1. Vacatures
 2. Voorzitter Raad van Bestuur

Voorzitter Raad van Bestuur

Een strategische en communicatief sterke teambuilder. Vertrouwenwekkend en verbindend. Relatiegericht en politiek sensitief.

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Leidsegracht, Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

Voorzitter Raad van Bestuur
Amsterdam

De organisatie
Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE)

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is belangenbehartiger voor haar leden, geeft voorlichting en informatie over euthanasie en hulp bij zelfdoding, verstrekt wilsverklaringen, doet onderzoek en ondersteunt en faciliteert initiatieven met betrekking tot het zelfgekozen levenseinde. De NVVE is aan de hand van drie rollen te typeren: ze is raadgever voor haar leden en voor velen buiten de vereniging. Ze is aanvoerder van gelijkgestemden. En ze is aanjager van bewustwording en debat.

De NVVE bestaat in 2023 vijftig jaar en blikt terug op een dynamische, bijna stormachtige ontstaansgeschiedenis.
Er is veel bereikt en opgebouwd op het terrein van zelfbeschikking aan het einde van het leven. Het accent van het beleid heeft de afgelopen jaren gelegen in het neerzetten van de NVVE als professionele organisatie. Er is een duidelijke structuur en koers neergezet. De dienstverlening aan leden is verbeterd, evenals de herkenbaarheid en zichtbaarheid van de NVVE. Daarnaast is de financiële positie en de ledendemocratie versterkt.

De NVVE heeft inmiddels een gezaghebbende rol op het onderwerp vrijwillige levensbeëindiging opgebouwd en wordt breed gezien als expert op dit onderwerp. Maar er is ook nog veel te winnen. In 2017 stelde de Algemene Ledenvergadering van de NVVE de nota ‘Vrijheid van Sterven’ vast. Daarin werd verwoord wat de leden van de NVVE bindt. De visie van de NVVE wordt als volgt samengevat:

“De mens heeft vrijheid van sterven, dat wil zeggen dat hij in vrijheid kan bepalen op welke manier en op welk moment hij wil sterven. De mens is, voor zover het lot dit toelaat, baas over zijn leven én zijn sterven.
De samenleving respecteert de keuzes van mensen en creëert mogelijkheden van vrije keuzes aan het einde van het leven. De NVVE komt op voor vrijheid van sterven.”

Bron: Meerjarenprogramma 2022 – 2026, p.3

Het bureau van de NVVE is gevestigd in Amsterdam en bestaat uit zo’n dertig medewerkers. Daarnaast zijn er verspreid over het land 140 consulenten en vrijwilligers actief. De komende jaren wordt ingezet op onder meer de groei van het ledenaantal, fondsenwerving, de toegankelijkheid van de vereniging voor iedereen en de positie van de NVVE in samenwerkingsverbanden. Ondertussen is er in de samenleving meer aandacht gekomen voor levenseindevraagstukken. Dat gaat verder dan alleen euthanasie.

De komende jaren zal het accent voor de voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB) sterker naar buiten liggen en gericht zijn op het zoeken naar samenwerkingen met andere organisaties, het aanjagen van het debat in de samenleving en het boegbeeld zijn van de NVVE.

De functie
De RvB zet namens de leden van de NVVE de koers uit en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.
Dit bestuursorgaan bestaat uit twee personen. Ieder lid van de RvB is afzonderlijk verantwoordelijk voor de aan haar/hem toegedeelde verantwoordelijkheden, bevoegdheden, functies, taken of aandachtsgebieden. De voorzitter van de RvB geeft direct leiding aan het management van het bureau en aan een klein team van diverse staffunctionarissen. Zij/hij is voorzitter van het Managementteam en draagt in collegiaal overleg met het lid van de RvB de eindverantwoordelijkheid. De voorzitter van de RvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).

Het vertalen van de ambities van de NVVE en de doelstellingen van het bureau in beleid en activiteiten vormt de kern van de functie. De voorzitter vertegenwoordigt de NVVE extern, bijvoorbeeld in de media, in overleggen met de (Rijks)overheid en andere organisaties in zowel binnen- als buitenland.

De voorzitter van de RvB heeft in die hoedanigheid contacten met bijvoorbeeld artsenfederatie KNMG, brancheorganisatie voor apothekers KNMP, Ministeries van VWS en V&J en het Openbaar Ministerie.
Met organisaties zoals Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en de Landelijke Huisartsenvereniging. Maar ook met Expertisecentrum Euthanasie en de Coöperatie Laatste Wil, maatschappelijke instanties, beleidsmakers en politici zijn belangrijke gesprekspartners. Tevens onderhoudt de RvB regelmatig contact met (actieve) leden. Zij/hij stelt zich op als ambassadeur en woordvoerder van de NVVE en stuurt op de inhoudelijke en procesmatige afstemming met partners aan de hand van het Meerjarenprogramma.

Samen met het bureau stelt de voorzitter de NVVE in staat om relevante ontwikkelingen op korte en lange termijn door te vertalen naar impact en consequenties voor zowel haar leden, als voor de medewerkers van het bureau, de vrijwilligers en de samenwerking met haar omgeving. Daarbij wordt vooral gewerkt aan het doorvertalen van bestuurlijke, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in beleid, activiteiten en resultaten, en het adviseren daarover aan het hoogste orgaan, de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Functie-eisen

Het profiel
De ideale kandidaat is een daadkrachtige strateeg en een communicatief sterke teambuilder. Zij/hij prioriteert, brengt focus aan en spreekt aan op resultaat en ontwikkeling als de situatie daar om vraagt. Voelt zich thuis binnen een vereniging en heeft kennis van verenigingsmanagement en affiniteit met het complexe speelveld van de NVVE. De voorzitter van de RvB schuwt het aanbrengen van scherpte in de dialoog niet en is tevens in staat de boodschap van de NVVE invoelbaar over te brengen. Zij/hij brengt actief verbinding aan tussen de activiteiten van de NVVE en haar medewerkers en partners, door samenhang en urgentie duidelijk te maken.

De voorzitter van de RvB toont lef en creativiteit in de samenwerking met de partners en vrijwilligers. Vanuit een helikopterview worden knelpunten snel doorgrond en wordt oplossingsgericht meegedacht in verschillende scenario’s en/of alternatieven. Als boegbeeld van de vereniging weet de voorzitter van de RvB de individuele medewerkers te stimuleren in hun ontwikkeling en creëert zij/hij een uitdagende omgeving waarbinnen zij zich kunnen ontwikkelen.

Om succesvol invulling te kunnen geven aan deze complexe en intensieve functie zijn bovengenoemde eigenschappen heel belangrijk. De uitdaging in rol ligt daarnaast in het bieden van balans op de volgende domeinen:

Aanvoeren en anderen laten schitteren
Ruimte geven aan collega’s om hen te laten schitteren en in hun kracht te zetten als het kan. Op de voorgrond treden en tijdig (bij)sturen of helderheid scheppen als het moet.

Externe en interne oriëntatie
Is zich bewust van de krachten en behoeften buiten de organisatie en weet afspraken en opgaven te formuleren die realiseerbaar zijn door de organisatie.

Authentiek en aanpassend vermogen
Is zelfbewust en benoemt zaken. Durft indien nodig nieuwe werkwijzen te introduceren en weet de daarvoor benodigde mensen in te schakelen. Maar heeft ook gevoel voor tempo en timing op grond waarvan hij/zij schakelt, vertraagt of juist druk zet.

Individu en algemeen belang
Heeft oog voor de balans tussen behoeften van de Algemene Leden Vergadering en de RvT, individuele leden van de NVVE, collega’s, vrijwilligers enerzijds en het algemeen belang of dat van de landelijke partners anderzijds.

Onderzoeken en waar nodig sturen
Bevordert de verkenning van behoeften en analyse van mogelijkheden, maar stuurt wanneer besluitvorming achterwege blijft.

Analytisch vermogen en empathie
Weet snel tot de kern van een vraagstuk te komen, heeft overzicht en kan informatie goed overbrengen. Voelt aan wanneer er onderliggende problematieken spelen en maakt deze bespreekbaar.

Daadkracht en terughoudendheid
Een verbinder in en boegbeeld voor de organisatie. Die oog heeft voor maatschappelijke behoeften en veranderingen en die signaleert wat de NVVE nodig heeft. Opereert als daadkrachtige schakel tussen de ALV, de RvT en het bureau en is medeverantwoordelijk voor het vertalen van (bestuurlijke) ambities naar opdrachten en vice versa: het vertalen van bevindingen in de uitvoeringspraktijk naar de ALV en de RvT.
Er is daadkracht nodig om het bureau mee te nemen in een leerklimaat, maar ook terughoudendheid wanneer belangen, verhoudingen en risico’s dat vragen.

Functie-eisen
Voor het vervullen van de functie van voorzitter van de RvB van de NVVE dient de kandidaat te beschikken over:
 • Wo-werk- en -denkniveau.
 • Een zorginhoudelijk referentiekader door ervaring in en kennis van de ontwikkelingen in het zorglandschap.
 • Affiniteit met het onderwerp vrijwillig levenseinde.
 • Ervaring in lobby en het aanboren van nieuwe netwerken.
 • Een coachende stijl van leidinggeven, vanuit waarderend leiderschap en met respect voor de autonomie van de medewerkers.
 • Goede omgang met de media, is representatief en mediageniek.
 • Ervaring in het (bege)leiden van organisatieontwikkeling en veranderkundige vraagstukken.
 • Meerjarige (eindverantwoordelijke) leidinggevende ervaring in een meervoudig, complex, bestuurlijk krachtenveld.
 • Een goede balans in Inhoudelijk-, proces-, en resultaatgedreven werken.

Competenties
 • Verbinden (relatiegericht).
 • Bestuurs- en organisatiesensitiviteit.
 • Sterke externe oriëntatie.
 • Politieke antenne.
 • Stijlflexibiliteit.
 • Visie ontwikkelen (ook ethisch/filosofisch).

Aanvullende competenties/vaardigheden: enthousiast netwerker en proactief. Denkt in kansen en mogelijkheden vanuit een activistische bereidheid. Conceptueel, strategisch en analytisch denkvermogen. Soepele penvoerder.

Persoonlijkheid
Toegankelijke, open en positieve persoonlijkheid met empathisch vermogen, samenwerkingsgericht met focus op relaties, (werk)processen en het bedienen van (politieke) belangen. Bestand tegen weerstand.

Voorwaarden
Een boeiende uitdaging met een bruto maandsalaris van maximaal € 8.404 (fulltime basis), schaal 13 cao zorg & welzijn. Het betreft een contract voor onbepaalde tijd. De organisatie kent daarnaast een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket.

Procedure
Contactpersoon voor deze procedure is Marcella Rijkschroeff, partner bij bureau Rieken & Oomen. Na een voorselectie door het bureau vindt een voordracht van kandidaten plaats aan de opdrachtgever.
De sollicitatieprocedure bij de opdrachtgever bestaat uit een eerste en tweede (verdiepende) gespreksronde met de selectiecommissie en een adviesronde met drie adviescommissies. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Solliciteren en inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marcella Rijkschroeff, telefoonnummer 030-2930144 of via telefoonnummer 06-2742 8519. Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 18 april via het sollicitatieformulier. Klikt u op deze vacature dan kunt u reageren via uw persoonlijk dossier.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature