1. Vacatures
 2. lid Auditcommissie politie

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

lid Auditcommissie politie

De Auditcommissie van de politie adviseert de korpschef over het borgen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering, zoals de beheersing van de primaire processen en de werking van de planning en controlcyclus, de jaarverantwoording en de financiële verslaglegging. Ook adviseert de Auditcommissie over de inrichting en werking van het stelsel van intern toezicht, het auditbeleid en het risicomanagement in het korps. Vanwege het vertrek van één van de vier externe leden zoekt de Auditcommissie een nieuw extern lid.

bijna 4 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Nieuwe Uitleg, Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
HBO, WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

De Auditcommissie politie
De politie bouwt continu aan haar organisatie en bedrijfsvoering, zodat met de beschikbare middelen een zo maximaal mogelijk en blijvend veiligheidsresultaat voor burgers en partners kan worden behaald. Een onderdeel hiervan is het versterken van het interne stelsel van control en toezicht voor het korps met een budget van circa 5 miljard en ongeveer 63.000 werknemers. Als hoogste adviesorgaan voor de korpschef is hiervoor in 2017 de Auditcommissie ingesteld.

De focus ligt de komende jaren op verdere vernieuwing van informatievoorziening en ICT gericht op primaire politieprocessen. Verder wil het korps voor het bereiken van effect op veiligheidsvraagstukken meer wendbaar omgaan met de inzet van middelen en menskracht. De ambities voor beide ontwikkelingen zijn groot. Voor deze transitievraagstukken is het noodzakelijk om lering te trekken uit de lessen die zijn geleerd binnen en buiten de Rijksoverheid over de te volgen aanpak. Om tot een toekomstbestendige politie te komen moeten nieuwe maar realistische oplossingen gezocht worden buiten de bestaande paden.

Dit alles speelt zich af in een context waarin burgers en bedrijven, nationale en internationale ketenpartners eisen stellen aan de prestaties en inzet van de politie, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit voortvarend en doelgericht realiseren, zonder onverantwoorde risico's te nemen, vraagt om een kritische toetsing van de aanpak die het korps volgt. Deze kritische toetsing van de aanpak begint binnen de politie zelf met de Auditcommissie als zwaarwegend adviesorgaan van de korpschef. Het spreekt voor zich dat de voornemens van het korps ook extern door de minister en toezichthouders aan een stevige toets worden onderworpen vanuit zowel een invalshoek van de taakuitvoering (effectiviteit) als het beheer (doelmatigheid en rechtmatigheid). Ook dit maakt het noodzakelijk dat de voorbereiding van plannen door het korps via interne control en toetsing maximaal op de proef wordt gesteld.

Samenstelling commissie
De Auditcommissie is op dit moment samengesteld uit vier externe leden met een breed deskundigheidsprofiel op het gebied van beheer, financiën en risicomanagement en ICT binnen de Rijksoverheid of publieke organisaties. Verder kent de commissie drie interne leden; twee leden van de korpsleiding en een politiechef vanuit een regionale politie-eenheid. De commissie wordt ondersteund door de directeur Financiën en Control en het hoofd van de Afdeling Concernaudit binnen de politie. De directeur FEZ van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is agendalid namens de externe toezichthouders. De externe accountant van het korps heeft een standing invitation voor de vergaderingen van de Auditcommissie. De specifieke taken van de Auditcommissie Politie zijn opgenomen in het instellingsbesluit dat in december 2017 is gepubliceerd op www.politie.nl.

Functie-eisen

Wie zoeken we?
De Auditcommissie kiest bewust voor leden met een breed profiel zodat vraagstukken integraal bekeken kunnen worden. Kandidaten worden uitgenodigd te reageren als ze beschikken over een profiel met de volgende kenmerken:

 • aantoonbare werkervaring in een managementfunctie met eindverantwoordelijkheid in een (publieke) organisatie met een zichtbare maatschappelijke impact;
 • bij voorkeur werkervaring binnen een organisatie met een 24/7 werkproces in een context waarin veel externe regulering van het primaire proces plaatsvindt via wet- en regelgeving;
 • in het bezit van expliciete expertise op het gebied van:
  - de realisatie van en het risicomanagement voor grootschalige vernieuwingsprojecten op het gebied van ICT (in de orde van grootte van 80-120 miljoen) voor uitvoeringsorganisaties met een arbeidsintensief primair proces;
  - risicomanagement voor grote en meerjarige veranderprocessen waarbij flexibilisering van de inzet van menskracht en middelen noodzakelijk is voor het maximaliseren van het effect van het primaire proces;
 • op dit moment geen arbeidsrelatie of andersoortige verplichtingen met de politie of vice versa.


Wat wij bieden
Externe leden van de Auditcommissie treden niet in dienst van de politie. Voor het lidmaatschap van de Auditcommissie geldt een vergoedingsregime voor onkosten dat is opgenomen in de Regeling Adviescommissies Politie 2017 (de regeling is gepubliceerd op www.politie.nl en Staatscourant 2018, nr 2385). Hierop zijn de bepalingen van de Wet Normering Topinkomens van toepassing.

Interesse?
Bel of mail Jeanine de Zwarte, secretaris van de Auditcommissie (06 - 30 64 94 17, jeanine.de.zwarte@politie.nl) voor meer informatie over de Auditcommissie en de taken van de leden.

Maak uw interesse kenbaar en reageer uiterlijk 25 juli 2018 via de 'Solliciteer' button.

Wat verder belangrijk is

 • Kandidaten ondertekenen als onderdeel van de selectieprocedure een geheimhoudingsverklaring.
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.