1. Vacatures
 2. Voorzitter Raad van Commissarissen

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter Raad van Commissarissen

bijna 4 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Velserbroek, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
> 15 jaar

Functieomschrijving

De Raad van Commissarissen van Pré Wonen is, door het aftreden van de voorzitter, op zoek naar een ervaren en gezaghebbende Voorzitter Raad van Commissarissen.

Pré Wonen is op zoek naar een voorzitter van de Raad van Commissarissen die ruime ervaring heeft als eindverantwoordelijk bestuurder. Kennis van politiek-maatschappelijke ontwikkelingen en ervaring met governance vraagstukken is essentieel. U heeft een breed profiel, affiniteit met de doelgroep en bij voorkeur kennis van de volkshuisvesting. Vanuit uw ruime ervaring weet u mee te denken over organisatieontwikkelingen en innovatie. U heeft toezichthoudende ervaring, bij voorkeur als voorzitter, en een helder beeld van moderne governance verhoudingen.

Als persoon beschikt de voorzitter over natuurlijk gezag en een open geest, biedt positief-kritisch tegenspel en stimuleert innovatief denken. De voorzitter vervult nadrukkelijk de klankbordfunctie vanuit de Raad van Commissarissen met de bestuurder en dient over voldoende tijd en toewijding te beschikken om inhoud te kunnen geven aan deze rol. Uw inzicht en ervaring zijn daarbij van toegevoegde waarde. Daarnaast beschikt de voorzitter over het vermogen om de samenwerking met en tussen de andere leden van de Raad van Commissarissen optimaal te laten functioneren.

U bent in staat om de principes en uitgangspunten van Good Governance binnen de Raad van Commissarissen verder te ontwikkelen en te bewaken. Dit omvat het vermogen tot oordelen en toezicht houden op hoofdlijnen en lange termijn doelstellingen, en ook het hebben van voldoende flexibiliteit en bereidheid om snel en alert op actuele situaties in te springen. Kortom: de voorzitter van de Raad van Commissarissen is de centrale persoon die met kennis van zaken, charisma en hart voor de zaak leiding geeft aan het proces van toezicht.

De voorzitter geeft op een soepele manier sturing aan de vergaderingen en het overleg met de bestuurder, waardoor er ruimte is voor ieders opvattingen. Aanspreken op houding, gedrag en toegevoegde waarde, net als zelfreflectie horen daarbij. Discussies worden op inhoudelijke argumenten gevoerd. Ieder van de leden denkt en discussieert mee vanuit zijn/haar expertise, waarbij de voorzitter het gezag en de vaardigheden heeft om tot transparante en verantwoorde besluitvorming te komen. De voorzitter is een echte teamspeler.

Het heeft de voorkeur dat de voorzitter uit het werkgebied komt, maar dat is niet per sé noodzakelijk. Mocht u niet uit het werkgebied komen, dan wordt verwacht dat actief energie gestoken wordt in de betrokkenheid met de regio.

Karakteristiek

 • Bewaken van algemene beleidslijnen en principes van Good Governance
 • Organiseren van collegiale besluitvorming in de Raad van Commissarissen
 • Onderhouden van een open en stimulerende relatie met de bestuurder
 • Opstellen en bewaken van RvC-agenda in overleg met de bestuurder en de vicevoorzitter
 • Goede voorbereiding en leiding van de vergaderingen
 • Borgen van de beoordeling van de RvC als geheel en het collectief beoordelen van de leden afzonderlijk
 • Onderhouden van contacten met individuele commissarissen.

Functie-eisen

Specifieke vereisten

 • Uitstekende sociale, communicatieve en leidinggevende vaardigheden
 • Stimulerend, gezaghebbend en besluitvaardig
 • Kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen
 • Ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring
 • Oog voor de positie, taken en verantwoordelijkheden van de bestuurder
 • Oog voor goed functioneren van de raad in zijn toezichthoudende rol
 • Gevoel voor de politieke en maatschappelijke context van de organisatie
 • Voor bijzondere situaties overdag bereikbaar

Pré Wonen zoekt in haar voorzitter een persoon die rustgevend en verbindend is, zelfreflectie toont en ontvankelijk kan zijn. De persoon geeft ruimte en vertrouwen en is in staat de kwaliteiten van anderen te zien. Ook is de voorzitter stevig en koersvast en wordt kritisch tegenspel gewaardeerd.

Met name van de voorzitter wordt deskundigheid verwacht op het terrein van governance. De onderstaande omschrijving wordt door de Inspectie Leefomgeving & Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu specifiek genoemd rondom het onderwerp Governance en bij benoeming door de Inspectie getoetst:

• Heeft een visie op toezicht, compliance en governance;
• Heeft ervaring als bestuurder of toezichthouder;
• Is actief in of heeft zich verdiept in vernieuwing van het toezicht;
• Heeft kennis van en ervaring met sturings-, inrichtings- en
verantwoordingsvraagstukken van organisaties;
• Heeft ervaring met opzet en uitvoering van integriteitsbeleid en risicobeheersing.

De voorzitter zal lid worden van de remuneratiecommissie en heeft als zodanig een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om werving- en selectieprocedures alsmede het goed invullen van de werkgeversrol. Kennis en ervaring met HRM-vraagstukken is een pré.

Gezien de samenstelling van de raad bestaat er geen specifieke voorkeur voor een man of vrouw.

Competenties zoals omschreven in de Woningwet

Authenticiteit
Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat.

Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de bestuurders.

Bestuurlijk inzicht
Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.

Helikopterview
Kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.

Integriteit en moreel besef
Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

Onafhankelijke oordeelsvorming
Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

Teamspeler
Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

Visie
Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen en kan deze vertalen in lange termijndoelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

Voorzittersvaardigheid
Bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de Raad van Commissarissen op een professionele wijze te leiden. Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt.

Zelfreflectie
Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

Bedrijfsprofiel

De organisatie
Pré Wonen is een regionale woningcorporatie die mensgericht werkt, nabij is en huurders een perspectief biedt, met als missie:

Pré Wonen stelt mensen in staat een fijn thuis te creëren, zodat zij van daaruit kunnen meedoen in de maatschappij.

Ons talent en onze professionaliteit zetten wij in zodat mensen met een bescheiden inkomen prettig kunnen wonen in een goede en betaalbare woning. Pré Wonen wil hier samen met haar partners in uitblinken, ook om de groeiende tweedeling af te remmen. Dat biedt mensen én de maatschappij weer perspectief. Dat zien we als onze bestemming!

Om uit te kunnen blinken, moeten we verbeteren en vernieuwen langs de lijn van de strategie, de structuur en de cultuur/ons gedrag. In de kern gaat het om de beweging naar een netwerkorganisatie, waarbij we meer leidend, in control en in beweging zijn dan nu.

Onze 13.000 woningen staan in Haarlem, Beverwijk, Bloemendaal en Heemstede.

Strategische visie
Er is een nieuw ondernemingsplan ‘Bestemming: Thuis! (2017-2020)’. Hierin constateren we dat er een lastige opgave ligt, onder meer omdat

· we werken in een aantrekkelijk gebied waar de schaarste aan betaalbare en goede sociale huurwoningen toeneemt en de bouwproductie dus omhoog moet;

· de wereld steeds ingewikkelder wordt, mensen meer en meer hun eigen zaakjes moeten regelen en niet iedereen daartoe zelfstandig in staat is;

· de druk tot versnelling in de verduurzaming tot ingewikkelde prioriteitstelling noopt.

Om deze complexe taak waar te kunnen maken, hebben we ervoor gekozen om in 2020 uit te blinken in de dienstverlening op het gebied van de sociale huisvesting. Een ambitie die bij de organisatie en bij de maatschappelijke partners veel steun vindt. Want het is duidelijk dat we dat niet alleen kunnen of willen. Samenwerken met een netwerk van partners is nodig om vanuit gedeelde belangen maatschappelijke meerwaarde te realiseren. Ook intern moeten we het anders aanpakken en verder gaan dan we gewend zijn. Dat vraagt lef, aanpassings- en doorzettingsvermogen. Bij alle keuzes die dat met zich meebrengt, is de behoefte van de huidige en toekomstige huurder leidend.

De structuur
De organisatie wordt per 1 juni 2018 aangestuurd door een compact en integraal werkend Directieteam, bestaande uit de eindverantwoordelijke bestuurder, een directeur Wonen & Vastgoed en een directeur Financiën & Bedrijfsondersteuning. De concerncontroller heeft een eigenstandige positie. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het interne toezicht op het beleid van het bestuur dat gericht dient te zien op de belangen van de huidige en toekomstige huurders binnen de maatschappelijke context. Randvoorwaarden hierbij zijn kwaliteit en continuïteit van de organisatie.

De Raad van Commissarissen bestaat op dit moment uit 6 leden. In 2019 zal de discussie worden gevoerd over het wel of niet teruggaan naar 5 leden. Op korte termijn is de functie van voorzitter vacant.

De Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van Good Governance, waarbij de Governancecode een belangrijke richtlijn is. De verantwoordelijkheden en taken van zowel bestuur als Raad van Commissarissen vinden daarin hun verankering. In de statuten van Pré Wonen zijn de verantwoordelijkheden en taken van zowel bestuur als Raad van Commissarissen vastgelegd. De Herzieningswet en de externe omgeving stellen strenge en strikte eisen aan het functioneren van de Raad van Commissarissen. In het visiedocument Besturen en Toezichthouden is de invulling van de verschillende rollen van de Raad van Commissarissen uitgewerkt. Deskundigheid, aanspreekbaarheid en integriteit staan daarin vanzelfsprekend vermeld. Daarnaast staat de Raad van Commissarissen expliciet voor een goede balans tussen een constructief kritische en ook vertrouwen gevende houding naar het bestuur.

Collectieve verantwoordelijkheid en verantwoording
Centraal staat dat de Raad van Commissarissen als collectief verantwoordelijk is voor zijn taak. De leden opereren onafhankelijk van deelbelangen, ook als een commissaris op voordracht van huurders of OR is benoemd. Twee leden van de Raad van Commissarissen worden voorgedragen door de huurders en één lid wordt voorgedragen door de Ondernemingsraad. Alle leden zijn in staat om een open kritische gedachtewisseling te combineren met een professionele manier van toezichthouden. De persoonlijke omgang met het bestuur en tussen RvC leden onderling dient functioneel-kritisch te zijn en de onafhankelijkheid te waarborgen.

Profiel van de commissaris
Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview en deze kunnen combineren met een diepgravend analytisch vermogen. Daarnaast is het streven de Raad van Commissarissen zodanig samen te stellen, dat verschillende deskundigheden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Dit is nodig om op de verschillende terreinen als klankbord en adviseur van het bestuur te functioneren. Ook zijn binnen de Raad bepaalde deskundigheden nodig om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen. De profielschets (zie bijlage 3) zal als leidraad fungeren bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Uiteraard kunnen meerdere aandachtsgebieden in één persoon gecombineerd zijn.

De Raad van Commissarissen streeft naar diversiteit in de samenstelling en een evenwichtige afspiegeling van geslacht/leeftijd/etniciteit.

De leden zijn besluitvaardig en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij hebben goed inzicht in rol en positie van het toezichthoudende orgaan en een affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van Pré Wonen. Minimaal twee leden zijn afkomstig uit en hebben kennis van de regio waarin de corporatie actief is.

Alle leden beschikken over de volgende kwaliteiten en vaardigheden:

 • analytisch vermogen (academisch denkniveau);
 • in staat zijn als klankbord te functioneren voor de bestuurder;
 • kennis van (en ervaring met) processen van besturen en toezicht houden;
 • inzicht in strategische afwegingsprocessen;
 • bewaken van de transparantie in besluitvormingsprocessen;
 • in staat zijn te werken in teamverband;
 • zicht op relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
 • vaardig in discussie, vergadertechniek en communicatie;
 • sterk in omgevingsanalyses;
 • zicht op het stakeholdersnetwerk van de corporaties;
 • bestuurders kunnen beoordelen op hun persoonlijke functioneren;
 • beschikken over voldoende tijd voor reguliere vergaderingen, permanente educatie, bijwonen stakeholdersbijeenkomsten etc.;
 • inzicht in bedrijfsmatig werken en oog voor het belang van de continuïteitsdoelstelling;
 • integriteit van handelen.

De tijdsbesteding van de leden van de Raad voor hun toezichthoudende taak bedraagt circa 150 uur per jaar. Voor de voorzitter is de tijdsbesteding ca. 200 per jaar. Het aantal reguliere plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans vijf tot zes per jaar samen met het bestuur. De Raad kent drie commissies: de audit-, de projecten- en de remuneratiecommissie. Deze komen regelmatig bij elkaar, waarbij de audit- en projectencommissie de cyclus van de plenaire vergadering volgen. Daarnaast is er periodiek overleg met de huurders, het personeel en de stakeholders.

De voorzitter besteedt meer tijd aan de corporatie. Dit vanwege de voorbereidingen van de vergaderingen, alsmede het voorbereidende overleg met de bestuurder. De agenda wordt voorbereid door de voorzitter, vicevoorzitter, bestuurder en de secretaris. De voorzitter heeft in elk geval ruim voldoende tijd om als sparringpartner van de bestuurder op te treden en is goed bereikbaar voor de bestuurder.

Pré Wonen is lid van Aedes, vereniging van woningcorporaties, en de leden van de Raad van Commissarissen zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

Governancecode
De normen voor goed bestuur en intern toezicht zijn vastgelegd in de Governancecode Woningcorporaties. Bestuur en RvC zijn beide verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance en de naleving van de code.

Uitgangspunt bij de code is een sterk en onafhankelijk intern toezicht, nadrukkelijk ook op het gebied van risicomanagement en integriteit. Pré Wonen heeft een eigen - op de website gepubliceerde - integriteitscode en klokkenluidersregeling. Pré Wonen verwacht ook van derden dat zij aan deze integriteitscode voldoen.

Ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt geacht:

 • de doelstellingen van de stichting te onderschrijven;
 • de Governancecode te onderschrijven;
 • bereid te zijn volkshuisvestingskennis te vergaren en zich op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen op dat terrein;
 • dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar de volkshuisvesting en naar de corporatie in het bijzonder;
 • bereid en in staat te zijn tot een zodanige beschikbaarheid dat de RvC in de gelegenheid is voortdurend toezicht uit te oefenen.
 • bereid te zijn zich te verbinden tot een minimale zittingsperiode van vier jaar en een maximale zittingsperiode van acht jaar;
 • de eisen van permanente educatie voor toezichthouders woningcorporaties in acht te nemen.

Van alle leden van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat zij jaarlijks voldoende PE punten halen.

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl.