1. Vacatures
 2. Naktuinbouw
 3. Directeur (o.a. bedrijfsvoering)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Directeur (o.a. bedrijfsvoering)

Wij zoeken een directeur die ons gaat helpen onze organisatie en onze dienstverlening naar een nog hoger plan te tillen. Next Level is niet voor niks de naam van ons meerjarenplan. Graag vertellen we iets meer over wie we zijn, wat we doen, wat onze uitdagingen zijn en wie we zoeken. Als dit je aanspreekt zien we je sollicitatie graag tegemoet!

2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Roelofarendsveen, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
> 15 jaar

Functieomschrijving

De organisatie

Naktuinbouw in Roelofarendsveen is de kwaliteitsdienst voor teeltmateriaal in bloemisterij-, boomkwekerij- en groentegewassen. Wij verrichten keurings- en inspectiewerkzaamheden, voeren laboratoriumanalyses uit en doen rassenregistratie- en kwekersrechtonderzoek. Ook verzorgen wij (inter)nationaal korte trainingen en opleidingen en voeren wij (government to government) projecten uit. Dit maakt Naktuinbouw op haar terrein tot één van de grootste en meest toonaangevende keurings- en onderzoeksinstellingen in Europa. Dit alles doen we met ongeveer 350 toegewijde medewerkers.

Naktuinbouw is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), dat haar wettelijke keurings- en inspectietaken uitvoert onder het toezicht van de minister van LNV. Onze diensten worden niet gefinancierd door overheidssubsidies, maar via kostendekkende tarieven. Naktuinbouw heeft geen winstoogmerk. Het exploitatieniveau bedraagt momenteel ruim 30 miljoen euro.

Het tuinbouwbedrijfsleven voelt zich zeer verbonden met het werk van Naktuinbouw. Vandaar ook dat kwekers, veredelaars, handelaren en producenten zijn vertegenwoordigd in het bestuur en andere organen. De bestuurlijke organisatie bestaat uit een stichtingsbestuur met een onafhankelijke voorzitter en zes leden, waarvan twee afkomstig uit elke sector. Dit bestuur wordt bijgestaan door drie sectorraden. Het management van Naktuinbouw (directie en MT-leden) heeft de dagelijkse leiding over de organisatie.

Wat zijn de uitdagingen?

Naktuinbouw opereert op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven. Op beide terreinen en zeker ook binnen de tuinbouw is sprake van grote dynamiek. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op, de internationalisering schrijdt voort en de maatschappelijke aandacht voor veiligheid, productiemethoden, duurzaamheid en plantgezondheid wordt steeds groter. Markttoegang voor teeltmateriaal stelt steeds hogere eisen aan producten en aan de productieprocessen. Bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties passen hun organisaties en werkwijzen daarop aan.

Naktuinbouw wil haar internationaal toonaangevende positie als kwaliteitsdienst behouden. De hiervoor genoemde ontwikkelingen maken dat we voortdurend moeten investeren in klantgerichtheid, nieuwe technologieën, menselijk kapitaal en slimmer werken. Wij zijn van plan de komende jaren een nog meer klant- en procesgerichte organisatie te worden. Daarom gaan we de werkprocessen beter op elkaar laten aansluiten, zodat ze sneller en klantgerichter verlopen. Dat vraagt naast investeringen in automatisering, de inzet van nieuwe technologieën en innovaties en de ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden ook de aanpassing van de organisatiestructuur en het management.

De eerste stap is het benoemen van een tweede directeur. Vandaar deze vacature. De huidige structuur met één directeur, vijf hoofden en circa 20 teams wordt in de komende jaren werkende weg omgevormd naar een structuur met twee directeuren, drie hoofden en circa 12 teams. De teams worden groter en krijgen meer eigen verantwoordelijkheid (ook budgettair) en gaan meer zelforganiserend werken.

Wat ga je doen?

Jij neemt samen met de huidige directeur en in overleg met de hoofden belangrijke strategische en tactische besluiten. De beide directeursposities zijn gelijkwaardig. Jullie zorgen ervoor dat de werkzaamheden en werkpakketten continue ontwikkelen en dat kosten en baten voor de afzonderlijke activiteiten in balans zijn. Samen staan jullie aan de lat voor de organisatieontwikkeling en stellen jullie de kaders vast. Jullie zijn de opdrachtgevers van de hoofden. Over dit alles rapporteren jullie aan het bestuur en staan jullie in dialoog met de ondernemingsraad.

De belangrijkste opgave voor beide directeuren is om er de komende jaren voor te zorgen dat de transitie naar de nieuwe organisatiestructuur en de nieuwe werkwijze (van afdelings- naar procesgericht) goed verloopt en dat de technologische en organisatiekundige vernieuwingen vruchten gaan afwerpen.

Vanwege de ‘span of control, responsibility en attention’ onderscheiden we verschillende aandachtsgebieden, waarop de directeuren initiatiefnemer dan wel eerste aanspreekpunt zijn voor de hoofden en het bestuur.

Jij gaat je vooral samen met de hoofden en teammanagers richten op de interne en bedrijfsvoeringskant van de organisatie. Daar horen onder andere bij:

 • het doorvoeren van meer kaderstellend en resultaatgericht werken, waaronder het opstellen van en werken met Key Performance Indicators,
 • het vormgeven aan proces- en programma management,
 • het helpen doorontwikkelen van HRM in lijn met de ontwikkeling die de organisatie gaat doormaken,
 • de meerjarenbegroting en het financieringsbeleid, waar ook toe behoren de tariefregelingen, de budgettering van de afdelingen en de teams, en de omvang van de formatie,
 • de verantwoording, control en compliance, waaronder het zorgdragen voor rapportagesystemen,
 • het borgen en scheppen van randvoorwaarden voor de kwaliteit, zoals het inrichten van kwaliteitssystemen en het zorgdragen voor accreditaties,
 • zorgen voor goed informatiemanagement en goede ICT infrastructuur, en
 • het in de meest brede zin creëren van de juiste randvoorwaarden om Naktuinbouw te kunnen laten excelleren, van facilitaire diensten tot het beheer van vastgoed.

Jouw collega-directeur gaat zich vooral richten op de uitvoering van de programma’s in het primaire proces en het vertalen van externe eisen naar de programma’s en de werkprocessen. Hij zorgt er voor dat Naktuinbouw binnen de eisen van de wet- en regelgeving opereert, dat de kwaliteit van de dienstverlening hoog blijft en dat de programma’s zich blijven ontwikkelen. Zijn focus is het doen opstellen van meerjarenplannen, reputatie- en relatiemanagement, inhoudelijke kaders voor inspectie- en keuringsbeleid en de beleidsvorming rondom niet-wettelijke taken. Hij besteedt de komende jaren veel aandacht aan data gedreven werken en de introductie van nieuwe technologieën in de werkprocessen.

In de praktijk kan het uitvoerende werk (het verrichten van keuringen en inspecties, het uitvoeren van laboratoriumanalyses en het doen van rassenonderzoek) niet gedaan worden zonder goed functionerende ICT, voldoende (financiële) middelen, goed personeel en een goede inrichting van de werkprocessen. Beide directeuren zijn dan ook met elkaar en met alle hoofden en teammanagers continue in dialoog om dit te laten functioneren.

Functie-eisen

Wat voor iemand zoeken we?

Naktuinbouw is zowel een dienstverlenende als technisch uitvoerende organisatie waar mensgerichte professionals werken. Onze medewerkers zijn betrokken bij de sector en staan bekend als toegewijde vakspecialisten. Belangrijke organisatiewaarden zijn onafhankelijk, onderzoekend, collegiaal, wendbaar, samenwerkingsgericht en kwaliteitsbewust. We vinden het belangrijk dat je je hierin herkent. Daarom zoeken we een mensgerichte directeur, die de medewerkers en het vakgebied van Naktuinbouw echt wil leren kennen en van nature graag contact onderhoudt met alle lagen in de organisatie. Omdat je samen met een collega-directeur in nauwe samenspraak met de hoofden leiding gaat geven aan Naktuinbouw ben je van nature ook iemand die goed kan samenwerken, transparant en betrouwbaar is en een echte sparringpartner. Goed kunnen delegeren en de balans weten te vinden tussen vrijlaten en sturen horen daar ook bij. Kortom je bent een teamspeler, die makkelijk communiceert. Gevoel voor humor en in staat zijn tot zelfreflectie helpen daarbij.

Welke kennis en competenties verwachten we?

Kennis en ervaring opgedaan binnen de tuinbouwsector zijn niet noodzakelijk. Wel verwachten we dat je gemotiveerd bent om onze sector en het werk van Naktuinbouw heel goed te leren kennen. Je bent dan ook bereid daar veel tijd en energie in te steken. Wij staan klaar om je daarbij te helpen.

We verwachten dat je het volgende meebrengt:

 • Academisch niveau.
 • Ruime managementervaring, waaronder met verander- en programmamanagement en met opdrachtgeverschap en kaderstellend werken.
 • Kennis over en ervaring met de hierboven genoemde aandachtsgebieden, zoals financiën, compliance en control, informatiemanagement en HRM.
 • Oog voor innovaties, een brede blik op zowel politiek-bestuurlijke, organisatiekundige als bedrijfsmatige ontwikkelingen en in staat zijn die te vertalen in een visie en strategie en deze ook te implementeren. Daar hoort dus ook resultaatgerichtheid bij.
 • Ervaring met het begeleiden van een transitie naar meer zelforganiserend werken is een pré.

Wat kunnen wij je bieden?

Wij bieden een passend salaris, waarbij Naktuinbouw gehouden is aan de Wet Normering Topinkomens. Daarnaast is er een budget om te investeren in persoonlijke ontwikkeling.

Sollicitatie

Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan je motivatiebrief en cv, per email, voor
31 januari 2021, aan Jan Deelstra (Jan Deelstra Advies), die het bestuur van Naktuinbouw tijdens deze procedure ter zijde staat. E-mailadres: jan.deelstra@sharedbusiness.nl

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de voorzitter van het bestuur en de vertrouwenscommissie, mevrouw Agnes van Ardenne, tel. (06) 24 11 15 06