1. Vacatures
  2. Gemeente West Betuwe
  3. Kwartiermaker / beoogd griffier gemeente West Betuwe i.o.

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Kwartiermaker / beoogd griffier gemeente West Betuwe i.o.

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Geldermalsen, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 uur
Salarisindicatie:
€ 4770 - € 6574 per maand
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Vacature

De gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen vormen per 1 januari 2019 de gemeente West Betuwe. De raadswerkgroep Bestuur & Organisatie heeft uitgesproken om per 1 september 2018 een kwartiermaker c.q. beoogd griffier te benoemen (1 fte).

In dit document worden de context, het functieprofiel en de planning van de werving- en selectieprocedure vastgelegd.

Gemeente West Betuwe

Met de vorming van de gemeente West Betuwe ontstaat een nieuwe gemeente met ongeveer 50.000 inwoners, 26 kernen en een oppervlakte van ruim 200 km².

West Betuwe is een groene en agrarische plattelandsgemeente in een mooie, cultuurhistorische omgeving. De gemeente kent een groot buitengebied met fruitteelt, landbouw, veehouderij en glastuinbouw. West Betuwe is centraal gelegen in het hart van Nederland. De gemeente ligt op een infrastructureel knooppunt van snelwegen (A15 en A2), spoorlijnen (Betuwelijn, MerwedeLingelijn en het traject Utrecht-’s-Hertogenbosch) en rivieren (Waal en Linge). Kenmerkend voor de nieuwe gemeente zijn de vele kernen, met elk een eigen identiteit en goede sociale cohesie.

Passend bij haar gebied en de samenleving wil de gemeente West Betuwe zich richten op de ontwikkeling van vier ambities:

/ samen met de samenleving

/ dienstverlening dichtbij en op maat

/ energieneutraal in 2030

/ aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven

Deze ambities zijn de leidraad van denken en handelen in de drie gemeenten en vormen het fundament van de nieuwe gemeente West Betuwe.

Om de eerste ambitie ‘samen met de samenleving’ in te vullen is een interactief proces gestart met dorpsgemeenschappen, inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. Dat houdt in: samen nadenken over een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en een (her)verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen samenleving en gemeente die daarbij past. Dit proces is gestart in de zomer van 2017. De opbrengst van dit proces landt in een zogenaamd bidbook, dat in het najaar van 2018 wordt vastgesteld door de raden en vervolgens wordt aangeboden aan de nieuwe raad van West Betuwe.

Stand van zaken fusieproces

Op dit moment werken bestuur en medewerkers van de drie gemeenten aan de voorbereidingen van de fusie. Er zijn diverse werkgroepen, zowel ambtelijke als bestuurlijke, die de voorbereidingen treffen. Er wordt hard gewerkt aan de samenvoeging van de ambtelijke organisaties, de bouw van de nieuwe gemeente en het veranderproces dat daarbij hoort. Het voorbereiden op de nieuwe raad en samenstelling van de griffie wordt opgepakt vanuit werkgroepen die door de drie raden zijn ingesteld. Voor verdere informatie over het fusieproces zie http://www.gemeentewestbetuwe.nl/

Functieprofiel

Opdracht

Tot 1 januari 2019

In de periode 1 september 2018 tot 1 januari 2019 werkt de kwartiermaker/beoogd griffier samen met de huidige raadsleden en griffiers aan de voorbereidingen van de nieuwe gemeente. Het betreft hier werkzaamheden rondom de raadsverkiezingen op 21 november 2018, de samenstelling en rolverdeling binnen de griffie, de voorbereidingen van een inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden en het voorbereiden van verordeningen, reglementen, vergadersystematiek, enz. Dit betreft de noodzakelijke basis voor de nieuwe gemeenteraad om per 1 januari 2019 aan het werk te kunnen gaan.

Vanaf 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 ondersteunt de griffier de nieuwe raad en raadsleden bij de taken. Daarbij wordt de focus eerst gelegd op het zo snel mogelijk creëren van een stabiele basis, het organiseren en goed laten functioneren van de primaire werkprocessen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de periode na de herindeling, het samenvoegen van fracties en raden met diverse werkwijzen en achtergronden en het opbouwen van relaties met raadsleden, collegeleden en in de ambtelijke organisatie. De griffier legt zich er vervolgens op toe dat de nieuwe raad de vraagstukken van een grotere gemeente binnen de regionale, provinciale en landelijke context aankan met de ondersteuning van een professionele griffie. Hierbij wordt een pro-actieve rol verwacht richting de raad bij ontwikkelingen in/voor het lokaal bestuur.

De uitkomst van het bidbooktraject is richtinggevend voor de wijze waarop de raad omgaat met de belangen van de 26 kernen, de visie op het zelforganiserend vermogen van de inwoners en de manier waarop beleidskeuzes door en/of met inwoners, ondernemers en organisaties in de kernen wordt gemaakt. De griffier adviseert de raad hoe met deze veranderende rol om te gaan.

Functieomschrijving

De griffier adviseert, ondersteunt en staat de raad actief en onafhankelijk bij in haar volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Daarmee is de griffier de eerste adviseur van de raad in brede zin, ontwikkelt en bewaakt procedures, coördineert de logistieke en organisatorische ondersteuning, verzorgt de communicatie vanuit de raad en geeft leiding aan de griffie. De griffier adviseert, gevraagd en ongevraagd, bij de uitoefening van rechten en de inzet van politiek-bestuurlijke instrumenten en geeft raadsleden feedback. Hij/zij weet hoe complexe politieke en bestuurlijke processen verlopen, heeft een goed oog voor de politiek-bestuurlijke dynamiek en kan hier behendig mee omgaan. De griffier zorgt voor zorgvuldige procedures die dienstig zijn aan het proces.

De griffier heeft een uitstekend gevoel voor de politiek-bestuurlijke context van de gemeente. Hij/zij begrijpt hoe die context werkt en heeft er plezier in die context zijn/haar bijdrage aan te leveren (soms dienend, luisterend, soms stevig, gezaghebbend). De griffier begrijpt de relatie tussen de gemeente en de diverse kernen, heeft een visie op de rol en positie van de raad in een veranderende samenleving en staat de raad bij in die veranderende relatie, zowel in faciliterende en organisatorische zin, als strategisch adviserend.

In de bestuurlijk-ambtelijke driehoek neemt de griffier een gelijkwaardige positie in. Hij/zij beweegt zich soepel in de ambtelijke organisatie. De griffier kan de raad meenemen in een op de toekomst gerichte werkwijze en volgt relevante trends en ontwikkelingen voor de raad en weet die te vertalen naar informatie en voorstellen voor de raad.

De griffier weet welke ontwikkelingen in de gemeente voor de raad van belang zijn/worden, en weet ook de vertaling te maken van ontwikkelingen in de regio, op provinciaal en landelijk niveau.

Onder verantwoordelijkheid van de griffier wordt de communicatie vanuit de raad op een eigentijdse manier vormgegeven. Hij/zij heeft een aan de raad dienstbare visie op het betrekken van inwoners bij de raad en weet die om te zetten in praktische werkwijzen en communicatiemiddelen.

Functie-eisen

Profiel kandidaat en competenties

De griffier is een integere en stevige persoonlijkheid die flexibel kan omgaan met een nieuwe raad die nog een visie op het eigen functioneren en de rol in de samenleving moet opbouwen. Hij/zij heeft een opvatting over de rol van de raad in de samenleving en de toegevoegde waarde van de griffier daarbij. De griffier werkt vanuit een eigentijdse en frisse blik en neemt het voortouw, zonder drammerig te worden. Een goed werkende politiek-bestuurlijke antenne is een van groot belang, evenals het op een energieke en verbindende manier te werk gaan. De griffier neemt anderen in zijn/haar enthousiasme mee en weet te motiveren, is een teamplayer. Hij/zij heeft natuurlijk gezag en kan zowel de kwaliteit van de besluitvorming bevorderen als heldere verhouding realiseren tussen raad en college.

In deze functie is een goed gevoel voor de bestuurlijke context van de gemeente nodig. De griffier begrijpt de diversiteit van de verschillende kernen en kan daarop goed anticiperen en acteren. Hij/zij verbindt de signalen van buiten naar binnen en inspireert en faciliteert de raad om de rol van gastheer optimaal in te vullen.

De griffier schakelt soepel in de bestuurlijk-ambtelijke driehoek met de burgemeester en gemeentesecretaris, draagt bij aan een goede samenwerking en is een volwaardig sparringpartner.

Binnen de griffie weet de griffier medewerkers te binden en te inspireren, zodanig dat vanuit een goede sfeer tot optimale dienstverlening aan de raad wordt gekomen. Daarbij is hij/zij zich uitstekend bewust van wat hij zelf oppakt en welke werkzaamheden hij aan zijn medewerkers kan overlaten.

In de ambtelijke organisatie kent de griffier de weg en weet de kennis en capaciteit goed te benutten.

West Betuwe zoekt een griffier die het talent heeft om handen en voeten te geven aan de ontwikkel- en veranderopgave in een nieuwe gemeente. Hij/zij kan de raad positioneren zonder dat op voorhand sprake is van een blauwdruk.

Politiek bestuurlijke sensitiviteit

Omschrijving: heeft een sterk ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet zich daarin onafhankelijk op te stellen.

Gedragsindicatoren:

· Weet wat er leeft, ook als sprake is van impliciete zaken, en is zich daarbij bewust van de eigen rol.

· Kent de behoeften, weet waar politiek-bestuurlijke gevoeligheden liggen en speelt daarop in.

· Stelt zich altijd flexibel en onafhankelijk op.

· Kan variëren in gedrag en werkstijl als de politiek-bestuurlijke context dat nodig maakt (soms gas bijgeven, soms achteroverleunen).

· Heeft een eigen visie op de positie van de raad en weet daarop in houding en gedrag aan te sluiten door, onafhankelijk, de belangen naar voren te brengen.

Verbinder

Omschrijving: weet mensen bij elkaar te brengen, laat mensen samenwerken, versterkt het groepsmoreel, schept ruimte en geeft aandacht, inspireert, motiveert en geeft vertrouwen.

Gedragsindicatoren:

· Is zich bewust van relaties en verhoudingen, zowel tussen individuen als tussen groepen

· Is in staat op zowel de relatie als de inhoud verbinding te maken

· Bouwt en onderhoudt relaties

· Zoekt naar het gezamenlijk belang

· Is een teamspeler

· Is inlevend en invoelend

· Weet veiligheid te bieden in relaties

· Kan verbindend communiceren

Flexibel

Omschrijving: kan soepel schakelen en zich aanpassen als de omstandigheden daar aanleiding toe geven

Gedragsindicatoren:

· Kiest een aanpak die past bij de concrete situatie

· Schakelt bij weerstand of onverwachte omstandigheden over op een andere aanpak

· Past doelen aan bij veranderende omstandigheden

· Past het eigen gedrag aan als de situatie daar om vraagt en weet hierop te reflecteren

· Schakelt gemakkelijk tussen onderwerpen

Functie-eisen

/ Academisch werk- en denkniveau

/ Relevante ervaring, liefst in een gemeentelijke werkomgeving

/ Ervaring met strategische advisering in een bestuurlijke omgeving

/ Visie op het realiseren van nieuwe ontwikkelingen in een dynamische omgeving

/ Affiniteit met marketing en communicatie om de raad te positioneren

/ Affiniteit met de cultuur en waarden van de regio

Samenstelling griffie

De raadswerkgroep Bestuur & Organisatie heeft de volgende, voorlopige formatie van de griffie met daarbij behorende indicatieve functiewaardering vastgesteld:

/ Griffier 1,0 fte schaal 14

/ Raadsadviseur/plv. griffier 1,0 fte schaal 12

/ Commissie-/carrousel-/forumgriffier[1] 0,67 fte schaal 10

/ Adviseur raadscommunicatie 0,5 – 0,67 fte schaal 10

/ Griffiemedewerker 1,0 fte schaal 8

Er is nog geen duidelijkheid over de positionering van het secretariaat van de rekenkamer(commissie).


[1] Benaming van de functie is afhankelijk van de nog te kiezen vergaderstructuur.