1. Vacatures
 2. Oxfam Novib
 3. Vacature leden raad van toezicht Oxfam Novib (onbezoldigd)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Vacature leden raad van toezicht Oxfam Novib (onbezoldigd)

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

Structuur Oxfam Novib en taken raad van toezicht

De raad van bestuur (directie) van de stichting Oxfam Novib wordt gevormd door drie leden, bestaande uit een voorzitter en twee leden. De directie is primair verantwoordelijk voor het realiseren van de statutaire doelstelling en neemt alle besluiten die daartoe nodig zijn. De raad van toezicht oefent toezicht uit op de directie.

Het toezicht wordt zowel vooraf als achteraf uitgeoefend. Dit betekent dat plannen ten aanzien van de belangrijkste onderdelen van beleid ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad van toezicht. Daarnaast volgt de raad van toezicht het functioneren van de organisatie kritisch. De raad van toezicht fungeert tevens als adviseur van en klankbord voor de directie, en is formeel werkgever van de leden van de directie.

De verantwoordelijkheid van de raad van toezicht spitst zich toe op:

 • het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur: door benoeming, beoordeling, beloning en ontslag van de leden van de directie;
 • het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht: door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van de raad van toezicht;
 • integraal toezicht houden op het inhoudelijk en financieel beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de organisatie;
 • het goedkeuren van strategische beslissingen van de directie;
 • toetsen of Oxfam Novib haar maatschappelijke functie naar behoren vervult en daardoor voldoende maatschappelijk gelegitimeerd is;
 • De voorzitter van de raad van toezicht is uit hoofde van het voorzitterschap lid van de raad van toezicht van Oxfam International.

Functie-eisen

Profiel van de Raad van toezicht

 • De raad van toezicht van Oxfam Novib bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden;
 • De raad vergadert vijf tot zes keer per jaar; daarnaast is er jaarlijks een strategiedag
 • De raad heeft een financiële commissie en een remuneratiecommissie die namens de raad specifieke werkzaamheden uitvoeren;
 • De raad is in zijn geheel verantwoordelijk voor het totaal van de taken;
 • De raad verzekert zich van collegialiteit en goede samenwerking onderling met inachtneming van een onafhankelijke en kritische opstelling ten opzichte van elkaar en van de directie;
 • De leden van de raad functioneren zonder last of ruggespraak;
 • De leden van de raad stellen het belang van Oxfam Novib boven enig deelbelang;
 • De raad vormt één stem naar buiten;
 • De raad heeft een diverse en heterogene samenstelling;
 • De leden van de raad hebben op geen enkele wijze direct belang bij de stichting;
 • Binnen de raad van toezicht dienen de volgende expertises expliciet vertegenwoordigd te zijn: financiële expertise, bedrijfsmatige expertise, ontwikkelingssamenwerking, communicatie, fondsenwerving & campagnes, human resources, onderzoeksachtergrond en projectmatig werken. In één persoon kunnen meerdere expertises gecombineerd zijn;
 • Eén of meer van de gewenste kandidaten heeft ervaring met toezicht op een internationaal opererende organisatie.

Profiel lid van de raad van toezicht

Als lid van de raad van toezicht voldoet u aan de volgende criteria:

 • U onderschrijft de missie en doelstellingen van Oxfam Novib;
 • U volgt de ontwikkelingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en heeft kennis van mondiale verhoudingen;
 • U kunt beoordelen welke informatie nodig is om de toezichthoudende taak naar behoren te vervullen;
 • U bent in staat de dialoog met de directie te voeren en u kunt deze kritisch doch constructief bevragen;
 • U kunt meedenken met de directie en hen waardevolle adviezen geven, zonder op hun stoel te gaan zitten;
 • U beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaringen;
 • U beschikt over het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
 • U heeft strategisch inzicht en kunt dit toepassen op het terrein van ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en de samenwerking binnen de confederatie Oxfam International in het bijzonder;
 • U heeft een breed netwerk en bent betrokken bij maatschappelijke en sociale ontwikkelingen;
 • U beheerst de Engelse taal;
 • U bent ongeveer 3 tot 4 dagdelen per maand beschikbaar voor deze taak.

  Voor deze vacatures zijn we specifiek op zoek naar kandidaten met kennis en ervaring op één of meerdere van de volgende gebieden:

 • Ontwikkelingssamenwerking, de brede ontwikkelingssector en het werkterrein van Oxfam Novib;
 • Financiën;
 • (Internationale) governance, organisatieontwikkeling en politiek bestuurlijke verhoudingen;
 • Communicatie, fondsenwerving en campagnes.

  In zijn samenstelling waarborgt de raad diversiteit, met aandacht voor leeftijd, etnische achtergrond en geslacht. Kandidaten met een cultureel diverse achtergrond moedigen wij van harte aan te reageren.

Werving en benoeming

Leden van de raad van toezicht worden geworven via een openbare procedure. De Ondernemingsraad heeft het recht van voordracht voor één van deze vacatures. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid van maximaal twee herbenoemingen.

Sollicitatieprocedure en planning

Heeft u belangstelling voor deze onbezoldigde, maatschappelijk zeer relevante functie? U kunt uw sollicitatiebrief, voorzien van cv en onder vermelding van ‘Vacature raad van toezicht’, voor 26 februari 2018 sturen naar wervingraadvantoezicht@oxfamnovib.nl, t.a.v. Hanzo van Beusekom, voorzitter raad van toezicht Oxfam Novib.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met Joanne Wolters, Directiesecretaris Oxfam Novib, via joanne.wolters@oxfamnovib.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.