1. Vacatures
  2. Directeur - Bestuurder

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Directeur - Bestuurder

Voor onze opdrachtgever QuaWonen zoeken wij een directeur-bestuurder.

11 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Bergambacht, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Organisatie
QuaWonen is een vitale, financieel gezonde en sterk presterende corporatie, gefocust op de kerntaak en stevig lokaal verankerd met een woningportefeuille in de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel met ruim 20.000 klanten en 8.500 woningen. Met ruim 80 collega’s werkt QuaWonen hard aan het realiseren van de opgaven in het gebied. Betaalbaarheid en beschikbaarheid zijn twee elementen waaraan QuaWonen van oudsher het bestaansrecht ontleent.

Naast deze constante in het beleid richt QuaWonen zich op de uitdagingen die de maatschappij vandaag definieert: de opgave om de woningportefeuille versneld én energiezuinig én gasloos te maken met als wenkend perspectief CO2-neutraliteit in een circulaire omgeving. Een omvangrijke opgave die veel vergt van de kennis en kunde van het bedrijf en haar samenwerkingspartners en zich vertaalt in een forse investeringsambitie.

Daarnaast brengt de uitstroom vanuit beschermende woonvormen, het langer zelfstandig thuis wonen, de versnelde vergrijzing en instroom van nieuwkomers van ver, nieuwe uitdagingen in buurten en wijken met zich mee. In toenemende mate huisvest QuaWonen kwetsbare klantgroepen, mensen die op enig terrein een extra steun in de rug nodig hebben. Hierin presenteert QuaWonen zich nadrukkelijk als netwerkspeler. Samen met gemeenten, zorg en welzijn, maar juist ook huurders(organisaties) bouwt QuaWonen aan vitale woonkernen. Zichtbaarheid in de wijk is daarin belangrijk. Zo is er extra ingezet op buurt- en wijkbeheer, de ‘handen aan de wijk’ en wordt er gewerkt in rayonteams.

De context waarbinnen QuaWonen acteert, is continu aan verandering onderhevig. QuaWonen vaart daarbinnen een consistente koers en is goed in staat om snel en adequaat bij te sturen. Dit op basis van een degelijk fundament en een solide financiële positie. Die basis verschaft de mogelijkheid om de komende 10 jaar circa € 325 miljoen te investeren in nieuwbouw en energietransitie in de bestaande woningportefeuille.

QuaWonen verenigt de no-nonsense houding van de nabijgelegen stad Rotterdam met de lokale betrokkenheid van de landelijke Krimpenerwaard. QuaWonen maakt in haar cultuur samenwerken, waarderen, aanspreken en initiatief nemen belangrijk. Daarnaast heeft het 5 klantwaarderingsaspecten benoemd: betrouwbaar, bereikbaar, deskundig, resultaatgericht en betrokken. QuaWonen wil een wendbare organisatie zijn, klaar voor de toekomst, (h)erkend goed presterend met kansen voor medewerkers. Coachend leidinggeven is het uitgangspunt waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker wordt benadrukt en mensen ruimte hebben in de functie.

QuaWonen kent als bestuursmodel een scheiding tussen intern toezicht en de dagelijkse aansturing van de uitvoeringsorganisatie. Het intern toezicht is belegd bij de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC is ingericht conform de governance code voor de woningcorporatiesector. De organisatie past in haar werkwijze, waar mogelijk, elementen toe van het DrieKamerModel. Dit model is een integraal, strategisch sturingsconcept voor corporaties. De RvC van QuaWonen is professioneel en onafhankelijk en houdt toezicht op afstand.

De organisatie wordt geleid door de directeur-bestuurder, die verantwoording aflegt aan de Raad van Commissarissen. QuaWonen heeft drie grote teams: Wonen, Strategie & Participatie en Bedrijfsvoering. De opdracht van de afdeling Wonen is om het dagelijkse werk goed en efficiënt in te richten. Het team Strategie en Participatie draagt zorg voor beleidsontwikkeling en kwaliteitszorg. Bedrijfsvoering is de afdeling die de financiële randvoorwaarden bepaalt. De directeur-bestuurder geeft direct leiding aan vier MT-leden, de manager Wonen, de manager Vastgoed, de manager Strategie en Participatie en de manager Bedrijfsvoering en daarnaast aan de communicatieadviseur, de P&O-adviseur, de controller, de bestuurssecretaris en het secretariaat.

Werken bij QuaWonen betekent werken bij een organisatie die volop in beweging is en waar ongeveer 90 betrokken en enthousiaste collega’s aan het werk zijn. Alle medewerkers werken vanuit één locatie in Bergambacht. De organisatie kenmerkt zich door korte lijnen, een no-nonsense cultuur waarbij verantwoordelijkheden laag in de organisatie belegd zijn.

QuaWonen kent vier lokale huurdersorganisaties die zijn samengebracht in het Centraal Overleg Huurdersorganisaties. Zij bespreken de zaken die het hele werkgebied aangaan.

Functie
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor realisatie van de maatschappelijke en financiële doelstellingen van QuaWonen, de daartoe te volgen strategie en de daaruit voortvloeiende opgaven en resultaten.

Aandachtsgebieden
• Het ontwikkelen en realiseren van een gedragen beleid en strategie conform de gestelde volkshuisvestelijke en financiële doelen, met de daarbij behorende rendementssturing waarbij beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg belangrijke uitgangspunten zijn.
• De kwaliteit van organisatie, planning-, rapportage-, controlecyclus en bedrijfsvoering.
• De verbinding met de huurdersorganisaties, waarbij naast het periodieke overleg, het opstellen en realiseren van prestatieafspraken een belangrijk instrument is.
• De verbinding met strategische samenwerkingspartners, QuaWonen in het netwerk vertegenwoordigen, uitdragen van ambities en vormen van (nieuwe) coalities om invulling te geven aan de ambities en opgaven.
• De invulling en naleving van de corporate governance, samen met de RvC.
• Zorgen voor vernieuwing van producten en diensten die aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en de behoefte van doelgroepen.
• Het waarborgen van de legitimatie en goede reputatie van QuaWonen.
• Goed werkgeverschap.

QuaWonen onderschrijft de eisen en voorwaarden die gesteld worden aan het bestuur in de Governance Code en Aedes Code. De kandidaat wordt verondersteld bekend te zijn met deze bepalingen en ze te volgen naar de intentie waarmee ze zijn opgesteld (bijlage 1*).

QuaWonen zoekt een directeur-bestuurder die hart heeft voor de doelgroep, brede kennis van de volkshuisvesting en sterke betrokkenheid voelt bij de (leefbaarheid in) de wijk en de klanten van QuaWonen. Als inspirerend leidinggevende krijgt u mensen mee, geeft u vertrouwen en door voorbeeldgedrag neemt u medewerkers mee in nieuwe ontwikkelingen, zowel op inhoud als op gedrag. Uw stijl van leidinggeven is coachend. U beschikt over een goed vermogen tot zelfreflectie, bent constructief kritisch ten opzichte van anderen en uzelf.

Een moderne directeur-bestuurder: iemand die beseft wat de huidige tijdgeest vraagt van een corporatie en een directeur-bestuurder, inhoudelijk en als speler in het maatschappelijk veld. Iemand die een ‘open mind’ heeft ten opzichte van de veranderingen in de samenleving en daar, binnen de volkshuisvestelijke opgave, op een flexibele manier vorm en inhoud aan geeft. U ziet kansen en mogelijkheden en bent in staat om die te vertalen naar beleid voor de corporatie binnen de vastgestelde financiële kaders.

U heeft een visie en kunt van daaruit richting geven en verbinden. U beschikt over een uitstekende politieke sensitiviteit en een sterk moreel kompas. U bent diplomatiek en u vindt de juiste balans tussen stevige onderhandeling en behoud van de relatie. Op zakelijke en inspirerende wijze treedt u op als ambassadeur, belangenbehartiger en onderhandelaar van de organisatie.

De directeur-bestuurder is het gezicht van QuaWonen naar de buitenwereld, zichtbaar en transparant, open en toegankelijk, iemand die snel een relevant netwerk opbouwt. Daadkrachtig, gericht op samenwerking en kan denken in nieuwe vormen van samenwerken.

Functie eisen

De benoembare kandidaat beschikt over/is:
• Academisch werk- en denkniveau;
• Maatschappelijk ondernemer met kennis en ervaring van de volkshuisvesting in al haar facetten en een visie op ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting;
• Ruime ervaring in een integraal verantwoordelijke positie in een middelgrote woningcorporatie of een maatschappelijke organisatie die meerdere gedeelde aandachtsvelden heeft;
• Een regisseur die richting geeft en mensen meeneemt in ontwikkelingen, ruimte laat en kan delegeren, resultaatgericht is en transparant rekenschap aflegt;
• Een vertaler die snel schakelt op mens- en organisatieniveau en zich kan verplaatsen in de problematiek van de klant, de belanghouder en de medewerker;
• Stabiele bouwer die voortdurend werkt aan verbetering en borging van de prestaties van de organisatie en daarbij stimulerend en inspirerend is voor medewerkers en stakeholders;
• Verbindend leider, mensgericht en coachend in leidinggevende rol, voor managementteam en medewerkers, toegankelijk en integer;
• Een zichtbare en open gesprekspartner voor de OR, de huurders en de huurdersorganisaties.
• (Aantoonbare) affiniteit met (de doelgroepen van) de volkshuisvesting met een hart voor leefbaarheid en wonen en oog voor welzijn en zorg;
• Gericht op samenwerking met maatschappelijke partners om volkshuisvestelijke doelen te behalen met een scherp oog voor bestuurlijke relaties, ambtelijke en politieke verhoudingen in een gebied met kleine kernen.

Competenties:
Ten aanzien van de competenties wordt de geschiktheid van de directeur-bestuurder beoordeeld op de volgende competenties welke voor de toetsing door de Autoriteit woningcorporaties moeten worden gemotiveerd/onderbouwd. Hierbij gaat het om het oordeel conform de geschiktheidsmatrix op de onderdelen: Governance, Volkshuisvestelijk, Vastgoedontwikkeling en -beheer, Financiën en Control, Juridische zaken en overig.

Hierbij gelden volgens art. 19 van het BTIV de volgende competenties: Authenticiteit, Besluitvaardig, Integriteit en moreel besef, Leiderschap, Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid, Overtuigingskracht en Resultaat- en klantgericht, Samenwerkingsvermogen, Vakinhoudelijke kennis en visie en Zelfreflectie.

De directeur-bestuurder beschikt over deze competenties zoals benoemd in bijlage 1 van het BTIV (zie bijlage 2 van dit profiel*). Deze onderwerpen zullen in de selectiegesprekken aan de orde komen. De kandidaat zal gevraagd worden met voorbeelden te onderbouwen dat hij deze competenties bezit.

*De bijlagen zijn op te vragen bij PublicSpirit.

Aanbod
De directeur-bestuurder wordt, conform de uitgangspunten van de Governance Code, aangesteld voor een periode van vier jaar met mogelijkheid tot verlenging. Het functioneren wordt jaarlijks geëvalueerd. Het jaarinkomen valt binnen de toegestane norm volgens de WNT.

Inlichtingen
PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Marylin Demers. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij managementassistente Tineke Frederiks, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9132.

Sollicitatie
Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en uitgebreid curriculum vitae, ontvangen wij graag uiterlijk 15 september via onze website www.publicspirit.nl ter attentie van drs. Marylin Demers, senior consultant, onder vermelding van referentienummer 6863. Wanneer uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mw. Marylin Demers, onder vermelding van vacaturenummer 6863.

Procedure
De voorselectiegesprekken bij PublicSpirit zullen plaatsvinden in de weken 35 t/m 38. De resultaten hiervan zullen op 25 september worden gepresenteerd aan de selectiecommissie van QuaWonen.

De eerste ronde gesprekken worden gevoerd met de selectiecommissie en vinden plaats bij QuaWonen op 27 september in de middag. Een tweede gesprek met de selectiecommissie vindt plaats op 21 oktober. Daarna adviseert de OR over een voordracht van de selectiecommissie. En vindt er een kennismakingsgesprek met het MT plaats. Daarna volgt benoeming door de RvC.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Solliciteren