1. Vacatures
  2. PROVINCIESECRETARIS voor Provincie Zuid-Holland

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

PROVINCIESECRETARIS voor Provincie Zuid-Holland

Een inspirerend en op de mens gerichte manager die bestuur en organisatie leidt in de volgende stap van de inhoudelijke en culturele veranderopgave van de provincie. Is uitvoeringsgericht en heeft oog voor de complexe politiek-bestuurlijke verhoudingen en het externe krachtenveld.

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Zuid-Holland is met 3,6 miljoen inwoners de dichtstbevolkte provincie van Nederland. De unieke ligging aan zee en in de Hollandse Delta maakt dat de provincie van oudsher een belangrijke rol speelt in Nederland. Zij levert een forse bijdrage aan de economie met de haven van Rotterdam, de glastuinbouw in het Westland en de teelt van bollen in de Bollenstreek. Er studeren 74.000 studenten aan drie topuniversiteiten en elk jaar worden 2,4 miljoen toeristen verwelkomt die hier genieten van de zee en de duinen, gevarieerde polderlandschappen met historische dorpskernen en van moderne architectuur en toonaangevende musea.

Al die bedrijvigheid en al die mensen maken ook dat de provincie voor een aantal uitdagingen staat. Hoe blijf je goed bereikbaar? Hoe ga je om met de schaarse ruimte en energiebronnen? Hoe blijf je innoveren en op kop lopen? De provincie Zuid-Holland werkt samen met medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners aan de beantwoording van dat soort vragen.

De organisatie
De provincie Zuid-Holland telt 1.500 medewerkers die samen werken aan een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland. Dat doen ze door een aantal wettelijke taken uit te voeren, maar vooral door veel samen te werken met hun netwerkpartners. Als middenbestuur staat de provincie te midden van vele spelers die zij bij elkaar kan brengen en met wie zij samen willen optrekken. De provincie ziet zichzelf graag als ketenpartner en regisseur, als partij die zaken mogelijk maakt en ruimte biedt. Kernwaarden zijn dan ook 'verbinden', 'vernieuwen' en 'vertrouwen'.

De provincie Zuid-Holland is daarom in ontwikkeling naar een organisatie die:
- vlot werkt, doordat helder is wie waarvoor verantwoordelijk is;
- vraaggericht adviseert, kritisch en onafhankelijk;
- die kennis en expertise levert, transparant en nauwkeurig;
- die vanuit taken en kwaliteiten bijdraagt aan oplossingen.

Dit vraagt om een nieuwe werkstijl, een stijl waarbij het leveren van toegevoegde waarde en ‘de opgave’ centraal staan en leidend zijn in alles wat ze doen. Medewerkers worden ondersteund en in positie gebracht bij het opgavegericht werken. In lijn met dit nieuwe besturingsmodel is de directielaag opgeheven en hebben de afdelingsmanagers een integrale verantwoordelijkheid.

De recent ingezette verandering naar een opgavegerichte organisatie begint haar vruchten af te werpen. De organisatie is nog zoekende naar de optimale uitwerking van deze nieuwe werkwijze. Mede gelet op de turbulente marktontwikkelingen en de toenemende complexiteit op dossiers, zijn de eisen die hierdoor aan de afdelingsmanagers, opdrachtgevers en de uitvoering gesteld worden hoog. De komende periode moet verder worden geïnvesteerd in het definiëren van heldere doelstellingen, een goede onderlinge samenwerking, het bieden van een veilige werkomgeving, kennisuitwisseling en het beleggen van eigenaarschap.

Van het bestuur wordt voorbeeldgedrag verwacht door leiderschap te tonen, richting te geven en niet te sturen vanuit hiërarchie, door horizontale verbindingen meer te belichten en regie te houden over een goede rolopvatting en rolverdeling om vervolgens meer los te laten en ruimte te bieden voor maatwerk. Ook de bereidheid om naar elkaar te luisteren en elkaars belangen hierin mee te wegen zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. Getuige het Hoofdlijnenakkoord omarmt het huidige college deze nieuwe koers en visie en is bereid verder te investeren in deze kwaliteitsslag.

Functieprofiel
De provinciesecretaris geeft leiding aan de totale, ambtelijke organisatie van de provincie Zuid-Holland. Deze organisatie ondersteunt het college van Gedeputeerde Staten (GS) bij het uitvoeren van het collegeprogramma (na maart 2019 zal een nieuw college aantreden). Hij/zij is aanwezig bij alle vergaderingen van het college van Gedeputeerde Staten en ondertekent samen met de commissaris van de Koning alle besluiten van Gedeputeerde Staten.

De provinciesecretaris vervult een cruciale spilfunctie als (inhoudelijk) adviseur van het college van Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning en als verbindende schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie. Daarnaast onderhoudt hij of zij de nauwe contacten met relevante stakeholders van de provincie.

Bestuurlijke opgaven worden onder regie van de provinciesecretaris vertaald naar een eenduidige en - waar nodig - discipline overstijgende aanpak. Ook bewaakt hij of zij de voorbereiding, uitvoerbaarheid en consistentie van de collegebesluiten.

De provinciesecretaris onderhoudt onder andere nauwe contacten met:

  • de politieke leiding van de provincie inzake haar bijdrage aan bevordering van doeltreffend provinciaal beleid;
  • de statengriffier omtrent afstemming van informatievoorziening en kwaliteit van de behandeling van voorstellen van GS;
  • ambtelijke functionarissen op (inter)nationaal en interprovinciaal niveau over strategische beleidsaangelegenheden;
  • de ondernemingsraad;
  • met vertegenwoordigers van uiteenlopende nationale gremia over politiek gevoelig liggende beleidsaangelegenheden.

In lijn met de turbulente marktontwikkelingen in de regio, waaronder het sterk toegenomen
aantal stakeholders, ligt er een stevige maatschappelijke opgave voor de provincie. Het bestuur werkt in gezamenlijkheid aan continue verbetering van de dienstverlening en de strategische ontwikkeling van de provincie.

Van de provinciesecretaris wordt een stimulerende en sturende rol verwacht aangaande de reeds ingezette en complexe veranderopgave: de overgang naar modern(er) leiderschap, opgavegericht en integraal (samen)werken en bevordering van eigenaarschap. Dit vraagt om een omslag in de cultuur en het bestendigen van de koers die is ingezet, al dan niet ondersteund door de nodige interventies met management en medewerkers. Met name de intensivering van de samenwerking over de verschillende domeinen heen en het tonen van het vereiste 'eigenaarschap' vragen de komende periode nog de nodige ontwikkeling. Ook het versterken van omgevingsgerichtheid, wendbaarheid en de inrichting van de systemen en processen zullen hierbij centraal staan. In deze vervolgfase van de veranderopgave is het cruciaal 'momentum' vast te houden en zal nog meer nadruk moeten liggen op uitvoeringskracht en doorzettingsmacht. Hij of zij schroomt derhalve niet om stelling te nemen indien de situatie hierom vraagt.

De provinciesecretaris volgt de politieke en maatschappelijk ontwikkelingen op de voet en zal tevens een stevige visie op en oprechte interesse en netwerk in het brede werk- en stakeholdersveld van de provincie Zuid-Holland in nationaal verband moeten meebrengen. Hij of zij zal moeten beschikken over verbeeldingskracht, strategisch inzicht en gericht zijn op samenwerking en positionering van Zuid-Holland (als middenbestuur) in de (regionale) ketens en een goed gevoel moeten hebben voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en weten om te gaan met tegengestelde politieke en maatschappelijke belangen.

Leunend op ruime ervaring weet de provinciesecretaris zowel de belangen van de commissaris van de Koning als de belangen van GS en de ambtelijke organisatie goed te bewaken. Daarnaast dient de provinciesecretaris zichtbaar te zijn in de organisatie, te inspireren, constructieve relaties aan te kunnen gaan en te onderhouden en bovenal, zowel extern als intern, in staat te zijn te verbinden op menselijke waarden.

Opleiding en ervaring
De provinciesecretaris is een geroutineerd manager/bestuurder met een academisch werk- en denkniveau en aantoonbare ervaring met en kennis van lokaal bestuur en de expertise om leiding en sturing te kunnen geven in de geest van de ingezette koers-/organisatieontwikkeling.
Hij of zij beschikt over een brede kennis van en diepgaand inzicht in de hoofdlijnen van de provinciale beleidsterreinen die een grote mate van politiek en maatschappelijke gevoeligheid kennen. Een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit en een pragmatische en oplossingsgerichte aanpak met een stevige focus op te behalen doelen is hierbij onontbeerlijk.

Hij of zij is authentiek en heeft een open houding en hecht waarde en belang aan de rol van de onderneming- en medezeggenschapsraad.

De provinciesecretaris is een inspirerend en gezaghebbend leider met charisma, die qua competenties en kennis past bij de toekomstgerichte koers van de organisatie, beschikt over een stevige en onberispelijke staat van dienst en kan hiermee optreden als voortreffelijk representant/boegbeeld van de provincie Zuid-Holland.

www.zuid-holland.nl/provsec

Procedure
De wervingsprocedure wordt begeleid door Freek Muller en Edith Zeevalk van Holtrop Ravesloot, gevestigd te Amstelveen. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door hun cv (vergezeld van een korte motivatie) voor 16 februari a.s. te sturen naar reacties@holtropravesloot.nl