VACATURE LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

7 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Reuver, Limburg
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

WoonGoed 2-Duizend is een plattelandscorporatie die zich richt op de huisvesting van mensen in Noord- en Midden-Limburg met een smalle beurs. WoonGoed2-Duizend heeft woningbezit in de navolgende gemeenten: Beesel/Reuver, Echt, Swalmen, Leudal, Roerdalen, Maasgouw, Delft en Den Haag. Voor de toekomst richt WoonGoed2-Duizend zich qua uitbreidingen op het werkgebied, te weten Noord- en Midden-Limburg.

Goed wonen is belangrijk in het leven van elk mens. Woongoed2-Duizend investeert op een creatieve en innovatieve wijze in de kwaliteit en duurzaamheid van haar woningbezit. Een goede dienstverlening aan de huurder staat centraal, waarbij ook een beroep wordt gedaan op de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van huurders. Klantgerichtheid staat bij WoonGoed 2-Duizend hoog in het vaandel. Woongoed2-Duizend wil dat haar huurders en woningzoekenden tevreden zijn.

Samen met huurders en partners wil Woongoed2-Duizend de leefbaarheid in de buurten en kernen op peil houden of verbeteren. Als organisatie ontwikkelen zij zich naar een flexibele en professionele corporatie binnen de kaders die de overheid daarvoor stelt. Financiële continuïteit van de corporatie is een randvoorwaarde. Een professionele en flexibele organisatie moet ervoor zorgen dat we verwachtingen van de huurder waar kunnen maken.

WoonGoed2-Duizend is een financieel gezonde corporatie, maar het kan altijd nog beter. Door een meerjarenplan met een stip op de horizon is Woongoed2-Duizend in staat te investeren in renovaties, duurzaamheid en nieuwbouw. De normen die de financiële toezichthouders stellen, worden hierbij als norm gehanteerd, waaraan WoonGoed2-Duizend vanzelfsprekend wil blijven voldoen.

Governance is een belangrijk thema binnen WoonGoed 2-Duizend. Bij Governance gaat het om goed, degelijk, transparant en integer bestuur. In 2015 is een nieuwe Governancecode door de leden van Aedes vastgesteld die eind 2015 door Bestuur en Raad van Commissarissen van WoonGoed2-Duizend is overgenomen. De Governancecode geeft richting aan de wijze waarop bestuur en Raad van Commissarissen functioneren en de wijze waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten.

De code kent vijf principes:

1. De leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht;

2. Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af;

3. Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak;

4. Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen;

5. Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan hun activiteiten.

WoonGoed2-Duizend wil te allen tijde voldoen aan deze principes en de Governancecode 2015, en besteedt hieraan intern veel aandacht.

RAAD VAN COMMISSARISSEN
De RvC staat de directeur/bestuurder met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de RvC zich naar het belang van de stichting. De RvC vervult tevens de werkgeversrol ten aanzien van de directie. De RvC zorgt ervoor dat de stichting conform de statuten en haar reglementen handelt. De RvC vergewist zich ervan dat de door het bestuur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en steeds zorgvuldig tot stand zijn gekomen, waarbij het maatschappelijke belang uiteraard zwaar weegt.

Het functioneren van de RvC is gediend bij een goede teamsamenstelling. De individuele leden dienen elkaar aan te vullen en dienen in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken. De RvC is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

De RvC bestaat uit vijf leden. Bij de samenstelling van de RvC wordt gestreefd naar diversiteit. Zo zijn er binnen de RvC thans de volgende deskundigheidsgebieden aanwezig: financiën en control, integriteit, governance, juridische zaken, zorg, werkgeverschap, vastgoedontwikkeling en beheer, volkshuisvestelijk en belanghouders.

De RvC zet zich ervoor in dat de raad te allen tijde zodanig is samengesteld dat:

 • De leden ten opzichte ven elkaar, het bestuur en welk deelbelang ook, kritisch en onafhankelijk kunnen opereren;
 • Een lid deskundig is en geen persoonlijk belang heeft in de stichting;
 • Ieder lid van de RvC geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
 • Ieder lid van de RvC beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak;
 • De RvC als geheel overeenkomt met de profielschets en de samenstelling van de RvC zodanig is dat hij zijn taken naar behoren kan uitvoeren;
 • Alle leden van de RvC onafhankelijk zijn.

Om te voorkomen dat in de RvC tegenstrijdige belangen ontstaan, dienen te benoemen personen onder meer niet (meer) betrokken te zijn als bestuurder/directie bij een woningcorporatie.

De werkwijze van de RvC van WoonGoed 2-Duizend is vastgelegd in het ‘Reglement Raad van Commissarissen Stichting WoonGoed 2-Duizend’ d.d. 19 december 2016, welk reglement, net als de statuten, is gepubliceerd op de website van WoonGoed 2-Duizend.

De zittingstermijn van RvC leden is vier jaar, met een mogelijkheid tot herbenoeming voor nogmaals vier jaar. Alvorens benoemd te kunnen worden, dienen de leden een ‘Fit- and Propertest’ te ondergaan. Deze verplichte test is met de ingang van de hernieuwde Woningwet van kracht geworden. De Autoriteit Woningcorporaties zal ingeval van het met goed gevolg afleggen van deze test, een positieve zienswijze afgeven waarna tot benoeming kan worden overgegaan.

De RvC bestaat drie commissies: de Auditcommissie, de Vastgoedcommissie en de Remuneratiecommissie. De Raad komt tenminste zesmaal per jaar in vergadering bijeen en zoveel meer als de toezichthoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt. Daarnaast zijn er jaarlijks een aantal commissievergaderingen.

PROFIEL VOOR ALLE LEDEN
Voor elke commissaris gelden de navolgende gevraagde eigenschappen, achtergrond en kennis:

 • Maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijkheid
 • Deskundigheid
 • Kritisch vermogen
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Openstaan voor de mening van anderen
 • Integriteit
 • Ervaring
 • (Bestuurlijke) intelligentie; gekoppeld aan een academisch werk- en denkniveau
 • Beschikbaarheid (tijd) en betrokkenheid
 • Bereidheid om zich jaarlijks bij te scholen op actuele thema’s en op ontbrekende basiskennis

Op onze website treft u een uitgebreide profielschets aan met een invulling van bovengenoemde eigenschappen.

Naast deze eigenschappen beschikt ieder lid van de RvC over voldoende tijd voor de vervulling van zijn functie zodat een goede taakverdeling gewaarborgd is.

VACATURE LID RAAD VAN COMMISSARISSEN
De huidige vacature is ontstaan doordat een van de leden in het kader van het rooster van aftreden de RvC per

1 januari 2018 zal verlaten. Het nieuw te benoemen lid zal zitting nemen in de auditcommissie binnen de RvC.

In aanvulling op de eerdergenoemde algemene profielkenmerken gelden voor deze vacature specifiek de navolgende eisen:

· Aantoonbare ervaring op financieel, economisch, juridisch en strategisch gebied.

· Ervaring op het gebied van de volkshuisvesting is een pré; denk daarbij aan ervaring met besturen van en/of toezichthouden op, bij voorkeur, een woningcorporatie.

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is van toepassing op WoonGoed 2-Duizend en daarmee op de bezoldiging van de voorzitter en leden van de RvC. Er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

ARBEIDSVOORWAARDEN
De leden van de RvC worden beloond met als uitgangspunt de in de Governancecode Woningcorporaties opgenomen honoreringsregeling voor Commissarissen aangesloten bij de VTW.

PROCEDURE EN SOLLICITEREN
Kwaliteit is voor alle leden van de RvC het leidende principe. Bij de selectie en benoeming wordt de bepaling uit de Wet Bestuur en Toezicht ten aanzien van de limitering van het aantal toezichthoudende functies in acht genomen.

De begeleiding van deze procedure is in handen van bureau Rieken & Oomen in de persoon van mevrouw Tiny Rieken. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tiny Rieken, telefonisch te bereiken via nummer 043-321 96 07.

Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 30 september via www.riekenoomen.nl/vacatures Klikt u op deze vacature dan kunt u reageren via uw persoonlijk dossier.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature