1. Vacatures
  2. ProDemos
  3. Twee leden voor de Raad van Toezicht (waarvan één beoogd voorzitter)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Twee leden voor de Raad van Toezicht (waarvan één beoogd voorzitter)

De Raad van Toezicht van ProDemos zoekt wegens het vertrek van één van de leden en het aflopen van de zittingstermijn van de voorzitter twee nieuwe leden. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat mensen zelf kunnen doen om invloed uit te oefenen: in de gemeente, de provincie, het land en Europa. ProDemos is gevestigd in Den Haag en voert activiteiten en projecten in het gehele land uit.

11 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
HBO, WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
> 15 jaar

Functieomschrijving

Samenstelling en profiel Raad van Toezicht

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en zijn één maal herbenoembaar. De benoeming door de Raad van Toezicht behoeft vooraf goedkeuring van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eén van de leden is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht kent een auditcommissie. De Governance Code Cultuur vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de Stichting ProDemos. De Raad van Toezicht vergadert circa zes keer per jaar.

De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur van ProDemos, toezicht en controle op het bestuur, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder. Naast zijn controlerende taak dient de Raad over het vermogen en de attitude te beschikken om de bestuurder als klankbord terzijde te staan.

De Raad van Toezicht kent een in politiek en maatschappelijk opzicht evenwichtige samenstelling waarbij gelet wordt op diversiteit naar leeftijd, geslacht en maatschappelijke en culturele achtergrond van de leden. De onafhankelijke en neutrale positie van ProDemos met betrekking tot politieke en maatschappelijke stromingen is daarbij leidend. In de Raad is kennis en ervaring beschikbaar m.b.t. de verschillende voor ProDemos relevante terreinen, te weten het openbaar bestuur en de volksvertegenwoordiging op alle niveaus, de wereld van het recht en de rechtspraak, de wetenschap en de media.

Functie-eisen

Profiel kandidaten

Voor de invulling van de vacature van lid van de Raad zoeken wij iemand met relevante ervaring op het werkterrein van ProDemos, in het bijzonder in de Europese of internationale praktijk. De kandidaat heeft aantoonbare affiniteit met democratie en rechtsstaat en met de activiteiten van ProDemos. Hij of zij beschikt over een uitstekend netwerk op (top)niveau, juist ook onder de jongere generaties en kan op bestuurlijk en strategisch niveau opereren.

Voor de invulling van de vacature van voorzitter van de Raad zoeken wij een eigentijdse, verbindende leider. Het is een persoon van kaliber die met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad kan vervullen en met grote overtuiging de taak en de missie van ProDemos, ook richting de buitenwereld, kan overbrengen. De kandidaat heeft vanzelfsprekend ruime ervaring op het werkterrein van ProDemos en een zichtbare passie voor de waarden van de democratie en de rechtsstaat. Hij of zij is een zwaargewicht die in staat is daadkrachtig en onafhankelijk te opereren in het krachtenveld dat ProDemos omringt.

Bedrijfsomschrijving

Missie en profiel van de organisatie

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat is een stichting. In 2010 werd de stichting opgericht waarna in 2011 de organisatie officieel van start ging in Den Haag. Het Bezoekerscentrum staat op de Hofweg tegenover het Binnenhof. Vanaf die plek worden rondleidingen gegeven en educatieve programma’s, debatten, exposities en cursussen georganiseerd. Jaarlijks ontvangt ProDemos tienduizenden scholieren, studenten, toeristen en andere geïnteresseerden, die ter plekke ervaren hoe politiek, democratie en rechtsstaat functioneren. Bij deze activiteiten wordt nauw samengewerkt met bijv. de Staten-Generaal en andere Haagse instellingen als Madurodam en de Gevangenpoort.

Buiten Den Haag werkt ProDemos intensief samen met gemeenten, provincies, rechtbanken en onderwijsinstellingen. Met behulp van cursusprogramma’s, educatieve materialen en de actieve inzet van programmabegeleiders legt ProDemos bijvoorbeeld uit hoe burgers gemeenteraadslid kunnen worden, waar de provincie over gaat, of hoe een rechtszaak verloopt. Het aanbod voor scholen bestaat uit politieke excursies, gastlessen, rollenspellen en lesmateriaal over actuele onderwerpen op het gebied van democratie en rechtsstaat.

ProDemos werkt ook samen met kennisinstellingen en universiteiten. De samenwerking betreft onderzoek naar de effectiviteit van de programma’s en de voorbereiding van publicaties, lezingen, debatten en evenementen. Voor internet maakt ProDemos daarnaast digitale tools zoals de StemWijzer.

Een deel van de inkomsten van ProDemos bestaat uit subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van de Staten-Generaal. Voorts worden eigen inkomsten verworven door levering van diensten aan gemeenten, provincies en andere opdrachtgevers.

ProDemos heeft 70 medewerkers met vaste uren in dienst en circa 120 oproepkrachten in Den Haag en in het land als programmabegeleider. De directeur-bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht en is voorzitter van het managementteam.

Op de website http://www.prodemos.nl is meer informatie te vinden over de organisatie en activiteiten van ProDemos.