1. Vacatures
 2. VOORZITTER t.b.v. Nationaal Comité 4 en 5 mei

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

VOORZITTER t.b.v. Nationaal Comité 4 en 5 mei

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
> 15 jaar

Functieomschrijving

Nationaal Comité 4 en 5 mei zoekt een voorzitter

In verband met het vertrek van de huidige voorzitter zoekt het Nationaal Comité 4 en 5 mei een nieuwe voorzitter. Naast de algemene kwaliteiten (zie bijlage) wordt er gezocht naar een voorzitter met specifieke kwaliteiten, kennis en netwerk:

Profielschets

 • Relevante bestuurlijke ervaring en netwerk met betrekking tot de rijksoverheid, maatschappelijke organisaties en samenleving.
 • Bekend met de verscheidenheid aan ervaringen en gevoeligheden van de eerste generatie oorlogsgetroffenen en de eigen organisaties van oorlogsgetroffenen, in de wetenschap dat deze generatie snel in omvang afneemt. Tweede en derde generatie treden meer op de voorgrond.
 • Intrinsieke binding met de tradities van herdenken, vieren en herinneren en de visie op de wijze naoorlogse generaties hierbij te betrekken.
 • Maatschappelijke betrokkenheid en sterke affiniteit met de onderwerpen vrijheid, democratie, (internationale) rechtstaat en mensenrechten.
 • Bewezen affiniteit met de diversiteit en pluriformiteit in de samenleving.
 • Aantoonbare mediaervaring.
 • Sensitief op de accenten in het nieuwe beleidsplan: doorwerking van de oorlog binnen families, verbinding met andere oorlogservaringen, dekolonialisatie, verdieping op het vrijheidsbegrip.
 • Hanteert een open en soepele relatie met de directie en heeft aandacht voor de omgang met een professioneel bureau, een organisatie in permanente verandering. Belangrijke uitdaging is het uitbreiden van de netwerkfunctie van het comité.

Taken

 • De voorzitter zit de circa zes vergaderingen per jaar van het comité voor alsook de overleggen van het Dagelijks Bestuur van het Comité (beide 6 maal per jaar).
 • De voorzitter informeert het Koninklijk Huis over voorbereidingen en ontwikkelingen.
 • De voorzitter informeert de minister-president en de staatssecretaris van VWS over relevante ontwikkelingen.
 • De voorzitter vertegenwoordigt het comité naar buiten en is eerste woordvoerder en boegbeeld van het comité.
 • De voorzitter representeert het comité samen met de directie bij officiële herdenkingen en andere bijeenkomsten.
 • De voorzitter zit circa 2 vergaderingen per jaar voor van het bestuurlijk overleg Platform Tweede Wereldoorlog en is qualitate qua lid van het bestuur van het Nationaal Fonds 4 en 5 mei.
 • De voorzitter bespreekt regelmatig de voortgang van de voorbereiding en uitvoering van het beleid met de directie.

Beschikbaarheid in aanloop naar en op 4 en 5 mei is voorwaardelijk. Het betreft een onbezoldigde positie. De zittingsperiode van de voorzitter is zes jaar. Een vicevoorzitter, door het bestuur te benoemen, vervangt de voorzitter indien nodig.

Procedure
De wervingscommissie bestaat uit de bestuursleden de heer J. Smit, mevrouw T. Meliani, mevrouw M. Hirsch Ballin, de heer K. Putters, en directeur de heer J. van Kooten. De commissie laat zich bijstaan door het bureau voor executive search Holtrop Ravesloot.

De wervingscommissie doet een voordracht van de voorzitter aan het Nationaal Comité. Het Nationaal Comité draagt de kandidaat voor ter benoeming door de Kroon.

Uw reactie
Hebt u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan bovengenoemd profiel, dan nodigen wij u uit uw reactie vóór 14 december 2020, voorzien van een recent cv onder vermelding van voorzitter NC, per e-mail te sturen naar reacties@holtropravesloot.nl ter attentie van de heer Freek Muller.

Bijlage

1. Algemeen

De essentie van het door de regering in 1987 ingestelde Nationaal Comité 4 en 5 mei ligt besloten in de missie: Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil richting geven aan herdenken, vieren en herinneren en mensen inspireren en verbinden.

Richting geven aan en vormgeven van herdenken, vieren en herinneren omspant alle activiteiten van het comité. Het vormt het wezen en het bestaansrecht van het comité. Herdenken en vieren zijn nationale waarden die breed gedeeld en gedragen worden, maar waarachter een grote diversiteit aan persoonlijke betrokkenheid en emoties schuil gaan.

Het Nationaal Comité is hoeder van deze nationale waarden en zorgt voor verankering daarvan in de samenleving in haar volle breedte. Het comité doet dit op nationaal niveau, in het bewustzijn dat overal in het land ook anderen hieraan een eigen invulling en accent geven. De opdracht van het comité vereist dat het algemeen belang altijd het uitgangspunt is. Herdenken, vieren en herinneren zijn en blijven in ontwikkeling. Ze worden gedragen door een samenleving die permanent in ontwikkeling is en die nieuwe generaties wil betrekken. Nieuwe vragen en nieuwe dilemma’s, ook in relatie tot herdenken en vieren, zijn daaraan inherent. De opdracht aan het comité is een permanente zoektocht naar de fundamentele waarden en de maatschappelijke borging van herdenken, vieren en herinneren, elke generatie weer opnieuw. Het comité heeft een verbindende rol en overbrugt maatschappelijke tegenstellingen.

Het comité is verantwoordelijk voor een breed palet aan activiteiten op het terrein van herdenken en vieren alsmede de richting en zingeving daarvan. Het is actief op het terrein van onderzoek, educatie en voorlichting en organiseert (massa mediale) campagnes. En het comité bevordert de afstemming en samenhang van lokale, provinciale en nationale activiteiten, verzamelt en ontsluit informatie en biedt handreikingen en advies. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe beleidsvisie voor de komende vijf jaar.

2. Bestuur en organisatie

Bestuursleden worden bij Koninklijk Besluit benoemd op voordracht van de minister-president en de staatssecretaris van VWS voor een periode van zes jaar. De leden zijn in principe niet herbenoembaar.

Het comité onderhoudt nauwe relaties met het Koninklijk Huis, diverse departementen, provincies en gemeenten waarvan enkele qualitate qua in het bestuur vertegenwoordigd zijn. Het comité wordt ondersteund door een bureau ( + 25 fte) dat onder leiding van een directeur verantwoordelijk is voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid en de daaruit voortvloeiende activiteiten. Het comité werkt samen met een groot aantal partijen die nauw betrokken zijn bij, en deels zelf verantwoordelijk zijn voor, (onderdelen van) activiteiten of evenementen.

3. Ontwikkelingen

De generatie die de Tweede Wereldoorlog zelf heeft meegemaakt wordt snel kleiner. Dit heeft gevolgen voor de beleving en invulling van herdenken en vieren in de samenleving. Naoorlogse generaties zullen op een eigentijdse wijze de tradities van herdenken en vieren levend moeten houden.
Het comité richt zich met betrekking tot de invulling van de zingeving van herdenken en vieren op thema’s rond de verantwoordelijkheid voor vrijheid, democratie, rechtsstaat en (internationale) rechtsorde. Er ligt een uitdaging om richting te geven aan deze ontwikkelingen, ook in internationaal perspectief, en om de samenleving in haar volle breedte daarbij te betrekken.

Het Nationaal Comité maakt deel uit van het Platform herinnering WOII, samen met het NIOD, de samenwerkende oorlogsmusea en herinneringscentra 40 – 45, de Liberation Route en de Oorlogsgravenstichting. Deze netwerkorganisatie heeft tot doel de inhoudelijke samenwerking binnen de sector te verbeteren.

4. Het functioneren van het Nationaal Comité

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is een stichting ingesteld bij Koninklijk Besluit en werkt in opdracht van de rijksoverheid en binnen de kaders van het kabinet. Het bestuur legt verantwoording af aan het kabinet door tussenkomst van de minister-president en de Staatssecretaris van VWS. Het bestuur heeft overleg met het ministerie van VWS.

Bestuurlijke samenstelling
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, secretaris en leden, qualitate qua leden en adviserende leden. In totaal 14 personen. Het bestuur vergadert 6 maal per jaar.

Het bestuur kent een Dagelijks Bestuur bestaande uit tenminste 3 personen. De voorzitter en de penningmeester worden in functie benoemd. Het bestuur kiest een vicevoorzitter uit zijn midden. Bestuurszaken, Financiën, Personeel & Organisatie, zijn ondergebracht bij het Dagelijks Bestuur. Daarnaast fungeert het Dagelijks Bestuur als agendacommissie.

Bestuurscommissies en werkgroepen
Bestuursleden kunnen daar waar gewenst, op verzoek van het comité betrokken zijn bij beleidsontwikkeling en bij vertegenwoordiging van het comité naar buiten. Voor bepaalde onderwerpen kunnen bestuurscommissies worden ingesteld waarin bestuursleden samen met bureaumedewerkers beleidsadviezen voorbereiden.

Evaluatie bestuurlijk functioneren
Het comité werkt volgens de code voor Goed Bestuur voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn eigen bestuurlijk functioneren en evalueert dit één maal per jaar.

Het bureau
Het bestuur wordt ondersteund door een professioneel bureau met circa 25 fte. onder leiding van een directeur. Het bureau zorgt binnen vastgestelde kaders voor de continuïteit van ervaringskennis. Het bureau neemt de voorbereiding en uitvoering voor zijn rekening. Het comité en het bureau trekken samen op als zijnde ‘het Nationaal Comité 4 en 5 mei’ en geven invulling en uitvoering aan de missie en taken.

Het comité werkt in beleidsperioden van vijf jaar. Het comité is in zijn geheel intensief betrokken bij de voorbereidingen van een nieuwe periode. Intern en extern worden daarvoor tal van discussies en gesprekken aangegaan.

5. Netwerk

Het comité onderhoudt relaties met onder andere de minister-president, de staatssecretaris van VWS (als direct verantwoordelijke voor het beleid), de Kamervoorzitters en diverse departementen. Het comité werkt samen met organisaties van oorlogsgetroffenen, met de veertien bevrijdingsfestivals, educatieve instellingen, oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra, met maatschappelijke organisaties, met lokale en provinciale overheden en organisaties van herdenken en vieren en de NOS.

Het comité werkt tot slot samen met tal van bedrijven die via het Nationaal Fonds 4 en 5 mei direct bij het werk van het comité betrokken zijn.

6. Financiën

Het budget van het Nationaal Comité bedraagt per 1 januari 2020 ruim 6,6 miljoen euro. Het comité ontvangt een instellingssubsidie van de rijksoverheid van 5,5 miljoen en een jaarlijkse bijdrage van het vfonds van 1 miljoen euro. Tot slot ontvangt het comité diverse kleinere projectbijdragen van andere overheden en het Nationaal Fonds 4 en 5 mei. Belangrijk zijn ook het grote aantal bijdragen in natura, onder andere verstrekt door diverse bedrijven, de gemeente Amsterdam en het ministerie van Defensie, dat ondersteuning verleent aan de Nationale Herdenking, de bevrijdingsfestivals en het 5 mei-concert.

7. Samenstelling

Het comité telt op dit moment 12 leden, van wie twee leden qualitate qua: de Commissaris van de Koning Zuid-Holland en de Commandant der strijdkrachten van het ministerie van Defensie. De minister-president en de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport hebben beiden aan het comité een ambtelijk adviseur in de persoon van de secretaris-generaal toegevoegd.

De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:

 1. Gerdi Verbeet, voorzitter
 2. Jaap Smit, vicevoorzitter, Commissaris van de Koning Zuid Holland, qq
 3. John Bakker, penningmeester (vacature)
 4. Rob Bauer, Commandant der Strijdkrachten, qq
 5. Yvonne Burger
 6. Jos Coumans, ceremoniemeester
 7. Marianne Hirsch Ballin
 8. Onno Hoes
 9. Liane van der Linden
 10. Touria Meliani
 11. Kim Putters
 12. Nikki Sterkenburg

Adviseur: Erik Gerritsen, SG ministerie van VWS, qq
Adviseur: Gert-Jan Buitendijk, SG ministerie van AZ, qq

8. Kwaliteiten bestuur

Bij de samenstelling van het Nationaal Comité wordt gestreefd naar diversiteit.

Van alle bestuursleden wordt verwacht dat zij:

 • zich betrokken voelen bij het (nationaal) herdenken, en vieren en herinneren en daar ook verantwoordelijkheid voor willen dragen;
 • achter de visie op de werkwijze van het Nationaal Comité staan;
 • voeling hebben met de (veranderende) samenleving en een brede maatschappelijke oriëntatie en ervaring hebben;
 • geïnteresseerd zijn in de (continue) zoektocht naar het adequaat in de Nederlandse samenleving positioneren van het herdenken, vieren en herinneren;
 • op een creatieve en vanzelfsprekende manier om kunnen gaan met de dilemma’s, tegenstellingen en emoties die herdenken, vieren en herinneren soms oproepen;
 • in staat zijn om bredere thema’s als vrijheid, (internationale) rechtsorde, mensenrechten, democratie, te verbinden met herdenken, vieren en herinneren;
 • op basis van deskundigheid en netwerk een actieve bijdrage kunnen leveren;
 • toekomstgericht denken;
 • collegiaal en loyaal opereren;
 • beschikbaar zijn op 4 en 5 mei.

In het comité dienen de volgende kwaliteiten aanwezig te zijn:

 • financiële kennis
 • juridische kennis
 • kennis van personeel en organisatie
 • netwerken in de (rijks)overheid, de politiek en maatschappelijke organisaties
 • kennis van en netwerk binnen universiteiten en hogescholen
 • kennis van en netwerk onder de diverse organisaties van oorlogsgetroffenen
 • kennis van de democratie en rechtsstaat, internationale rechtsorde, vrede en veiligheid
 • kennis van eigentijdse marketing, nieuwe media, massa mediale campagnes
 • kennis van bestuursrecht
 • kennis op het gebied van educatie, onderwijs en/of jongerencultuur