVC opgezet om de samenwerking met een groot aantal gemeenten op het gebied van kunststoffen vorm te geven.

De voordelen voor de leden van Midwaste zijn risicospreiding, schaalvoordeel, logistieke optimalisatie en waarborging van een continue afzet met de hoogst mogelijke opbrengst.
Midwaste kent een centrale compacte organisatie van 14 medewerkers. Onder leiding van een directeur-bestuurder speelt Midwaste snel en daadkrachtig in op de behoefte van haar leden. Naast de onderlinge samenwerking tussen de leden wordt nauw samengewerkt met andere publieke en private partijen. De directeur-bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht (RvT). Daarnaast kent Midwaste een Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV is binnen de coöperatie van Midwaste het hoogste orgaan en benoemt de leden van de RvT.
De RvT bestaat uit een voorzitter en twee leden. Vanwege het reguliere vertrek van een van de leden is de RvT op zoek naar een opvolger.

RAAD VAN TOEZICHT
De RvT heeft tot taak het bestuur van Midwaste gevraagd en ongevraagd te adviseren omtrent het beleid van de coöperatie. De RvT staat de directeur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de RvT zich naar het belang van de coöperatie. De RvT komt ten minste vijf keer per jaar bijeen voor een vergadering en zo veel vaker als nodig is om de adviserende taak goed te vervullen. De voorzitter van de RvT is tevens voorzitter van de ALV.
De leden opereren onafhankelijk van deelbelangen. Alle leden zijn er verantwoordelijk voor dat er een sfeer is waarin open en kritische gedachtewisseling gepaard gaat met een zakelijke manier van adviseren. De raad stelt zich actief op voor signalen en belangen van stakeholders. De raad evalueert jaarlijks het profiel, het eigen functioneren en het functioneren van de leden.
Algemene kenmerken RvT
Het profiel voor de RvT dient er toe te leiden dat deze zodanig is samengesteld dat:
• er sprake is van voldoende leden met brede en bewezen bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
• er voldoende affiniteit is met de afval- en grondstoffenwereld in het algemeen en met de doelstelling van Midwaste in het bijzonder;
• er een spreiding van achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waaronder financieel-economische en juridische kennis;
• de leden van de RvT ten opzichte van elkaar en de directeur onafhankelijk en kritisch opereren.

Functie
Leden van de RvT van Midwaste dienen in algemene zin te voldoen aan de onderstaande criteria:
• affiniteit met de afval- en grondstoffenmarkt, maar momenteel niet werkzaam binnen een afvalbedrijf;
• academisch denk- en werkniveau;
• bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in een complexe omgeving dient bij meerdere leden aanwezig te zijn;
• kunnen denken en werken op strategisch niveau en vanuit een zekere distantie kunnen analyseren van ontwikkelingen;
• affiniteit met de doelstelling en de grondslag van Midwaste;
• in staat en bereid zijn om voldoende tijd en energie ter beschikking te stellen voor de werkzaamheden van de RvT;
• nastreven van onafhankelijkheid;
• beschikken over een goede balans tussen betrokkenheid en distantie;
• integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel;
• beschikken over goede communicatieve vaardigheden, aanspreekbaar zijn en feedback kunnen geven en ontvangen;
• collegiaal kunnen en willen functioneren in een team;
• genieten van het vertrouwen van de coöperatie en van de overige leden;
• beschikken over onbesproken maatschappelijk gedrag.


Functie-eisen
Voor deze vacature zoekt de RvT van Midwaste een betrokken en deskundige jurist met specifieke kennis en ervaring op het gebied van contractenrecht. Een verbindende collega die overstijgend kan denken, interesse heeft in de circulaire economie en zich in wil zetten voor een toezichthoudende functie bij een toekomstgerichte organisatie.
Meer specifiek:
• bewezen kennis en ervaring binnen het juridisch vakgebied op strategisch niveau, met name op het gebied van contracten, governance, procurement en aan- en inbesteden;
• werkervaring opgedaan met of binnen de publieke sector heeft de voorkeur;
• ervaring met politieke-/bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen;
• verbindend vermogen, gevoel voor verhoudingen binnen partijen;
• communicatief stevig, op juridisch gebied een volwaardig gesprekspartner zijn voor de directeur;
• affiniteit met de branche vormt een duidelijke pre, ervaring als toezichthouder is niet essentieel.

Aanbod
Het nieuwe lid van de RvT wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering in de vergadering van mei 2020. Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar en een verlenging met maximaal een termijn van nogmaals vier jaar. De vergoeding is in overeenstemming met het niveau en tijdsbeslag.

Inlichtingen
PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de heer Erik van Kooten. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente mevrouw Inge Kuipers.
Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 033-445 9124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie
U wordt verzocht te reageren voor maandag 20 januari aanstaande.

U kunt uw sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (o.v.v. vacaturenummer 6971) en een cv uploaden.
Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen bevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

PROCEDURE
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.

Planning:
Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 5, 6
Bespreken kandidaten met selectiecommissie : week 7
Selectiegesprekken bij Midwaste : week 8

Solliciteren