1. Vacatures
  2. lid Auditcommissie politie

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

lid Auditcommissie politie

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

lid Auditcommissie politie

De politie bouwt continu aan haar organisatie en bedrijfsvoering, zodat met de beschikbare middelen een zo maximaal mogelijk en blijvend veiligheidsresultaat voor burgers en partners kan worden behaald. Een onderdeel hiervan is het versterken van het interne stelsel van control en toezicht voor het korps met een budget van circa 6 miljard en ongeveer 65.000 werknemers. Als hoogste adviesorgaan voor de korpschef is hiervoor de Auditcommissie ingesteld.

De Auditcommissie zoekt twee nieuwe externe leden met aantoonbare deskundigheid in accountancy/auditing of ICT/digitalisering.

De Auditcommissie politie
De Auditcommissie adviseert de korpschef over het borgen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering, zoals de beheersing van de primaire processen en de werking van de planning en controlcyclus, de jaarverantwoording en de financiële verslaglegging. Ook adviseert de Auditcommissie over de organisatieontwikkeling, de inrichting en werking van het stelsel van intern toezicht, het auditbeleid en het risicomanagement in het korps. Dit doet de commissie binnen de context van een brede maatschappelijke taakopdracht in een sterke politiek-bestuurlijke omgeving.

De focus ligt de komende jaren op verdere vernieuwing van informatievoorziening en ICT gericht op primaire politieprocessen en ketensamenwerking. Daarbij is een cybersecurity en het ethisch omgaan met informatie en technologie een belangrijk vraagstuk. Verder zal het korps voor het bereiken van effect op veiligheidsvraagstukken meer wendbaar omgaan met de inzet van middelen en menskracht. Een belangrijke opgave ligt in het borgen van de inzetbare capaciteit voor de basisteams van de politie. De ambities voor deze ontwikkelingen zijn groot. Om tot een toekomstbestendige politie te komen moeten nieuwe maar realistische oplossingen gezocht worden buiten de bestaande paden.

Dit speelt zich af in een context waarin burgers en bedrijven, nationale en internationale ketenpartners eisen stellen aan de prestaties en inzet van de politie, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het voortvarend en doelgericht realiseren van onze ambities, zonder onverantwoorde risico’s te nemen, vraagt om een kritische toetsing van de aanpak die de organisatie volgt. Deze kritische toetsing van de aanpak begint binnen de politie zelf met de Auditcommissie als zwaarwegend adviesorgaan van de korpschef. Het spreekt voor zich dat de voornemens van het korps ook extern door de minister en toezichthouders aan een stevige toets worden onderworpen, vanuit zowel een invalshoek van de taakuitvoering (effectiviteit) als het beheer (doelmatigheid en rechtmatigheid). Ook dit maakt het noodzakelijk dat de voorbereiding van plannen door het korps via interne control en toetsing maximaal op de proef wordt gesteld.

Samenstelling commissie
De Auditcommissie is op dit moment samengesteld uit vijf externe leden met een breed deskundigheidsprofiel op het gebied van beheer, financiën en risicomanagement en ICT binnen de Rijksoverheid of publieke organisaties. Verder kent de commissie op dit moment drie interne leden; twee leden van de korpsleiding en een politiechef vanuit een regionale politie-eenheid. De commissie wordt ondersteund door de directeur Financiën en Control en het hoofd van de Afdeling Concernaudit binnen de politie. De directeur FEZ van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is agendalid namens de externe toezichthouders. De externe accountant van het korps heeft een standing invitation voor de vergaderingen van de Auditcommissie. De specifieke taken van de Auditcommissie Politie zijn opgenomen in het instellingsbesluit dat in december 2017 is gepubliceerd op de website van de politie. De Auditcommissie wordt in de eerste helft van 2021 geëvalueerd in opdracht van de korpschef – mogelijk levert dit nog een actualisering op van de taken en werkwijze.

Functie-eisen

De Auditcommissie kiest bewust voor leden met een breed profiel zodat vraagstukken integraal bekeken kunnen worden. Daarom zijn wij op zoek naar doelgerichte, verbindende en maatschappelijk gedreven kandidaten met de volgende kenmerken:

  • werkervaring in een managementfunctie met eindverantwoordelijkheid in een (publieke) organisatie met een zichtbare maatschappelijke impact en een veelzijdige politiek-bestuurlijke omgeving;
  • bij voorkeur werkervaring binnen een organisatie met een 24/7 werkproces in een context waarin veel externe regulering van het primaire proces plaatsvindt via wet- en regelgeving;
  • ervaring met risicomanagement voor grote en meerjarige veranderprocessen waarbij flexibilisering van de inzet van menskracht en middelen noodzakelijk is voor het maximaliseren van het effect van het primaire proces;
  • in het bezit van specifieke expertise op één van deze gebieden:
  • accountancy/auditing – zoals het organiseren van een passend stelsel van control en auditing binnen de context van geldende wet- en regelgeving en in de juiste verhouding tot externe stakeholders en -toezichthouders;
  • ICT/digitalisering - zoals de realisatie van en het risicomanagement voor grootschalige vernieuwingsprojecten op het gebied van ICT (in de orde van grootte van 80-120 miljoen) voor uitvoeringsorganisaties met een arbeidsintensief primair proces.
  • op dit moment geen arbeidsrelatie of andersoortige verplichtingen met de politie of vice versa.

Wat wij bieden
Externe leden van de Auditcommissie treden niet in dienst van de politie. Externe leden die werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer worden niet gecontracteerd als ondernemer. De aanstelling is als natuurlijk persoon. Voor het lidmaatschap van de Auditcommissie geldt een vergoedingsregime dat is opgenomen in de Regeling vergoedingen commissies Politie 2020 (de regeling is gepubliceerd op politie.nl en Staatscourant 2020, Nr. 41087). Het betreft een functie voor 2-3 uur per week.

Interesse?
Bel of mail Hans van der Vlist, voorzitter van de Auditcommissie (06 - 11 03 87 49, jvlist@ziggo.nl) Jeanine de Zwarte, secretaris van de Auditcommissie (06 - 30 64 94 17, jeanine.de.zwarte@politie.nl) voor meer informatie over de Auditcommissie en de taken van de leden.

Reageer uiterlijk 30 april 2021 via carola.koetsier@politie.nl o.v.v. lid auditcommissie politie.

Wat verder belangrijk is

  • Kandidaten ondertekenen als onderdeel van de selectieprocedure een geheimhoudingsverklaring.
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.