1. Vacatures
  2. PublicSpirit
  3. Gemeentesecretaris Sint-Michielsgestel/Directeur MijnGemeenteDichtbij

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Gemeentesecretaris Sint-Michielsgestel/Directeur MijnGemeenteDichtbij

Sint-Michielsgestel zoekt een nieuwe gemeentesecretaris.
Na vijf jaar succesvol invulling te hebben gegeven aan de functie van gemeentesecretaris van Sint-Michielsgestel heeft Dagmar van Deurzen, de huidige gemeentesecretaris, een andere uitdaging gevonden en komt de functie vacant.

Het betreft een bijzondere functie, die bestaat uit twee hoofdcomponenten:
· gemeentesecretaris van Sint-Michielsgestel; en
· directeur van MijnGemeenteDichtbij.

12 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Landelijk / geen vaste standplaats
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

De gemeentesecretaris van Sint-Michielsgestel is eerste adviseur en ondersteunt het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel.

De gemeentesecretaris van Sint-Michielsgestel vormt samen met de gemeentesecretaris van Boxtel en een derde directeur, de directie van MijnGemeenteDichtbij, de gemeenschappelijke ambtelijke organisatie van Sint-Michielsgestel en Boxtel.

De uitdaging voor de gemeentesecretaris Sint-Michielsgestel

· faciliteren van bestuur, directie en medewerkers en voor alle partijen in voldoende mate

zichtbaar en aanspreekbaar zijn;

· de balans bewaren en bewaken tussen bestuurlijke ambitie en ambtelijke capaciteit;

· durven introduceren van innovatieve ontwikkelingen in het bestuur van
Sint-Michielsgestel en MijnGemeenteDichtbij (lef en moed tonen); en

· stroomlijnen van de informatievoorziening tussen de verschillende bestuurlijke en ambtelijke gremia.

De uitdaging voor MijnGemeenteDichtbij
Vanaf het ontstaan, ruim twee jaar geleden, heeft MijnGemeenteDichtbij zich snel ontwikkeld tot de moderne en taakvolwassen organisatie die het nu is. Daarmee is niet gezegd dat de organisatie nu klaar is. De mensen, de cultuur en het gedrag krijgen permanent aandacht. De structuur stáát en is, twee jaar na het ontstaan, toe aan “the next step”. Speerpunten en aandachtspunten voor deze doorontwikkeling zijn onder meer:
· versterken van “van buiten naar binnen” werken en het verfijnen van de werkprocessen;
· doorontwikkelen van het organisatiemodel waarbij teams geclusterd zijn in vier “vensters” en werken volgens het principe van zelfsturing;
· aandacht hebben voor de menselijke maat; en
· stimuleren van samenwerking en integraliteit en het strategische vermogen.
Kortom: Sint-Michielsgestel en MijnGemeenteDichtbij zoeken een secretaris/directeur met lef én warmte, die inspireert, ontwikkelt, coacht en faciliteert. Die gericht is op Sint-Michielsgestel en op MijnGemeenteDichtbij, op de mens en op de toekomst.

In deze profielschets gaan wij nader in op de verschillende rollen van de gemeente-secretaris/directeur en op hetgeen verwacht wordt bij de invulling van de functie. Deze profielschets is tot stand gekomen met inbreng van de burgemeester, een wethouder en de griffier van Sint-Michielsgestel en met inbreng van de directeur en medewerkers van MijnGemeenteDichtbij en de gemeentesecretaris van Boxtel/Directeur MijnGemeenteDichtbij.

Taken en rollen
De gemeentesecretaris/algemeen directeur heeft verschillende taken en rollen.

Hieronder wordt weergegeven wat in de verschillende rollen van hem wordt verwacht.

College van B&W
Als eerste adviseur van het college waarborgt de gemeentesecretaris/algemeen directeur de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces. De gemeentesecretaris/algemeen directeur brengt objectieve en relevante informatie in en wijst actief op mogelijkheden en op implicaties, zeker waar het bestuur gevoelige dossiers betreft. Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies, zonder het primaat van de politiek en de ambtelijk-bestuurlijke verhoudingen uit het oog te verliezen. De gemeentesecretaris/ algemeen directeur is rolvast en onafhankelijk. Hij is toegankelijk en benaderbaar, kan spiegelen en coachen, in het bijzonder wanneer na de gemeenteraadsverkiezingen een aantal nieuwe, nog onervaren wethouders aantreedt.

Tandem met burgemeester
De burgemeester en de gemeentesecretaris vormen samen een tandem. Hierin staan onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop, met wederzijds begrip en respect voor ieders verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden.

Raad en Driehoek
Sint-Michielsgestel kent een constructieve bestuurscultuur. De secretaris draagt hieraan bij en investeert in de verbinding met de griffier en de raad. Het driehoeksoverleg tussen burgemeester, griffier en gemeentesecretaris is gericht op samenwerking, gelijkwaardigheid en gezamenlijk belang. De secretaris neemt deel aan de vergaderingen van het Presidium.

Linking-pin college - ambtelijke organisatie
Als schakel tussen bestuur en MijnGemeenteDichtbij, bewaakt de gemeentesecretaris/ directeur het evenwicht tussen de bestuurlijke ambities en (ambtelijke) haalbaarheid.
Hij signaleert tijdig knelpunten en treedt hierin oplossingsgericht op.

Hij heeft een belangrijke taak bestuur en organisatie te blijven verbinden.

Tijdigheid, kwaliteit en integraliteit van ambtelijke adviezen en collegebesluiten hebben zijn bijzondere aandacht, evenals de stukken van en voor de gemeenteraad.

Organisatie
De structuur stáát en is, twee jaar na het ontstaan, toe aan “the next step”.

Medewerkers, de cultuur en het gedrag krijgen permanent aandacht.

De directeur is zichtbaar, aanspreekbaar en benaderbaar.

Speerpunten en aandachtspunten voor de doorontwikkeling zijn onder meer:

· versterken “van buiten naar binnen” werken en het verfijnen van de werkprocessen;

· stimuleren van samenwerking en integraliteit en het strategische vermogen;

· doorontwikkelen van de “vensters” en de teams en het werken volgens het principe van zelfsturing;

· aandacht hebben voor de menselijke maat; en

· het meenemen van de medewerkers in de ontwikkelingen en hierbij lef tonen, kansen zien en benutten.

Ondernemingsraad
De OR en de Wor-bestuurder overleggen regelmatig, waarbij de houding constructief-kritisch is. De rol van Wor-bestuurder ligt primair bij de Directeur Bedrijfsvoering van MijnGemeenteDichtbij. Goed gebruik is dat het Directieteam voltallig deelneemt aan het overleg met de OR wanneer majeure onderwerpen aan de orde zijn.

Sint-Michielsgestel
De gemeentesecretaris ként Sint-Michielsgestel. Hij investeert in een lokaal netwerk, kent de sleutelfiguren, zowel in kringen van bestuur, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, als in andere relevante kringen, zonder bestuurders en/of medewerkers voor de voeten te lopen.

Sint-Michielsgestel en Boxtel
De directeur van MijnGemeenteDichtbij draagt medeverantwoordelijkheid voor de dienstverlening van de organisatie aan het bestuur en de inwoners van Sint-Michielsgestel én van Boxtel. Hiermee heeft de gehele directie, inclusief de gemeentesecretaris van Sint-Michielsgestel, de verantwoordelijkheid goed op de hoogte te zijn van de kansen, van de verwachtingen, van de mogelijkheden en onmogelijkheden in zowel Sint-Michielsgestel als in Boxtel.

Regio
Sint-Michielsgestel werkt actief samen in de regio. Voorbeelden van gemeentelijke samenwerking in de regio zijn: Veiligheidsregio, ODBN (de Omgevingsdienst Noord-Brabant), Agrifood, Meijerij, etc.

Binnen MijnGemeenteDichtbij versterkt de directie de samenhang en integraliteit van regionale samenwerkingsdossiers.

Als gemeentesecretaris van Sint-Michielsgestel:
· kent u de politiek/bestuurlijke en maatschappelijke context van Sint-Michielsgestel. U bent adviesvaardig, bestuurssensitief, objectief en omgevingsbewust;

· verbindt u zich zichtbaar met de gemeenschap van Sint-Michielsgestel, u heeft voeling met de gemeente, de inwoners en de cultuur.

Als linking pin tussen het bestuur van Sint-Michielsgestel en MijnGemeenteDichtbij:

· bent u in staat telkens af te wegen hoe u het belang van Sint-Michielsgestel én van MijnGemeenteDichtbij kunt dienen. U bent verbindend, resultaat- en oplossingsgericht. En u bent zich bewust van het verenigen van de rollen van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer in één functie;

· draagt u bij aan het harmoniseren van beleid tussen Sint-Michielsgestel en Boxtel;

· staat u open voor innovatieve ontwikkelingen en durft die te introduceren in het bestuur van Sint-Michielsgestel en in MijnGemeenteDichtbij (lef en moed tonen);

· kunt u schakelen tussen de verschillende schaalgroottes, tussen verschillende belangen en posities en tussen verschillende prioritering;

· bent u objectief, onpartijdig/onafhankelijk en weet om te gaan met verschillende loyaliteiten.

Als Directeur MijnGemeenteDichtbij:
bent u een verbindend leider met visie die mensen mee kan nemen in de verdere ontwikkeling naar een flexibele en dienstverlenende organisatie waarin zelfsturing, persoonlijk ondernemerschap, creativiteit, lef en innovatie kernbegrippen zijn en vertrouwen geven en loslaten aan de basis staan. U heeft sterke communicatieve en contactuele vaardigheden en gevoel voor de menselijke maat;
· heeft u ruime ervaring met organisatieontwikkeling en bij voorkeur met zelfsturende teams. U heeft een antenne voor ontwikkelingen en kan anderen inspireren om te vernieuwen, creatief te zijn en te innoveren en mensen daarin mee te nemen;
· heeft u passie voor werken bij de overheid en een duidelijke visie op de (veranderende) rol hiervan. U heeft oog voor implementatie en procesmanagement, kent de politiek/bestuurlijke context en stuurt op resultaten. U bent bedreven in organisatorische veranderingsopgaven, kan richting geven en heeft een coachende stijl;
· weet u excellent samen te werken met de andere directeuren. U bent overtuigend, samenwerkingsgericht en verbindend;
· drukt u uw eigen stempel op de ontwikkeling, maar stelt u de koers en uitgangspunten niet ter discussie. U geeft leidinggevenden en medewerkers ruimte, verantwoordelijkheid en positie;
· draagt u als cultuurdrager de beoogde cultuur en kernwaarden continu en consequent uit in uw dagelijkse handelen en voorbeeldgedrag;
· bent u jong van geest, maar rijp in uw leiderschap. U bent in staat de juiste beweging in de juiste richting te brengen, maar ook in staat te luisteren en te reflecteren en anderen te laten schitteren;
· draagt u met een open mind en actieve inzet bij aan burgerparticipatie;
· treedt u met trots naar buiten en positioneert en profileert MijnGemeenteDichtbij extern.

Functie-eisen

De ideale kandidaat voor de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur beschikt over:
· academisch werk- en denkniveau;
· relevante (eindverantwoordelijke) managementervaring, opgedaan in een gemeentelijke context;
· relevante ervaring met politiek-bestuurlijke advisering en ondersteuning, opgedaan in een context die qua complexiteit vergelijkbaar is met Sint-Michielsgestel en Boxtel;
· ervaring met ontwikkeling en/of doorontwikkeling van een organisatie, die qua grootte en/of complexiteit vergelijkbaar is met MijnGemeenteDichtbij;
· ervaring met (inter)gemeentelijke samenwerking is een pré; en
· aantoonbare ervaring en resultaat in het tot stand brengen van relevante verbindingen.

Op het gebied van competenties beschikt de secretaris over:

· Denken: Visie, Strategie, Omgevingsbewust, Onafhankelijkheid, (Zelf)reflectie.
· Voelen: Samenwerken, Vertrouwen, Communicatief, Luisteren en Coachen, Humor.
· Kracht: Lef, overtuigingskracht, Gezaghebbend, Besluitvaardigheid, Resultaatgerichtheid.