1. Vacatures
  2. PublicSpirit
  3. Gemeente Drechterland zoekt een gemeentesecretaris/algemeen directeur SED-organisatie

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Gemeente Drechterland zoekt een gemeentesecretaris/algemeen directeur SED-organisatie

7 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Hoogkarspel, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

De gemeentesecretaris Drechterland/algemeen directeur SED Organisatie heeft verschillende taken en rollen. Hieronder wordt weergegeven wat in de verschillende rollen van hem/haar* wordt verwacht.

* Waar in de tekst “hij” of “hem” of “zijn” staat, wordt uiteraard ook “zij” of “haar” bedoeld.

College van B&W

Als eerste adviseur van het college waarborgt de gemeentesecretaris de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces. Tijdigheid, kwaliteit en integraliteit van ambtelijke adviezen en collegebesluiten hebben zijn bijzondere aandacht. De gemeentesecretaris brengt objectieve en relevante informatie in en draagt bij aan het schetsen van de mogelijkheden en implicaties. Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies, zonder het primaat van de politiek uit het oog te verliezen. Van de gemeentesecretaris wordt ook inhoudelijke inbreng en betrokkenheid verwacht, zeker waar het majeure en/of bestuursgevoelige dossiers betreft.

De gemeentesecretaris is rolvast en onafhankelijk. Hij kan spiegelen en coachen, brengt rust en geeft vertrouwen.

De burgemeester en de gemeentesecretaris vormen samen een tandem. Hierin staan onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop, met begrip voor ieders verschillende verantwoordelijkheden.

Linking pin college - SED Organisatie

Als schakel tussen bestuur en organisatie bewaakt de gemeentesecretaris Drechterland/algemeen directeur SED Organisatie het evenwicht tussen de bestuurlijke ambities en de (ambtelijke) haalbaarheid. Hij heeft overzicht en inzicht en signaleert tijdig knelpunten. Hij is proactief en inventief in het vinden van oplossingen. In het bestuurlijk-ambtelijk samenspel is hij diplomatiek, adviesvaardig en overtuigend. Hij heeft een belangrijke taak bestuur en organisatie te blijven verbinden.

Raad en Driehoek

De gemeenteraad van Drechterland is ambitieus en stelt zich richting college en ambtelijke organisatie constructief-kritisch op.

In het driehoeksoverleg en in informeel bilateraal overleg bespreken burgemeester, griffier en de gemeentesecretaris van Drechterland alle onderwerpen in een sfeer van openheid en gelijkwaardigheid. Ook hier geldt dat onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop staan, met wederzijds begrip voor de verschillende verantwoordelijkheden.

SED Organisatie

Zoals reeds beschreven zijn de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland sinds 1 januari 2015 ambtelijk gefuseerd en zijn alle medewerkers samengevoegd tot één organisatie. Samen leveren zij alle producten en diensten voor de drie gemeenten. De organisatie omvat ruim 300 fte.

De medewerkers hebben flexibele werkplekken en werken verdeeld over de drie gemeentehuizen. De SED Organisatie heeft drie kernwaarden vastgesteld: Vitaal, Omgevingsgericht en Slimme verbinder.

SED-directie

De taken en rollen van de directie zijn onder de drie leden verdeeld.

De gemeentesecretaris van Drechterland vervult de rol van algemeen directeur van de SED Organisatie. Hieraan is onder meer ook de rol van Wor-bestuurder gekoppeld. Binnen de huidige rolverdeling richt de secretaris van Enkhuizen zich onder meer op de doorontwikkeling van de organisatie. De secretaris van Stede Broec houdt zich onder meer bezig met Bedrijfsvoering.

De directie houdt zich gezamenlijk bezig met organisatieontwikkeling en opgavegericht werken.

Daarnaast geven de drie directieleden ieder sturing aan een aantal leidinggevenden. |
De afdelingshoofden managen niet inhoudelijk, maar managen het proces en coachen de medewerkers.

De directie als geheel en de drie directeuren afzonderlijk zijn het boegbeeld van de organisatie én doorontwikkeling. Daarmee staat elk lid van de directie dichtbij het personeel en is voor álle medewerkers zichtbaar en toegankelijk.

Alle leden van de directie en de algemeen directeur bij uitstek, weten medewerkers mee te nemen, zowel door te inspireren en motiveren, als door het uitdragen en het tonen van het juiste voorbeeldgedrag, door duidelijk en consequent te zijn, door resultaatgericht te zijn en de ontwikkeling van de organisatie consequent aandacht te geven.

De leden van de directie vullen elkaar aan, zowel op het gebied van kennis en ervaring, als op het gebied van competenties. Het aan te trekken directielid heeft bij voorkeur bijzondere kwaliteiten op het gebied van visie, strategie en bestuurlijke aangelegenheden.

Ondernemingsraad

De rol van Wor-bestuurder is gekoppeld aan de rol van algemeen directeur van de SED Organisatie. In het proces van doorontwikkeling vindt regelmatig overleg plaats tussen de algemeen directeur als bestuurder in de zin van de Wor en de OR. De OR stelt zich hierin constructief op. Het voeren van formeel én informeel overleg wordt gewaardeerd. Vroegtijdig afstemmen en sonderen van voorgenomen plannen en besluiten draagt bij aan de constructieve sfeer, zonder de formele positie van de OR uit het oog te verliezen.

Drechterland

De secretaris van Drechterland kent zijn gemeente en weet wat er speelt. Hij investeert in een relevant lokaal netwerk, om in complementaire zin bestuurders en medewerkers in positie te brengen, in hun kracht te zetten, of zo nodig uit de wind te houden.

Als secretaris van Drechterland leert hij de lokale gemeenschap kennen en als algemeen directeur van de SED Organisatie leert hij het werkgebied van SED kennen, zodat hij zijn rol als eerste adviseur van het college kan waarmaken en de SED Organisatie en medewerkers optimaal kan richten op de context van Drechterland en de andere SED-gemeenten.

In Drechterland weten bestuur en inwoners elkaar te vinden. Participatie en cocreatie zijn geen nieuwe begrippen. De gemeentesecretaris sluit hier soepel op aan. Hij kent zijn rol en pakt zijn rol in deze processen en neemt de organisatie hierin mee.

Als gemeentesecretaris en als algemeen directeur SED Organisatie waakt hij ervoor in zijn externe contacten noch de bestuurders voor de voeten te lopen, noch de SED-medewerkers die vanuit hun eigen verantwoordelijkheid contacten onderhouden in de samenleving.

Regio

Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland maken deel uit van West-Friesland.

De andere gemeenten in deze regio zijn: Hoorn, Koggenland, Medemblik en Opmeer. Als secretaris wordt een actieve deelname gevraagd aan de kring van West-Friese gemeentesecretarissen.

De andere regionale overleggen (al dan niet in GR-verband), zoals de RUD, SSC DeSom, West-Friese archiefdienst, etc., zijn binnen de SED-samenwerking onder de directieleden verdeeld.

Functie-eisen

Profiel gemeentesecretaris Drechterland:

- Als eerste adviseur van het college verwerft u met natuurlijk gezag positie.

- U bent mededrager van de bestuurlijke ambities, zonder uw ambtelijke onafhankelijkheid te verliezen.

- U beschikt over bestuurssensitiviteit, u bent onafhankelijk en onpartijdig, adviesvaardig, objectief en oplossingsgericht.

- U ziet participatie en samenwerken als een vanzelfsprekendheid.

- In een politiek dynamische omgeving denkt u mee en kunt u bestuurders een spiegel voorhouden.

- U kunt prioriteren en u brengt rust en focus.

- Als verbindend leider weet u bestuurders en ambtenaren mee te nemen in het politiek-bestuurlijk samenspel.

-Met inzicht en overzicht en met een helicopterview kunt u anderen overtuigen van het gemeenschappelijk belang en doel.

Profiel algemeen directeur SED Organisatie:

- U draagt bij aan de goede samenwerking binnen het directieteam.

- Uw meerwaarde binnen het team ligt met name op het terrein van visie en strategie en bestuurlijke aangelegenheden.

- Als directielid investeert u in contacten met medewerkers, met de collegeleden en raadsleden van Drechterland én van de andere SED-gemeenten.

- U draagt samen met de andere directieleden zorg voor een goede organisatie, coördinatie en centrale aansturing binnen de SED Organisatie.

- U bent als inspirerend boegbeeld zichtbaar, u bent herkenbaar, benaderbaar en aanspreekbaar voor álle medewerkers en bestuurders van SED.

- U heeft oog voor talent en u weet talent aan de SED Organisatie te binden en te boeien.

- Als directielid omarmt u het in gang gezette traject (uiteraard wordt van u verwacht dat u uw eigen stempel drukt, maar u stelt de koers en uitgangspunten niet ter discussie).

- U draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de organisatie, waarbij uw aandacht onder meer uitgaat naar interne en externe verbinding, aandacht voor medewerkers, ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid en opgavegericht werken.

- Hierbij past een assertieve houding richting organisatie en bestuur.

- Als cultuurdrager bent u zich ervan bewust dat u als leider van de organisatie de beoogde cultuur continu en consequent uitdraagt in uw dagelijkse handelen en voorbeeldgedrag.

Als ideale kandidaat voor de functie van gemeentesecretaris Drechterland/algemeen directeur SED organisatie beschikt u over:

- academisch werk- en denkniveau;

- relevante (eindverantwoordelijke) managementervaring binnen de gemeentelijke overheid;

- relevante ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke context;

- ervaring in een organisatie die vergelijkbaar is of groter is qua omvang en complexiteit dan Drechterland/SED Organisatie;

- daarnaast heeft u relevante ervaring opgedaan buiten de gemeentelijke overheid, bij voorkeur in het bedrijfsleven;

- ervaring met organisatieontwikkeling.

Op het gebied van competenties beschikt de gemeentesecretaris Drechterland/algemeen directeur SED Organisatie over:

Denken:

Visie, Strategie, Onafhankelijkheid/onpartijdigheid, (Zelf)reflectie.

Voelen:

Vertrouwen geven, Aanspreekbaar, Betrokken, Communicatief, Luisteren en Coachen (anderen in hun kracht zetten), Humor.

Kracht:

Overtuigingskracht, Gezaghebbend.